" />
Recenze Sony Ericssonu Aspen - hybrid, který se neztratí | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 9. jna 2010
Operaèní systém Windows Mobile pomalu odchází do zaslou¾eného dùchodu a na na¹em trhu u¾ se objevují poslední zaøízení, která jsou je¹tì na této platformì zalo¾ená. Tak trochu bez pøekvapení i Sony Ericsson je¹tì tak øíkajíc na poslední chvíli vydává zaøízení, jeho¾ operaèní systém u¾ je na konci svého vývoje. Odmìnou by ale logicky mìla být maximální odladìnost a spolehlivost celého pøístroje. Má Sony Ericsson Aspen v dne¹ní dobì co nabídnout? Má, ale zdaleka ne pro ka¾dého...
11~108.JPG 24~72.JPG 28~62.JPG 36~45.JPG


U¾ je tomu nìkolik let, co jsme obdivovali Sony Ericsson P1i. Perfektní telefon s výbornými rozmìry, nabízející ohromnou spolehlivost, kvalitní klávesnici a povedenou konstrukci bohu¾el nezískal ¾ádného nástupce a pou¾itý operaèní systém Symbian UIQ3 nakonec skonèil v propadli¹ti dìjin. Aèkoliv jsme dlouhou dobu oèekávali alespoò podobný telefon, dlouhou dobu ze strany Sony Ericssonu nic nepøicházelo. A¾ nyní, na samém sklonku ¾ivota Windows Mobile pøichází výrobce s telefonem, který se alespoò koncepcí dnes ji¾ legendárnímu modelu P1i blí¾í. Kromì hardwarové QWERTY klávesnice pod dotykovým displejem toho ale spoleèného moc nemají. Sony Ericsson Aspen je velmi netradiènì koncipovaný pøístroj, který rozhodnì není urèený pro masy a napovídá tomu také konstrukce, kterou zaèneme dne¹ní recenzi.

Je¹tì pøed ní si dovolím podotknout, ¾e jsem se sna¾il recenzi zamìøit na své vlastní dojmy a na konstrukci, neb si myslím, ¾e o pou¾itém operaèním systému je toho spoustu napsáno jinde a nesrovnatelnì lépe, ne¾ jsem vzhledem ke svým zku¹enostem napsat já. Rozmìry pøístroje jsou 117 x 60 x 14,5 milimetru a chvíli se u nich zastavím. Pøedev¹ím vý¹ka mi pøijde zbyteènì veliká, telefon rozhodnì není malý. Ani ¹íøka podle mého moc neodpovídá realitì a pokud vedle Aspenu polo¾ím nìkterý z komunikátorù BlackBerry, Aspen se po stránce vzhledu i rozmìrù vylo¾enì ztrácí. Urèitì by nebylo problémem telefon o nìco zmen¹it. ©íøku bych je¹tì nìjak zkousnul, díky ní je dostateènì ¹iroká i klávesnice, ale ta vý¹ka je skuteènì zbyteèná. Podobnì je na tom i hmotnost - 130 gramù sice není nijak extrémnì moc, ale u¾ jsme tady mìli i lehèí stroje. Jeliko¾ tentokrát Sony Ericsson nesáhnul k zakulaceným rohùm, pøístroj se ani nesna¾í vypadat men¹í ne¾ ve skuteènosti je. Od první chvíle dává telefon jednoznaènì najevo, ¾e se jedná o poøádný pøístroj.

27~67.JPG 32~55.JPG 12~103.JPG 18~85.JPG
22~75.JPG 28~62.JPG 33~51.JPG 13~102.JPG

Pøední stranu okupuje displej a QWERTY klávesnice, mi v popisu zaèneme tím prvním zmínìným a zamìøíme se právì na displej. Ten na první pohled rozhodnì nebudí dojem nìjaké obrovské plochy, po spu¹tìní telefonu ale rychle zjistíme, ¾e realita je je¹tì o nìco slab¹í a ¹iroké okraje se jen sna¾í nabudit dojem vìt¹í plochy. Nechme promluvit èísla, úhlopøíèka 2,4 palce a displej orientovaný na ¹íøku znamenají, ¾e Aspen má men¹í displej, ne¾ mnoho hloupých telefonù, u kterých to nemusí být takový problém. V pøípadì operaèního systému Windows Mobile je to ale na pohodlné ovládání prstem velmi málo. Displej je v tomto pøípadì dotykový, výrobce nepou¾il nedotykovou verzi, ale dává budoucímu majiteli plnou volnost v tom, jak bude svùj telefon ovládat. Ani z rozli¹ení 240 x 320 pixelù nejdu v dne¹ní dobì do kolen, 65 tisíc barev pak u¾ situaci jen dokládá (za poèet barev ale Aspen jako takový nemù¾e). Jen pøed nìkolika dny jsem testoval model Spiro, který s cenou kolem dvou tisíc korun nabízí podobný (ne-li lep¹í) displej a to se u daného telefonu o reálné práci vùbec nedá uva¾ovat. Sám teï nìjakou dobu funguji na stejném rozli¹ení, pøi jistém stylu práce nemusí být nutnì na ¹kodu. Podobné rozli¹ení a fyzické rozmìry displeje jsou ale u komunikátoru druhé poloviny roku 2010 slabota a ani nízká cena mì v tomto smìru úplnì neuklidòuje. Pokud by byl telefon aspoò o nìco men¹í, svoje výhrady bych dal stranou, nejde mít malý telefon s velikým displejem. Jak ale názornì ukazuje Sony Ericsson, není tì¾ké vyrobit veliký telefon s malým displejem. Pochválit mohu alespoò samotné reakce displeje, který velmi rychle reaguje jak na dotyk prstu tak i na stylus, který se nachází ukrytý v pravém horním rohu pøístroje.

19~82.JPG 23~73.JPG 29~53.JPG 34~44.JPG
14~100.JPG 1~124.JPG 24~72.JPG 35~49.JPG

Je¹tì o nìco ní¾e se pak nachází ji¾ zmínìná QWERTY klávesnice. Ta na pohled vypadá velmi kvalitnì a dostateènì dimenzovaná, pøesto jsem s prací s ní nebyl úplnì spokojený. Tlaèítka jsou jakoby gumová a jejich stisk mi pøijde velmi nejistý, rychlému psaní neprospívá ani absence jakýchkoliv mezer. Na to, kolik na klávesnici je na Aspenu místa, je docela zklamáním. Výrobce místem v tomto smìru vylo¾enì mrhal, udìlat velkou klávesnici pro pohodlné ovládání nestaèí. Jak je vidìt na fotografiích v dal¹ích èástech èlánku, tøeba konkurenèní BlackBerry je výraznì men¹í a má men¹í klávesnici, nabízí ale tlaèítka s jistým stiskem a vzájemnì oddìlená mezerami a tento rozdíl je velmi citelnì patrný. Situaci zachraòuje aspoò sestava ovládacích tlaèítek, která se stará o to, ¾e spoustu funkcí mù¾ete ovládat bez dotykového displeje. Obèas se ale najdou situace, kdy ovládání trochu postrádá logiku a na displej sáhnout musíte, respektive musíte reagovat jinak, ne¾ byste tøeba èekali. Co mi tøeba dost vadilo (a nìkomu to mù¾e pøijít jako blbost), ¾e pokud jsem byl v dosahu Wi-Fi sítì a vyskoèila mi tabulka s mo¾ností jejich výbìru, nezbavím se jí stiskem èerveného tlaèítka, co¾ by mi pøi¹lo jako nejjednodu¹¹í. Chci odnìkud pryè, tak dám èervené tlaèítko. Jeliko¾ ona tabulka je ale vlastnì okno, musím »uknout do displeje. Kontextové klávesy jsou velmi velké a mají jistý stisk, pracuje se s nimi výbornì a toté¾ platí také o ètyøsmìrovém tlaèítku s potvrzujícím støedem. Je dimenzováno skuteènì úctyhodnì a podle toho se s ním také pracuje. V tomto smìru Aspen jednoznaènì chválím, o to více mì ale mrzí kvalita klávesnice jako celku. Boèní hrany jsou celkem chudé, potì¹í ale standardní konektory. Na horní stranì se kromì nich nachází i zapínací respektive zamykací tlaèítko, pravý horní roh je vyhrazen pro jednou ji¾ zmínìný stylus.

36~45.JPG 30~52.JPG 25~65.JPG 15~100.JPG
37~45.JPG 38~46.JPG 39~46.JPG 3~122.JPG

Konstrukce je za námi, je na èase se podívat na pou¾itý operaèní systém Windows Mobile. Ne¾ se ale vrhnu do jeho popisu, dovolím si malou odboèku smìrem k ovladatelnosti pøístroje. Sony Ericsson Aspen je v tomto smìru výjimeèný, nabízí toti¾ dotykový displej, hardwarovou QWERTY klávesnici, pìtismìrovou ovládací klávesu s potvrzujícím støedem a hned nìkolik rùzných u¾ivatelských rozhraní. Pravý horní roh navíc okupuje ji¾ nìkolikrát zmínìný stylus. Co to znamená pro budoucího majitele? Osobnì to vnímám tak, ¾e a» preferujete jakýkoliv zpùsob ovládání, Sony Ericsson Aspen vám vyjde vstøíc. Na stranu druhou a» ale preferujete jakýkoliv zpùsob ovládání, nikdy nebudete úplnì spokojeni. Variabilita je sice fajn, ale mo¾ná jí je a¾ pøíli¹. Po stránce hardwaru to je¹tì chápu, tady není co vytknout. Døíve jsme za absenci ovládacích tlaèítek u telefonù s dotykovým displejem èasto udìlovali minusové body, to ale u Aspenu nehrozí. Tro¹ku na ¹kodu se ale doèkáme podobnì stavebnicového ovládání i v samotném operaèním systému a tady u¾ to podle mého je na ¹kodu. Kdo je na Windows Mobile zvyklý, nebude mít vìt¹í problémy. Nìkteré vìci jsou ale ménì logické... Ovladatelnost po stránce hardwaru hodnotím kladnì ve smyslu variability. Jinak si mì ale nezískal ani malý displej, ani nepøíli¹ pohodlná klávesnice. Zrovna u té bych èekal perfektní zpracování, na nejlep¹í ale tady Aspen docela výraznì ztrácí.

2~120.JPG 3~123.JPG 47~30.JPG 5~121.JPG
9~112.JPG 44~37.JPG 8~114.JPG 40~47.JPG

Úvod do ovládání tedy máme za sebou, pojïme se koneènì podívat na samotné u¾ivatelské rozhraní. Operaèní systém Windows Mobile 6.5 sliboval spoustu inovací v u¾ivatelském rozhraní, ne v¹e se ale zlep¹ilo k lep¹ímu. Díky koncepci Aspenu a ji¾ zmínìným mo¾nostem ovládání si témìø netroufám oznaèit jednu z obrazovek za výchozí, vezmu to tedy postupnì. Zaènìme standardním u¾ivatelským prostøedím Windows Mobile, které nabídne inovovanou úvodní obrazovku a menu, kde ikony nejsou zarovnány v møí¾ce ale v ¹estiúhelnících. Vypadá to pìknì a osobnì se mi toto øe¹ení velmi líbí. Na provedení úvodní obrazovky (hned první screen pod tímto odstavcem) jsem si musel nìjakou dobu zvykat a aèkoliv se ovládá velmi rychle, nakonec jsem u ní nezùstal. Dále zde máme speciální panely, které se starají o ovládání nejdùle¾itìj¹ích funkcí, jako jsou zprávy, multimédia nebo práce s kalendáøem. Pro nejèastìj¹í úkony se to hodí, trochu mám ale pocit, ¾e se více dbalo na to, jak to bude vypadat, ne¾ na samotnou ovladatelnost. Procházení jednotlivých nabídek je ale velmi rychlé, telefon se pøi ¾ádné z tìchto èinností nezpomaluje.

Uvítal bych ale vìt¹í výbìr tìchto panelù, pokud by se na tom je¹tì trochu zapracovalo a roz¹íøily by se jejich mo¾nosti, urèitì bych pøi ovládání telefonu preferoval právì je, proto¾e se s nimi výbornì pracuje. Tøetí mo¾ností je vyu¾ití SPB, které najdete pøímo v telefonu a pomocí kterého jsem telefon nakonec ovládal nejèastìji. Nabízí velmi podrobné mo¾nosti nastavení a jedná se o skvìlý program, který má v telefonu své místo. Èasem jsem defaultní prostøedí Windows Mobile úplnì pøestal pou¾ívat a v¹e si upravil pøes SPB tak, abych mìl mnou pou¾ívané funkce po ruce. Pokud by ale výrobce zapracoval na jednou zmínìných panelech, u SPB bych pøes v¹echny jeho kvality nezùstal. Ka¾dé z trojice u¾ivatelských rozhraní má své výhody a nevýhody, SPB se dá velmi podrobnì nastavit, Windows Mobile mají pìkné a pøehledné menu, panely zase napomáhají rychlé orientaci. Pokud by to výrobce vhodnì zkombinoval, bylo by to super. Takto sice mù¾ete pøi rùzných úkonech ovládat telefon rùznì, pøecházení mezi jednotlivými zpùsoby ale dost zdr¾uje...
Základem telefonu je velmi podrobný telefonní seznam s prakticky neomezenou kapacitou. Ten u¾ je roky jedním z tahákù operaèního systému Windows Mobile, stejnì jako pohodlná práce se zprávami v¹eho druhu a pøedev¹ím s emaily. Do telefonního seznamu mù¾ete ulo¾it tisíce kontaktù a ke ka¾dému pøiøadit desítky rùzných údajù. Samozøejmostí je rychlé vyhledávání, synchronizace i mo¾nost zálohování. Po stránce kvalit telefonního seznamu zatím Windows Mobile dle mého stále je¹tì nemá konkurenci a to øíkám jako èlovìk, který k tomuto operaènímu systému nikdy pøíli¹ veliké sympatie nechoval. Podobnì kvalitnì jsou udìlané i zprávy, ani tady není problémem mít v telefonu tisíce zpráv. Skvìle funguje i emailový klient a problémem nejsou ani pøílohy témìø libovolného formátu. Operaèní systém je skuteènì otevøený, co telefon neotevøe standardnì, na to existuje aplikace. U¾ v základu zde máme mobilní verzi balíku Office, zobrazení je i na malém displeji pøehledné, na nìjakou èastìj¹í práci je ale displej pøeci jen docela malý. Vyhovuje mi také správce hovorù, tady ale stejnì spí¹e doporuèuji sáhnout po nìkteré z alternativ, které umí bì¾nou práci s telefonem (my¹leno samotné volání) posunout co se týká pohodlí je¹tì výraznì dál. Podobné pocity jsem mìl ale u témìø v¹ech funkcí v telefonu - Sony Ericsson Aspen umí témìø v¹e, díky otevøenosti platformy ale najdete spoustu programù, které ka¾dou z funkcí umí je¹tì mnohem lépe. Je tedy jen na budoucím majiteli, jak si telefon pøizpùsobí.
Hodnotit organizaèní funkce je u Windows Mobile velmi o¹emetné, telefon jak jej koupíte v obchodì toti¾ zdaleka nemusí odpovídat tomu, jak jste schopni si jej upravit pomocí aplikací. Na pou¾itý operaèní systém existují desítky tisíc rùzných aplikací, které doká¾ou funkce telefonu posunout o obrovský kus dál a samozøejmì to platí i pro ty organizaèní. S trochou nadsázky by se dalo øíci, ¾e telefon v tomto smìru umí v¹echno a co neumí, to není tì¾ké do nìj dodat. Pojïme se ale aspoò zevrubnì podívat na to, co pøístroj nabízí poté, co si jej zakoupíte. Základem je jako v¾dy perfektní kalendáø, který nabízí podrobné mo¾nosti nastavení a o správu va¹eho èasu se umí postarat skuteènì pøíkladnì. Pokud by vám náhodou nìjaká funkce chybìla, není nejmen¹ím problémem si doinstalovat nìkterou z alternativ, která vám chybìjící funkce dodá. Vím, ¾e se v tomto smìru ji¾ opakuji, toto je ale skuteènì silná stránka (mimochodem jedna z posledních) operaèního systému Windows Mobile. Nechybí správce souborù, jednoduchá kalkulaèka, poznámky, úkolovník nebo tøeba budík. Jednotlivé programy jsou velmi jednoduché, ale maximálnì funkèní.
Sony Ericsson Aspen je jednoznaènì pøístroj zamìøeným na práci a aèkoliv telefon vám dobøe poslou¾í i na poslouchání hudby nebo prohlí¾ení internetu, rozhodnì se nejedná o multimediální bombu a dùkazem je také pou¾itý fotoaparát, který sice nabízí obstojné rozli¹ení tøi megapixely, chybí mu ale autofocus a kvalita snímkù není valná, jak ostatnì mù¾ete posoudit na ní¾e publikovaných ukázkách. Ani mo¾nosti nastavení nejsou zrovna ¹iroké, výslednou podobu fotografií pøíli¹ neovlivníte. Hlavní nevýhodu fotoaparátu u Sony Ericssonu Aspen ale spatøuji v samotném faktu, ¾e je v telefonu pøítomen. Podle mého by výrobce udìlal nesrovnatelnì lépe, kdyby fotoaparát úplnì vypustil. Kvalitu snímkù za moc nestojí a typický u¾ivatel Aspenu jej stejnì bude pou¾ívat pøedev¹ím pro ji¾ nìkolikrát zmínìnou práci. Jeliko¾ ve velikých firmách bývá obèas s fotoaparátem v telefonu problém, neudìlal by jeho odstranìním Sony Ericsson urèitì chybu. Obèas mám nìkdy pocit, ¾e bez fotoaparátu u¾ to v dne¹ní dobì nejde a pøijde mi to trochu ¹koda. Nejedná se mi o nìjakou cenovou úsporu, výrobní náklady fotoaparátu jsou naprosto zanedbatelné a stejnì vysoká je i potenciální úspora, ale spí¹e o princip. Pokud máte jiný názor, mù¾ete se o nìj s námi podìlit v komentáøích pod èlánkem, já ale za sebe trvám na svém. Tady fotoaparát vùbec nemusel být a budoucí majitelé by o nic nepøi¹li.

PIC-00001.jpg PIC-00001~0.jpg PIC-00002.jpg PIC-00003.jpg PIC-00004.jpg
PIC-00004~0.jpg PIC-00005.jpg PIC-00005~0.jpg PIC-00006.jpg PIC-00007.jpg
PIC-00007~0.jpg PIC-00008.jpg PIC-00008~0.jpg PIC-00009.jpg PIC-00009~0.jpg

O nìco slab¹í fotoaparát ale ponìkud vynahrazují dal¹í funkce urèené pro krácení èasu a va¹i zábavu. Sice je primárnì asi moc nebudete pou¾ívat, to ale rozhodnì neznamená, ¾e by je pøístroj dostateènì kvalitnì neumìl a mìla by s ním být nuda. Základem je kvalitní hudební pøehrávaè, který pracuje rychle a spolehlivì, díky standardnímu audio konektoru si navíc mù¾ete pøipojit jakákoliv vlastní sluchátka. Potì¹í také videopøehrávaè, který si u¾ v základu poradí s mno¾stvím formátù (a kdyby náhodou si s nìèím neporadil, v¾dy bude existovat øe¹ení) nebo aplikace slou¾ící pro sledování videí ze serveru YouTube. V telefonu najdeme nìkolik her, na internetu pak najdeme tisíce dal¹ích, vìt¹inou se ale jedná spí¹e o deskové nebo logické hry. Právì tyto mi ale k telefonu sedí, k mým nejoblíbenìj¹ím patøí trio ve slo¾ení pi¹kvorky, dáma a ¹achy. Krátkou chvíli mù¾ete strávit také prohlí¾ením internetu, telefon vám toti¾ nabídne kompletní podporu rychlých dat, kterou oceníte také napøíklad pøi komunikaci s pøáteli pomocí ICQ nebo tøeba Skypu. Èas vám mù¾e ukrátit také integrovaný GPS modul, staèí do pøístroje stáhnout nìkterou z aplikací na geocaching. Samozøejmì ale mù¾ete stáhnout i programy na autonavigaci, GPS modul je dostateènì citlivý a pracuje spolehlivì.Sony Ericsson Aspen má urèitì na trhu své místo, jedná se toti¾ o velmi specifický telefon pro velmi specifickou skupinu u¾ivatelù. Mateøská spoleènost pøi jeho návrhu hned od poèátku jistì vìdìla, ¾e tento telefon ji nemá zvý¹it èísla v poètu prodaných kusù, spí¹e se ale jedná o zaplnìní volného místa na trhu. Na Sony Ericsson Aspen se dá nahlí¾et z mnoha rùzných úhlù pohledu a zvlá¹tnost telefonu tkví v tom, ¾e ka¾dý z tìch pohledù mù¾e být pravdivý. Tento konkrétní telefon je toti¾ velmi snadné odsoudit za ne úplnì pohodlné ovládání nebo tøeba samotnou pøítomnost operaèního systému Windows Mobile, z naprosto stejných dùvodù si ale telefon mù¾ete okam¾itì zamilovat a neskonèí to jinak, ne¾ poøízením pøístroje. Mnohem více ne¾ jindy je to v tomto smìru jak o va¹ich preferencích, tak také o tom, jaký telefon se v pøedchozí dobì pou¾ívali. Pokud zku¹enosti s Windows Mobile nemáte a v¹ude kolem sebe vidíte snadno ovladatelné telefony s Androidem a tou¾íte po nìèem podobném, Sony Ericssonu Aspen se radìji velmi velikým obloukem vyhnìte, není urèený pro vás a z pøístrojem byste vùbec nebyli spokojeni.

10~115.JPG 16~95.JPG 20~86.JPG 26~61.JPG
31~56.JPG 11~108.JPG 17~87.JPG 21~81.JPG

Opaèná situace nastává ve chvíli, kdy Windows Mobile znáte a víte, jaké pøednosti operaèní systém nabízí a jste schopni jich vyu¾ít (a s pøípadnými drobnými nedostatky si napøíklad poradit pomocí úprav v registrech a podobnì). Pokud patøíte do druhé skupiny a koncept Aspenu se vám líbí, budete naprosto spokojeni. Telefon toti¾ za velmi dobrou cenu nabízí prakticky kompletní výbavu, která zahrnuje poslední verzi operaèního systému Windows Mobile, dostateènì rozmìrnou QWERTY klávesnici, kompletní podporu rychlých dat vèetnì integrovaného GPS modulu nebo tøeba dotykový (i kdy¾ nijak veliký) displej. Z tohoto pohledu je Aspen skvìlým pøístrojem, který splní va¹e potøeba po pracovním telefonu. Sám se øadím nìkam na pomezí, s Windows Mobile zku¹enosti mám, preferuji ale jiný styl práce, tak¾e zùstanu u svých stávajících telefonù. To ale neznamená, ¾e by Aspen byl ¹patný, je jen zkrátka jiný. PS: Sony Ericsson Aspen je podle mì jeden z tìch telefonù, které bych nikdy nekoupil nìkomu jako dárek, pokud by si o nìj vylo¾enì neøekl. Pøístroj je toti¾ skuteènì tak netradièní, ¾e si jej snadno mù¾ete zamilovat i znechutit a budoucí majitel musí mít jasno v tom, proè si jej poøizuje.

Sony Ericsson Aspen mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: adamhouska Datum: 2010-11-26 10:56:02
Je to velmi zajímavý mobile! Nemá nìkdo nachodou todle? Osobní zku¹enost? Ale budoucnost bude android tak¾e je to trochu slepá ulièka.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >