" />
SEMania vám pøeje klidné pro¾ití vánoèních svátkù a úspì¹ný rok 2012 | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Andy Butkaj   
Steda, 28. prosince 2011
Rok rychle utekl a opìt jsou tady Vánoce. U¾ijte si je v okruhu svých pøátel, dopøejte si co nejvíce odpoèinku a naberte maximum sil do nového roku 2012. Aèkoliv hodnocení leto¹ního roku vyjde a¾ posledního prosince, u¾ nyní mohu prozradit, ¾e rok 2011 byl v mnoha ohledech pøelomový a to jak pro ná¹ web, tak také pro celou spoleènost Sony Ericsson.


Mo¾ná se divíte, proè pøání publikuji a¾ nyní, ale v¹e má svùj dùvod. Pøedev¹ím si myslím, ¾e pøes tyto svátky by èlovìk moc nemìl zapínat poèítaè a mìl by se pøedev¹ím vìnovat lidem, které má kolem sebe. V ideálním pøípadì u¾ mé pøání ani nepotøebujete, nebo» pro¾íváte klidné odpoèinkové dny. Vìøím, ¾e jste pod stromeèkem bez výhrad na¹li právì to, co jste oèekávali a ¾e v klidu pro¾ijete také zbytek leto¹ního roku 2011. Do toho nového vám pøeji jen to dobré, pøedev¹ím pak samozøejmì pevné zdraví. Sám jsem si pod stromeèek nadìlil hned nìkolik vìcí, mezi jinými nový web a také závazek, ¾e se vrátím k intenzivnìj¹í práci v rámci komunity. Jak jste si asi v¹imli, v posledních týdnech jsem se tomu zde nevìnoval tak, jak tomu bylo døíve. Dùvodù bylo nìkolik, pøedev¹ím spousta starostí v rámci zamìstnání, ale také celková únava a dlouhodobá absence jakéhokoliv odpoèinku. Ani velmi krátké dny, kdy u¾ v pìt hodin odpoledne je tma (a tehdy se èlovìk teprve vrací v práce v ideálním pøípadì, ale klidnì také o pár hodin pozdìji) tomu nepøidají. Od nového roku ale vrátím své úsilí na pùvodní hladinu a zkusím v¹e posunout opìt nìkam dál. Sony Ericsson jde v rámci na¹í zemì výraznì nahoru a já budu rád, kdy¾ v¹ichni budeme u toho.

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: C510 Datum: 2011-12-28 10:15:16
nechapem preco mas pri takomto clanku fotografie telefonov z predchadzajuceho clanku a rovnako aj video. :) stacila by obycajna pohladnica s gycovym motivom :) ale kedze su tie sviatky tak krasne sviatky aj tebe Joza :)

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >