" />
SEMania se osamostatnila - co nás èeká a nemine | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 26. listopadu 2011
Jak u¾ nìkteøí z vás zaznamenali, SEMania ji¾ nyní nebì¾í na subdoménì serveru Mobilmania.cz, ale na své samostatné doménì. Také ze stránek Mobilmánie u¾ zmizely v¹echny odkazy smìøující na ná¹ web. Po nìkolika letech spolupráce se zmìnily nìkteré podmínky a výsledkem krátkého jednání je osamostatnìní na¹eho webu. Nemusíte se ale o nic bát, SEMania tady s vámi bude dál a navíc pro vás chystáme nový projekt.


Aèkoliv spolupráce s webem Mobilmania.cz skonèila celkem nenadále, nemohu na ty roky spolupráce øíct nic moc ¹patného, podle mého to fungovalo. V¹e se ale postupnì mìní a podmínky, za kterých by vzájemná kooperace fungovala dál pro nás byly nepøijatelné, tak¾e jsme se rozhodli se osamostatnit. Poslední týdny a mìsíce jsou obecnì obdobím mnoha zmìn. Sony Ericsson se postupnì mìní pouze na Sony a celý pøerod døíve èi pozdìji skonèí zánikem spoleènosti Sony Ericsson jako takové pota¾mo kompletním vtìlením právì do mateøské firmy Sony. Velikých zmìn se doèkalo také portfolio spoleènosti, a» u¾ to souèasné nebo to které se na na¹e trhy teprve chystá. Výrobce toti¾ oficiálnì oznámil, ¾e se dále bude vìnovat pouze komunikátorùm s operaèním systémem Android. Otevírají se tak pøed námi úplnì nové výzvy a v reakci na nì jsem se rozhodl otevøít nový projekt, který se zamìøí pouze na chytré telefony Sony Ericsson. V návaznosti na toto dojde také ke zmìnám na webu SEMania tak, aby si oba projekty vzájemnì nekonkurovaly, ale aby vedle sebe fungovali ve vzájemné souèinnosti a poskytovali svým náv¹tìvníkùm jen to nejlep¹í. Vìci týkající se telefonù s Androidem se budou øe¹it výhradnì na novém webu, naopak v¹e ostatní zùstane stále tady na fóru. Rozhodnì to není tak, ¾e by byl souèasný projekt odepsán, na stranu druhou je tøeba se pøizpùsobit zmìnám v politice výrobce... Okolnosti kolem spolupráce s webem Mobilmania mì pak utvrzují v tom, ¾e je tøeba nyní v¹e naráz vyøe¹it a od nového roku se na v¹e poøádnì vrhnout. Veliký vzestup telefonù s nápisem XPERIA si zasluhuje pozornost.


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >