" />
Sony Ericsson Bluetooth sluchátka MH100 - dlouhá výdr¾ | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Oldøich Mládek   
Ptek, 26. bezna 2010
Na nìjakou dobu se mi po¹tìstilo si zapùjèit kompletní balení Sony Ericssonu Aino, kde v balení najdeme i Bluetooth sluchátka MH100. Jaká jsou tato sluchátka se dozvíte v dne¹ním èlánku. V portfoliu spoleènosti Sony Ericsson najdeme i kvalitnìj¹í sluchátka, na druhou stranu tyto jsou u modelu Aino k dispozici zdarma, co¾ je veliké plus a budoucího majitele nepochybnì potì¹í.
Jedná se o malou krabièku velikosti tu¾kové baterie s mo¾ností pøipojení jakýchkoliv sluchátek opatøených o 3,5 mm Jack. Oproti verzi HBH DS200, ze kterých jistì vychází, jsou opatøena ji¾ tlaèítky pro pøeskakování skladeb vpøed/vzad a regulací hlasitosti. Bohu¾el chybí displej, kterým budou vybaveny a¾ verze MW600. Ten je nahrazen ètveøicí diod, které umí záøit rùznými barvami, od modré, zelené, pøes ¾lutou, èervenou nebo fialovou. Na¹tìstí tuto barevnou duhu pøedvádí pouze na zaèátku skladby a na jejím konci. Tato funkcionalita nejde vypnout úplnì a po èase to mù¾e ru¹it. Kromì této barevné parády doká¾í diody zastat i dal¹í úlohu a to èistì informativní. Kupøíkladu po stisknutí tlaèítka play, probliknou dvì prostøední diody. Pøi krátkém stisku tlaèítka power se rozsvítí pøíslu¹ný poèet diod, které odpovídají stavu nabití baterie, tedy v¹echny ètyøi pøi maximálním nabití, jedna u témìø vybité baterii. Za dobu testování 14ti dnù jsem nabíjel pouze jedinkrát a to pøi vybalení telefonu. Odhadem po 8 hodinách poslechu za tuto dobu klesl stav nabití akumulátoru na 50%, co¾ je výborná hodnota. Navíc s telefonem Aino se zobrazí malá baterka, vypovídající stejnou hodnotu pøímo v telefonu mezi pøipojenými Bluetooth zaøízeními (pouze tento model to doká¾e, zkou¹el jsem W995, X2 a Satio a zde tomu tak nebylo).
Dal¹í funkce, která potì¹í, je automatické spárování s va¹ím telefonem Aino, staèí zapnout sluchátka a Bluetooth na telefonu a v¹e i napoprvé se provede samo, bez jakékoliv èinnosti u¾ivatele. S jinými telefony je u¾ potøeba vynutit párovací re¾im a s telefony jiných znaèek ne¾ Sony Ericsson je tøeba zadat i párovací kód 0000. A jak hrají? Hrají dobøe, nesetkal jsem se s ¾ádným problémem, se v¹emi sluchátky MH100 fungovalo bez problémù. S dodávanými sluchátky je kvalita dobrá, tak jak jsme zvyklý u  sluchátek dodávaných k modelùm Walkman. A abych jen nechválil, je tu vìc, která se mi pøíli¹ nezamlouvá a tou je regulace hlasitosti. Ta se neovládá klasicky kolébkovým dvojtlaèítkem, ale pomocí dotykové plo¹ky. To by je¹tì nevadilo, jen¾e jsem nepøi¹el za celou dobu jak regulaci zajistit poka¾dé, kdy to po¾aduji. Mnohdy jsem jezdil prstem sem a tam a k nièemu nedo¹lo, nìkdy se stalo, ¾e hned napoprvé se podaøilo. Na¹tìstí nedocházelo k nechtìné zmìnì hlasitosti pøi manipulaci s HF, kdy jste jej vyndali napøíklad z kapsy ko¹ile.
A je¹tì jedna drobnùstka, HF nejde koupit bez mobilního telefonu Aino, je pouze souèástí balení tohoto modelu. Ka¾dopádnì je to velmi pøíjemné najít kvalitní stereo Bluetooh sluchátka ji¾ v balení telefonu. Av¹ak s kvalitou modelu Aino je to mnohem hor¹í. Dal¹í fotografie jsou k nahlédnutí v galerii zde.

Sony Ericsson Aino v bílé barvì si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson Aino v èerné barvì si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: obluda zelená Datum: 2010-03-26 16:45:12
Ano, taky bych øekl, ¾e je to tak.
. Autor: WinterC902 Datum: 2010-03-26 13:39:41
spí¹ sem si jist ¾e to jsou stejná sluchatka jako MW 600 parametry vydr¾ a v¹e ostatní odpovídá

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
Dal >