" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Nový firmware 4.0.2.A.0.42 dostupný pro vìt¹inu telefonù, dal¹í je na obzoru | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 25. jna 2011
Sony Ericsson to s aktualizací svých telefonù myslí vá¾nì a aèkoliv je to jen pár týdnù, co vìt¹ina telefonù dostala nový Android 2.3.4, tak zde máme témìø pro v¹echny pøístroje dal¹í aktualizaci. Tentokrát se pouze zvy¹ovala rychlost a stabilita plus se odstraòovali nìkteré drobné chyby, pøesto jsem rád, ¾e vývoj stále probíhá. V ostrém kontrastu se situací vìt¹iny nových telefonù jsou pouze oba telefony s QWERTY klávesnicí, které nyní výrobce nabízí. Modely XPERIA Mini Pro a XPERIA Pro zatím z mého pohledu nedostávají takovou podporu, jakou by si zaslou¾ily.Jak si mù¾ete prohlédnout na ní¾e uvedených screenech, témìø v¹echny telefony leto¹ního roku se ji¾ doèkaly nové verze firmwaru (nìkteré telefony ve výètu chybí, aktualizace ji¾ dorazila napøíklad i do modelù Play a Arc). Nový firmware je naprosto odladìný a aèkoliv s sebou nepøiná¹í ¾ádné nové funkce, nevadí mi to. Hlavní pro mì je, ¾e telefony fungují tak, jak fungovat mají. Na obzoru je u¾ nyní navíc dal¹í nový firmware s oznaèením 4.0.2.A.0.58, jeho¾ uvedení oèekávám je¹tì do konce tohoto mìsíce alespoò pro nìkteré komunikátory Sony Ericsson. V ostrém kontrastu s tìmito pøíjemnými novinkami je ale situace posledních dvou telefonù Sony Ericsson, o kterých jsem se zmínil ji¾ v úvodu tohoto èlánku. Bohu¾el pro mì se jedná o oba telefony, které sám velmi aktivnì pou¾ívám. Sony Ericsson XPERIa Mini Pro je jediným telefonem, pro který je¹tì nový Android 2.3.4 nebyl vùbec uvolnìný, pøitom byl dávno certifikován a témìø jistì je pøipravený na uvolnìní. Zdr¾ení je témìø mìsíc a výrobce se navíc nijak nevyjádøil k datu, ke kterému jej pøeci jenom uvolní. U modelu XPERIA Pro je pak situace je¹tì o nìco hor¹í - v telefonu se sice nachází ji¾ z výroby nový operaèní systém, na aktualizaèní slu¾bì SEUS ani na servisní slu¾bì Emma ale není k dispozici vùbec ¾ádný software. V pøípadì nìjakého problému si tedy doma sami nebudete schopni software pøehrát a v souèasné chvíli navíc ani není mo¾né vytvoøit zálohu softwaru, ze které by se telefon dal obnovit. U telefonu, na který se velmi dlouho èekalo a který u¾ nìjakou dobu je v prodeji to je trochu zará¾ející. Celkovì vzato - Sony Ericsson se nyní o aktualizace stará lépe, ne¾ kdykoliv ve své historii. Díky nìkolika desítkám rùzných customizací ale spousta u¾ivatelù musí na aktualizaci stejnì dlouhé mìsíce èekat. Nejlep¹í cestou je tedy dle mého záloha va¹eho pùvodního firmware (z dùvodu pøípadné reklamace) a následnì aktualizace na v¾dy nejnovìj¹í verzi. Situace se tedy lep¹í, ale je¹tì to pøece jenom má mezery, z mého pohledu ale celkem zbyteènì... Tuipnete si, kdy Sony Ericsson uvolní Android 2.3.4 pro Sony Ericsson Mini Pro? Mùj tip je do konce tohoto mìsíce...
Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: nugetorion Datum: 2011-10-27 00:38:38
zdravím a mìl bych dotaz: podle nedávného návodu mám v NEU verzi 2.3.4. (...203028A-49). jak do telefonu dostanu tu va¹i verzi? díky moc
. Autor: Maren Datum: 2011-10-26 12:19:10
Zkou¹el jsem muj SE Neo aktualizovat pøes SEUS i pøes PC Companion, obojí mi pi¹e, ¾e mam aktualizovaný software,ale nemu¾u delat 3D panoramata a kdy¾ se kouknu do info tak mi to poøád pi¹e, ¾e mam verzi 2.3.3. Mu¾ete mi pomoc ?
Autor: sego Datum: 2011-10-26 08:50:00
Díky za radu, pøes SEUS to jelo tryskem, koneènì mám ve své Xperii mini Android 2.3.4 parada hura na screeny a 3D panoramata :D
Autor: Joza Datum: 2011-10-25 23:24:35
aktualizujte skrze SEUS, ten tyto problémy nemá
Autor: sego Datum: 2011-10-25 17:31:50
mam problem na PC Companion mi to porad at to zkousim v kteroukoliv denni nebo nocni hodinu ukazuje ze je server SE pretizen at to zkusim za chvili... nepomohla ani opetovna instalace companion :/ 

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >