" />
Sony Ericsson HBH-DS980 vs. Sony Ericsson HBH-IS800 - ka¾dý na to jde jinak (duel) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 25. listopadu 2009
Kdy¾ jsem sly¹el o tom, ¾e Sony Ericsson pøedstavil nová bezdrátová sluchátka, hned mì napadlo srovnat je se star¹ím modelem HBH-DS980. Oèekával jsem vyrovnaný souboj, který rozhodnou detaily. A¾ v reálu jsem zjistil, ¾e sluchátka jsou natolik odli¹ná, ¾e samotný test je pouze formální zále¾itostí. Ka¾dý potenciální majitel bezdrátových stereo sluchátek toti¾ po krátké úvaze v¾dy bude mít jasno, který model poøídí. Kdo vyhraje u vìt¹iny zákazníkù?
100_6996.JPG 171.JPG 100_6928.JPG 165.JPG 100_6994.JPG


Zaèal bych jako v¾dy vzhledem, který se u obou sluchátek diametrálnì odli¹uje. Zatímco star¹í model HBH-DS980 jde spí¹e klasickou cestou, kdy nabízí rozmìrný dálkový ovladaè a také ¹òùrku pro zavì¹ení na krk (a tyto právì velmi ovlivòují celkový styl sluchátka), novinka nabízí pouze krátký káblík mezi jednotlivými ¹punty a to je naprosto v¹e. Hodnocení vzhledu je tedy ryze subjektivní zále¾itostí, ka¾dému vyhovuje nìco jiného. Nìkomu se bude více líbit jednoduchý vzhled nového modelu IS-800, daò za nìj je ale veliká, jak si uká¾eme v dal¹í èásti èlánku. Pøes v¹echnu pøípadnou stylovost modelu IS-800 se mi více líbí star¹í model HBH-DS980, jeho¾ vzhled mi pøijde více elegantní a bezdrátová sluchátka jsou minimálnì pro mì jednodu¹e krásnìj¹í. Jednoznaèného vítìze v tomto smìru ale urèit nejde, stejnì jako jsem za nìj já urèil star¹í model, nìkomu jinému se bude výraznì více zamlouvat vzhled novinky.Pokud v otázce vzhledu nemáme jasného vítìze, v otázce ovladatelnosti a u¾ivatelského komfortu bude situace výraznì odli¹ná. V¹e je zøejmé u¾ ze zamìøení obou bezdrátových stereo sluchátek, ka¾dé toti¾ útoèí na zcela jiný segment zákazníkù. Novinka disponuje jediným ovládacím tlaèítkem, pro témìø ka¾dý úkon tak musíte sahat pro vá¹ mobilní telefon a hudební pøehrávaè ovládat na nìm. Díky tomu, ¾e sluchátka IS-800 jsou velmi jednoduchá a vyjma krátkého spojovacího kabelu jej tvoøí jen samotné ¹punty, není moc pohodlné ani samotné no¹ení a celkem bych se bál, abych sluchátka neztratil, pøedev¹ím v okam¾iku, kdy zrovna hudbu neposloucháte. V Tìchto chvílích se vám vyplatí sluchátka radìji nìkam schovat, ne¾ si je nechat na krku. Naproti tomu star¹í model disponuje spoustou ovládacích tlaèítek a prakticky není úkon, pro který byste museli vytahovat svùj mobilní telefon. Rozdíl v ovladatelnosti je skuteènì obrovský a plusem jsou i dal¹í vìci, jako napøíklad praktická ¹òùrka pro povì¹ení na krk, díky které se o sluchátka DS980 nemusíte bát ani ve chvílích, kdy hudbu neposloucháte a mù¾ete je s èistým svìdomím nechat povì¹ené na krku.

Neménì dùle¾itá je také nabídka funkcí a v tomto odstavci pouze plynule navá¾u na ten pøedchozí. Také zde se toti¾ jasnì ukazuje, která sluchátka jsou zamìøena pouze na styl a která na funkènost a koncového u¾ivatele. Novinka samozøejmì umí pøehrávat hudbu a dají se s ní vyøizovat také va¹e hovory, v¹e je ale celkem kostrbaté a chybí jakýkoliv bonus navíc. Naproti tomu DS980 nabídne pøímo v menu sluchátek polo¾ky jako telefonní seznam nebo výpis volání s mo¾ností okam¾itého uskuteènìní hovoru. Pokud tedy potøebujete vytoèit nìkoho z telefonního seznamu, staèí vám na to u DS980 samotná sluchátka a aèkoliv to tak mo¾ná nevypadá, je to dostateènì pohodlné a rychlé øe¹ení a toté¾ se dá øíct i o seznamu hovorù a práci s ním. Pokud k tomu pøidáme výraznì del¹í výdr¾ u star¹ího modelu, která je témìø dvojnásobná, ne¾ u modelu IS800, je asi v¹em jasné, kdo je v tomto smìru vítìzem a kam smìøují mé sympatie.Kvalita pøehrávání hudby je pravdìpodobnì jedinou disciplínou, ve které si jsou obì sluchátka podobné.V obou pøípadech je zvuk dostateènì kvalitní, subjektivnì lep¹í pocit jsem ale pøeci jen mìl z modelu HBH-DS980. Rozhodnì tím ale nechci tvrdit, ¾e zvuk z tìchto sluchátek byl nìjak výraznì lep¹í, zkrátka se mi jen více líbil, na èem¾ ale má lví podíl fakt, ¾e tato sluchátka vlastním a celkem aktivnì pou¾ívám. Pøi hodnocení kvality pøehrávání je tøeba také nezapomínat na to, ¾e hudba se posílá skrze Bluetooth, který má nìjaké technologické limity, je proto logické, ¾e pøi bezdrátovém poslechu hudby nedosáhnete nikdy takové kvality poslechu, jako s klasickými drátovými sluchátky. V této disciplínì nemáme jasného vítìze, zvuk obou sluchátek je dostateènì èistý a kvalitní, rovnì¾ s hlasitostí nebudete mít ¾ádné problémy. Moje náklonnost ale smìøuje spí¹e ke star¹ímu modelu, dost mo¾ná i díky lépe zvolenému tvaru samotných ¹puntù.

100_6920.JPG 100_6922.JPG 100_6925.JPG 100_6927.JPG 100_6917.JPG

A» u¾ preferujete funkce nebo styl, mezi vý¹e zmínìnými bezdrátovými sluchátky se moc dlouho rozmý¹let nebudete. staèí si ujasnit, na co kladete dùraz. Zdali pøedev¹ím na styl a samotný poslech hudby u¾ pro vás není tak dùle¾itý, nebo naopak hledáte sluchátka nejvy¹¹í dostupné úrovnì, která pøetékají funkcemi a uspokojí vás po v¹ech stránkách. Pro mì osobnì není tak dùle¾itý výjimeèný styl, proto jsem u¾ pøed del¹í dobou sáhnul po HBH-DS980. Pøi uvedení HBH-IS800 mì sluchátka rozhodnì zaujala, ale nìjak dlouho jsem je nezkoumal a právì to byla asi chyba, proto¾e jsem se na nì hodnì tì¹il. A jak u¾ to bývá, kdo se hodnì na nìco tì¹í, je pak zklamán a pøesnì tak jsem dopadl já v pøípadì HBH-IS800. Vítìzem dne¹ního srovnání se tak stávají sluchátka HBH-DS980. Sice mo¾ná nejsou tak stylová, jako HBH-IS800, ve v¹ech ostatních parametrech jej ale výraznì pøevy¹ují a pøípadnému majiteli toho nabídnou jednodu¹e více. Od pohodlnìj¹ího no¹ení, pøes lep¹í ovladatelnost, více funkcí, kvalitnìj¹í podání hudby a¾ po del¹í výdr¾. A vzhledem k ni¾¹í cenì není nad èím pøemý¹let.

Sony Ericsson HBH-DS980 si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson HBH-IS800 si mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

173.JPG 169.JPG 154~0.JPG 159.JPG 163.JPG

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: vrahzvirat Datum: 2009-11-25 14:56:16
jacktalking: ano je to teorietická rychlost, ale "nové" BT s EDR by mìlo být rychlej¹í. Dosah BT je taky vìcí zaøízení - na notesu se na 10 m dostanu, s telefénem ani náhodou (i kdy¾ BT na mojí W850i u¾ pomalu vypovídá slu¾bu). Jinak pokud nìkdy z nouze kopíruju nìco z telefonu do notesu pøes BT, tak je rychlost pøenosu kolem 50-70 kB/s, co¾ by poøád mìlo na tìch 320 kb/s staèit, tak nevím...
Autor: jacktalking Datum: 2009-11-25 11:54:59
vrahzvirat: ten 1mb/s jsou v¹e ideální hodnoty. Stejnì jako dosah 10m :) V praxi to nikdy nedosáhen
. Autor: vrahzvirat Datum: 2009-11-25 09:26:01
Tak ty 980ky jsem si poøídil a jsem velmi spokojen - jenom mì ¹tve výdr¾ pouze cca 2 hodiny pøehrávání (co bych ale chtìl s tak malou baterkou ¾e). Jinak super - PLAY/STOP, NEXT/PREVIOUS, v¹e se dá ovládat na tom ovladaèi. Mo¾nost vytáèení pøímo ze sluchátek nepou¾ívám, je to pomìrnì zdlouhavé - rychlej¹í je vytáhnout telefén. Sluchátka perfektnì sedí i pøi bìhu, mù¾ete si i lehce popotáhnutím za kabely pøizbùsobovat délku kabelù k u¹ím. Sluchátka sem tam pou¾ívám i k notesu a taky se to dá... 
 
Jinak k tomu Bluetooth - mám dojem, ¾e propustnost je minimálnì 1 Mb/s, tak¾e MP3 v nejvy¹¹ím bitrate 320 kb/s má poøád dost prostoru, tak¾e bych øekl, ¾e BT kvalitu poslechu neohro¾uje - nejsem ale hifista, tak¾e to tì¾ko doká¾u posoudit :)

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >