" />
Nový firmware 4.0.2.A.0.58 se postupnì uvolòuje, nový Android ale stále nepøiná¹í | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 13. listopadu 2011
Sony Ericsson pøed pár dny zaèal uvolòovat dal¹í nový firmware a aèkoliv zmìna v oznaèení není pøíli¹ výrazná, zmìny tady jsou a to k lep¹ímu. Lehce vylep¹ený je napøíklad kernel, telefony u¾ disponují skuteènì slu¹nou výdr¾í. Výrobce se nyní nezamìøuje tolik na pøidávání nových funkcí, jako na maximální optimalizaci stávajícího Androidu ve verzi 2.3.4 a to se prozatím jeví jako dobrá cesta. Prozatím se aktualizace doèkaly modely Live Walkman, XPERIA Pro a XPERIA Mini Pro.


Docela pøekvapením je, ¾e tøeba právì XPERIA Mini Pro se aktualizace doèkala prakticky hned v první vlnì a pokud máte telefon z oficiální èeské distribuce, mìl by vám v nejbli¾¹ích hodinách sám nabídnout aktualizaci. Pokud vám telefon aktualizaci nenabídne, nemusíte vùbec zoufat, v na¹ich návodech najdete postup, jak nový firmware nainstalovat i do telefonu, u kterého vám zatím aktualizace nabídnutá nebyla. Konkrétnì v pøípadì modelu XPERIA Mini Pro je ale vhodné pohlídat si customizaci telefonu hlavnì skrz správné rozlo¾ení tlaèítek klávesnice. Osobnì mám QWERTZ klávesnici, v Èeské republice ale (nevím z jakého dùvodu) hodnì pøeva¾uje QWERTY rozlo¾ení. Ale zpátky k novému firmwaru - výrobce se evidentnì sna¾í nový Android 2.3.4 maximálnì odladit a tato jeho snaha mì trochu vedle k úvaze nad tím, zdali se doèkáme dal¹ího Androidu 2.3.5 anebo bude pøí¹tí vìt¹í aktualizace ji¾ pøímo smìøována na nový Android 4.0, který by se do na¹ich telefonù mìl dostat na zaèátku pøí¹tího roku. Uvidíme, zdali si výrobce vysoké tempo aktualizací u v¹ech telefonù udr¾í i do budoucna, prozatím ale není dùvod o tom pochybovat.

Pokud si chcete nainstalovat tento nový firmware, mù¾ete tak uèinit pomocí tohoto návodu

Pokud u¾ jste nový firmware nainstalovali a chcete se podìlit o svoje zku¹enosti, mù¾ete tak uèinit zdeKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: akvakvac Datum: 2011-11-20 23:38:55
mozna hloupy dotaz ale bude sandvich i na x10i nebo se jedna jen o telefony jako xperia play,neo atd?? diky za odpoved
Autor: oldboy63 Datum: 2011-11-13 19:39:51
bude, èakaj.
Autor: Kristian747 Datum: 2011-11-13 18:40:54
Mám Mini Pro z Orange SK a pred nedávnom som aktualizoval na 4.0.2.A.0.42 ... Bude tento nový update v èlánku k dispozícii aj pre mòa ? Resp. zále¾í to od SE alebo od Orangeu ? (Je to moj prvý Android)

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >