" />
Opera Mini 5 na telefonech Sony Ericsson - zaslou¾ila by si být v základu (zku¹enosti) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 5. dubna 2010
Opera pøed nìkolika týdny uvolnila finální verzi páté generace svého internetového prohlí¾eèe urèeného pro mobilní telefony disponující technologií Java - Operu Mini 5. U¾ betaverze programu se mi velmi líbily, finální verze kladné dojmy jen potvrzuje. Ne v¹ichni u¾ivatelé jsou sice se zmìnami v páté verzi spokojeni, já ale mez ty spokojené patøím a mrzí mì, ¾e Sony Ericsson u¾ dlouho ladí vlastní prohlí¾eè, místo aby vyu¾il kvalitnìj¹í a volnì dostupné øe¹ení.
Pokud se chystáte Operu Mini 5 teprve instalovat, máte k tomu hned nìkolik mo¾ností. Mù¾ete buï nav¹tívit oficiální stránky Opery a odtamtud si stáhnout instalaèní soubor do poèítaèe, rychlej¹ím zpùsobem je ale sta¾ení pøímo pøes mobilní telefon. Pøi stahování si dejte pozor na to, jakou verzi stahujete, web Opery má toti¾ v sobì zabudovanou identifikaci typu telefonu, se kterým se pøipojujete. V mém pøípadì Opera správnì zjistila, ¾e pou¾ívám model C901 od Sony Ericssonu, proto¾e ale nemá je¹tì plnì ovìøenou kompatibilitu s tímto pøístrojem, sna¾ila se mi podsunout star¹í verzi 4.2. Na to jsem ale samozøejmì nepøistoupil a vybral mo¾nost stáhnout dal¹í verze, kde ke konci stránky naleznete také Operu Mini 5. Sta¾ení je celkem rychlé, o nìco déle ale trvá instalace i samotné první spu¹tìní prohlí¾eèe. Líbí se mi, ¾e prohlí¾eè je kompletnì v èe¹tinì, nejvìt¹í pochvalu ale má výrobce za úvodní obrazovku. Nechybí okénko pro pøímé zadání adresy, vedle kterého se nachází vyhledávací pole. DEfaultním vyhledávaèem je sice Google, vyu¾ít ale mù¾ete také dal¹í slu¾by. Je¹tì o kousek ní¾e se nachází devìt rychlých odkazù, kam mù¾ete umístit vámi nejèastìji nav¹tìvované weby. Kvarteto polo¾ek defaultnì zabírají weby vybrané Operou, samozøejmì ale tyto mù¾ete odstranit a nahradit vlastními odkazy. Opera Mini se pøi prohlí¾ení stránek opìt san¾í na maximum ¹etøit data a tím zlevnit a zrychlit prohlí¾ení, u¾ jí to ale nejde tak, jako døíve. Osobnì ale nevidím chybu ani tak v samotné Opeøe jako v tom, ¾e weby jsou zkrátka datovì vìt¹í, ne¾ byly dva roky zpátky. Nechybí podrobné mo¾nosti nastavení a pøehledný klient slou¾ící pro stahování. Kteroukoliv èást webu si mù¾ete pøiblí¾it, na stránkách se dá také vyhledávat a samozøejmostí je mo¾nost si oblíbené weby ulo¾it do zálo¾ek. Oceòuji také výraznou zmìnu vzhledu prohlí¾eèe jako takového, vypadá mnohem více modernìji. Bìhem dlouhodobého pou¾ívání jsem se nesetkal s ¾ádným problémem, Opera Mini 5 funguje velmi spolehlivì a rychle, jsem s prohlí¾eèem nadmíru spokojený a pro Sony Ericssony bez otevøeného operaèního systému se jedná o dle mého ideální volbu.Aby se ale dne¹ní èlánek nenesl jen v duchu chval na Operu Mini 5 a kritiku vestavìného prohlí¾eè od Sony Ericssonu je tøeba øíci, ¾e udìlat si z Opery Mini 5 defaultní prohlí¾eè a mít ji pøímo v menu není nemo¾né, dokonce mám chu» øíci, ¾e je to celkem snadné. Staèí si podle nìkterého z návodù na úpravu menu upravit soubor menu.ml a najít si pro prohlí¾eè nìjakou vhodnou ikonku. Nic vám poté ji¾ nebrání, abyste Operu Mini 5 mìli pøímo v menu a na defaultní prohlí¾eè zapomnìli. Jedná se ale o komplikaci pro u¾ivatele navíc, urèitì by bylo pøíjemnìj¹í, kdyby se v telefonu rovnou nacházela pøedinstalovaná verze Opery Mini s mo¾ností upgradu na vy¹¹í verzi. Tøeba se brzy doèkáme... Opera Mini 5 je pro telefony bez otevøeného operaèního systému natolik vyspìlým prohlí¾eèem, ¾e by si místo v telefonech Sony Ericsson zaslou¾ila. Navíc by Sony Ericsson mohl u¹etøené peníze vìnovat na jiné projekty, které jej trápí víc. Internetový prohlí¾eè Opera Mini 5 si mù¾ete zdarma stáhnout pøímo na oficiálních stránkách Opery. Aèkoliv vìt¹ina telefonù Sony Ericsson nedisponuje otevøeným operaèním systémem, díky ¹pièkovým Java aplikacím se dají i mo¾nosti tìchto telefonù posouvat výraznì dál. Tímto chci alespoò touto cestou podìkovat v¹em, kteøí se na vývoji aplikací pro na¹e mobilní telefony podílí, my u¾ivatelé èasto pøicházíme k hotovému produktu a neumíme ocenit, kolik práce a zkou¹ení se za ním skrývá.

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Eiffel Datum: 2011-02-19 10:59:50
Nainstaloval jsem si ji do SE Elm a jsem spokojen. Pou¾íval jsem i star¹í verzi. Spolehlivost výborná a ovládání zvládne i takový poèítaèový analfabet jako já, tak¾e vlastnì ka¾dý. Jen jsem se musel zeptat jak vymazat pøedefinované stránky. Prostì se podr¾í kurzor. :grin :grin :grin
Autor: Pavuk70 Datum: 2010-07-06 11:40:22
Ahój, je tá opera mini 5 spolahlivá, stabilná a bezpecna? o tom viete nieco?? :) :)
Autor: kmonda Datum: 2010-04-27 21:39:10
Stáhl jsem si Operu, nainstaloval a pøi zadání adresy mì telefon pí¹e "Nelze pøipojit, zkontrolujte nastavení". Nevíte nìkdo co s tím? Pøedchozí verze Opery normálnì fungovali. Mám Sony Ericsson G900. Pøedem díky za odpovìï.
Autor: v6ak Datum: 2010-04-06 15:01:17
No je tu víc vìcí, které byly v 4.2 vpohodì a v 5 je podìlali. Nebudu sem opisovat diskuzi. 
 
HUdasp: Jo, pøi programování (nejen v Javì) bývá zpravidla úplnì jedno, jaké pøipojení je pou¾ito. Programátor se sna¾í* pou¾ívat takové API, které jej maximálnì odstíní od specifických problémù. Výsledkem je pak univerzálnìj¹í øe¹ení a snadnìj¹í programování. J2ME snad dokonce ni¾¹í API na pøipojení nenabízí. A ta chyba/nedostatek (vlastnost) je spí¹ v konkrétním modelu. 
 
Sasakr: Animované GIFy by asi ¹ly, ale nebylo by to asi a¾ tak snadné, jak se na první pohled mù¾e zdát. 
 
*) Teoreticky by mìl a v praxi se tak vìt¹inou dìje.
Autor: Sasakr Datum: 2010-04-05 22:31:17
No na OM mi vadí, ¾e spousta webù je zmr¹ených, napø. na MM se nejde pøihlásit, v OM5 mi nejdou na furt nastavit normální, ne mobilní novinky.cz, pøesto¾e v pøedchozích verzích to ¹lo. Taky by mohla umìt animované gify, pokud by u¾ivatel chtìl.
Autor: HUdasp Datum: 2010-04-05 19:01:14
Psal jsem o pìtce, ne 4-ce ;)
Autor: mironfs Datum: 2010-04-05 11:18:14
kamos mal n6300 a operu neviem kolko mal uz v mobile pri kupe
Autor: HUdasp Datum: 2010-04-05 10:54:31
Plnej souhlas. Na P1i jede spolehlivì. Jediná vìc chybí k dokonalosti, a to aby si sama mìnila pøipojení, frèim na mobilním internetu a kdy¾ chci najet na wifi, tak musím operu vypnout a znova nahodit (operu nechávám bì¾et na pozadí). Ale toto je asi omezení v javì jako samotné:-/ 
 
Co se týèe integrace prohlí¾eèe, tak si myslím, ¾e je to o penìzích - Opera si urèitì nenechá cpát prohlí¾eè do v¹ech telefonù, ani¾ by jí na tom nìco káplo. Co vím, tak ¾ádnej masovej telefon nemá Operu 5 pøímo od výroby.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >