" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson pøedstavil model Mix Walkman a o¾ivil legendární logo | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 19. ervna 2011
Sony Ericsson pøed týdnem na sociální síti Facebook pøedstavil dva nové telefony a dnes se podíváme na model Mix Walkman. Výrobce se s tímto telefonem sna¾í trochu o¾ivit za¹lou slávu svých hudebních telefonù, neèekejte ale ¹pièkovì vybavený komunikátor. Spí¹e rozumný telefon bez otevøeného operaèního systému, který se vyznaèuje atraktivním vzhledem a vìøme, ¾e také nízkou cenou. Podaøí se Sony Ericssonu dostateènì prodat své logo Walkman?
mix_walkman_1.jpg Mix_Walkman_phone_Back_Black_Gold.png mix_walkman_2.jpg


Hned na úvod si dovolím malou poznámku k výbavì nového telefonu. Ta toti¾ témìø kopíruje model TXT Pro, který byl pøedstavený právì souèasnì s modelem Mix Walkman. Pokud tedy narazíte na podobné pasá¾e, nemusí to nutnì být náhoda. Ve zkratce by se dalo øíct, ¾e model Mix Walkman se více soustøedí na hudbu, naopak mu ale chybí hardwarová QWERTY klávesnice. Ve vìt¹inì dal¹ích parametrù jsou oba telefony stejné, to ale neznamená, ¾e bychom dne¹ní èlánek odbyli. Pokud bude cena modelu Mix Walkman dostateènì zajímavá, mohlo by se jednat o velmi dobøe prodejný telefon u mlad¹ích zákazníkù. Pojïme se spoleènì podívat, co v¹echno jim mù¾e nabídnout.Jak si mù¾ete prohlédnout na tiskových fotografiích, telefon vypadá na první (i na druhý) pohled velmi dobøe a rozhodnì by se mohl líbit. Uvidíme, jaký bude na¾ivo, ale co se designu týká, nevidím na nìm chybu. Rozmìry pøístroje jsou 96 x 53 x 14 milimetrù, rozhodnì potì¹í hmotnost 88 gramù. Pøední stranì dominuje kapacitní dotykový displej, který je odolný proti po¹krábání a je schopný zobrazit a¾ 262 tisíc barev. Jeho úhlopøíèka je rovné tøi palce a disponuje rozli¹ením 240 x 400 pixelù, které by mìly zajistit dostateènì kvalitní obraz. U¾ivatelské rozhraní na prvních snímcích opìt pøipomíná to, které mù¾ete v praxi vidìt na malých komunikátorech Sony Ericsson s operaèním systémem Android. Opìt zde najdeme v ka¾dém rohu displeje ikonu na oblíbenou funkci, urèitì pùjde tyto funkce mìnit k obrazu svému. Na prvních fotografiích vypadá témìø stejnì také vzhled jednotlivých ikon, dost mo¾ná se tedy doèkáme vzhledovì okopírovaného prostøedí právì z Androidu. Podobný pokus byl èásteènì u¾ u modelu Yendo, tam ale chybìly jakékoliv pokroèilej¹í funkce, tak¾e doufám, ¾e tentokrát to bude mnohem lep¹í. Samozøejmostí je podpora technologie Java, vzhledem k netradiènímu rozli¹ení displeje ale nevím, kolik aplikací a her bude korektnì fungovat. Nechybí ani kvalitní práce s multimédii a v¹e doplòuje FM rádio s RDS. Dostateènì kvalitní budou také organizaèní funkce. Telefon nabízí pøíbli¾nì 100 MB volné vnitøní pamìti, samozøejmostí je ale podpora microSD karet a výrobce udává podporu a¾ do velikosti 32 GB. Trochu zamrzí absence sítí tøetí generace, naopak ale potì¹í podpora Wi-Fi. Osobnì si ale myslím, ¾e budoucím majitelùm nebudou sítì tøetí generace moc chybìt, naopak Wi-Fi mù¾e hrát velmi dùle¾itou roli. Jeliko¾ se jedná o telefon øady Walkman, doufám ¾e najdeme nìjakou zajímavou bonusovou funkci èi aplikaci. Tisková zpráva se zmiòuje o zábavném vyhledávání sklade, osobnì bych ale více ocenil del¹í výdr¾ baterie nebo tøeba kvalitnìj¹í podání hudby. Uvidíme ale na¾ivo, jak se telefon projeví.

Novinka má urèitì ¹anci dobøe se prodávat, díky ni¾¹í cenì ale neoèekávám, ¾e by na ní výrobce nìjak zásadnìji vydìlával. Loni výrobce hodnì proklamoval, ¾e se chce stát producentem prémiových telefonù. Zatím to tak ale moc nevypadá, sice jsme se na zaèátku roku doèkali pøedstavení kvarteta novinek, v prodeji je ale u nás z tìchto telefonù pouze model Play a dal¹í telefony u¾ míøí podstatnì ní¾e. Za rozumnou cenu a v dostateènì dlouhé dobì by mohl mít tento telefon slu¹ný úspìch. Obávám se ale, ¾e ani modely TXT Pro a Mix Walkman nejsou tím návratem ke kvalitním hloupým telefonùm, po kterém u¾ivatelé volali. Znovu se tedy ptám, jestli se nìkdy doèkám telefonu na platformì A200 s QWERTY klávesnicí pod displejem. Nokia dávno podobný telefon nabízí a kdybych nemìl spoustu výhrad proti jejímu u¾ivatelskému rozhraní, dávno bych si tento telefon koupil. Výrobce by se mìl zamìøit na rozmanitost svého portfolia, v tomto smìru jsou obì novinky dobrým krokem. Ale je potøeba dál telefony ladit a uvádìt na trh. Proto¾e pouze telefony, které jsou skuteènì na trhu, si mohou zákazníci kupovat a na¹emu oblíbenému výrobci tak pøiná¹et ký¾ený zisk. Model Mix Walkman by mìl být dostupný ji¾ pøí¹tí ètvrtletí a to hned v kvartetu barevných variant, snad tentokrát výrobce termín dodr¾í...


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Joza Datum: 2011-06-20 14:01:40
opraveno :) Moje chyba
Autor: Sasakr Datum: 2011-06-20 11:43:36
"Dostateènì kvalitní budou také organizaèní funkce, které podpoøí ji¾ nìkolikrát zmínìná QWERTY klávesnice." 
Moc jsi kopíroval :-D 
 
Jinak co se tý javy týèe, ono to tak nestandardní rozli¹ení není, kdy¾ jsem kdysi testova Aino, tak vìt¹ina her se roztáhla. Tady je problém, ¾e se tam nìkam bude muset vejít je¹tì klávesnice, a to pak bude teprv nestandardní rozli¹ení.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >