" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Nástupce Sony Ericssonu XPERIA X10 Mini Pro se znovu objevuje - bude mít ¹anci? | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 3. dubna 2011
Na internet uniklo kvarteto nových fotografií s nástupcem stávajícího modelu XPERIA X10 Mini Pro. Ten nabídl v dosud nevídanì malých rozmìrech komplexní výbavu, kterou navíc podtrhuje hardwarová QWERTY klávesnice. Je ale potøeba posunout se kupøedu a tak u¾ netrpìlivì oèekáváme pøedstavení novinky. O úspìchu nástupce u¾ ale tolik pøesvìdèený nejsem, trh se za ten rok vyvinul a ani vzhledovì se mi nástupce zatím moc nelíbí...


Pùvodní X10 Mini Pro se mi líbila od první chvíle, jednalo se o úplnì nový koncept, který sliboval nadìji na úspìch. Slabá podpora marketingu sice udìlala svoje, i tak ale patøí Mini Pro k tomu nejlep¹ímu, co Sony Ericsson v poslední dobì vyprodukoval. Novinka to ale s tou stylovostí podle mého u¾ trochu pøehání a utvrdilo mì v tom také nové kvarteto fotografií, které se objevilo na internetu. U¾ z døívìj¹ka víme, ¾e nástupce modelu X10 Mini Pro bude vybavený tøípalcovým displejem a pobì¾í na nejnovìj¹ím operaèním systému Android ve verzi 2.3.3 a samozøejmostí bude také následná aktualizace na dal¹í verze. Pár vìcí mi ale pøesto na telefonu nesedí a v následujících nìkolika øádcích popí¹u ty hlavní.Jeden z dùvodù, který je ale na druhou stranu ryze subjektivní, jsem ji¾ nakousnul - vzhled novinky se mi na fotografiích zas tak moc nelíbí, podle mého se k malým rozmìrùm nehodí a mnohem více by slu¹el vìt¹ímu telefonu. Tohle je ale skuteènì pouze pocitová zále¾itost, ostatní to mohou mít a cítit úplnì jinak. Èeho se ale najisto bojím více je vìt¹í velikost telefonu - vìt¹í displej je samozøejmì fajn a doba si to ¾ádá, právì kompaktní rozmìry ale byly jedním z hlavních dùvodù, proè dosud sáhnout po X10 Mini Pro. Kdy¾ u¾ máme dva dùvody, proè øíci novince ne, pøidám je¹tì tøetí - ovládací prostøedí s kvartetem ikon v rozích displeje se do takto moderního telefonu podle mého vùbec nehodí a je odsouzeno k rychlé náhradì. Defaultní launcher napøíklad z modelu XPERIA Neo by byl mnohem lep¹ím a také pochopitelnìj¹ím øe¹ením. Sony Ericsson to ale pravdìpodobnì vidí jinak. A» u¾ se vìci budou mít jakkoliv, uvedení telefonu se blí¾í a osobnì si myslím, ¾e o leto¹ních letních prázdninách by telefon by ji¾ mìl být na trhu. Není na co èekat, novinky jsou skuteènì super, je ale potøeba pøedstavovat telefony prùbì¾nì a zaplòovat volná místa na trhu. To, kde døíve vládla X10 Mini Pro, zeje nyní prázdnotou, máme toti¾ rok 2011...Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: melis Datum: 2011-04-27 15:03:18
aj podµa môjho názoru to vyzerá dos» dobre, som zvedavá, ako to dopadne...:D
Autor: RedRose Datum: 2011-04-07 07:19:03
vzhledove vypada velmi dobre ale kazdemu se libi neco jineho... 
 
oponoval bych s tou velikosti... MiniPro ma display 2.6" a tohle ma mit 3" (snad HVGA)...myslim ze velikost se nijak vyrazne nezvetsi a bude to maximalne par milimetru na kazdou stranu coz neni vubec na skodu... 
 
ale souhlasim s tim launcherem... ten co je v malych X10 moc povedeny neni a meli by ho zavrhnout uplne... ale tohle nastesti lze vyresit alternativou takze to tolik neboli... navic tohle jsou nejake predprodukcni vzorky a finalni verze muze mit neco podobneho jako Arc... 
 
osobne se ho nemuzu dockat a pokud to SE nezazdi prehnanou cenou tak nahradi velkou X10i ;-)
Autor: verbatim902 Datum: 2011-04-05 13:34:53
Já naopak se vhledem telefonu problém nemám, mnì se líbí víc, ne¾ souèasná X10 Mini Pro a i ta klávesnice na mì pùsobí lépe. Je pravda, ¾e ten launcher mohli trochu pozmìnit :) . Myslím, ¾e zainvestuji, pokud mi to vyjde :)
. Autor: Sibstr Datum: 2011-04-03 22:41:56
Mì se naopak ten telefon moc líbí, 3" jsou podle mì ideální velikost do kapsy;-) U¾ se moc tì¹ím, a¾ se bude prodávat.
Autor: Joza Datum: 2011-04-03 19:42:48
k nástupci Mini Pro- Neo tady bude podstatnì døíve
. Autor: Tom.Fucik Datum: 2011-04-03 19:24:26
to, ¾e má být uveden na trh o letních prázdninách bylo my¹leno k nástupcu X10 mini pro nebo k neo? A kdyby to bylo k neo, myslíte, ¾e by mohlo být spolu s nástupcem pøedstaveno víc novinek?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >