" />
Posledn z mohykn - dlouhodob zkuenosti se Sony Ericssonem G700 | Tisk |  Email
Milan Vclavk   
Pondl, 18. kvtna 2009
Po p�edstaven� nov� �ady G telefon� se zd�la budoucnost Symbianu UIQ vzk���ena novou �ivou vodou. Do t�to posledn� �ady Symbianu pat�� modely G900 a G700. Dnes bych se s V�mi r�d pod�lil o sv� zku�enosti s pou��v�n�m G700.
92.JPG82.JPG91.JPG89~0.JPG
(1 koment���)

 
Sony Ericsson W960i - rok na vrcholu multim�di� (zku�enosti) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
�tvrtek, 2. dubna 2009
Sony Ericsson W960i rozhodn� nepat�� mezi nejnov�j�� telefony, vzhledem k ozn�men�mu konci Symbianu UIQ3 a pr�v� pokro�il�mu v�ku jej v�ak lze sehnat za velmi v�hodn� pen�ze. V sou�asn� dob� tak u W960i skute�n� plat�, �e za m�lo pen�z lze z�skat hodn� muziky. �koda t�ch chyb, kter�ch se v�robce dopustil.

(4 koment���)

 
Symbian UIQ na SEManii | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
�tvrtek, 19. �nora 2009
Proto�e nov� telefony se Symbianem UIQ jsou ji� pravd�podobn� utopi�, rozhodl jsem se d�t dokupy tento �l�nek, kter� by m�l mapovat ty nejd�le�it�j�� v�ci, kter� jsme na SEManii o smartphonech s t�mto opera�n�m syst�mem napsali. V���m, �e se v�m tento po�in bude l�bit a p�i hled�n� n�jak� informace jej ocen�te.
(2 koment���)

 
UIQ3mods.com - projekt, kter� se neuskute�nil | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
P�tek, 13. �nora 2009

(5 koment���)

 
Sborka a rozborka UIQ3 smartphon� (8 x video) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pond�l�, 2. �nora 2009
A�koliv v�voj platformy Symbian UIQ byl ji� ukon�en, smartphony s t�mto opera�n�m syst�mem jsou a je�t� dost dlouho budou mezi n�mi. Tentokr�t v�m p�in��me videa sborky a rozborky u v�ech nov�j��ch smartphon� se Symbianem UIQ3, tedy G700, G900, P1i a W960i.

(1 koment���)

 
<< Za��tek < P�edchoz� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N�sleduj�c� > Konec >>

V�sledky 10 - 18 z 75