" />
Poslední z mohykánù - dlouhodobé zku¹enosti se Sony Ericssonem G700 | Tisk |  Email
Milan Václavík   
Pondl, 18. kvtna 2009
Po pøedstavení nové øady G telefonù se zdála budoucnost Symbianu UIQ vzkøí¹ena novou ¾ivou vodou. Do této poslední øady Symbianu patøí modely G900 a G700. Dnes bych se s Vámi rád podìlil o své zku¹enosti s pou¾íváním G700.
92.JPG82.JPG91.JPG89~0.JPG
(1 koment���)

 
Sony Ericsson W960i - rok na vrcholu multimédií (zku¹enosti) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
�tvrtek, 2. dubna 2009
Sony Ericsson W960i rozhodnì nepatøí mezi nejnovìj¹í telefony, vzhledem k oznámenému konci Symbianu UIQ3 a právì pokroèilému vìku jej v¹ak lze sehnat za velmi výhodné peníze. V souèasné dobì tak u W960i skuteènì platí, ¾e za málo penìz lze získat hodnì muziky. ©koda tìch chyb, kterých se výrobce dopustil.

(4 koment���)

 
Symbian UIQ na SEManii | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
�tvrtek, 19. �nora 2009
Proto¾e nové telefony se Symbianem UIQ jsou ji¾ pravdìpodobnì utopií, rozhodl jsem se dát dokupy tento èlánek, který by mìl mapovat ty nejdùle¾itìj¹í vìci, které jsme na SEManii o smartphonech s tímto operaèním systémem napsali. Vìøím, ¾e se vám tento poèin bude líbit a pøi hledání nìjaké informace jej oceníte.
(2 koment���)

 
UIQ3mods.com - projekt, který se neuskuteènil | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
P�tek, 13. �nora 2009

(5 koment���)

 
Sborka a rozborka UIQ3 smartphonù (8 x video) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pond�l�, 2. �nora 2009
Aèkoliv vývoj platformy Symbian UIQ byl ji¾ ukonèen, smartphony s tímto operaèním systémem jsou a je¹tì dost dlouho budou mezi námi. Tentokrát vám pøiná¹íme videa sborky a rozborky u v¹ech novìj¹ích smartphonù se Symbianem UIQ3, tedy G700, G900, P1i a W960i.

(1 koment���)

 
<< Za��tek < P�edchoz� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N�sleduj�c� > Konec >>

V�sledky 10 - 18 z 75