" />
Minirecenze Emergency nabjeky MD085 ze shopu Brando | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Mike-Biker   
ter, 20. leden 2009
Balen.jpgBon LED - zelen.jpgUpraven konektory.jpg
 

Na str�nk�ch http://mobile.brando.com.hk/ jsem nalezl v�robek - Multi-Purpose Chargers with 4-LED Torch , kter� m� zaujal a tak jsem jej zakoupil. Nejd�le�it�j��m faktorem  pro koupi byla ud�van� kapacita 6.000mAh, co� by v praxi m�lo zajistit n�kolikan�sobn� nabit� mobilu. Loni byla mimo��dn� p�edv�no�n� akce – Shipping Fee =0, nyn� jde o poplatek za dod�n� kamkoliv na sv�t� za ��stku 3 USD, tj. nikterak p�emr�t�n�ch ca 60K�. Na tuto cenu se mnohdy nedostaneme ani za zasl�n� bal�ku v �ech�ch! Cena v�robku je necel�ch 40 USD, co� zase nen� tak mnoho.  Platit lze prost�ednictv�m b�n�ch platebn�ch karet (VISA, Master Card), nebo osv�d�en�m Pay Palem. Kurs je sice o n�co m�n� v�hodn�, ale platba je bezpe�n�j��.


Balen�.jpgBo�n� LED - zelen�.jpgBo�n� LED.jpgDetail.jpg

Sou��st� balen� je samotn� nab�je�ka, redukce na EU z�suvku a d�le ji� Mini usb nab�jec� kabel s koncovkou na redukce. Ty jsou celkem 4 – fastport na SE, MiniUSB na PDA a d�le konektory na Samsungy a Nokie . P�ilo�en je i dal�� del�� kabl�k na p�ipojen�  p��padn�ho  extern�hozdroje -  sol�rn�ho panelu s koncovkou Min iUsb.

 Nab�je�ka je nap�jena 230V pomoc� dvou v�klopn�ch konektor�, bohu�el sou�asn� dod�van� redukce nen� u n�s pou�iteln�. Prodejce ji� byl na tuto skute�nost upozorn�n a dal�� dod�vky do CZ by snad m�ly b�t ji� se spr�vnou redukc�. J� jsem si velmi snadno vypomohl pomoc� star�ho dvou�ilov�ho kabelu, kde jsem nap�jel  dva b�n� konektory a pouze m�rn� poupravil drobn�m rozt�hnut�m.

Dodan� redukce.jpgKonektory 230V - samice.jpgKonektory 230V.jpg

Charger m� vestav�nou 4 LED sv�tilnu. Na boku je p�ep�na�  LED/OFF/ON. P�epnut�m na LED se aktivuje sv�tlo, p�i p�epnut� na  OFF se nab�je�ka po p�ipojen� do s�t� 230V dob�j�, co� je charakterizov�no �ervenou barvou diody  (POW). P�i pln�m dobit�, kter� mimochodem trv� p�es 8 hodin, se barva diody zm�n� na zelenou. ON aktivuje samotn� dob�jec� proces mobiln�ho telefonu z vestav�n�ho akumul�toru nab�je�ky. Na prot�j�� stran� je toto indikov�no dv�ma diodami – �ervenou DC OUT LED (nab�jen� MT) a CHG, kter� upozor�uje na nutnost op�tovn�ho dobit� nab�je�ky.

Mini Usb v�stup.jpgNab�jen� MT.jpgNekompatibilita.jpgPower.jpg

Propojen�  s MBW-150.jpgPropojen� s MT Nokia.jpgPropojen� s MT SE.jpgP�edn� LED.jpg�patn� koncovka.jpg

Dal��mi konektory jsou extern� vstup – nap�. ze sol�rn�ho panelu, je tam rovn� indika�n� LED dioda „SOLAR“ a DC OUT – samotn� Mini Usb v�stup pro dob�jen�. Ud�van� v�stup je 5V +- 0,5V(p�i nabit� nam��eno 5,47 V, t�sn� p�ed vybit�m 4,66 V). Sou��st� je i mo�nost dob�jet p��mo baterii mobilu prost�ednictv�m dvou konektor� s mo�nost� zm�ny rozte�e, skryt�ch pod oran�ovou p��tla�nou desti�kou. Jen pozor na spr�vnou polaritu!

 M� osobn� zku�enosti s nab�je�kou jsou sm��en�. Na jednu stranu je ku prosp�chu velk� variabilita v�robku – je mo�no nab�jet v podstat� jak�koli mobil, nebo v p��pad� archaick�ch kousk� alespo� baterii, d�le praktick� sv�tilna, kter� vydr�� sv�tit v�ce ne� cel� den, na druhou stranu m� relativn� nep��jemn� p�ekvapila n�zk� praktick� kapacita. Xperia s 1500mAh bateri� �la nab�t naplno a P1i s 1.120mAh u� jen na ca 70%. Po��tal jsem vzhledem k ud�van� kapacit� alespo� s mo�nost� dob�t 3x naplno. Dal��m pom�rn� nep��zniv�m faktem je, �e p�i nab�jen� ze s�t� nen� mo�no sou�asn� dob�jet mobil a na nab�jen� z USB portu nap�. PC, je nutn� redukce USB  samec – Mini Usb samice, nebo� v��e zm�n�n� p�ilo�en�  kabl�k m� koncovku Min iUsb.

Na z�v�r oblig�tn� pro a proti:

Pro:  Velk� variabilita, vestav�n� sv�tilna, mo�nost dob�jen� jak�hokoli MT

Proti: Nelze sou�asn� dob�jet MT i vestav�n� akumul�tor, pot�eba dokoupit redukci, relativn� n�zk� faktick� kapacita.

Foceno Xperi� X1.

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: V.99 Datum: 2009-01-20 19:14:40
Zajimave.Jeste by me zajimalo,kolikrat to opravdu nabuje a na kolik procent.Byt tyden na vode nezavisly na zdroji pro nabijecku by nebylo vubec spatne..Clanek fajn.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >