" />
Sony Ericsson online synchronizace - jak na to? | Tisk |  Email
SdĂ­lenĂ­:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poąli na vybrali.sme.sk
Facebook
Martin Chroust   
Pátek, 20. listopadu 2009
Sony Ericsson uvìøejnil vlastní nástroj k sycnhronizaci dat s webem Sony Ericsson, pøí pøecházení z jednoho modelù na druhý èi ztrátì pøístroje tak nepøijde o mnohdy velmi cenìné kontakty.

Pøenosti slu¾by:

- pohodlná editace kontaktù, poznámek nebo událostí v kalendáøi
- propojenĂ­ s Facebookem a jeho Kontakty Sony Ericsson
- podporuje témìø v¹echny telefony Sony Ericsson
- moÂľnost synchronizace s vĂ­ce telefony najednou
- v pøípadì ztráty nebo koupì nového telefonu není nic jednodu¹¹ího ne¾ v novém telefonu kontakty z webu obnovit

Zápory slu¾by

- zatĂ­m vedena jako betaverze
- obèas se vyskytne chybová hlá¹ka o pøeru¹ení spojení se serverem
- jediné, na koho se zapomnìlo, jsou XPERIE
- pøi vkládání narozenin kontaktu, by se mohly automaticky ulo¾it do kalendáøe s roèním opakováním


Sony Ericsson na svých stránkách nabízí velmi zajímavou slu¾bu, kterou nazývá Uss. Nikde to není pøímo øeèeno, ale pracovnì ji mù¾eme øíkat U¾ivatelská synchronizaèní slu¾ba, zatím je stále ve verzi BETA, pøesto v¹ak nevidím dùvod, proè ji nepou¾ívat. Funkènost je zaruèena, snad jen chybí doladit men¹í chybièky. Pojïme se tedy podívat jaká je mo¾nost online synchronizace pro vìt¹inu telefonù portfolia Sony Ericssonu.

Synchronizace (témìø) pro ka¾dý model

Slu¾bu Uss nalezneme na webových stránkách Sony Ericssonu v zálo¾ce Komunita. Úvodním krokem k vyu¾ívání Uss je registrace na stránkách webu Sony Ericsson. Pokud jste dlouholetými fanou¹ky této spoleènosti, jistì u¾ svùj úèet máte, nováèci musí projít krátkou registrací. Va¹e u¾ivatelské jméno pro pøístupu k synchronizaèní slu¾bì bude vá¹ e-mail, který jste uvedli pøi registraci. Po prvním pøístupu ke slu¾bì vás uvítá pøehledné rozhraní ladìné do nových firemních barev Sony Ericssonu. V horní èástí stránky je vyobrazeno ¹est ikon pro vstup do jednotlivých sekcí, kterér budou hlavními pøístupovými body do jednotlivých sekcí.

2~55.jpg 1~57.jpg 3~53.jpg

Prvním krokem, který je tøeba udìlat je samotné nastavení synchronizace. Proto¾e právì pou¾ívám Sony Ericsson Satio, budu dále v recenzi zmiòovat zpùsob synchronizace právì pro nìj. U jiných telefonù, zvlá¹tì tìch na platformì A200 a star¹ích bude zpùsob synchronizace v telefonu rozdílný. Nejdøíve je potøeba z obsáhlé nabídky vybrat vá¹ pou¾ívaný pøístroj, v nabídce naleznete prakticky témìø ka¾dý model od doby T68i (vèetnì), jediné pøístroje, které nejsou z portfolia Sony Ericssonu podporovány jsou XPERIE s Windows Mobile. Je to ¹koda, hned bych tuto slu¾bu vyu¾il v praxi pro pøenos kontaktù a dùle¾itých údajù mezi svou X1 a Satiem. U ka¾dého pøístroje pak vidíte, jaké polo¾ky je mo¾né sesynchronizovat, konkrétnì u Satia úkoly, kontakty, poznámky a události.

4~48.jpg 5~49.jpg 6~43.jpg

Ve druhém kroku zadáte va¹e telefonní èíslo v mezinárodním formátu, na které vám dorazí konfiguraèní SMS zpráva, nezapomeòte si zapamatovat ètyømístný kód, který se zobrazí na displeji, budete ho potøebovat pro potvrzení nastavení. Pokud ký¾ená SMSka nedorazí hned, nepropadejte panice. V mém pøípadì zpráva nedorazila, tak jsem odeslal dva po¾adavky o nové odeslání. SMS pak dorazila asi za 15 minut a za 10 hodin dorazily zbylé dvì. Radìji tedy doporuèuji poèkat pár hodin na první zprávu a a¾ potom øe¹it co dál. Pokud ani po opìtovných po¾adavcích zpráva nedorazí mù¾ete si na stránkách nechat vyjet manuální nastavení. Je toho ale hodnì, tak¾e v¾dy preferujte nastavení konfiguraèní zprávou, má to vyu¾ití jen v krajní nouzi. Jakmile máte nastavení pøijato, mù¾ete pøejít k synchronizaci.

Internetová synchronizace i bez potøeb internetu

V posledním kroku se dozvíte jak na va¹em telefonu provést první synchronizaci. U Satia musíte pøes hlavní menu do sekcí Nastavení - Pøipojení - Pøenos dat - Synchronizace, kde na vás bude èekat pøednastavený profil Sony Ericsson. Zde si mù¾ete vybrat, jaké polo¾ky chcete sesynchronizovat popø. upravit aktivní profil. Zde se hodí jen zmínit mo¾nosti úpravy sí»ového pøipojení, aby jste mohli synchronizovat i bez datového tarifu va¹eho operátora. Pokud máte poèítaè èi notebook s Wi-Fi, mù¾ete vytvoøit ad-hoc wi-fi sí» se sdílením internetu, v telefonu pak mù¾ete implicitnì nastavit, který pøístup na internet má pou¾ít. Za zmínku stojí dále jen mo¾nost typu synchronizace, defaultnì nastavený obousmìrný (aktuální jsou jak údaje na internetu, tak v mobilu) je asi to nejlep¹í mo¾né øe¹ení. Tedy, co upravíte na webu se pøi synchronizaci pøevede do mobilu a naopak. Nyní ji¾ staèí jen zvolit polo¾ku Mo¾nosti - Synchronizovat a vyèkat na potvrzení synchronizace. Pak u¾ jen staèí opìt se pøihlásit na stránkách Uss.

Mo¾nosti webového rozhraní

Hlavní zobrazení nabídne ji¾ zmínìnou paletu ikon, vlevo dole je pøímé propojení na aplikaci Kontakty Sony Ericsson ve slu¾bì Facebook. Ke kontaktùm se zde automaticky pøiøadí odpovídající Facebook úèet, mù¾ete je zde také upravovat. V pravé spodní èásti pak máte resumé sesynchronizovaných údajù. Ve svém internetovém seznamu kontaktù mù¾ete pøidávat, mazat, editovat a sluèovat duplicitní kontakty. Pøi tvorbì kontaktu mù¾ete pøidat takøka neomezené mno¾ství èísel, narozeniny, tøi adresy, nìkolik e-mailových adres a webové stránky. Pøímo z poèítaèe mù¾ete ke kontaktu uploadnout a pøiøadit fotografii nebo vyhledávat kontakty. Pokud provedete zmìnu urèitého kontaktu na webu i v telefonu, pøednost získává varianta z telefonu, zmìny na webu se zru¹í.

10~29.jpg 7~39.jpg 8~36.jpg

Kalendáø umo¾òuje zobrazení v denním, týdenním a mìsíèním náhledu, v¹echny události zobrazí také ve formì seznamu. Nové polo¾ky (událost nebo úkol) mohou být opakované, lze u nich nastavit i pøipomenutí pøedem. Zálo¾ky si mù¾ete prohlí¾et ale také sdílet pomocí komunitních sítí, jedním kliknutím je tak mù¾ete sdílet ve slu¾bì Delicious nebo na Facebooku. Poznámky jsou grafiky pøehledné, jsou ve formì jakýchsi barevných lístkù (k dispozici je 9 barev), které se také mohou zobrazit ve formì seznamu. U webového rozhraní je mù¾ete pøekládat rùznì pøes sebe a barvy vám mohou tøeba pomoci se signalizací priority.

9~34.jpg 11~25.jpg 12~27.jpg   

Zálo¾ka aplikace nabídne zatím jen jednu, Mùj obsah. Je to vlastnì prostor, do kterého mù¾ete ukládat obrázky a videa, který bude zobrazen jak v telefonu tak na webu. Maximální velikost souboru je 1 MB. Do tohoto webového prostoru mù¾ete navíc odesílat obrázky a videa e-mailem (je zde uvedena vyhrazená e-mailová adresa), mù¾ete si zde vybrat, od jakých pìti e-mailových stránek mohou být obrázky pøijaty. Synchronizovat mù¾ete více telefonù zároveò, pokud napøíklad pou¾íváte více Sony Ericssonù, mohou mít v¹echny aktuální údaje. Pokud pøecházíte ze starého telefonu na nový, staèí deaktivovat synchronizaci pro starý telefon a nastavit nový.

Jen doladit drobné detaily

Se slu¾bou Uss jsem velmi spokojen, nabídne pøehledné rozhraní, mo¾nost dostat se k va¹im kontaktùm takøka kdykoliv a organizovat svùj èas pøehlednìji není k zahození. Navíc, pokud máte poèítaè s Wi-Fi a internetem (a telefon podporující Wi-Fi), nepotøebujete ani datový profil v mobilu. Zbývá ji¾ jen doladit drobné detaily, jakým je napøíklad obèasné vypadávání spojení, a mù¾eme mluvit o bezchybné webové slu¾bì s propojením s komunitními sítìmi, které hýbou svìtem.


Komentáře
Příspěvky vyjadřují názory uľivatelů a nejsou nijak redigovány.
Vyhrazujeme si vąak právo příspěvky odstraňovat.
Autor: Kosabek Datum: 2009-11-21 21:10:27
Tak jsem to zkusil synchronizoval jsem C905 Pak jsem pøendal sim do Satia a synchronizoval ov¹em mimo kontaktù se nic nesynchronizovalo tak¾e jsem pìknì v¹e do kalendáøe musel zapsat ruènì nevím kde jsem udìlal chybu.Zkou¹el jsem to pìtkrát se to tváøilo ¾e se to synchronizuje a pak nic.Tak¾e jsem si satio opìt synchronizoval abych tam mìl v¹e a jak bude noví firm tak aktualizuji a pak zkusím opìt synchronizovat snad to pùjde a nebudu muset v¹e zapisovat znovu.
Autor: v6ak Datum: 2009-11-21 12:14:34
Asi se budu podepisovat, nejsem LeeRass. 
v6ak
Autor: LeeRasS Datum: 2009-11-21 09:20:23
Heslo lze zĂ­skat i z ruènĂ­ho návodu nebo z mobilu pomocĂ­ copy&paste (aspoò na mĂ© G502). 
K Windows Mobile: DĂ­val jsem se na http://en.wikipedia.org/wiki/SyncML#SyncML_client_connectors_and_plugins a asi by Âąlo pou¾ít mimo jinĂ© 
https://www.forge.funambol.org/download/# , který je patrnì zdarma. (Té poznámky o Funambol nebo jiném SyncML kompatibilním serveru si nev¹ímejte, Sony Ericsson server patrnì bude SyncML kompatibilní.)
. Autor: mipa87 Datum: 2009-11-20 17:57:16
Slu¾ba se mi velice líbí a rád ji pou¾ívám. Mimochodem v¹e jde synchronizovat i s programem Sony Ericsson PC Suite, staèí v menu Synchronizace nastavit synchronizaci se serverem online (staèí vyplnit stejné údaje, které pøi¹ly v SMS) a v¹e se velmi rychle a zadarmo synchronizuje. Jediný problém byl v získání hesla, proto¾e se v mobilu ukrývalo za hvìzdièkami, ale lze ho získat pomocí nástroje Klávesnice telefonu z programu MyPhoneExplorer (staèí v mobilu najet na polo¾ku Heslo a program heslo odkryje do èitelné podoby).
Autor: v6ak Datum: 2009-11-20 14:34:05
Nemám X1 ani X2, takÂľe nevyzkou¹ím. 
Jinak podle FAQ to vypadá na SyncML.
Autor: Curuj Datum: 2009-11-20 11:05:44
to by sa mi celkom hodilo. dobrá slu¾ba. ale C510 nemá wifi a dáta zaplatené nemám :grin
Autor: MartinChroust Datum: 2009-11-20 09:23:54
Pokud zjistíte, ¾e jsou podporovány, nastavíte pøipojení a sesynchronizujete, dejte vìdìt i se screeny. Pokou¹el jsem se o to ale nena¹el jsem øe¹ení, pokud ho najdete vy, klidnì èlánek dodateènì upravím
Autor: v6ak Datum: 2009-11-20 08:27:58
Xperia (X1, X2)? Neøíkejte mi, ¾e to na ní nepojede. Zcela urèitì to dìlají pomocí ActiveSync nebo SyncML. První je AFAIK od Microsoftu (=>divil bych se nepodpoøe) a na druhý, pokud není nativnì podporován, urèitì bude nìjaká aplikace. Mo¾ná chybí ruèní nastavení a automatická sms, ale to neznamená, ¾e X1 a X2 nejsou podporovány.

Pouze registrovaní uľivatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlaąte se nebo se zaregistrujte.

 
< Předch.   Daląí >