" />
Sony Ericsson MBW-200 Sparkling Allure - jemná bílá (fotogalerie s minirecenzí) | Tisk |  Email
Lucie ©evrová   
Pondl, 12. jna 2009
Sony Ericsson pøed èasem pøedstavil novou øadu dámských hodinek MBW-200. Ty se v souèasné dobì prodávají celkem ve tøech provedeních, z nich¾ recenzi jedné varianty jste si ji¾ na SEManii mohli pøeèíst. Nyní se nám na nafocení podaøilo získat i zbylé dvì varianty. Jeliko¾ po funkèní stránce jsou v¹echny tøi varianty hodinek toto¾né a li¹í se od sebe jen vzhledem a provedením, omezíme se právì na publikování fotogalerií a zhodnocení vzhledu vzhledu.
10~64.JPG 11~60.JPG 35~32.JPG 42~23.JPG 44~23.JPG
(0 koment)

 
Sony Ericsson MPF-10 - noc nemá ¾ádnou ¹anci | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 10. jna 2009
Prakticky v¹echny novìj¹í telefony Sony Ericsson, které mají alespoò trochu ucházející fotoaparát, disponují buïto xenonovým bleskem nebo pøisvìtlovacími LED diodami. Je¹tì pøed nìkolika lety jste ale v noci mìli smùlu. Sice ani ve dne nebyla kvalita fotografií poøízených mobilním telefonem valná, ale poøád lep¹í ne¾ nic. Jak se ale setmìlo, byl s focením konec. Pak ale pøi¹el pøídavný blesk Sony Ericsson MPF-10 a co se týká focení ve zhor¹ených svìtelných podmínkách, zaèalo se blýskat na lep¹í èasy. A to doslova.
7~61.JPG 2~64.JPG 4~63.JPG 3~64.JPG
(0 koment)

 
Sony Ericsson HBH-IS800 - bezdrátový styl (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 9. jna 2009
Aèkoliv se Sony Ericssonu v prodeji mobilních telefonù dlouhodobì nedaøí tak, jak se daøilo døíve, v oblasti pøíslu¹enství k nim patøí dlouhodobì k nejsilnìj¹ím hráèùm na trhu. Bezdrátová sluchátka pak patøí do oblastí, ve kterých jen málokterá firma mù¾e Sony Ericssonu konkurovat. Od nového modelu HBH-IS800 jsem oèekával, ¾e tuto pozici potvrdí a mo¾nosti bezdrátových sluchátek posune zas o kousek dál.
154~0.JPG 159.JPG 164.JPG 163.JPG 167.JPG
(0 koment)

 
Sony Ericsson HPM-88 - utìsní u¹i a skvìle zahrají (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pondl, 5. jna 2009
Sony Ericsson je povìstný výrobou velmi kvalitních sluchátek k mobilním telefonùm a nový model HPM-88 má tuto jeho pozici potvrdit. Novinka plynule navazuje na pùvodní model HPM-70 a také na zásadnì vylep¹ený typ HPM-82. Kromì skvìlého zvuku se doèkáme pøedev¹ím netradièního tvaru sluchátek, který je ale velmi promy¹lený a pøispívá k vysokému zá¾itku s poslechu hudby pøes HPM-88.
138~0.JPG 141.JPG 143~0.JPG 144.JPG 151~0.JPG
(3 koment)

 
Sony Ericsson HBH-PV712 - hlavní jsou barvy (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Nedle, 4. jna 2009
Po funkèní stránce je Sony Ericsson HBH-PV712 úplnì obyèejným sluchátkem, které technoida nemá èím zaujmout. Pøesto se rozhodnì nedá øíct, ¾e by sluchátko bylo nudné, nebo by kolem mìj byla spousta klidu. Hlavní zbraní tohoto sluchátka je toti¾ velmi netradièní vzhled. Staèí pohled na krabici, ve které se toto sluchátko dodává na ná¹ trh a v¹e vám musí být jasné.
40~27.JPG 41~24.JPG 38~26.JPG 39~25.JPG 42~21.JPG
(2 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 10 - 18 z 159