" />
Nepøedstavený telefon v redakci (první pohled) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 21. bezna 2009
Málokomu se po¹tìstí, ¾e by k svátku dostal nový mobilní telefon. Já to ¹tìstí mìl a jaké bylo mé pøekvapení, kdy¾ jsem zjistil, ¾e telefon, který jsem dostal, je¹tì ¾ádný výrobce nepøedstavil, tudí¾ se jedná o naprostou premiéru.
Rozmìry pøístroje jsou 125 x 45 x 22 milimetrù, jedná se tedy rozhodnì o velmi velký telefon. Naopak hmotnost èiní velmi pøíjemných 50 gramù. Telefon tak rozhodnì patøí k nejlehèím na trhu, vzhledem k cílové skupinì zákazníkù bych ale pøe¾il i mnohokrát vìt¹í hmotnost. Na pou¾itých materiálech si dal výrobce skuteènì zále¾et, kov i plast se do tøetího tisíciletí nehodí. Budoucnost má toti¾ èokoláda .Displej je velmi malý, konkrétní rozli¹ení se mi ale pøes ve¹kerou snahu nepodaøilo zjistit. Co je ale ¹koda, ¾e je pouze jednobarevný a navíc je stále zapnutý. Neustále záøí ¾lutým svìtlem, co¾ mi ale pøíli¹ nevyhovuje. Pod displejem se nachází klávesnice, její tlaèítka se v¹ak velmi (a kdy¾ pí¹u velmi, znamená to skuteènì velmi) ¹patnì maèkají. Navíc úplnì chybí doplòující popisky, na které jsme zvyklí z jiných telefonù, ka¾dé tlaèítko má na sobì pouze uvedeno konkrétní èíslo. Psát SMS tak budete muset pouze po pamìti.Celkem mì pøekvapila výdr¾ telefonu. Aèkoliv jsem pùvodnì myslel, ¾e telefon nevydr¾í ani den, u¾ jej mám tøi dny a zatím stále dr¾í. Nevyluèuji ale, ¾e se to brzy nezmìní a celý telefon vezme za své. Pokud bych mìl shrnout vzhled telefonu, nemù¾u se ubránit zklamání. Neintegrovaná anténa se do roku 2009 moc nehodí, stejnì tak barevná kombinace nebyla pøíli¹ ¹»astnì zvolena a telefon pùsobí vylo¾enì køiklavým dojmem. Tlou¹»ka telefonu pøístroj vrací nìkam deset let zpátky a také na vzhledu klávesnice se výrobce zrovna nevyøádil.Celkem omezená je nabídka funkcí. Telefon toho toti¾ v tomto smìru moc nenabízí. Rozhodnì se ale hodí do pøírody, jeliko¾ èokoláda umí poskytnout celkem dost energie a v pøípadì nouze se mù¾ete spolehnout, ¾e vás tento pøístroj nezradí.Dne¹ní èlánek je opìt trochu jiný, ne¾ na jké jste na SEManii zvyklí. Telefon z èokolády je ale podle mì velmi dobrý nápad, jak obdarovat fandu do mobilních telefonù a pøitom neutratit hromadu penìz. Mì tento dárek udìlal radost obrovskou. Pokud vás tento telefon zaujal a rádi byste vlastnili podobný kousek, není nic jednodu¹¹ího, ne¾ kontaktovat výrobce a zjistit, kde ve va¹em okolí se tyto pøístroje prodávají. Mùj byl zakoupen v Olomouci.

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: 321654 Datum: 2009-03-21 23:38:41
tady je jak dopadl muj: 
http://galerie.semania.com/galerie/uzivatel/DSC01579.JPG
Autor: Sasakr Datum: 2009-03-21 20:18:29
Cé dvacetpìtka? Jinak pìkný :grin
Autor: Joza Datum: 2009-03-21 16:52:39
Recenze bude a¾ ho sním :)
Autor: luxo Datum: 2009-03-21 14:43:06
vyzera chutne ,kedy bude recenze
Autor: Joza Datum: 2009-03-21 14:32:55
To KRTEK: èokoláda návyková je :grin
Autor: KRTEK Datum: 2009-03-21 14:31:32
Joza: musel jsi bejt pekne pod vlivem neceho navykovyho... :grin Tohle napsat by strizlivyho cloveka nenapadlo :grin
Autor: Hawlas Datum: 2009-03-21 12:13:13
Parádní recenze :grin v¹e nej k svátku!
Autor: Fenyamg Datum: 2009-03-21 11:27:21
No jistì, èokoládový Siemens C25, mùj první mobil :-)
Autor: Joza Datum: 2009-03-21 10:10:47
Byl to svátek, ale to neva. no právì, v téhle kategorii bych bral hmotnost klidnì na úrovni pùl kila, ale bohu¾el :)
. Autor: mike-biker Datum: 2009-03-21 10:03:55
V této kategorii rozhodnì platí - èím vìt¹í, tím lep¹í. U¾ jsi zkusil baterku? ;) Jinak dodateènì v¹e nejlep¹í k narozkám.
Autor: rendy42 Datum: 2009-03-21 09:46:03
:grin :grin :grin MÒAM! :grin :grin :grin

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >