" />
Sony Ericsson W205 - nejlevnìj¹í z rodu (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 28. srpna 2009
Sony Ericsson W205 pøed nìkolika týdny vstoupil na èeský trh a s cenou jen mírnì pøevy¹ující hranici dvou tisíc korun se okam¾itì stal nejlevnìj¹ím mobilním telefonem øady Walkman, který si v Èeské republice mù¾ete poøídit. Bude mu to na úspìch staèit? Odpovìï vám dá recenze, kterou právì v tìchto chvílích chystám. Prozatím si mù¾ete prohlédnout obsáhlou fotogalerii tohoto drobného telefonu.
10~50.JPG 18~40.JPG 26~27.JPG 44~17.JPG 40~23.JPG
(3 koment)

 
Sony Ericsson S312 - ovladatelnost na prvním místì (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pondl, 10. srpna 2009
Sony Ericsson S312 vypadá na první pohled jako dal¹í lowend od Sony Ericssonu, který je vyrábìný a vyvíjený pod taktovkou francouzské spoleènosti Sagem. Aèkoliv výbava telefonu rozhodnì není závratná, není dùvod jej pøedem zatracovat. Ve srovnání s pøedchùdci je toti¾ výraznì vylep¹ený, navíc cena je od zaèátku nastavena velmi nízko. Pokud chcete utrácet co nejménì, mù¾e být Sony Ericsson S312 dobrou volbou.
10~43.JPG 11~41.JPG 13~40.JPG 27~29.JPG 26~23.JPG
(7 koment)

 
Sony Ericsson S312 - fotogalerie nového Snapshotu | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
tvrtek, 23. ervence 2009
Sony Ericsson v tìchto dnech objevil na èeském trhu a pøístroj ji¾ máme v redakci. Nebude trvat dlouho a budete si moci pøeèíst jeho recenzi, ne¾ se tak ale stane, pøiná¹íme vám fotogalerii tohoto pìkného a dobøe ovladatelného telefonu.
10~43.JPG 11~41.JPG 12~40.JPG 13~40.JPG 14~37.JPG
(0 koment)

 
Tuning menu potøetí - Sony Ericsson W660i | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 20. kvtna 2009
V pøedchozích dnech jste si mohli pøeèíst dvojici èlánku vìnovaných úpravám menu u modelù K800i a W910i, tedy u jednìch z nejúspì¹nìj¹ích Sony Ericssonù vùbec. Ozval se mi ale jeden ètenáø s pøipomínkou, ¾e bychom se nemìli vìnovat pouze topmodelù, ale obèas se také zamìøit na telefony ni¾¹ích øad. Výsledkem je tento èlánek.
(1 koment)

 
Sony Ericsson K550i - zku¹enosti po dvou letech pou¾ívání | Tisk |  Email
Vasil Cmar   
Sobota, 9. kvtna 2009
Sony Ericsson K550i se na trhu objevil pøed více ne¾ dvìma lety jako levnìj¹í alternativa topmodelù øady Cybershot, jako napøíklad K800i. Sám tento telefon pou¾ívám ji¾ dva roky a za tu dobu jsem zjistil, ¾e výrobce se pøi jeho návrhu nedopustil prakticky ¾ádné chyby a telefon øadím mezi Sony Ericssony velmi vysoko. Rozhodnì bych ani nyní za jiný telefon nemìnil.
10~31.JPG11~28.JPG13~29.JPG
(6 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 10 - 18 z 67