" />
Pøíslu¹enství upadá - kde se stala chyba? | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 27. ledna 2010
Je tomu více ne¾ rok, co jsem psal zamy¹lení o nelichotivé situaci Sony Ericssonu v oblasti mobilních telefonù a naopak jej chválil za velmi ¹irokou nabídku pøíslu¹enství ke svým telefonùm. S nabídkou telefonù se nyní koneènì zaèíná nìco dít a vypadá to tak, ¾e u¾ bude jen lépe - zákazníci si budou moci vybrat z mnoha operaèních systémù a do budoucna i více rùzných telefonù u ka¾dého z nich. Naopak pøíslu¹enství ale jakoby do¹el dech nebo to vidíte jinak?
159.JPG 68~11.JPG 42~23.JPG 135.JPG 8~64.JPG


Zatímco na konci roku 2008 jsem výrobce chválil za to, ¾e pøedstavuje zajímavé pøíslu¹enství a sna¾í se alespoò v tomto segmentu zaujmout své zákazníky, od té doby jsme se ji¾ moc zajímavých kouskù nedoèkali. Nová bezdrátová stereo sluchátka jsou pøíli¹ zamìøená na styl a ménì ji¾ na u¾itek, nová verze stativu se pak s tou pùvodní vùbec nemù¾e srovnávat. Jediným místem, kde výrobce popojel kupøedu, je tak oblast pøídavných reproduktorù, kde v roce 2009 uvedl na trh skuteènì skvìlé a povedené kousky (bohu¾el za nemálo penìz). Ale co dál? Novìj¹í verze bezdrátových hodinek je v tuto chvíli utopií, klasická bezdrátová sluchátka ji¾ nìjakou dobu pøe¹lapují na místì. Bluetooth GPS jsme se stejnì jako pøed rokem nedoèkali, pro telefony se standardními konektory (které se pøeci jen v portfoliu objevují nyní o nìco èastìji) si pro jistotu nepoøídíme prakticky nic. Nic moc nového se neudálo ani v oblasti baterií, potì¹ilo ale uvedení pøídavné baterie, která se mi velmi líbí a do pøírody je skvìlým doplòkem.

9~53.JPG 9~51.JPG 6~21.JPG 19~14.JPG 22~10.JPG

Samozøejmì jsem si vìdom toho, ¾e pøíslu¹enství k mobilním telefonùm je pro výrobce pouze jakýmsi doplòkem portfolia. Pokud ale uvá¾íme fakt, ¾e pomalu zaèíná mizet Fast-port (koneènì), vìt¹ina souèasného pøíslu¹enství se postupnì stane naprosto nekompatibilní. Výrobce by se na to mìl pøipravit a pomalu zaèít uvádìt doplòky pro telefony vyu¾ívající standardní konektory, nebo» právì standardní konektory mají budoucnost. Pokud bude toto pøíslu¹enství dostateènì kvalitní, mù¾eme se navíc doèkat situace, kdy si jej budou poøizovat také majitelé mobilních telefonù jiných znaèek. Pevnì tedy vìøím, ¾e pøí¹tí mìsíc se v Barcelonì nejen definitivnì zvrátí situace v oblasti mobilních telefonù, ale ¾e se doèkáme i nìjakých nových zajímavých doplòkù. Hlavní oèekávání ale samozøejmì i tak vzbuzují telefony, pevnì doufám, ¾e se doèkáme vìt¹ího mno¾ství pøedstavených pøístrojù, øeknìme ¾e pìtice nových telefonù (z toho alespoò tøi smartphony) by Sony Ericssonu urèitì neu¹kodily.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: HUdasp Datum: 2010-01-28 09:12:06
Mno já nevim, ale co furt chcete, aby SE vymej¹lelo?:) Mezi sluchátkama má nej¹ir¹í a nejkvalitnìj¹í nabídku na trhu, u ostatních znaèek sou vùbec ráid, ¾e tam nìjakej hrající reprák maj v nabídce (u SE si mù¾ete vybírat), BT A2DP sluchátka a mono headset je to samý. Tak¾e v¹echny dùle¾ité pøíslu¹ko tu máte ve spoustì formách a mù¾ete si vybírat.. co by za to Nokiáci dali ;)
Autor: obluda zelená Datum: 2010-01-27 08:00:34
Ano, taky jsem si poslední dobou v¹iml, ¾e pøíslu¹enství není tolik a u¾ to není co bývalo :cry .

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >