" />
PIM Wallpaper - skryt zbra telefon Sony Ericsson | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 20. ervence 2008
Pokud vm u hloupch Sony Ericsson dote chybly udlosti z kalende na standby, u nemuste zoufat. een toti existuje a je dokonce zdarma.

V recenz�ch se telefon�m Sony Ericsson �asto vyt�k�, �e neumo��uj� zobrazit na �vodn� obrazovce ud�losti z kalend��e. Existuje sice �e�en� v podob� aplikace MobyToday, ta je ale placen�, co� v�t�inu u�ivatel� odrad�. Jak� bylo moje p�ekvapen�, kdy� mi jeden u�ivatel v koment���ch pod recenz� G502 na Mobilm�nii ozn�mil, �e existuje aplikace p��mo od Sony Ericssonu, kter� um� ud�losti na standby zobrazit. Nev�hal jsem, st�hnul jsem ji, nainstaloval do Sony Ericssonu C702 a nesta�il se divit.Funguje naprosto korektn� a skute�n� um� zobrazit ud�losti z kalend��e na standby. Abyste ji mohli pou��vat, mus�te m�t telefon zalo�en� na platform� A100 nebo A200, kter� um� v nastaven� displeje zvolit jako tapetu aplikaci. Pot� ji� jen sta�� zadat do kalend��e n�jak� ud�losti, vybrat, kolik dn� dop�edu se maj� �koly zobrazovat a m��ete ji pou��vat. N��e uveden� verze je ur�ena pro telefony s rozli�en�m displeje 240 x 320 pixel�, pro jin� se mi ji nepoda�ilo objevit. Upozor�uji, �e aplikace nemus� korektn� fungovat na v�ech telefonech, kter� spl�uj� v��e uveden� podm�nky. P��kladem je nap��klad model K800i, u kter�ho s n�kter�mi verzemi firmwaru pou��t jde, s jin�mi ne.P�izn�v�m se, �e v�bec nerozum�m d�vodu, pro� nen� tato aplikace v telefonech Sony Ericsson implementov�na. Pokud by byla placen�, pochopil bych to, ale jeliko� se jedn� o Freeware… Pro zaj�mavost jsem zkusil n�zev programu vyhledat na domovsk�ch str�nk�ch v�robce, ale bezv�sledn�. Pro� Sony Ericsson tolik ukr�v� utilitu, na kterou �ek� spousta majitel� jejich mobiln�ch telefon�? A� je to jakkoliv, neb�t jednoho pozorn�ho �ten��e bychom se o n� nedov�d�li. Tomu pat�� d�k nejen m�j ale v�ech, kte�� na podobnou v�c dlouhou dobu �ekali. Aplikaci si pro rozli�en� displeje 240 x 320 pixel� m��ete st�hnout zde.

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
Autor: hermy Datum: 2009-05-22 22:47:55
Mohl by m� pros�m n�kdo poradit jak nainstalovat PIM Wallpaper do G 502. D�ky.
. Autor: achola Datum: 2009-03-13 16:22:25
U� to tu n�kdo psal. M� taky nejde nasavit aplikace jako tapeta. Kde je probl�m?
. Autor: Jaroslav ���ek Datum: 2009-02-03 20:58:19
Do �e�tiny p�elo�enou aplikaci si lze st�hnout zde: 
 
http://www.noenglish.ic.cz/preklady/PIMWallpaper_W890_CZ.jar 
 
;)
Autor: wojnar Datum: 2009-02-02 13:35:10
Cituji: "...Pro zaj�mavost jsem zkusil n�zev programu vyhledat na domovsk�ch str�nk�ch v�robce, ale bezv�sledn�. Pro� Sony Ericsson tolik ukr�v� utilitu, na kterou �ek� spousta majitel� jejich mobiln�ch telefon�? A� je to jakkoliv, neb�t jednoho pozorn�ho �ten��e bychom se o n� nedov�d�li...." 
J� to na�el bez ��dn�ch kouzel. Sta�� zaj�t na domovsk� str�nky SE, pak na odkaz Fun&Downloads, vlevo v p�ehledu vybrat Software, pak z�lo�ku Bezplatn� obsah a na druh� str�nce je c�l na�eho sna�en�. Ani se mi nezd�, �eby to bylo n�jak zvlṻ schovan�. 
Kdo nev��� a� tam http://www.sonyericsson.com/fun/wxhtml/fnd?cc=cz& lc=cs#ts=1233577405047;promotionId=0;applstate=contentlistin g.contentdetails;contentCategoryId=613;filterId=4;genreId=-1;startIndex=15;phoneId=-1;contentItemId=33740 b��.
Autor: TheReAct Datum: 2008-10-03 13:25:17
nen� zak� na 176x270?? 
. Autor: Mmmillann Datum: 2008-09-19 16:10:48
Na m�m C702 od T-Mobilu nen� v menu mo�nost nastavit jako tapetu aplikaci... :?
Autor: fernetino Datum: 2008-09-01 11:18:53
u� jsem na to p�i�el-je to blbost... Sta�� v nastaven� �asu v telefonu zadat STANDARDN� �as, m�sto letn�ho... :-)
. Autor: fernetino Datum: 2008-09-01 10:56:19
M�m stejn� probl�m s �asem ud�lost� na C702 jako u�ivatel STIINEK... Porad� n�kdo co s t�m? D�ky
Autor: tom4as Datum: 2008-07-21 23:10:47
aplik�cia mus� by� v mobile, nie na karte. potom ju v nastavenia treba da� ako tapetu. ke� som ju sk��al, zdalo sa mi, �e pri zmen�ch v kalend�ri trocha blbol, ale pr��inu som nena�iel.
Autor: Mustang2 Datum: 2008-07-21 16:00:01
tak jsem to skusil na k790 a nic nechce mn� to tam pustit :cry :cry :cry :cry :cry
Autor: zabbfem Datum: 2008-07-20 13:31:36
mrkni na to
Autor: Joza Datum: 2008-07-20 10:08:54
P�izn�v�m se, �e open today nezn�m. Je t�k� zn�t v�echno, od toho m�te vy �ten��i mo�nost n�m tipy na �l�nek napsat...
Autor: tom4as Datum: 2008-07-20 08:07:46
k spom�nan�m dvom m��e� prida� aj �al�iu, vol� sa open today je zadarmo a funguje aj na mobiloch s rozl��en�m 176x220. 
zd� sa mi trochu smie�ne, ako v�etci spom�naj� len moby today a pla�� nad t�m, �e nie je zadarmo. sta�� trocha h�ada� a alternat�vy sa n�jdu. 
open today je navy�e open source aplik�cia, n�js� ju m��e� napr. na getjar.com, ale m� aj vlastn� str�nku
Autor: Joza Datum: 2008-07-20 07:12:49
zaj�mav� probl�m, u m� je v�e v po��dku
Autor: stiinek Datum: 2008-07-20 07:01:03
Zkou��m tuhle aplikaci i MobyToday na C702, a m�m probl�m s �asem. 
Ob� aplikace ukazuj� ud�losti o hodinu pozd�ji. 
�as v telefonu m�m nastaven� spr�vn�, p�smo GMT+1, a zapnut� letn� �as.

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >