" />
Motion senzor v praxi - jak vyu¾ít pohybový senzor (video) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 9. z 2009
Pohybový senzor je velmi zajímavá vìc, která umí osvì¾it jinak u¾ del¹í dobu nezmìnìné ovládání mobilního telefonu. V pøípadì telefonù Sony Ericsson jsme zvyknutí pøedev¹ím na vyu¾ití v podobì funkce krokomìr, pøípadnì k automatické zmìnì orientace displeje v sekci Média. Vyu¾ít se ale dá samozøejmì i jinak, napøíklad v rùzných hrách a aplikacích, z nich¾ jednou takovou je Music Mate 5, kterou standardnì naleznete nainstalovánu v modelu W995, ale kterou mù¾ete nahrát i do dal¹ích telefonù Sony Ericsson.
m~1.png n~4.png o~3.png p~3.png q~3.png


Pøi testování Sony Ericssonu W995 mì zaujalo mno¾ství tématicky ladìných aplikací, které se v tomto telefonu nachází. Pravdìpodobnì nejvíce mì zaujaly aplikace Music Mate 5 a Voice Transformer. O druhé zmínìné aplikaci u¾ jste si mohli pøeèíst krátkou recenzi zde, nezbývá tedy ne¾ se vrhnout i na první zmiòovanou aplikaci a podrobnì si pøedstavit funkce, které tato aplikace nabízí. Není toho zrovna málo, hudebníci zajásají. Ale pojïme si je pøedstavit postupnì, zmíním se pøedev¹ím o tìch, které mi pøijdou nejzajímavìj¹í. Na závìr èlánku naleznete video, ve kterém uvidíte v praxi pohybový senzor. Právì jeho vyu¾ití v aplikaci Music Mate 5 bylo hlavním motivem dne¹ního èánku.Celá aplikace je rozdìlena do pìti tématických zálo¾ek a funkcí je v ní opravdu spousta. Spoustì mých známých se napøíklad velmi líbila ladièka, která je integrovaná v aplikaci. Funguje velmi jednodu¹e a rychle, navíc je dostateènì spolehlivá a pøesná. Samozøejmì, pøi chystání na koncert bych ladièku ve W995 nechal odpoèívat, na orientaèní vyzkou¹ení kytary je ale více ne¾ dobrá. Kdy¾ u¾ jsme u tìch kytar, s aplikací Music Mate se mù¾ete velmi rychle nauèit jednotlivé akordy. Na obrázku vám bude ka¾dý akord ukázán, mù¾ete si jej nechat pøehrát a pøedev¹ím pøesnì vidíte, kde mají být va¹e jednotlivé prsty. Aèkoliv sám neumím hrát na ¾ádný hudební nástroj, tato pomùcka mi pøi¹la velmi u¾iteèná i tøeba pro laika, kterého zajímá, jak jsou vlastnì jednotlivé akordy poskládané. Podobnou funkci lze vyu¾ít nejen s kytarou, ale také napøíklad s mnoha druhy klavíru, také tam vám aplikace pøesnì uká¾e jednotlivé noty na obrázku, tak¾e si mù¾ete pomalu zlep¹ovat jak svoje praktické, tak i teoretické dovednosti. V aplikaci se ale standardnì nachází v¾dy jen základní výbìr nástrojù, dal¹í bonusové se dají bezplatnì stáhnout pøímo z aplikace, doporuèuji ale neomezený datový pau¹ál. V opaèném pøípadì by se vám stahování mohlo pìknì prodra¾it. To jsou hlavní funkce, které s pohybovým senzorem nesouvisí, nyní u¾ ale slibovaná videa s pohybovým senzorem v praxi.Na úplný závìr jsem si nechal slibované video s pøedstavením aplikace Music Mate 5, konkrétnì èásti s relativnì nepoetickým názvem Motion Senzor. Nastavení aplikace je velmi jednoduché, pro v¹echny ètyøi základní smìry staèí nastavit hudební nástroj, který se pøi pohybu tímto smìrem ozve. Pak u¾ se staèí jen obrnit trpìlivostí, protáhnout ruce a mù¾ete zaèít vytváøet svá díla. Chce to dostatek ¹ikovnosti, hudebního cítìní a také trpìlivost. Proto¾e první dvìma vlastnostmi moc nedisponuji, pøizval jsem si na testování Motion Senzor svého bratra, kterému tímto moc dìkuji za trpìlivost se mnou a za ochotu pomoci mi s videem do èlánku. Vám i jemu se také omlouvám za smích, který ve videu usly¹íte, aèkoliv to tak mo¾ná nevypadá, ale kdy¾ nìkdy telefon nezareaguje na vá¹ pohyb tak, jak jste si pøáli, je to velmi úsmìvné. Konec øeèí, pojïme se podívat na samotné video.Pokud se vám video líbilo, mù¾ete si prohlédnout je¹tì jedno, které více ilustruje, jak to pøi natáèení probíhalo a také fakt, ¾e ne v¾dy prostì telefon zareaguje pøesnì tak, jak byste chtìli a oèekávali. Z prùbìhu videa bude pravdìpodobnì zøejmé, proè tolik dìkuji svému bratrovi za to, ¾e mìl se mnou a s W995 tolik trpìlivosti a pøedchozí video natoèil. Mo¾ná vám to nepøijde, ale ètyøicetivteøinová melodie (nebo jak to nazvat) vyprodukované pomocí Motion Senzor se rozhodnì nepovede napoprvé a výraznì pøeva¾ovaly nepovedené pokusy. Výsledek ale podle mì stojí alespoò za malý úsmìv.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Hott Datum: 2009-09-10 15:25:39
pøesnì. já si tøeba stáhl z webu výrobce aplikaci, která vyu¾ívá senzor jako vodováhu.to mi pøijde jako vtipné øe¹ení
Autor: Sasakr Datum: 2009-09-09 16:00:55
Ten nadpis je tak trochu zavádìjící, èekal jsem víc mo¾ností vyu¾ití ne¾ recenzi jedný aplikace. Btw. je ¹koda, ¾e ta ladièka je udìlaná formou kytarový ladièky, ¾e se na tom blbì ladí cokoliv jinýho.
. Autor: Lifescape Datum: 2009-09-09 10:40:32
...tak tomu rikam vrchol technologie :D :D :D

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >