" />
Sony Ericsson P900 - mezi prvním a posledním (ohlédnutí) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 1. listopadu 2009
Aèkoliv je Sony Ericsson P900 jednoznaènì povedeným telefonem, který má pevné místo v historii spoleènosti Sony Ericsson, èasto se na nìj úplnì zapomíná. Vìt¹ina lidí si vzpomene spí¹e na model P800, který éru smarpthonù s operaèním systémem Symbian UIQ2 odstartoval, nebo na model P910i, ve kterém Sony Ericsson dotáhl tento operaèní systém takøka k dokonalosti a také samotný mobilní telefon byl skvìle odladìný. Na P900 pak ve vzpomínkách nezbývá místo. Dne¹ní èlánek by mìl tuto køivdu alespoò trochu napravit.
12~56.JPG 13~55.JPG 22~39.JPG 35~29.JPG 43~16.JPG


Sony Ericsson P900 plynule navázal na první model P800. No plynule... Pokud se podíváme na oba pøístroje, pøípadnì si je dáte vedle sebe, nìjaký plynulý pøechod zde není vùbec patrný. Zatímco model P800 hrál v¹emi barvami a do kapsy mana¾era se rozhodnì vzhledovì pøíli¹ nehodil, novìj¹í model se v tomto smìru radikálnì vyvinul, vylep¹il a pøedev¹ím dospìl. Právì vzhled je tak mo¾ná nejvìt¹í zmìnou, která na modelu P900 probìhla. Ten tak je velmi decentní a troufám si tvrdit, ¾e je nemo¾né, aby nìkomu udìlal ostudu. Také výbìr barev mi pøijde velmi vhodný, nejsou nijak ru¹ivé, telefon je pøitom ale na pohled velmi pìkný.

kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Pøi vzetí do ruky pùsobí telefon velmi pevným a odolným dojmem. Hlavním ovládacím prvkem je koleèko Jog dial, které se nachází na levém boku telefonu a je velmi dobøe ovladatelné palcem levé ruky. Nìkolik drobných a pøíjemných zmìn se událo také v oblasti displeje a klávesnice. Displej je nyní schopný zobrazit o jeden øád více barev, konkrétnì tedy celých 65 000 barev a obrázky nebo web na nìm vypadají velmi pìknì. Velkou zmìnou pro¹la také klávesnice umístìná na pøední stranì flipu. V pøípadì modelu P800 nebyla tlaèítka na flipu skuteèná, starala se pouze o fyzický pøenos va¹ich povelù na plochu dotykového displeje pomocí trnù na spodní stranì flipu. Výsledkem toho je, ¾e displej u P800 byl po del¹í dobì ve spodní èásti relativnì opotøebovaný. Tlaèítka u P900 jsou ji¾ klasická, tedy fungují pøesnì tak, jak jsme zvyklí u vìt¹iny souèasných telefonù. Va¹e povely se nepøená¹í mechanicky na dotykový displej, ale putují pøímo do telefonu, co¾ je výraznì lep¹í a pohodlnìj¹í øe¹ení. Navíc jsou tlaèítka dostateènì rozmìrná a velmi dobøe se s nimi pracuje. Aèkoliv mají na první pohled netypický tvar a rozhodnì nebudí moc dùvìry, opak je pravdou a na klávesnici si velmi rychle zvyknete.

kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Relativnì málo inovací se událo po stránce operaèního systému. Stále bohu¾el chybí èe¹tina, vzhledem k velké podobnosti s následujícím modelem P910i ale nebylo komplikované upravit si P900 na P910i a kromì podpory èe¹tiny získat napøíklad také podporu vìt¹ích pamì»ových karet. Zmìnou pro¹el fotoaparát, který novì umí natáèet také video, i kdy¾ kvalita není nejlep¹í. V pøípadì Sony Ericssonu ale negativní postoj k nahrávání videa pomocí mobilních telefonù zùstal a¾ do souèasné doby, co¾ je velmi zajímavé a je to trochu ¹koda. Nicménì pøed nìkolika lety, kdy¾ se Sony Ericsson P900 objevil, asi nikdo netu¹il, ¾e ani v druhé polovinì roku 2009 nebude kvalita videa poøízeného nejvy¹¹ími modely Sony Ericsson na poøádné úrovni. Opak je ale pravdou. Fotoaparát dal¹í zmìny nezaznamenal, líbí se mi ale jeho dobrá ovladatelnost a aèkoliv snímky mají rozli¹ení jen VGA, rozhodnì nejsou vylo¾enì ¹patné, jen jsou prostì velmi malé. Na zaznamenání napøíklad autonehody by ale P900 velmi dobøe poslou¾il i v souèasné dobì.

kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Sony Ericsson P900 je posledním smartphonem od Sony Ericssonu s operaèním systémem UIQ2, který mi chybìl. Proto mám z jeho poøízení velikou radost a jsem z nìj nad¹ený. Pokrok, který telefon pøinesl ve srovnání s pùvodním modelem, je skuteènì obrovský a pøedev¹ím vzhled doznal obrovského posunu. Funkce a operaèní systém se více doladily a pøístroj je radost pou¾ívat i nyní. Bohu¾el pro P900 brzy pøi¹el model P910i, který v¹e posunul je¹tì kousek dál, tak¾e vìt¹ina majitelù P900 rychle vymìnila za novìj¹í model a P900 tak upadl v zapomnìní. Nìkteøí ale vyu¾ili mo¾nosti pøefle¹ování P900 na model P910i a do rukou se jim tak dostal velmi povedený hybrid, kterému do modelu P910i chybí snad jen QWERTY klávesnice na spodní stranì flipu. Je¹tì bìhem tohoto roku vydám pravdìpodobnì poslední èlánek, vìnující se komunikátorùm s operaèním systémem UIQ2, ve kterém se podíváme na v¹echny tøi pøístroje souèasnì. Nesmazatelnì se toti¾ zapsaly do historie na¹eho oblíbeného výrobce mobilních telefonù.

10~60.JPG 11~57.JPG 12~56.JPG 13~55.JPG 14~53.JPG
15~55.JPG 16~51.JPG 17~46.JPG 18~46.JPG 19~42.JPG
20~47.JPG 21~42.JPG 22~39.JPG 23~41.JPG 24~38.JPG
25~37.JPG 26~33.JPG 27~38.JPG 28~35.JPG 29~28.JPG
30~27.JPG 31~31.JPG 32~29.JPG 33~29.JPG 34~23.JPG
35~29.JPG 36~25.JPG 37~24.JPG 38~25.JPG 39~24.JPG
40~26.JPG 41~23.JPG 42~20.JPG 43~16.JPG 44~20.JPG
45~17.JPG 46~18.JPG 47~15.JPG 48~14.JPG 49~18.JPG
50~17.JPG 51~14.JPG 52~14.JPG 53~12.JPG 9~59.JPG

kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: Founmaniak Datum: 2009-11-01 21:35:09
Opravdu pìknej kousek a neménì pekná retro recenze :) U¾ se tì¹ím na tu dal¹í, slibovanou. Jinak celá tahle série má mùj velký obdiv, ¹koda, ¾e v tom SE nepokraèuje dál...

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >