" />
Èistý design a uvnitø spousta funkcí - fotogalerie Sony Ericssonu Yari | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
tvrtek, 1. jna 2009
Sony Ericsson Yari je dal¹í z velmi oèekávaných novinek tohoto roku. Kromì výborné výbavy telefon pøiná¹í pøedev¹ím velmi èistý vzhled, se kterým jsme se v podání Sony Ericssonu je¹tì nesetkali. Odnesli to sice ovládací prvky na bocích telefonu, ale výsledek si jednoznaènì zaslou¾í va¹i pozornost. Pojïme si model Yari prohlédnout na¾ivo.
10~19.jpg 13~14.jpg 21~4.jpg 33~1.jpg 8~27.jpg
(14 koment)

 
Sony Ericsson C903 - levnìj¹í a lep¹í ne¾ vypadal (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Steda, 23. z 2009
Sony Ericsson C903 to od narození nemìl lehké. Pøi¹el v dobì, kdy Sony Ericsson pro¾íval velmi tì¾ké období a oèekávaly se inovace. Ty ale v pøípadì modelu C903 nepøi¹ly, tak¾e si to od nás telefon pìknì schytal. Pøedpokládaná cena byla velmi nadsazená a ¹ance na úspìch byla minimální. Ale ne v¾dy je první dojem správný. Telefon máme v redakci, stojí o tøi tisíce ménì ne¾ bylo avizováno, je krásný, má skvìlý fotoaparát a integrovaný GPS modul. Staèí vám to? Mì ano.
10~49.JPG 12~46.JPG 32~24.JPG 54~10.JPG 67~7.JPG
(8 koment)

 
Veliký displej bez tlaèítek - fotogalerie Sony Ericssonu Aino | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 20. z 2009
Sony Ericsson Aino je zástupcem nového svì¾ího proudu ve spoleènosti Sony Ericsson. Pryè je doba, kdy byl jeden pøístroj podobný deseti dal¹ím, spoleènost se nyní chce více zamìøit na souèasné trendy a na potøeby zákazníkù. Tomu odpovídá také pøedstavení trojice nových pøístrojù ( Aino, Satio, Yari), které probìhlo pøed nìkolika mìsíci. Dnes vám pøiná¹íme obsáhlou fotogalerii prvního zmínìného telefonu. Koncept telefonu, kdy se pod displejem nenachází ovládací tlaèítka, je velmi zajímavý, jak úspì¹ný ale bude u zákazníkù?
10~21.jpg 13~16.jpg 29~4.jpg 25~4.jpg 30~4.jpg
(13 koment)

 
Sony Ericsson Naite - model G502 má plnohodnotného nástupce (fotogalerie) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 11. z 2009
Sony Ericsson G502 slaví jako nejlevnìj¹í telefon na platformì A200 velké úspìchy u zákazníkù. Pøíjemný a decentní vzhled, dostateèné mno¾ství funkcí a to v¹e podpoøené výbornou cenou, to jsou hlavní prodejní argumenty tohoto pøístroje. U¾ ale není nejmlad¹í a pomalu se bude odebírat do zaslou¾eného dùchodu a bude potøebovat plnohodnotného nástupce. Sony Ericsson u¾ jej pøedstavil  - je jím Sony Ericsson Naite, který jsme mìli mo¾nos nafotit a vyzkou¹et.
10~20.jpg 11~19.jpg 13~15.jpg 17~8.jpg 24~4.jpg
(11 koment)

 
SEMania exkluzivnì podruhé - defaultní schémátka Sony Ericssonu Naite | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 6. z 2009
Pøed nìkolika týdny jsme vám exkluzivnì pøinesli mo¾nost stáhnout si defaultní schémátka z modelu Sony Ericsson Yari. Tentokrát se nám povedlo získat defaultní schémátka z dal¹ího nového Sony Ericssonu, modelu Naite, který má v¹echny pøedpoklady k tomu, aby se stal plnohodnotným nástupcem oblíbeného modelu G502.
(3 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 73 - 81 z 182