" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Pøebarvujeme menu u nových komunikátorù Sony Ericsson (návod) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 9. kvtna 2011
Nové telefony se na na¹em trhu sice zatím pøíli¹ neukazují a oficiálnì se dá poøídit pouze model XPERIA Play, to ale neznamená, ¾e bychom u¾ na fóru pro vás nechystali rùzné zajímavé návody. Sám jsem se asi nejvíce tì¹il na mo¾nost pøebarvení pozadí v systémových aplikacích, defaultní modrá barva mi toti¾ ani u pøedchozích telefonù pøíli¹ nesedìla a sám preferuji trochu jinou barevnou kombinaci. Dnes si uká¾eme, jak tuto zmìn provést u nových telefonù.
e~12.jpg d~17.jpg d~18.jpg d~16.jpg d~15.jpg c~18.jpg c~19.jpg c~17.jpg i~8.jpg


Pro nové Sony Ericssony z roku 2011 je ji¾ dostupný Root a aèkoliv se zatím u nás v¹echny neprodávají, v redakci je ji¾ máme k dispozici a tak se mù¾eme zaèít vìnovat úpravám tìchto povedených telefonù. V dne¹ním návodu si uká¾eme, jak zmìnit pozadí u systémových aplikací. Není to tì¾ké a hned od zaèátku vám tady nachystám nìkolik rùzných variant. Nic vám pak samozøejmì nebrání upravit si cokoliv dále k obrazu svému.

1. proveïte root telefonu dle následujícího návodu

2. stáhnìte si nìkteré z ní¾e publikovaných menu, podle typu telefonu
Arc - http://forum.semania.cz/index.php?topic=28129.0
Neo - http://forum.semania.cz/index.php?topic=28128.0
Play - http://forum.semania.cz/index.php?topic=28130.0

3. stáhnutý archiv v Pc rozbalte

4. pøipojte telefon k Pc (re¾im nabíjení) a spus»te ThemeInstaller

5. zvolte mo¾nost 1. Postupnì je tøeba napsat ní¾e uvedené øádky, ov¹em s tím rozdílem, ¾e nepí¹ete speciální znak na zaèátku (ten se tam doplní sám, pokud budete dìla v¹e správnì) a první mezeru. Na konci øádku v¾dy dejte enter a chvíli poèkejte. Po prvním napsání su bude potøeba povolit SU na telefonu, vyskoèí tam obrazovka.

$ su
# mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock2 /system
# chmod 4755 /system/bin/sh
# exit
$ exit6. po dokonèení pøedchozího kroku zvolte mo¾nost 4, nainstalují se vám upravené soubory

7. zvolte mo¾nost exit, restartujte telefon a je hotovo

O tomto tématu mù¾ete diskutovat zde

Jak si do menu nahrát vlastní pozadí se naopak dozvíte tady
Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: cartmanko Datum: 2011-05-13 15:50:36
moc hezký :grin líbí se mi v¹echny barvy
Autor: Joza Datum: 2011-05-13 08:40:43
Poèítá, ale zatím není na èem testovat a nemám k dispozici ani její firmware :)
. Autor: sk8pr Datum: 2011-05-13 08:06:52
S xperií pro se nepoèítá ? :X

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >