" />
Sony Ericsson MBW-150 umí zobrazit rùzné fonty | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Pondl, 26. kvtna 2008
Minulý týden jsem nav¹tívil Brno a pøi té pøíle¾itosti jsem natáèel nìkolik videí pro SEManii, se kterými se doufám brzy budete moci na na¹em webu setkat. Pøed odjezdem jsem si také mìnil fonty v mém Sony Ericssonu M600i. Jaké bylo v Brnì moje pøekvapení, kdy¾ jsem pøi pohledu na hodinky ve chvíli pøíchozího hovoru zjistil, ¾e se jméno volajícího zobrazí v¾dy takovým fontem, jaký máte právì nastavený v telefonu.


(1 koment)

 
(Ne)univerzální dr¾ák HCH-70 | Tisk |  Email
Martin Soukup   
Nedle, 18. kvtna 2008
HCH-70 je spoleèností Sony Ericsson prezentován jako univerzální dr¾ák pro v¹echny telefony této znaèky s konektorem Fast Port. Ale je tomu skuteènì tak?
(2 koment)

 
Sony Ericsson MPS-30: Lite verze pøídavných bednièek | Tisk |  Email
Martin Chroust   
Nedle, 27. dubna 2008
Spolu s novì pøedstavenými telefony G502 a Z780 bylo tak trochu v pozadí pøedstaveno i nové pøíslu¹enství s oznaèením MPS-30
(0 koment)

 
Sony Ericsson stativ IPK-100 - malý a ¹ikovný | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 25. ledna 2008
Do redakce se nám dostalo toto zajímavé pøíslu¹enství z dílny Sony Ericssonu. V tomto èlánku vám pøiná¹íme na¹e postøehy z jeho pou¾ívání.


(1 koment)

 
Sony Ericsson hudební kabel MMC-70 - minirecenze | Tisk |  Email
Jozef Cmar   
Ptek, 18. ledna 2008
Do rukou se mi dostalo zajímavé pøíslu¹enství - hudební kabel MMC - 70. Zde vám pøiná¹íme krátkou recenzi.

(3 koment)

 
<< Zatek < Pedchoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nsledujc > Konec >>

Vsledky 64 - 72 z 159