" />
Sony Ericsson P1i - pan komunikátor slaví tøetí narozeniny | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 9. kvtna 2010
Pøesnì pøed tøemi lety oznámila spoleènost Sony Ericsson nový smartphone postavený na operaèním systému Symbian UIQ3 - model P1i. Jeho úloha nebyla zrovna jednoduchá, mìl vylep¹it velmi ¹patnou povìst chytrých telefonù Sony Ericsson, kterou si tyto získaly pøedev¹ím díky pøedchozímu modelu P990i. Díky spoustì skvìle zpracovaných funkcí se mu to povedlo, spousta majitelù na nìj dodnes nedá dopustit (vèetnì mì), konec UIQ3 ale neodvrátil, pouze jej oddálil.
10~74.JPG 14~63.JPG 1~79.JPG 21~50.JPG 7~74.JPG


Pro mì jednoznaènì nejvìt¹í výhodou je kombinace QWERTY klávesnice pod dotykovým displejem a ovládacího koleèka Jog-Dial. Tato trojice faktorù má za následek perfektní ovladatelnost telefonu za v¹ech situací, pøièem¾ u¾ivatel si mù¾e v¾dy sám vybrat, èím zrovna bude pøístroj ovládat. Nejrychlej¹í je samozøejmì kombinace v¹ech tøí zpùsobù, která se mi naplno osvìdèila. Pøední stranì dominuje rozmìrný dotykový displej o rozli¹ení 240 x 320 pixelù, který je schopný zobrazit a¾ 260 000 barev. Trend poslední doby sice velí kapacitní technologii a výraznì vy¹¹í úhlopøíèku, displej P1i je ale i po tøech letech velmi dobøe pou¾itelný, disponuje dobrou èitelností a také jeho reakce na povely va¹ich prstù èi stylusu jsou velmi dobré.Obrovskou pochvalu ode mì má QWERTY klávesnice, která je umístìna pøímo pod displejem. Jak asi z mnoha èlánkù zde na SEManii víte, jsem pøíznivcem komunikátorù, které mají QWERTY klávesnici umístìnou pøímo pod displejem a nemusí se jednat pouze o telefony Sony Ericsson. Øe¹ení pou¾ité u Sony Ericssonu P1i mi tak vyhovuje maximálnì a toté¾ se dá øíct o samotných kolébkových klávesách, u kterých je rozdíl, zda maèkáte jejich levou nebo pravou èást. V mém okolí rozdìlila klávesnice modelu P1i u¾ivatele na dvì èásti. Jedni si klávesnici zamilovali a ¾ádné øe¹ení se jim nelíbí více (mùj pøípad), jiní si nikdy nezvykli na to, ¾e na ka¾dé klávese se nachází hned dva symboly a dané øe¹ení jim naprosto nevyhovuje. Tlaèítka mají jistý a pøíjemný stisk, pro mì je skuteènou radostí s nimi pracovat a zatím jsem na ¾ádném mobilním telefonu nena¹el klávesnici, se kterou by se mi pracovalo lépe.Operaèní systém Symbian UIQ3 za¾il v podání pøedchozího modelu P990i malý oèistec, v podání Sony Ericssonu P1i se ale jasnì ukázalo, ¾e staèilo pøidat operaèní pamìti a z velmi nestabilního zaøízení se stal telefon, který vydr¾í mìsíce bez restartu, co¾ je na pøístroj s otevøeným operaèním systémem skvìlá hodnota. Samotný operaèní systém v tom byl u modelu P990i skuteènì nevinnì, za v¹emi problémy stál pøedev¹ím slabý hardware. Na telefonu mi velmi vyhovuje pøehledný a témìø neomezený telefonní seznam, výraznì ménì se mi líbí provedení zpráv, které mi pøijde zbyteènì nepøehledné, formou velikých ikon se dalo vyøe¹it výraznì (ale skuteènì velmi výraznì) lépe. Organizaèní funkce jsou dostateènì kvalitní, pokud vám nìco chybí, je reálná ¹ance, ¾e se tato funkce dá doinstalovat coby externí aplikace. Napøíklad vyzvánìcí profily ale do telefonu prostì nedostanete. Kromì obrovské pamìti RAM se mi velmi líbí také Wi-Fi, FM rádio s RDS, kvalitní hudební pøehrávaè, funkce svìtlo nebo fotoaparát s autofocusem.Aplikací pro operaèní systém Symbian UIQ3 sice neexistuje tolik, jako na jiné operaèní systémy, to ale neznamená, ¾e byste jejich nedostatkem nìjak trpìli nebo ¾e by bylo nemo¾né najít dostateènì kvalitní aplikace. Sám jsem mìl mo¾nost testovat mnoho desítek aplikací a postupem èasu selektoval ty, které v mém komunikátoru zùstaly na trvalo a také ty, které jej nav¾dy opustily. Nakonec jsem zakotvil u následující desítky aplikací, která mi naprosto vyhovuje a se kterou jsem plnì spokojený.

1. AutoCam - pro bì¾né u¾ivatele prakticky naprosto nepotøebná aplikace, pro redaktory a u¾ivatele, kteøí chystají èlánky a zajímavé návody pro ostatní u¾ivatele ale neocenitelná pomùcka, která umí ulo¾it screen obrazovky do nìkterého z po¾adovaných obrazových formátu.

2. Caps Switch - pokud jste zaèali s tuningem komunikátorù Sony Ericsson hned na poèátku, kdy se tato mo¾nost objevila, jistì si pamatujete dost krkolomný postup, kterým se operaèní systém musel prolomit. Aplikace Caps Switch umí udìlat to samé jediným kliknutím a z odemknutí operaèního systému udìlala nejjednodu¹¹í vìc na svìtì.

3. iPhone Lock - odemykání telefonu pohybem prstu po displeji slaví úspìch na iPhonu, uchytilo se ale také na komunikátorech se Symbianem UIQ3. Vzhled aplikace se dá velmi dobøe skinovat a díky ¹irokým mo¾nostem nastavení je aplikace velmi oblíbená. Navíc umo¾òuje rychlé zamknutí a odemknutí va¹eho smartphonu.

4. Handy Clock - skvìlá aplikace pro organizaci va¹eho èasu, kromì pøehledného kalendáøe disponuje napøíklad opakovaným budíkem a spoustou dal¹ích funkcí. Stejné funkce sice nabízí Symbian UIQ3 u¾ v základu, v aplikaci Handy Clock je ale v¹e mnohem lépe a pøehlednìji zpracované.

5. Primetech Contacts - kontakty ve stylu Apple iPhone nejsou pouze stylovou zále¾itostí, aplikace Primetech Contacts nabízí rychlou obsluhu va¹eho telefonního seznamu, navíc skvìle vypadá. Na na¹em fóru se nachází podrobný návod, jak si aplikaci mù¾ete zakoupit i kdy¾ tøeba pøíli¹ nevládnete ru¹tinì.

6. SlovoED EN-CZ - obsáhlý pøekladový slovník, jeho¾ poøízení sice není nejlevnìj¹í, ve verzi DeLuxe (kterou u¾ívám) ale nabízí nejen pøeklady slov, ale také mo¾nost pøehrání výslovnosti, co¾ v zahranièí oceníte. Pokud pøíli¹ necestujete a nejste nároèní, vystaèíte si s nìkterým z volnì dostupných Java slovníkù, SlovoED je pro nejnároènìj¹í u¾ivatele.

7. SmartcomGPS - jednoznaènì nejkvalitnìj¹í turistická navigace pro komunikátory Sony Ericsson. Dostupnost mnoha kvalitních mapových podkladù, vysoká stabilita aplikace a hlavnì skvìlá funkènost. Pro aplikaci hovoøí také velmi vysoká rychlost.

8. TomTom - rozebírat nebo popisovat kvality této aplikace by bylo no¹ením døíví do lesa. Aèkoliv na Symbian UIQ3 existuje vìt¹í poèet navigací, jednoznaènì nejlep¹í mi (i pøes u¾ zastavený vývoj) pøijde právì TomTom.

9. Warring Nations - podle mì nejlep¹í hra, která vznikla pro operaèní systém Symbian UIQ3. Jedná se o propracovanou tahovou strategii a ne¾ na nejvy¹¹í úrovni obtí¾nosti zvítìzíte, poøádnì si procvièíte mozek.

10. X-Plore - výborný správce souborù, nabízející obrovskou funkènost a mo¾nosti nastavení, navíc mù¾ete pou¾ívat èasovì neomezenou zku¹ební verzi.Tunning byl dlouhou dobu pro operaèní systém Symbian UIQ3 tabu. Pak se náhle z nièeho nic objevila mo¾nost proniknout hloubìji do operaèního systému a na¹tìstí se po celém svìtì na¹lo mnoho lidí, kteøí této nové mo¾nosti vyu¾ili a zaèali pro nás (obyèejné u¾ivatele) pøipravovat mnoho zajímavých úprav. Postupem èasu se zmìnil také postup pro odemknutí operaèního systému, od prvního postupu, který byl relativnì komplikovaný a nebylo tì¾ké v nìm udìlat chybu (navíc se telefon restartem opìt uzamknul) a¾ po nejnovìj¹í verzi aplikace Caps Switch, o které jsem mluvil ji¾ v pøedchozím odstavci a která z odemknutí smartphonu udìlala zále¾itost, kterou by snad pochopilo i dítì pøed¹kolního vìku. Úpravy se objevovaly postupnì, nìkteré byly zdaøilej¹í, jiné ménì, co ale je hlavní, díky úsilí komunity se posunul celý operaèní systém a jeho mo¾nosti o nìco dál. Nebudu zde vypisovat v¹echny úpravy, které jsou mo¾né, ostatnì o vìt¹inì z nich najdete podrobné diskuze vèetnì návodù na na¹em fóru. Pokud bych mìl sám nìjaké vìci vypíchnout, z hlediska grafické stránky oceòuji mo¾nost zmìnit kompletnì v¹echny ikony v telefonu podle vlastního gusta. Co se týká vylep¹ení funkènosti, kromì mo¾nosti instalovat nepodepsané aplikace se mi líbí mo¾nost doinstalovat skvìlý hudební pøehrávaè Walkman i do tìch telefonù, které jím standardnì nedisponují.Sony Ericsson P1i i po tøech letech jasnì ukazuje, ¾e opu¹tìní platformy Symbian UIQ bylo velmi ¹patným krokem a pokud se pøi vývoji telefonù Sony Ericsson s tímto operaèním systémem nìkde stala chyba, pak to bylo jednoznaènì pøímo ve spoleènosti Sony Ericsson, která nedokázala tento výborný operaèní systém doplnit dostateènì kvalitním hardwarem. Zcela scestné bylo prohlá¹ení spoleènosti Sony Ericsson, které jako hlavní neúspìch u zákazníkù oznaèilo nevlídné pøijetí u zákazníkù a operátorù, navíc také nevytvoøení dostateènì rozmìrné komunity. Pøitom se naprosto zapomíná na to, ¾e po krachu modelu P990i mìli zákazníci plné právo být nespokojeni, pøesto s nástupem modelu P1i témìø v¹ichni Sony Ericssonu jeho pøe¹lap odpustili. Spoleènost Sony Ericsson ale na model P1i nedokázala navázat dal¹ím pøístrojem a od té doby je na mobilním trhu nemalá mezera v nabídce. Komu se podaøí ji zaplnit? Zatím nevím, ale model P1i pova¾uji za mo¾ná nejpovedenìj¹í telefon posledních let, v podání Sony Ericssonu mo¾ná pøímo nejlep¹í. Není sice bez chyb, ale ani po tøech letech neztratil nic ze svého kouzla a v nìkterých ohledech na nìj ztrácí i souèasné topmodely, jak u¾ z produkce Sony Ericssonu nebo od jiných výrobcù.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: janokimak Datum: 2010-08-23 12:54:59
To hej. Ja som mal ten fon, ale som to predal u¾ :). nefungovalo tak ako som to chcel...dizajn vám páèi??:O.. je to tro¹ku ako tehla nie?
Autor: Boogie77 Datum: 2010-07-15 12:51:05
Aj otec povedal, ¾e mu chýba mu GPS... obeme, podla mòa nechce¹ vela.. :) Tvoje mi¹lienky sú reálne.
Autor: omebe Datum: 2010-05-11 11:56:00
Sice se opakuji, ale P1i byl mùj nejlep¹í foun. Ukonèení vývoje UIQ a absence vestavìného GPS modulu mì jaksi pøimìlo foun prodat, dnes toho lituju. Mìl jsem si ho nechat doma ve vytrínce ;) Kdyby firma SE pouze dala jiný operaèní systém a dodìlala GPS, jdu pro nìj. Hlavnì ne¹ahat na skvìlou klávesnici a na super konstrukci a vzhled. Já vím, chcu moc... :cry
Autor: Skrblík Datum: 2010-05-09 14:49:49
Já osobnì nemìl tu èest s ¾ádnou UIQ jako ¾e bych byl vlastníkem, ov¹em na táboøe jsem si pùjèoval W960i od kamaráda a mù¾u s klidem øíct, ¾e v SE asi padli na hlavu jestli si vá¾nì mysleli, ¾e 160mhz procesor u¾iví UIQ3... Dìs a hrùza, pomalý
Autor: HUdasp Datum: 2010-05-09 11:21:18
Supr èlánek. Hned jsem zaplesal nad nedávno prodaným mým kouskem. UIQ byl snad první finger-friendly systém vùbec, sám jsem k ovládání stylus pou¾íval minimálnì. P1 je i na dne¹ní dobu dobrá volba, akorát slabý procesor a (ne)podpora Javy ho hodnì srá¾ej dolu (konkrétnì OperaMini a její neskuteènì dlouhý start). P1i je rozhodnì jeden z nej SonyEricssonù, co kdy udìlali.
Autor: hydeneo Datum: 2010-05-09 11:14:53
Je¹tì co se týká QWERTY , opradu se povedla , psaní jednou rukou nebo nìkolika prsty - OK ,mooooc dobrá klávesnièka. ©koda ¾e po vzoru VIVAZ nepøedstavil SE i X10 ve verzi PRO s výsuvnou qwerty , samozøejmnì by v takové verzi trochu ztratila na "sexy vizá¾i" , ale byl by to luxus. A u¾ivatelé by si mohli vybrat.
Autor: hydeneo Datum: 2010-05-09 11:01:37
Souhlasím s tím ¾e P1i byl a je hodnì povedený telefon. Kdyby mìl trochu vìt¹í výkon a vestavìnou GPS nemìl bych ani choutky pøecházet nyní na nìco novìj¹ího. Je urèitì ¹koda ¾e SE odsøelil platformu UIQ ,Dle mého názoru mìla co nabídnout a kdyby na ní firma dále pracovala mohlo by to být hodnì zajímavé. Je¹tì zpìt k P1 , po stránce kvality zpracování jsem snad nemìl v rukou lep¹í mobil. Display velice solidní (a co do kompaktnosti zaøízení) s rozumnou velikostí. Fo»ák super , dají se udìlat moc hezký fotky. Dobrý mobil jak pro nenároèné u¾ivatele ,tak pro hraèièky.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >