" />
Hudba levnì - recenze Sony Ericssonu Spiro | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 3. jna 2010
Sony Ericsson v poslední dobì opou¹tí kategorii levných telefonù a zamìøuje se pøedev¹ím na chytré telefony a komunikátory, zatím ale nehodlá úplnì opustit ani levnìj¹í pøístroje, které sice negenerují nijak závratný zisk, zato ale zvy¹ují celkový poèet prodaných telefonù a ¹íøí dobré podvìdomí o znaèce i k tìm u¾ivatelùm, kteøí za mobil nechtìjí pøíli¹ utrácet. Vylo¾enì prototypem takové pøístroje je Sony Ericsson Spiro, který za cenu na hranici dvou tisíc korun nabídne dostatek základních a nejèastìji pou¾ívaných funkcí, pìkný a pøíjemný vzhled a jako bonus dvojici standardních konektorù. Dnes vám pøiná¹íme jeho recenzi.
10_1.JPG 11_1.JPG 17_1.JPG 16_1.JPG
(2 koment)

 
Videopohled na Sony Ericsson Spiro - nejen smartphony je tøeba prodávat | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 29. z 2010
Sony Ericsson v této chvílí nabízí více telefonù s otevøeným operaèním systémem, ne¾ kdykoliv pøedtím v historii a dá se pøedpokládat, ¾e situace se v tomto smìru nezmìní ani v budoucnu a na smartphony se bude výrobce stále více zamìøovat. Ne ka¾dý ale nutnì potøebuje spoustu funkcí a své místo v portfoliu tak zatím mají jisté také ménì vybavené telefony. Tím nejnovìj¹ím je v tomto smìru Sony Ericsson Spiro a my si jej dnes pøedstavíme v krátkém videu.
27_1.JPG 23_1.JPG 19_1.JPG 26_1.JPG
(1 koment)

 
Fotogalerie Sony Ericssonu Spiro - jednoduchý a pìkný | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 11. z 2010
Na ná¹ trh se jen pøed pár dny dostal Sony Ericsson Spiro a my u¾ máme telefon v redakci a pilnì jej testujeme. Aèkoliv rozhodnì nepatøí k njevybavenìj¹ím na trhu, urèitì zaujme dost zákazníkù. Za cenu na hranici dvou tisíc korun toti¾ nabízí pøíjemný svì¾í vzhled a dostatek základních funkcí, pro Sony Ericsson v èele netradiènì s dvojicí standardních konektorù.
19_1.JPG 27_1.JPG 23_1.JPG 13_1.JPG
(0 koment)

 
Sony Ericsson Spiro - standardní konektory standardem? | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
tvrtek, 15. dubna 2010
Sony Ericsson pøedevèírem pøedstavil dvojici nových hudebních telefonù øady Walkman. Na model Zylo jsme se podrobnì podívali vèera, dnes nás èeká druhá (a ménì vybavená) novinka - Sony Ericsson Spiro. ®e ménì ale nemusí být v¾dy na ¹kodu si uká¾eme v dne¹ním èlánku, model Spiro by mohl být tím povedenìj¹ím z dvojice novinek. Zásluhu na tom mù¾e mít tøea dvojice standardních konektorù a také ni¾¹í cena.

(5 koment)

 
Sony Ericsson W205 v rù¾ovém - jemný dotek barev (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
ter, 13. dubna 2010
Sony Ericsson W205 patøí k nejlevnìj¹ím telefonùm v portfoliu na¹eho oblíbeného výrobce, který se sna¾í zamìøovat se pøedev¹ím na ménì nároèné u¾ivatele pota¾mo u¾ivatele mlad¹í. Právì mladým sleènám je urèena rù¾ová varianta modelu W205, která pìknì vypadá a nabídne v¹echny dùle¾ité funkce. S cenou pod dva tisíce korun vám navíc penì¾enku rozhodnì neutrhne. Pojïte se na rù¾ovou variantu podívat s námi.
12~92.JPG 13~91.JPG 14~89.JPG 15~89.JPG
(2 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 1 - 9 z 67