" />
Sony Ericsson Zylo - konec MP3, pøecházíme na FLAC (první dojmy) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 14. dubna 2010
Sony Ericsson vèera pøedstavil dvojici nových hudebním telefonù øady Walkman a my se dnes spoleènì podíváme na první z nich, kterým je model s opìt trochu krkolomným názvem - Sony Ericsson Zylo. Vìt¹inou parametrù pøíli¹ nepøekvapí, posun v poslechu hudby ale pøiná¹í zásadní, podporuje toti¾ formát FLAC, èím¾ se mezi mobilními telefony øadí k unikátùm.

(2 koment)

 
Emailový klient u hloupých telefonù Sony Ericsson (zku¹enosti) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
ter, 6. dubna 2010
U¾ od doby prvních telefonù Sony Ericsson platí, ¾e v nich nalezneme velmi kvalitní vestavìný emailový klient. Podobnì jako u platformy A200 jako celku ale mám pocit, ¾e Sony Ericsson se jeho kvalitou nechal celkem ukolébat a v poslední dobì ji¾ nepøiná¹í pøíli¹ inovací. Pro nejzákladnìj¹í práci s e-maily staèí, nic zásadnì nového ale nenabízí. Abych byl naprosto upøímný, po stránce funkènosti se od dob T68i zas tolik nezmìnil, snad jen nastavení je mnohem jednodu¹¹í.
(8 koment)

 
Poslední ¹ance pro Sony Ericsson Aino (zku¹enosti) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 31. bezna 2010
Sony Ericsson Aino patøí mezi nejménì tradièní telefony v portfoliu spoleènosti. U¾ od doby, co jej výrobce pøedstavil, mám ale strach z nevyvá¾eného ovládání a první setkání s reálným telefonem mi dala za pravdu. Ani pøi druhém (dlouhodobìj¹ím) pou¾ívání se mùj názor na telefon nezmìnil. Rozhodl jsem se ale dát telefonu je¹tì jednu ¹anci a zamìøit se na jeho kladné vlastnosti, nikoliv za ka¾dou cenu hledat mezery v ovladatelnosti. Jak jsem dopadl? Lépe ne¾ døíve, pokud se nenecháte odradit, Sony Ericsson Aino má co nabídnout.
12~69.JPG 36~30.JPG 40~31.JPG 44~25.JPG 75~12.JPG
(3 koment)

 
Sony Ericsson C901 - kvalitní bílá (dlouhodobé zku¹enosti) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 21. bezna 2010
Sony Ericsson pøedstavil model C901 u¾ pøed del¹í dobou, dlouhou dobu jsme mu ale na SEManii nedopøáli pøíli¹ pozornosti a nutno dodat, ¾e ani na¹i ètenáøi o telefonu zrovna horlivì nediskutují. Pùvodnì se toti¾ u nás vùbec nemìl oficiálnì prodávat (co¾ by rozhodnì byla ¹koda), nakonec je ale v¹e jinak a telefon si v Èeské republice mù¾ete oficiálnì zakoupit. Pøesto se o nìm prakticky neví a to je rozhodnì ¹koda. Telefon jsem dlouhodobì pou¾íval a dnes vám pøiná¹ím své zku¹enosti.
16~81.JPG 1~108.JPG 28~57.JPG 4~102.JPG
(8 koment)

 
Banán se povedl - první dojmy ze Sony Ericssonu Elm | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 20. bezna 2010
Sony Ericsson Elm právì v tìchto dnech dorazil na ná¹ trh a jeden kousek u¾ se usídlil v redakci. Telefonek mì zatím stále pøíjemnì pøekvapuje, vzhledem k výbavì a provedení jsem toti¾ oèekával výraznì vy¹¹í cenu. Nakonec se ale Sony Ericsson Elm s dostateènou rezervou ve¹el pod hranici pìti tisíc korun a já vám garantuji, ¾e moc lep¹ích telefonù za tyté¾ peníze nekoupíte. Dost mo¾ná ¾ádný, Sony Ericssonu se model Elm prostì povedl.
(22 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 37 - 45 z 182