" />
Sony Ericsson CBC-100 - nabíjejte stylovì (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 22. jna 2009
Pokud pou¾íváte mobilní telefon skuteènì èasto, surfujete na webu, posloucháte hudbu, fotografujete a vyu¾íváte Wi-Fi, pravdìpodobnì jste ji¾ zjistili, ¾e pøi tomto stylu pou¾ívání dne¹ní mobilní telefony moc dlouho nabité nevydr¾í. Zrovna ve chvíli, kdy telefon nejvíce potøebujete, vám pak pøístroj zahlásí vybitou baterii a vypne se. Jedním z mo¾ných øe¹ení této situace je poøízení druhé baterie, èeká vás ale jejich neustálé nabíjení a nekoneèné prohazování. Situaci si ale mù¾ete velmi výraznì ulehèit, staèí si poøídit velmi krásnou nabíjeèku baterií Sony Ericsson CBC-100.
10~53.JPG 4~55.JPG 8~55.JPG 1~59.JPG 3~57.JPG


Dne¹ní recenze bude výraznì krat¹í, ne¾ jak tomu na na¹em webu obvykle bývá. Dùvody jsou zcela prosté - co v¹echno chcete napsat o malém decentním nabíjeèi baterií? Sami uznáte, ¾e toho moc nebude. Ale i to málo stojí za zmínku, Sony Ericsson CBC-100 útoèí na konkrétnì daný segment zákazníkù a u tìch bude nepochybnì slavit úspìchy. Pojïme se tedy na nìj podívat. Hned pøi poøízení tohoto pøíslu¹enství je potøeba zjistit, jakou baterii máte ve svém mobilním telefonu. Sony Ericsson CBC-100 se toti¾ prodává hned v nìkolika variantách podle toho, jakou baterii dostanete v základním balení. Pokud zatím nevíte, nebo si chcete koupit baterii samostatnì, je mo¾né si vzít také variantu bez baterie. Cenovì se ale pøíli¹ nevyplatí, jednoznaènì doporuèuji vybrat variantu s baterií. Aèkoliv cenì pøíslu¹enství si jindy vìnujeme a¾ na konci recenze, v pøípadì CBC-100 si dovolím udìlat malou výjimku a cenu uvést u¾ nyní. Pokud si zakoupíte CBC-100 vèetnì pøíslu¹né baterie, vyjde vás na nìco pøes 1000 korun, co¾ je prakticky stejná cena, kterou zaplatíte za samotnou baterii. Bez baterie koupíte samotný nabíjeè za pøibli¾nì 500 korun, co¾ není zrovna málo. Samotné nabíjení trvá pøes CBC-100 pøibli¾nì stejnou dobu, jako pomocí standardní nabíjeèky, tedy necelé dvì hodiny. Nechybí ani lehký plastový kryt, který mù¾ete a nemusíte pou¾ívat, zále¾í na tom, kde budete pøídavnou baterii pou¾ívat. Zpracování CBC-100 je pøíkladné, na druhou stranu ale vzhledem k jednoduchosti konstrukce mì ani nenapadá, co by se na nìm dalo pokazit. V¹e je dostateènì pevné, celý nabíjeè je pak velmi kompaktní.Sony Ericsson CBC-100 je velmi pohledným doplòkem, který ale není pro ka¾dého. Pokud jste naprosto spokojeni s výdr¾í svého telefonu Sony Ericsson, pøípadnì vás jeho ni¾¹í výdr¾ nijak netí¾í a pøípadná nedostupnost vás tím pádem netrápí, pak si CBC-100 témìø jistì nekoupíte. Nemìlo by pro vás toti¾ pra¾ádný význam, navíc byste pøi ka¾dém nabíjení museli baterii svého telefonu vytáhnout ze samotného pøístroje a pak ji do nìj opìt vracet. Zbyteèné. Zcela jiná je ale situace, pokud telefon pou¾íváte velmi aktivnì a potøebujete mít neustále v pohotovosti druhou baterii. Dosud jste mohli tuto druhou baterii buï nabíjet pøes jiný telefon Sony Ericsson (který vyu¾ívá stejný druh baterie), pøípadnì obì baterie nabíjet pøes jeden telefon, co¾ ale není rychlé, efektivní ani pohodlné. Právì pro tyto u¾ivatele je Sony Ericsson CBC-100 urèený. Bìhem dvou hodin nabije pøipojenou baterii Sony Ericsson, kterou pak mù¾ete mít po ruce pro pøípad vybitá va¹í primární baterie. Navíc tento nabíjeè baterií (jak je oficiálnì CBC-100 oznaèován) vypadá velmi pìknì a ostudu neudìlá ani na pracovním stole, na kterém se mù¾e stát decentním a u¾iteèným pomocníkem. Pokud tedy svùj mobilní telefon pou¾íváte aktivnì a neobejdete se bez náhradní baterie pro vá¹ pøístroj, je Sony Ericsson CBC-100 jasnou volbou.

Sony Ericsson CBC-100 mù¾ete zakoupit v oficiálním e-shopu Sony Ericsson

5~59.JPG 6~54.JPG 7~53.JPG 2~56.JPG 9~52.JPG

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Joza Datum: 2009-10-25 11:52:07
No tento nabíjeè baterií je zkonstruován skuteènì na to, aby nabíjel baterie, pøípadnì trochu ulehèil potenciálnímu majiteli situaci s energií. baterii za tebe mìnit nebude :)
Autor: spratek Datum: 2009-10-24 20:26:27
To situaci ale moc neøe¹í. Pøehazovat baterky pøes vypnutý telefon to je komfort k pohledání. Co kdy¾ mám napø. spu¹tìný TrekBuddy. Lep¹í ne¾ nic ale opravdu nouzovka.
Autor: Joza Datum: 2009-10-24 12:32:09
No jde o to, ¾e pøehazujete do telefonu baterii nabitou, nikoliv vybitou. Pokud byste chtìl mít obì baterie nachystané, je tøeba nejprve nabít jednu, po necelých dvou hodinách ji z MT vytáhnout, dát tam druhou a znovu necelé dvì hodiny nabíjet. CBC-100 situaci pøeci jen zjednodu¹uje
Autor: wojnar Datum: 2009-10-24 11:10:23
Cituji ze zaèátku èlánku: 
"Jedním z mo¾ných øe¹ení této situace je poøízení druhé baterie, èeká vás ale jejich neustálé nabíjení a nekoneèné prohazování." 
Co z toho, pøi zakoupení CBC-100 mi odpadne?
Autor: spratek Datum: 2009-10-23 20:48:00
nic moc

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >