" />
Sony Ericsson K850i - ve své dobì zùstal nepochopený (ohlédnutí) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pondl, 14. ervna 2010
Dnes jsou tomu právì tøi roky, co uzøela svìtlo svìta nová generace telefonù Sony Ericsson, reprezentovaná Cybershotem K850i. Tento dnes ji¾ legendární, ale ve své dobì spí¹e nedocenìný, model pøedznamenal a¾ do souèasné doby trvající éru telefonù postavených na platformì A200. Teprve letos se Sony Ericsson více zamìøuje na telefony s otevøeným operaèním systémem, stále ale platí, ¾e modely na bázi K850i tvoøí vìt¹inu souèasné nabídky spoleènosti. Sony Ericsson K850i pøedbìhl svou dobu (a právì proto paradoxnì nebyl pøíli¹ úspì¹ný).
12~91.JPG 13~90.JPG 9~99.JPG 16~84.JPG
(3 koment)

 
Sony Ericsson Elm - Wi-Fi, GPS a kvalitní fotoaparát za pár penìz (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
ter, 8. ervna 2010
Do redakce se nám dostala novinka na èeském trhu - Sony Ericsson Elm. Dal¹í produkt v øadì ekologických telefonù od Sony Ericssonu se vyznaèuje povedeným vzhledem, ¹irokou nabídkou funkcí a také velmi výhodnou cenou. Sony Ericsson koneènì vytvoøil malý ¹ikovný telefon s kvalitním fotoaparátem, Wi-Fi a GPS. Máme v ruce nejprodávanìj¹í Sony Ericsson roku 2010?
12~96.JPG 18~79.JPG 22~70.JPG 3~113.JPG
(18 koment)

 
Hlavní menu ve formì zálo¾ek - u¾iteèná vìc nebo pouze ukázka mo¾ností? | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 4. ervna 2010
Telefony Sony Ericsson bez otevøeného operaèního systému u¾ del¹í dobu umí hlavní menu zobrazit hned nìkolika zpùsoby. Kromì klasické møí¾ky dvanácti ikon je mo¾né vyu¾ít také zobrazení ve formì sloupce nebo do kruhu, pøípadnì vyu¾ít oblíbená flash menu. Pokud se navíc rozhodnete jít neoficiální cestou úprav, spektrum mo¾ností se vám dále roz¹íøí. Jednou z nejménì tradièních mo¾ností zobrazení menu je ve formì zálo¾ek - usnadní vám ovládání telefonu a u¹etøí vám èas? Mnì ano, i kdy¾ hloupý telefon u¾ pou¾ívám jen výjimeènì, mé srdce u¾ nyní patøí komunikátorùm Sony Ericsson s operaèním systémem Google Android.
1~108.JPG 12~91.JPG 12~70.JPG 20~39.JPG 11~37.JPG
(1 koment)

 
GreenHeart v pøírodì - takto fotí Sony Ericsson Elm a Sony Ericsson Hazel | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
tvrtek, 27. kvtna 2010
Do redakce u¾ pøed nìjakou dobou dorazila dvojice ekologických novinek od Sony Ericssonu - modely Elm a Hazel. Jeliko¾ telefonù je nyní v redakci více, nestíhám se vìnovat v¹em souèasnì a do toho navíc musím plnit i své dal¹í povinnosti. V sobotu jsem tak napøíklad vyrazil obhlí¾et budoucí táboøi¹tì pro ná¹ dìtský letní tábor. Abych zabil dvì mouchy jednou ranou, nechal jsem tentokrát svùj Nikon doma a na obhlídku vyrazil vyzbrojený dvojicí vý¹e zmínìných telefonù. Poøízené snímky si mù¾ete prohlédnout a ohodnotit v dne¹ním èlánku.
7~103.JPG 17~81.JPG 6~100.JPG 18~79.JPG
(4 koment)

 
Aktivní pohotovostní re¾im u telefonù Sony Ericsson - druhá evoluce dopadla mnohem lépe | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 23. kvtna 2010
Není tomu zase tak dlouho, co Sony Ericsson u nìkterých modelù mírnì inovoval úvodní obrazovku. Prvním telefonem, u kterého bylo toto øe¹ení pou¾ité, se stal model T715. Aèkoliv pùvodní informace znìly skuteènì lákavì, ve výsledku se jednalo o témìø nepou¾itelný doplnìk. Dvojice nových telefonù øady GreenHeart (Elm a Hazel) na to jdou jinak a mnohem lépe. Koneènì zde máme aktivní pohotovostní re¾im pro telefony Sony Ericsson.
39~42.JPG 40~43.JPG 31~52.JPG 29~50.JPG
(11 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 28 - 36 z 182