" />
Sony Ericsson mìní prùbìh záruèních oprav. Samozøejmì k hor¹ímu, co jiné oèekávat... | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 13. ervence 2011
Sony Ericsson nám v poslední dobì moc dùvodù k radosti nedává. Pøedstavuje sice jeden telefon za druhým, v prodeji jich je ale minimum a dochází u nìkterých modelù k obrovskému zpo¾dìní. Jak nás ale výrobce v poslední dobì pøesvìdèuje, v¾dycky to mù¾e být je¹tì hor¹í. Tentokrát se toti¾ místní zastoupení rozhodlo pro výraznou zmìnu v provádìní záruèních oprav. Kterým smìrem výrobce zamíøil je jasné ji¾ z názvu èlánku, bì¾ní zákazníci rozhodnì nebudou mít radost. Pokud vás zajímají detaily, pak právì pro vás je urèený tento èlánek.
6~136.JPG 7~137.JPG 1~150.JPG 3~141.JPG


Celá situace kolem záruèních oprav samozøejmì není úplnì jednoduchá, proto se pokusím celou situaci ponìkud zjednodu¹it a vypíchnout ty hlavní zmìny, na které se koncový zákazník mù¾e tì¹it (ono se tedy právì není na co tì¹it, ale k tomu se je¹tì dostaneme). Situaci se záruèním servisem popisuji za aktuální situace, je zde malá ¹ance, ¾e by se je¹tì v¹e nìjak zmìnilo, moc tomu tedy ale nevìøím. Ve¹keré informace mám ale ovìøené a dá se na nì spolehnout, proto tento èlánek berte ve smìru záruèního servisu jako platný. Pojïme se tedy podívat na pøipravené zmìny (kdy¾ u¾ Sony Ericsson odkládá telefony, tyto zmìny mohl také odlo¾it, tøeba na jaro roku 2017...).

- ¾ádná forma záruèního servisu ji¾ nebude probíhat pøímo v Èeské republice
- tím pádem zákazníci u¾ nebudou mít mo¾nost telefon pøímo zanést do servisu
- novì bude i Arvato pouze sbìrným hubem, které bude pouze zaji¹»ovat odesílání telefonù
- ve¹kerý záruèní servis bude nyní probíhat na Slovensku

Prozatím to mo¾ná nevypadá tak ¹patnì, zákazník má samozøejmì dál nárok reklamovat v záruèní dobì telefon a do jednoho mìsíce jej bude mít opravený zpátky. Jestli se pøitom telefon nacestuje nebo ne mù¾e být zákazníkovi jedno. Pøesto nový postup pøiná¹í nemalé komplikace pro koncové zákazníky a ty radost rozhodnì neudìlají.

- v¹echny opravy se výraznì prodlou¾í, málokdy pùjde doba opravy pod tøi týdny
- pøi reklamaci jakékoliv závady (tak¾e i tøeba nabíjeèky) budete muset do servisu poslat i samotný telefon a být bez nìj
- vzhledem k nastavení záruèních oprav vám pøi ka¾dé náv¹tìvì v servisu pøehrají software, klidnì i pouze pøi reklamaci pøíslu¹enství, tak¾e doporuèuji si v¾dy pøedem zazálohovat svá data, jinak o nì pøijdete
- Sony Ericsson doèasnì pøestal dodávat náhradní díly na nezáruèní opravy, tak¾e i v tomto smìru to mo¾ná u¾ bude výraznì komplikovanìj¹í, ne¾ tomu bylo doposud. V tomto smìru se ale stále je¹tì jedná...

Pøemý¹lím o tom, èím tento èlánek dnes zakonèit. V Sony Ericssonu je zkrátka nìco ¹patného a bohu¾el se to projevuje na fungování celé spoleènosti. Nyní u¾ na to ale budou doplácet i samotní zákazníci, výraznì se prodlou¾í doba záruèních oprav a pro zákazníky se situace docela nepøíjemnì zkomplikuje. Odmìnou pro zákazníka, který pøeèká obrovské èekání na nové modely, zaplatí za nì nemálo penìz a získá telefon, který v dobì uvedení na trh u¾ zrovna nepatøí k nejvybavenìj¹ím je pak to, ¾e pøi sebemen¹í závadì bude na témìø mìsíc bez telefonu a je¹tì mu výrobce preventivnì sma¾e v¹echna data. Zákaznická zku¹enost tak opìt pùjde výrazným zpùsobem nahoru, lidé budou trpìlivì èekat na nové telefony a nad¹enì je kupovat. Výrobce se o nì postará...

O tomto tématu mù¾ete diskutovat pod èlánkem pøípadnì na na¹em diskuzním fóru zdeKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: asahi Datum: 2011-07-15 00:57:26
Asi tak. Z nadpisu clanku to vypada jako by byl konec sveta a ono se ve skutecnosti nestalo prakticky nic.  
 
joza: jak to myslite s tou komunikaci se servisem, reakcemi na cenove navrhy a domluvu s konkretnim clovekem? Predpokladam, ze clanek a nasledna debata zarhnuje pouze zarucni reklamace a tam se o nicem takovem nejedna, to zajistuje prodejce, pripadne si to muzete na Slovensko poslat sam, ale to mi prijde zbytecne, usetri se tak den, dva navic a stoji to penize.
Autor: drice Datum: 2011-07-14 21:10:29
Hm tak vlastne je to jen zmena pro par lidi co bydli nekde u servisu, ale pro 99% zakazniku je to uplne stejny, protoze reklamace resi stejne s prodejcem. Tak mel byt nadpis pro par lidi bude horsi servis, ale vetsiny se to nedotkne ;) Protoze jak ted ctu reakce na clanek i jinde mam pocit ze servis uz nebude a psat ze kvuli servisu pro nekoho SE konci mi prijde na hlavu, kdyz vsude je to uplne stejny :x
Autor: Joza Datum: 2011-07-14 18:00:28
tøeba komunikace se servisem? Reakce tøeba na cenové návrhy? mo¾nost nìjaké rozumné domluvy s konkrétním èlovìkem? Ano, pro mnoho lidí se nezmìní nic, pro nìkteré to bude mo¾ná i zmìna k lep¹ímu. Ale za to, ¾e SE zru¹í mo¾nost servisu pøímo tady zkrátka výrobce nepochválím. Asi na tom u¹etøí, Arvato byla díra na peníze, ale tohle mi nepøijde jako správné øe¹ení. Za mì to je k tématu v¹e, ka¾dý nech» si uvá¾í sám, jestli na zmìnì získá nebo ne.
Autor: asahi Datum: 2011-07-14 17:01:11
jeste dodatek: teoreticky treba pro me to mozna bude i lepsi, protoze s Arvatem mam pomerne spatne zkusenosti
Autor: asahi Datum: 2011-07-14 16:58:48
Joza: a v cem je tak velky rozdil oproti ted a budoucnu? Ja reklamoval SE produkty nekolikrat, vse vzdy zaslano do Arvata, krome opravy byl proveden vzdy automaticky hard reset. Kdyz se zarizeni ted bude zasilat na Slovensko, tak treba pro me se nezmeni nic. Co se zmeni pro vas? Pokud pominu moznost, ze Arvato sidli ve stejnem meste jako vy.
Autor: Joza Datum: 2011-07-14 15:45:14
Ono je hezké, ¾e ostatní to tak tøeba dávno mají, pro mì jako zákazníka se ale situace komplikuje a tì¾ko tím pádem za to výrobce pochválím. Mìl jsem mo¾nost servis øe¹it pohodlnìji a docela flexibilnì, nyní ji mít nebudu = za toto výrobce skuteènì nepochválím a to, jak to mají ostatní mì nemusí tí¾it. SE to dosud mìl lépe a nyní u¾ mít nebude, hotovo. Jasnì, ¾e nìkterých zákazníkù se to nedotkne, nìkterých ale naopak ano.
Autor: asahi Datum: 2011-07-14 13:32:07
Presne tak, je to jako ty zpravy na Nove. Z niceho udelaji reportaz dne. Chybi uz jen ta dramaticka hudba. :) Zjistil jsme, ze servis SE bude ted fungovat stejnym zpusobem jako servisy ostatnich znacek. :grin
Autor: drice Datum: 2011-07-14 10:23:52
Vlastnì kdy¾ se to tak vezme tak se vùbec nic nedìje a mo¾ná ani nebude :grin = celkem zbyteènej èlánek
. Autor: Srp Datum: 2011-07-14 09:39:06
Tohle pro mne byla poslední kapka. Po 10ti letech se SE konèím a to definitivnì.
Autor: Joza Datum: 2011-07-13 22:33:58
Jen pár detailù pro mo¾ná ménì chápavé - za sebe nemám se servisem problém, respektive sám jsem dokonce ¾ádný svùj SE nereklamoval a ¾e jsem jich pár mìl. Ale se servisem SE (tedy arvatm) komunikuji dlouhodobì a tak vím, ¾e ledacos v poøádku není. Nelíbí se mi ale mo¾nost vzít opravy zkrátka v¹em a také logistika záruèních oprav. Jasnì, FW vám pøehrají skoro v¾dy, ale u reklamace pøíslu¹enství je to trochu zvlá¹tní. A není to úplná novinka, u¾ to tak nìjakou dobu fungovalo. To ale neznamená, ¾e za to nyní výrobce pochválím nebo ¾e to budu ignorovat. Souèasné nastavení zkrátka není dobré. Tøeba to nakonec bude úplnì ú¾asné a servis nebude fungovat jako Arvato, ale...
Autor: mizzou Datum: 2011-07-13 17:11:24
myslim, ze sa tu zytocne rozobera nieco co je vsade bezne a zakaznikovi moze byt ukradnute kde a kto mu reklamovanu vec opravi, no tak na Slovensku je zarucny servis pre mobily SE a pre zmenu v Cechach zase zarucny servis pre notebooky Sony.. a sme si kvit :grin s jednym aj druhym produktom mam len dobre skusenosti, notebook Vaio v pohode naspat do tyzdna a mobil po druhej reklamacii s ponukou vymeny za novy alebo vratenia penazi, inak jediny co musel do servisu z desiatky mobilov SE co sa u nas doma premlelo a verte mi, ze deti im davaju riadne zabrat.. potom ze nezostan u SE ked vidim co sa deje u inych znaciek :p
Autor: Srandista Datum: 2011-07-13 16:12:40
Swejzi: samozrejme ze to ide, Jozo v texte spominal opacny problem, v pripade ze mas pokazene len prislusenstvo.
Autor: Swejzi Datum: 2011-07-13 16:07:34
Jozko, nìjak jsem nepochopil, jestli to je tedy ji¾ aktuální, nebo se tyto zmìny teprve chystají. Mám telefon u¾ 3 týdny na záruèní opravì, posílal jsem jim pouze samotný telefon bez pøíslu¹enství, proto¾e mi bylo øeèeno, ¾e to lze. (cybex.cz)
Autor: Marakesch Datum: 2011-07-13 13:52:40
pje: "I kdyby bylo toto centrum sebekvalitnìj¹í a seberychlej¹í, je spojeno s riziky logistickými, komunikaèními a v koneèném dùsledku právními" 
 
hovorit v 21.storoci o logistickych (kde za par hodin vies byt pomaly v australii) a dokonca komunikacnych problemoch (navyse medzi jazykovo tak blizkymi krajinami ako SR & CR) , no neviem popravde ako si to myslel.. 
 
a uz vobec neviem ako si myslel dosledky pravne - na koncoveho zakaznika, ktory reklamuje svoj mobil u svojho predavajuceho (operator al. akykolvek iny predajca - nie vsak z druhej ruky) to nema absolutne ziaden vplyv - mas 30 dni zo zakona na vybavenie reklamacie - je ich logisticky aj komunikacny problem ako to zvladnu - aj keby servis fakt bol v australii.. niekedy to moze byt dokonca len dobre - nestihnu to do 30 dni dostanes fungel novy kus a snim fungel nove 2 roky zaruky - a to mi nepride ako zly deal..  
 
k zalohovaniu servisom - sa plne stotoznujem s nazorom srandistu
Autor: drice Datum: 2011-07-13 13:38:15
Hm tak o tom, ¾e by to mìl zalohovat servis sly¹im poprve pøí¹tì to budu po¾adovat do teï jsem byl pøi odevzdani telefonu k reklamaci upozornìn ¾e pøijdu o data nikdo víc neøe¹il. Stalo se mi to jak u nokie tak htc.
Autor: Srandista Datum: 2011-07-13 13:25:51
pje: neviem kde v mojom prispevku vidis dajake citove vylevy, ale ok. 
 
Co sa zalohovania dat a prehravania SW tyka. Neviem kde si sa dopocul o tom, ze servis na to nema pravo, ale si vedla. Keby to bolo protizakonne, tak sa to asi nedeje, ale robia to vsetci vyrobcovia, takze to maju evidentne umoznene. 
 
Dalej. Zalohovanie dat je VZDY v moci uzivatela, na PC je to samozrejeme, neviem preco si podaktori ludia myslia, ze na mobiloch za tuto zalezitost zodpoveda vyrobca. Navyse, mnohy vyrobciavia alebo predajcovia (podobne ako aj v PC obalsti) tuto sluzbu ponukaju, kazdopadne ju ako nadstandardnu sluzbu aj spoplatnuju. 
 
A posledna vec, pisal si o tom, ze vzhladom na zavadu nemusi byt zakaznik vobec schopny zalohu vykonat. A ja sa ta teda pytam, co ti dava istotu, ze vyrobca je na tom inak. Lebo v tom pripade by som ta rad vyviedol z omylu. V pripade, ze pre SW zavadu nie je mozne mobil zapnut, vyrobca sa k tym datam nedostane rovnako ako zakaznik, ktory ten mobil reklamoval.
Autor: luk6 Datum: 2011-07-13 12:57:27
Re: pje 
 
®ije¹ v Utopii? :-D je to mo¾ná lehký udìlat, ale výrobci se ti na to vyserou, V©ICHNI výrobci
Autor: luk6 Datum: 2011-07-13 12:55:33
(no ted koukam ze mne to z nejakeho duvodu prejmenovalo na SilentHiilla 2. Mùj je ten èlánek z 2011-07-13 11:39:58) 
 
Srandisto a xsarahdi, musím s vámi souhlasit. Zálohování by mìlo být samozøejmostí (já mobil i ma¾u, jsou tam moje vìci tak a» je nevidí) A mít dvì centra ve dvou malých státech je zbyteèný. Si uvìdomte ¾e pøesun je blbých max. 250 km (nevím kde pøesnì jsou/byla) a uvìdomte si ¾e v USA jsou vzdálená tisíce kilometrù.
Autor: pje Datum: 2011-07-13 12:53:21
Milí sloven¹tí kolegové, èlánek je o závislosti na jednom záruèním servisním centru. I kdyby bylo toto centrum sebekvalitnìj¹í a seberychlej¹í, je spojeno s riziky logistickými, komunikaèními a v koneèném dùsledku právními. Pøehrát nový firmware bez mého výslovného souhlasu mi nikdo nesmí, navíc pøípadné zálohování je operace vyvolaná reklamovanou vadou a mìla by být provedena zdarma a automaticky záruèním servisem (zákazník nemusí být schopen v dùsledku reklamované závady zálohu uèinit!). Tak¾e bych prosil trochu více støízlivého a odbornìj¹ího uva¾ování bez hloupých emocí a invektiv k Jo¾kovi...
Autor: xsarahdi Datum: 2011-07-13 12:30:09
Srandista : asi sme to naraz písali.. :) 
 
ale tu je vidie», ¾e tak to funguje v¹ade naokolo iba pán Cmar s tým má problém lebo nemá servis pod nosom... 
rad¹ej jeden poriadny servis na región ako nejaký pochybný ktorý zlé meno znaèke 
 
SE GOO 
 
PS: k tým dodacím lehotám..skôr bude problém u Vás v CR keï¾e plánujete opravova» D1 rokov
. Autor: xsarahdi Datum: 2011-07-13 12:22:09
neviem preèo by ste mali zaplaka»....podobnú stratégiu volia iné znaèky...napr. Samsung robí opravy v Maïarsku...mal som problém z Omniou a za 10 dní som ju mal na predajni... 
ak sa dobre pamätám tak sa tu µudia s»a¾ovali na servisy v CR...a k tomu prehrávaniu firmwaru...ja osobne som rád, ¾e mi tam hodia najnov¹í soft...nemusím to rie¹i» doma a na vlastnú zodpovednos»... 
pán Cmar by sa mal na písanie týchto stránok buï vyka¹la» alebo zmeni» svoj postoj k znaèke Sonyericsson ako takej...èlánky vychádzajú z niekoµko tý¾dòovým opozdením viï. SE Active a ©arapova...toto video bolo uvoµnené v deò predstavenia a to je pár(hodne) dní dozadu... 
Ja SE verím a e¹te ma nikdy nesklamal a nenechal v ¹tichu...a mal som skoro v¹etky tel. od nich v poslednej dobe...dnes sa chystám kúpi» NEO zanejakých 280€ aby som si ho vyskú¹al(na slovensku sa u¾ 2 tý¾dne predáva) ale veµmi sa te¹ím na RAY ktorý príde na trh 15.8.2011 k nám tak 1.9.2011
Autor: Srandista Datum: 2011-07-13 12:15:09
Cudujem sa, kedze autor podla vsetkeho robi u jedneho ceskeho operatora, ze tieto novinky tu predstavuje stylom, ze sa tak deje iba u SE. 
Ja som na Slovensku u operatora robil, a to, ze si zakaznik nemoze sam telefon odniest do servisu, ze sa SW prehrava pri akejkolvek oprave, ze pri poruche prislusenstva musi doniest aj mobil samotny bola uplne bezna prax u VSETKYCH znaciek. Neviem, tunak to vyzera ako objavenie Ameriky, ale z mojej skusenosti je to dlho zavedena prax. 
A co sa doby opravy tyka, vobec to neni take cierne ako to vypada. V servise ten mobil moze totiz podla internych smernic v pripade dostupnosti dielu zostat maximalne 3 dni. Kurier telefony navyse rano privaza a vecer odvaza, takze mensie zavady sa kludne k zakaznikovy dostali naspat aj v ramci 1 tyzdna. Opat, toto nie su udaje vycucane z prstu, toto je prax, ktoru som sam zazival. 
A presne ako SilentHill2 spominal, kldne si tu aj nadalej kydajte na SE, nekupujte ho, ale potom sa necudujte, ze rovnakym sposobom SE kasle na tuto malu zem s minimalnou kupnou silou. S anglickom mam totiz rovnaku skusenost, keby som chcel, tak uz mam Neo z UK davno doma.
Autor: borixeus Datum: 2011-07-13 12:14:41
to p.e.t.r.a.s 
Oni se za rypáèek nechytnou, u¾ tu bylo spousta podobných varování a nic se nezlep¹ilo. Myslím si, ¾e by byl jedinej efekt a to ten, ¾e krachnou. Na druhou stranu se divím, ¾e se to je¹tì nestalo. Alespoò vidíme jak to byla døív dobrá znaèka, kdy¾ jí poøád ze sentimentu dr¾í nad vodou vìrní u¾ivatelé, s marnou nadìjí, ¾e se pøece jen nìco stane.
Autor: drice Datum: 2011-07-13 11:56:55
No nevim, ale ja 4x reklamoval HTC a poka¾dé jsem èekal cca. 3 týdny tak nic zvlá¹tního s soft si snad kazdý zálohuje automaticky kdy¾ jde do servisu nikdy nevíte co s ním dal¹ího budou dìlat :o/
Autor: SilentHill2 Datum: 2011-07-13 11:39:58
No s tím servisem takovej problém není. Slovensko je je¹tì docela blízko. S mobilem problém není, máme v¾dy jeden doma starý náhradní. A popravdì to, ¾e si mobili SE nekupujeme má za následek ¾e o nás prostì ta podpora není. A nejen servis ale i mobili samotné. Teï jsem byl v Anglii a Arc a Neo u¾ se tam 2 mìsíce prodává a Pro jde do prodeje koncem èervence. Prostì nejsme pro nì zajímavej trh a oni to vìdí, proto se sna¾í tam kde to cenu má.
. Autor: SilentHill2 Datum: 2011-07-13 11:37:06
Vystridal jsem celkem dost SE telefonu a pouzivala je cela nase rodina. Diky pristupu k zakaznikovi i vlastnim produktum jsme vsak pozvolna presli na jinou znacku a nemuzu si stezovat.
Autor: p.e.t.r.a.s. Datum: 2011-07-13 11:32:09
No s tím servisem to není taková katastrofa. Tam je problém asi zøejmì v tom,¾e ten mobil poputuje nìkam do tramtárie. Jinak by se ty opravy zvládli rychleji. Ka¾dopádnì je to zákonem dané a pøes to vlak zkrátka nejede! Tak mì napadá si jedinì koupit mobil u operátora,který bude bohu¾el sprznìn jejich romkou. SW update u nich chodí jako poslední,ale v tomhle pøípadì nevím jestli se nepletu,ale zase pøi záruèních opravách poskytují náhradní mobil. Ale s tìmi daty to je snad ¹patný vtip? Kdy¾ jim budu reklamovat nìjakou banalitu,která není SW rázu tak mi preventivnì pøehrajou SW? To mi jedinì evokuje nápad hodit SE pøes palubu a obrátit se na konkurenci. Tímhle si opravu SE zatlouká høebíèek do rakve! Opìt opakuji pøestat kupovat mobily od SE. Oni se tøeba chytnou za rypáèek!
Autor: anawarr Datum: 2011-07-13 10:26:43
asi jsem byl vizionáø, kdy¾ jsem pøestal SE kupovat u¾ v roce 2003 :roll
. Autor: LP3W7a Datum: 2011-07-13 08:17:44
Hmm ty jo to teda cumim ... Diky autorovi za tenhle clanek. Je skvely, ze o tom informuje, protoze samotny SE k tomu bude urcite mlcet. A docela autora obdivuji, ze jeste neco o SE pise. Ja uz posledni dobou k SE moc nemam slov ... To co predvadi je fakt hruza. Ja mam nastesti jen levnou X8 ale lituju vsechny co maji drazsi telefony, protoze SE proste na svou praci kasle ...

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >