" />
Sony Ericsson Aspen vs. BlackBerry 8520 Curve - ka¾dý na to jde jinak | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 5. z 2010
Sony Ericsson Aspen se ji¾ docela zabydlel na na¹em trhu, rozhodnì to tady ale nebude mít lehké.Aèkoliv je telefon svým zpùsobem unikátní a nemá ¾ádnou pøímou konkurenci, poøád je tady dost telefonù, které mu mohou konkurovat. Jeliko¾ v poslední dobì hojnì vyu¾ívám komunikátory BlackBerry, rozhodl jsem se nový Aspen srovnat právì s jedním z komunikátorù BlackBerry. Cenovì i zamìøením byl témìø jednoznaènou volbou model 8520 Curve. Cenovì vychází oba telefony pøibli¾nì nastejno a na první pohled budí dojem, ¾e mezi ním a Sony Ericssonem Aspen nebude moc rozdílù. Opak je pravdou, ka¾dý z telefonù je jiný.
2~120.JPG 47~30.JPG 5~121.JPG 46~33.JPG


Dne¹ní srovnání si rozdìlíme na dvì èásti, v té první se zamìøíme na popis konstrukce a hardwarové parametry obou pøístrojù, ve druhé èásti se pak podíváme na ovládací prostøedí a operaèní systém. Na závìr si dne¹ní srovnání vyhodnotíme a zjistíme, který z obou telefonù je pro koho lep¹í volbou. U¾ nyní mohu prohlásit, ¾e ka¾dý telefon nabízí nìco, ale jen jeden z nich má ¹anci uspìt u vìt¹iny potenciálních zákazníkù. Kdo je kdo se dozvíte na konci èlánku. na fotografiích rozdíl není moc patrný, ale hned pøi prvním vzetí do ruky zjistíte, ¾e smartphone od Sony Ericssonu je mnohem vìt¹í, ne¾ jeho konkurent. Na fotografiích to není moc dobøe poznat, ale BlackBerry se díky zakulaceným rohùm mnohem lépe dr¾í a jeho rozmìry jsou velmi pøíjemné. Naopak u Sony Ericssonu Aspen se mi ani po nìkolika týdnech nepodaøilo nalézt správný úchop, který by mi dával dostateènou jistotu pøi práci s pøístrojem. Displeje obou telefonù vystaèí na ve¹keré bì¾né èinnosti bez vìt¹ích potí¾í, lep¹í podání barev ale nabízí pøístroj z Kanady. Naopak Aspen boduje tím, ¾e je displej dotykový, co¾ ale pøi jeho malé úhlopøíèce nemusí nutnì znamenat nìjakou zásadnìj¹í výhodu, ka¾dopádnì je to plus (které jsem ale bìhem tìch nìkolika týdnù srovnávání ocenil minimálnì...).

Pod displejem se u obou telefonù nachází spoleèný prvek, kterým je hardwarová QWERTY klávesnice. Bohu¾el pro Sony Ericsson i tady udìlalo BlackBerry ze srovnání velmi krátkou formalitu, klávesnice (aè je o nìco men¹í) nabízí pohodlnìj¹í tlaèítka a práce s ní je podle mých odhadù a¾ o cca 40 procent rychlej¹í. Tlaèítka na Aspenu jsou jakoby gumová a z jejich stisku jsem nikdy nemìl moc dobrý pocit. Ovládací prvky ale mají oba telefony dostateènì rozmìrné a velmi dobøe se s nimi pracuje. Na závìr jsem si nechal konstrukci jako celek, alespoò tady to pro Sony Ericsson dopadlo dobøe. Oba telefony jsou po konstrukèní stránce zpracovány na jednièku, více se mi ale pøeci jen líbil Aspen, který pùsobí skuteènì velmi kvalitním dojmeme. Toté¾ se dá øíci o BlackBerry, tam ale telefon ztrácí lesklým zadním krytem, na kterém zùstávají viditelné otisky prstù. Pokud by byl kryt matný nebo tøeba ko¾ený (jako u vy¹¹ího model 9700), nemìl bych námitek, takto ale v tomto smìru dávám bod Aspenu. Pøesto po zapoèítání v¹ech pro a proti je v této kategorii lep¹í BlackBerry. Nabízí kompaktnìj¹í rozmìry, povedenìj¹í displej a také mnohem lep¹í klávesnici (a logicky pøedpokládám, ¾e kdo si koupí telefon s QWERTY klávesnicí, bude ji nále¾itì vyu¾ívat).Telefony jsme si tedy zvenku prohlédli, pojïme si oba pøístroje zapnout a podívat se na vìt¹inu bì¾ných úkolù. Pokud jsme u konstrukce na¹i celkem veliké mno¾ství spoleèných prvkù, u ovládacího prostøedí jich bude minimum. Ka¾dý z pou¾itých operaèních systémù je toti¾ úplnì jiný. Windows Mobile je mnohem sofistikovanìj¹í, existuje pro nìj øádovì více aplikací a v nìkterých smìrech nabízí skuteènì velmi podrobná nastavení. Daní za to je ale nepøehlednou a obèas také ni¾¹í rychlost pøístroje, jeho bìh toti¾ není zdaleka v¾dy plynulý. Ovládání je u Aspenu mo¾né jak pomocí klávesnice, tak pøes dotykový displej a navíc si mù¾ete vybrat z nìkolika variant u¾ivatelského rozhraní. To sice není na ¹kodu, ale ovládání se tak stává celkem komplikovanou zále¾itostí. Naproti tomu ovládací prostøedí BlackBerry pùsobí maximálnì odlehèeným dojmeme, v¹e je rychlé a intuitivní. na druhou stranu do telefonu nenainstalujete zdaleka tolik aplikací, jako na konkurenèní Aspen. Pøi bì¾ných èinnostech je BlackBerry díky svému operaènímu systému mnohem rychlej¹í, volání a psaní zpráv je jednoznaènì pøíjemnìj¹í. nìkteré slo¾itìj¹í vìci ale model 8520 naopak nezvládne vùbec, a» ji¾ kvùli omezením operaèního systému nebo chybìjícím prvkùm ve výbavì. Zatímco Aspen má výbavu takøka kompletní a neschází v ní ani integrovaný GPS modul a podpora sítí tøetí generace, BlackBerry 8520 obì tyto vìci postrádá a pøedev¹ím absence jakékoliv mo¾nosti autonavigace zamrzí. Právì tady ukazuje Aspen svou sílu, aèkoliv není na navigace zrovna vhodný, nabízí díky Windows Mobile spoustu rùzných programù, které se k navigaci dají pou¾ít. co se týká ovládacího prostøedí jako celku, a¾ pøi vydávání èlánku mnì napadlo, jak lze oba telefony jednoznaènì v tomto smìru posoudit. Sony Ericsson toho umí o nìco málo více, ale vìci co umí oba telefony (co¾ pokrývá pøeci jen vìt¹inu bì¾ného pou¾ívání mobilního telefonu pota¾mo smartphonu) naleznete v lep¹í kvalitì i zpracování u BlackBerry. Díky odladìnému operaènímu systému a skvìlé klávesnici si navíc práci s telefonem budete vylo¾enì u¾ívat.Aèkoliv jsou si oba telefony na první pohled celkem podobné a vyznávají pøibli¾nì stejnou koncepci, ka¾dý z nich je úplnì jiný. Zatímco Sony Ericsson vsadil na operaèní systém Windows Mobile a prakticky maximální mno¾ství funkcí, RIM a jeho BlackBerry 8520 na to ¹li jinak a tento telefon je velmi odlehèenou variantou, která zdaleka nenabízí v¹echny dostupné funkce. Po stránce papírových parametrù tedy máme jasno velmi rychle, Sony Ericsson Aspen je prakticky ve v¹ech smìrech mnohem lépe vybavený a také jeho operaèní systém nabízí mo¾nost instalace mnohem vìt¹ího spektra aplikací. Dne¹ní srovnání ale mo¾ná více, ne¾ jakékoliv jiné, které jsem dosud psal, poukazuje na fakt, ¾e papírové údaje nejsou rozhodnì v¹echno a nejdùle¾itìj¹í jsou vlastní dojmy z pou¾ívání ka¾dého telefonu. A jak u¾ asi tu¹íte, v tomto smìru je poøadí naprosto obrácené. Hned na úvod musím zmínit, ¾e aèkoliv nemám operaèní systém Windows Mobile moc rád, v jistých smìrech naprosto uznávám jeho nezpochybnitelné kvality, pøedev¹ím co se týká spolupráce se stolním Pc a se softwarovými produkty od Microsoftu (kde je naprosto logické, ¾e telefon a poèítaè spolu jsou skvìle sladìni, kdy¾ programy pro obojí jsou od stejného výrobce).

To je ale jediná výhoda (kterou navíc nevyu¾ije respektive naplno neocení ka¾dý), kterou je¹tì Aspen nabízí. Jinak toti¾ pøi pøímém srovnání s BlackBerry 8520 v praktickém pou¾ívání témìø propadnul. Model 8520 nabízí mnohem lep¹í rozmìry a také skvìle vyøe¹enou klávesnici, její¾ pou¾ívání je mnohem pohodlnìj¹í a praktiètìj¹í ne¾ u Aspenu. Také ovládací prostøedí je mnohem rychlej¹í a intuitivnìj¹í, ne¾ poslední verze operaèního systému Windows Mobile. Osobnì jsem pøi pou¾ívání obou telefonù prakticky nenarazil na ¾ádnou úlohu, kterou bych na BlackBerry 8520 udìlal pomaleji ne¾ na Sony Ericssonu Aspen. Samozøejmì, ¾e vùèi aspenu je to trochu kruté, nebo» Windows Mobile fungují na desítkách rùzných zaøízení, zatímco RIM si svùj operaèní systém ladí pro vlastní telefony. Mo¾ná z posledního odstavce vyznívá, ¾e Sony Ericsson Aspen je ¹patný telefon, ale to rozhodnì není pravda. Jen je zkrátka natolik specifický,¾e jeho výhody ocení jen málokdo. Drtivá vìt¹ina potenciálních u¾ivatelù ocení spí¹e intuitivní operaèní systém a mnohem pohodlnìj¹í a rychlej¹í práci. Sofistikovaný operaèní systém Windows Mobile má své nezpochybnitelné výhody, ale souèasným masám zákazníkù nemá co nabídnout.

Sony Ericsson Aspen mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Ico Datum: 2010-09-11 20:32:01
Mam SE P1i s BlackBerry Connect a pouzivam ho ako pracovny nastroj a umoznuje vyuzivat aj nesporne vyhody BIS/skoda, ze o tejto vyhode nie je zmienka/. Ani X1,X2 a ani ASPEN nie je relevantnym nastupcom. X1 a X2 prisli na trh ako premiove komunikatory, ktorych SW bol neuveritelne mizerny. ASPEN ma totalne sklamal a vyzera to tak, ze SE uz biz segment riesit nebude. Uz to vyzera tak, ze ked stara, ale dobra P1i dozije, tak prejdem po mnohych rokoch ku konkurencii. Ak by ste vedeli o mobile, ktory ma appl.BB alebo pushmail, bez problemov synchronizuje s Outlookom, ma qwerty klavsenicu, 2 SIM karty a ma 3G, dajte mi vediet ;)
Autor: Joza Datum: 2010-09-05 20:29:13
Bojím se, ¾e jste èlánek ¹patnì pochopil a mé zku¹enosti tro¹ku podcenil :). Mám v 8520 poslední uniknutou a je¹tì sám odlehèenou ROMku s OS5, aktivní mám BES i BIS :) a s pøístrojem jsem naprosto spokojený. Pravdìpodobnì jste si ¹patnì vylo¾il pojem odlehèený - on operaèní systém od RIMu je ve srovnání s Windows Mobile skuteènì odlehèený, ale my¹leno ¾e je pøímoèarý a intuitivní, ne ¾e mu chybí jakékoliv funkce. Kde jsem napsal,¾e mimo volání a sms prochází jen tìsnì?
Autor: jerziboss Datum: 2010-09-05 16:34:01
Ako majiteµ 8520 mám pár výhrad k vy¹¹ie uvedenému èlánku. Pí¹e sa tam o "veµmi odµahèenom" Os ale to èo má v sebe 8520, to isté má aj napr. 8900 alebo 9000 bold. Ïalej bolo potrebné uvies» aj verziu testovaného Os v blackberry preto¾e Os 4.6 nemá toµko funkcii ako os 5 ktorá je v 9700 bold. Autor má pravdepodobne 9700 bold s os 5 ale hodnotil 8520 ktorá mala os 4.6. Nesúhlasím aj s tým ¾e tento telefón je dobrý akurát na Sms a volania a v ïal¹ích veciach prechádza len tak tak. Mô¾em poveda» ¾e 8520 zvládne aj zlo¾ité operácia úplne bez problémov. Internet je trochu pomal¹í kvôli tomu ¾e 8520 nemá 3g. Navigáciu zvláda bez problémov pomocou Bt gps modulu. Aplikácii je na BB celkom veµká kopa, síce ich je mene ako na WM ale ak si mám vybra» medzi 50 aplikáciami ktoré robia to isté a 1 aplikáciou ktorá je spoµahlivej¹ia ako uvedených 50, tak zvolím tu druhú mo¾nos». 
E¹te musím uvies» ¾e ak chcete "odomknú»" tie mo¾nosti ktoré, podµa autora, v systéme BB chýbajú je potrebné si aktivova» bis u svojho operátora.
Autor: Ganimed Datum: 2010-09-05 12:42:53
No nemyslim si ze je Aspen na tom huøe ne¾ Blackberry, dr¾í se dne¹nich trendu ktere udavaji ti nejvy¹¹í vyrobci jako Apple, Samsung nebo nokia a to jsou hranate pristroje s dotekovym displejem, rozhodne bych netvrdil ze nikdo nevyuzije dotekovy displej na Aspenu, ze svoji zkusenosti vim ze dotekovym displejem a klavesnici se prace vyrazne zrychli i na pomalem zarizeni, rychlost se da zvysit prave tou dobrou podporou programu kterou RIM nema, nevim pro mne je lepsi mit zarizeni s vice funkcema a to i kdybych ty funkce momentalne nevyuzil, co kdyz je vyuziji pozdeji. Se synchronizaci mas pravdu a s novejsi verzi Windows na PC jako je treba win 7 se synchronizace jeste posunula na vyssi uroven.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >