" />
Sony Ericsson IM502 - zmìníme vzhled a ubereme funkènost (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Sobota, 26. z 2009
Sony Ericsson u¾ pøed nìkolika lety pøedstavil velmi netradièní pøíslu¹enství - ministativ IPK-100. Ten se mi natolik líbil, ¾e jsem neváhal, nepùjèil jsem si jej na recenzi, ale rovnou jsem si jej zakoupil. Malé rozmìry a vysoká variabilita byly hlavní dùvody, pro které jsem pominul i trochu vy¹¹í cenu. Po dlouhé dobì se nyní na trh dostal nástupce pùvodního modelu a je jím ministativ IM502. Jak se ale mù¾ete pøesvìdèit v na¹í dne¹ní recenzi, novìj¹í v¾dy nutnì neznamená lep¹í.
9~61.JPG 8~64.JPG 7~62.JPG 5~68.JPG
(0 koment)

 
Sony Ericsson CDS-75 - nabíjí z boku (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 25. z 2009
Máte mobilní telefon Sony Ericsson a pøijde vám klasická nabíjeèka pøíli¹ obyèejná a nestylová? Nelíbí se vám ledabyle polo¾ený telefon na pracovním stole a k nìmu vedoucí dlouhý kabel? Pak je na èase zvá¾it, zda nepoøídit nabíjecí stojánek Sony Ericsson CDS-75. Pokud si jej zakoupíte mù¾ete si být jisti, ¾e vám vá¹ telefon Sony Ericsson, který právì nabíjíte, ostudu na pracovním stole neudìlá.
152~0.JPG 155~0.JPG 156.JPG 157.JPG 158~0.JPG
(4 koment)

 
Sony Ericsson HPM-85 - recenze na druhý pokus | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 18. z 2009
Stereo sluchátka Sony Ericsson HPM-85 rozhodnì nejsou absolutní novinkou na na¹em trhu, prodávají se ji¾ nìkolik let. Pùvodnì vy¹la jejich recenze na webu walkmanphones, po jeho neslavném konci jsme ale o èlánky na nìm ulo¾ené nenávratnì pøi¹ly. Proto jsem se rozhodl si tato výborná sluchátka znovu vypùjèit a sepsat novou recenzi.
75~6.JPG 77~4.JPG 79~4.JPG 80~4.JPG 81~3.JPG
(4 koment)

 
Sony Ericsson MS500 - reproduktor do pøírody (recenze) | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pondl, 14. z 2009
Sony Ericsson pøed nìkolika týdny uvedl na trh nový Bluetooth reproduktor - model MS500. Je malý, krásný, odolný, skvìle pøehrává hudbu. Má vùbec nevýhody? Podle mì kromì ceny nemá, z mého pohledu je MS500 nejpovedenìj¹ím reproduktorem, jaký spoleènost Sony Ericsson vyrobila.
17~40.JPG 12~49.JPG 1~58.JPG 8~54.JPG 9~51.JPG
(2 koment)

 
Bezdrátový ovladaè Zeemote JS1 v exkluzivním testu | Tisk |  Email
Martin Chroust   
tvrtek, 10. z 2009
Zahranièní weby o nìm hovoøí jako o "must have" pøíslu¹enství pro ka¾dého herního nad¹ence, námìtem na¹eho dne¹ního èlánku je to, jak funguje se Sony Ericssony a jak mi pøirostl k srdci. Nakonec, nemusíme s ním hrát pouze hry...


(2 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 19 - 27 z 159