" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson pøedstavil nové telefony a získal novou tváø... | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 27. ervna 2011
Máme za sebou pøedstavení hned tøí nových telefonù Sony Ericsson, které jsme si podrobnìji ukázali v trojici èlánkù v minulých dnech. Výrobce to evidentnì je¹tì nezabalil, souèasnì se z nìj ale postupnì stává spoleènost dvou rùzných tváøí a svým zpùsobem i dvou rùzných politik. Výrobce posiluje svou pozici v oblasti pøedstavování nových a zajímavých modelù, které mají reálnou ¹anci uspìt na trhu. Souèasnì s tím ale stále vìt¹í procento telefonù oèekává vstup na trh a firma tak zbyteènì pøichází o zákazníky. V¾dy» na uvedení na trh èeká u¾ témìø stejný poèet telefonù, jako jich nyní spoleènost nabízí...
ray_2.jpg txt_2.jpg active_2.jpg

mix_walkman_1.jpg txt_pro_1.jpg Xperia_mini_pro_2.jpg


V posledních dnech jsme se doèkali pøedstavení trojice nových modelù, dva nové modely pak pøedcházely je¹tì pøibli¾nì týden zpátky. Celkem to máme pìt nových telefonù, na které se v souèasnosti mù¾eme tì¹it. Pokud nás ale sledujete pravidelnì, pak jistì víte, ¾e tìch telefonù, na které se tì¹íme., je v souèasnosti podstatnì více. Právì tady (a nikoliv v absenci AMOLED displejù nebo dvoujádrových procesorù) zaèíná problém celé spoleènosti a právì toto je hlavní dùvod pro souèasné neuspokojivé hospodáøské výsledky. Pokud zkrátka prodáváte málo telefonù, nemù¾e být v èerných èíslech.


Je to jen pár dní, co jsem opìt po del¹í dobì vydal èlánek o portfoliu spoleènosti Sony Ericsson. naèasování mi zpìtnì pøijde dokonalé, èlánek vy¹el je¹tì pøed uvedením dal¹ích novinek na ná¹ trh a souèasnì pøesnì v dobì, kdy Sony Ericsson oficiálnì pøedstavil dal¹í nové modely. Pokud si u¾ na èlánek o portfoliu nepamatujete, nevadí. Ta nejdùle¾itìj¹í èísla vám rád pøipomenu. Od posledního èlánku stejného typu toti¾ v aktuálním portfoliu ubylo pøibli¾nì deset telefonù a v aktuálním prodeji (oficiální èeská distribuce) se v souèasnosti nachází nìjakých 14 telefonù a to rozhodnì není mnoho. Ve vìt¹inì pøípadù se u¾ jedná pøeci jen o star¹í telefony, které nároèným zákazníkùm ne v¾dy mají co nabídnout. Samozøejmì se najdou nìjaké svìtlé výjimky, je jich ale jako ¹afránu (a i to trochu pøeháním). Naopak po posledním pøedstavení telefonù se rozhodl výrobce svou pùsobnost rozdìlit. V souèasnosti se mno¾iny telefonù ji¾ se prodávajících a na vstup na trh èekajících svou velikostí témìø rovnají a to je zkrátka ¹patnì. Ve tøetím ètvrtletí by se k nám mìla dostat skuteènì spousta nových telefonù od Sony Ericssonu a mìlo by dojít témìø ke komplexní obmìnì portfolia.

Otázka ale je, jestli se tak skuteènì stane a zdali se Sony Ericssonu opìt nìco nepøihodí. Pokud by se hned teï zaèalo s prodejem v¹ech oznámených telefonù, výrobce by na tom urèitì netratil a alespoò trochu by si udobøil u¾ivatele. Pøipomeòme si modely, na které v souèasnosti èekáme - XPERIA Arc, XPERIA Neo, XPERIA Pro, XPERIA Mini, XPERIA Mini Pro, TXT, TXT Pro, Mix Walkman, XPERIA Ray, XPERIA Active. To máme hned deset zajímavých a doufám ¾e povedených telefonù, které se teprve chystají na trh. Toto èíslo by podle mého nikdy nemìlo být takto vysoké. není mo¾né, aby výrobce pøipravoval vstup na trh souèasnì pro 10 telefonù. U¾ nyní mám obavy, ¾e to nebude úspì¹nì zvládnuté a nepochybnì na to doplatí zrovna ty atraktivnìj¹í kousky. Výrobce tak po posledním pøedstavení telefonù ukazuje obì své tváøe. Ta první, která u¾ na trhu je, za moc nestojí a hospodáøské výsledky spoleènosti tomu odpovídají. Ta druhá, která se teprve pøipravuje, je sice o poznání krásnìj¹í, výrobce na ní ale nevydìlá ani dolar, dokud ji nedostane na trh. A to mù¾e být v pøípadì spoleènosti Sony Ericsson veliký problém...Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: Joza Datum: 2011-06-27 22:04:54
kontrola pravopisu ve FF si nev¹imne v¹eho... Tøeba to je¹tì nìkdy více doladí :)
Autor: C510 Datum: 2011-06-27 18:03:32
ok - ale opravit: P5ipomeòme, nevydìlá ani dolat

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >