" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson Hazel v èerveném - netradièní barva pro tradièní platformu (fotogalerie) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 25. bezna 2011
Do redakce nám vèera dorazil Sony Ericsson Hazel, co¾ by samo o sobì nebylo pøíli¹ zajímavé. Tento povedený telefon jsme toti¾ recenzovali ji¾ pøed del¹í dobou a aèkoliv tenkrát výraznì zaujal, není moc dùvodù pro to, aby se do redakce vracel. Pøesto jsem si jej ale na pár dní objednal. Dùvodem nejsou ¾ádné nové funkce ani revoluèní firmware, ale velmi atraktivní èervená barva, ve které se nyní zaèal model Hazel na na¹em trhu oficiálnì prodávat. Rozhodnì to stoj za to.
10~131.JPG 11~124.JPG 4~143.JPG 19~92.JPG


Sony Ericsson Hazel patøí v souèasnosti k nejvýhodnìj¹ím telefonùm na trhu, za výhodnou cenu toti¾ nabízí atraktivní design, dostatek funkcí vèetnì Wi-Fi a GPS, kvalitní konstrukci a pohodlnou klávesnici. V¹e podtrhuje provìøená platforma A200 a také fotoaparát s autofokusem. Trochu ale chybìl výbìr z více barevných variant. Kdy¾ jsem zjistil, ¾e se k nám oficiálnì zaène dová¾et èervený Hazel, mìl jsem trochu strach z toho, jakou variantu èervené barvy výrobce zvolí. Po vèerej¹ím vybalení telefonu ale mám jasno - výrobce vybíral s rozmyslem a vybral výbornì. Vínová èervená barva vypadá zkrátka krásnì a telefon se zatím líbí ka¾dému, kdo jej vidìl. Výbornì k telefonu ladí bílé prvky a støíbrná klávesnice. Výsledek jako celek je velmi povedený a kdy¾ se pøi psaní tohoto èlánku dívám na na stole le¾ící èervený Hazel, musím zkrátka uznat, ¾e je prostì krásný a to pøesto, ¾e rozhodnì nepatøím k fanou¹kùm èervené barvy. Jak se nová barevná varianta líbí vám? Za sebe dávám plný poèet bodù, design je perfektní.

Sony Ericsson Hazel v èervené barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >