" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson TXT Pro - poprvé hloupì s QWERTY | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 18. ervna 2011
Sony Ericsson pøibli¾nì pøed týdnem po del¹í dobì pøedstavil nový telefon bez otevøeného operaèního systému. Po nepøíli¹ povedeném modelu Yendo se výrobce rozhodl vrátit k vlastní platformì A200, ani tentokrát ale neèekejte klasický typ telefonu, které výrobce kdysi zdobily. Novinka disponuje dotykovým displejem a vùbec poprvé se v pøípadì Sony Ericssonu bez otevøeného operaèního systému setkáváme s QWERTY klávesnicí. Pøichází levný a moderní komunikátor?
txt_pro_1.jpg txt_pro_2.jpg txt_pro_3.jpg


Sony Ericsson zatím letos pøedstavuje pouze chytré telefony s operaèním systémem Android, na klasické hloupé telefony jsme tak museli èekat celkem dlouho. Nyní jsme se koneènì doèkali a Sony Ericsson pøedstavil hned dvojici nových telefonù bez otevøeného operaèního systému. Zajímavostí je, ¾e jejich pøedstavení probìhlo na sociální síti Facebook, trend sociálních sítí se zkrátka nezapøe jak v samotných funkcích nových telefonù, tak i ve stylu pøedstavení jednotlivých novinek. Aktuálnì má oficiální stránka Sony Ericssonu necelých 5 milionù fanou¹kù a to u¾ je dostateènì zajímavá skupina potenciálních zákazníkù k tomu, aby nové pøedstavení probìhlo právì zde. Vliv sociálních sítí se odrazil také na názvech jednotlivých telefonù, zapomeòte na komplikované nebo dlouhé názvy, novinky na to jdou jinak. Hudební telefon nese jméno Mix Walkman (èlánek o nìm je nachystaný na zítøek), druhý model (který si pøedstavíme právì dnes) pak nese název TXT Pro. Pokud èasto pí¹ete del¹í texty a moc vám tøeba nesedí operaèní systém Android, mù¾e být právì model TXT Pro tím optimálním. Hodnì ale bude zále¾et na tom, jak si Sony Ericsson poradí s implementací dotykového displeje do své stávající platformy. Kdysi u¾ tady byl hybridní pokus jménem Aino, tam ale dotykový displej fungoval pouze v nabídce médií a jinak se telefon ovládal standardnì skrze tlaèítka. Tentokrát je ale (a¾ na zadávání textu) u¾ivatel skuteènì odkázaný pouze na dotykový displej, sám jsem tedy hodnì zvìdavý na finální reakce telefonu a na odladìnost celého prostøedí.


Rozmìry telefonu jsou 93 x 52 x 18 milimetrù, hmotnost je rovných sto gramù. Pokud uvá¾íme pøítomnost hardwarové QWERTY klávesnice, jedná se o pøíjemné hodnoty a pøedev¹ím nízká hmotnost si zaslou¾í pochvalu. Dominantou telefonu je dotykový displej, který vyu¾ívá kapacitní technologii a je odolný proti po¹krábání. Disponuje úhlopøíèkou rovné tøi palce a je schopen zobrazit a¾ 262 tisíc barev. To nejdùle¾itìj¹í jsem si nechal na konec - rozli¹ení je 240 x 400 pixelù, displej tedy zajistí dostateènì kvalitní obraz. Pod displejem se nachází jediné hardwarové tlaèítko, které by mìlo slou¾it pro návrat na úvodní obrazovku. To nejzajímavìj¹í se ale objeví po vysunutí spodní èásti telefonu doleva. Najdete zde hardwarovou QWERTY klávesnici, která slou¾í pro zadávání del¹ích textù a na fotografiích vypadá úplnì stejnì, jako na star¹í modelu XPERIA X10 Mini Pro. Psaní by tedy mìlo být dostateènì pohodlné, nechybí napøíklad veliký mezerník.

Osobnì vítám pøedev¹ím fakt, ¾e jednotlivá tlaèítka jsou od sebe oddìlena výraznými mezerami, nemìlo by tak docházet k pøeklepùm. Uvidíme ale a¾ na¾ivo, jakou hmatovou odezvu klávesnice nabídne. Na horní stranì se nachází standardní microUSB konektor pro pøipojení k Pc (a samozøejmì také nabíjení), nechybí ani zamykací tlaèítko a standardní audio konektor jack. Umístìní na tomto místì (uprostøed horní hrany) jednoznaènì vítám, podle mého se jedná o optimální místo pro tento konektor. V levém dolním rohu pak nechybí malé ou¹ko pro pøipojení ¹òùrky, telefon tak mù¾ete nosit tøeba na krku. Na zadní stranì se nachází fotoaparát s rozli¹ením 3,2 megapixelu, na autofocus ale rovnou zapomeòte. Pod zadním krytem se nachází baterie o zatím neupøesnìné kapacitì, osobnì ji odhaduji nìkde na hranici 1000 mAh. Vzhledem k uzavøenému operaènímu systému ale oèekávám dostateènì dobrou výdr¾.

U¾ivatelské rozhraní na prvních snímcích opìt pøipomíná to, které mù¾ete v praxi vidìt na malých komunikátorech Sony Ericsson s operaèním systémem Android. Opìt zde najdeme v ka¾dém rohu displeje ikonu na oblíbenou funkci, urèitì pùjde tyto funkce mìnit k obrazu svému. Na prvních fotografiích vypadá témìø stejnì také vzhled jednotlivých ikon, dost mo¾ná se tedy doèkáme vzhledovì okopírovaného prostøedí právì z Androidu. Podobný pokus byl èásteènì u¾ u modelu Yendo, tam ale chybìly jakékoliv pokroèilej¹í funkce, tak¾e doufám, ¾e tentokrát to bude mnohem lep¹í. Kromì standardních funkcí v oblasti komunikace a posílání zpráv nabídne model TXT Pro také speciální aplikace pro sociální sítì Facebook a Twitter, které vám umo¾ní sledovat informace o va¹ich pøátelích (v tiskové zprávì se pí¹e o pìtici pøátel, uvidíme co toto omezení bude znamenat v praxi...). Samozøejmostí je podpora technologie Java, vzhledem k netradiènímu rozli¹ení displeje ale nevím, kolik aplikací a her bude korektnì fungovat. Nechybí ani kvalitní práce s multimédii a v¹e doplòuje FM rádio s RDS. Dostateènì kvalitní budou také organizaèní funkce, které podpoøí ji¾ nìkolikrát zmínìná QWERTY klávesnice. Telefon nabízí pøíbli¾nì 100 MB volné vnitøní pamìti, samozøejmostí je ale podpora microSD karet a výrobce udává podporu a¾ do velikosti 32 GB. Trochu zamrzí absence sítí tøetí generace, naopak ale potì¹í podpora Wi-Fi. Osobnì si ale myslím, ¾e budoucím majitelùm nebudou sítì tøetí generace moc chybìt, naopak Wi-Fi mù¾e hrát velmi dùle¾itou roli.

Sony Ericsson tedy zkou¹í o¾ivit za¹lou slávu svých hloupých telefonù, vìt¹ina fanou¹kù ale oèekávala nìco trochu jiného. To ale pro novinky nemusí být vùbec problém, mají hlavu a patu a funkce na sebe logicky navazují. Osobnì si myslím, ¾e v nových modelech nemìl chybìt autofocus, pøeci jen mladí lidé rádi a èasto fotografují a toto mù¾e zamrzet. Naopak absence sítí tøetí generace nebo tøeba GPS modulu vùbec nepova¾uji za problém. Podobnì, jako u mnoha jiných telefonù Sony Ericsson, ale o úspìchu rozhodnou poslední dva faktory. A bohu¾el to jsou faktory, které Sony Ericsson èasto moc nezvládá. Jedná se samozøejmì o dostupnost a cenu. Právì zodpovìzení tìchto dvou neznámých nám dotvoøí obraz o tìchto telefonech a hodnì rozhodne o jejich úspìchu. Podle posledních zpráv bychom se mìli doèkat v následujícícím ètvrtletí, pøièem¾ telefon bude k dispozici hned v trojici barevných variant. Jak to ale bude ve skuteènosti teprve uvidíme....

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: pje Datum: 2011-07-12 17:15:57
Já osobnì A200 s qwerty vítám. Pøednì, HW qwerty se s èímkoli jiným (SW klávesnice, klasická mobilní klávesnice) nedá srovnávat a pro lidí, kteøí více pí¹í ne¾ telefonují, je to pøesnì to pravé. Tipuji, ¾e klávesnice je dle vzhledu stejná jako u Mini Pro, tak¾e skvìlá. Jako velké mínus ale vidím ovládání výhradnì dotykovì - mají vùbec v SE ergonoma??? Proè není základní ovládání pomocí tlaèítek pod displejem jako u Mini??? Já na rozdíl od autora pova¾uji absenci GPS modulu na problém, a to vzhledem k displeji - k èemu pak ten rozmìr a dal¹í parametry? Já si snad opravdu budu ¹lechtit Hazel...
Autor: mizzou Datum: 2011-06-20 08:40:07
veru tak tiez by som prijal miesto TXT PRO koncepcne podobny "hlupy" model ako slider AINO, ktory by clovek ovladal v beznych dennych situaciach naslepo jednou rukou a mal popritom poruke aj ozaj spickove vlastnosti pre pripad potreby, myslim velku dotykovu obrazovku na net a 8 mpx fotak s autofocusom, k hlupym telefonom mi akosi nesedi qwerty klavesnica, to by som prenechal modelom s OS, takto si SE zbytocne konkuruje sam sebe, pri rozhodovani medzi TXT PRO a MINI PRO by som urcite volil ten druhy aj ked drahsi, myslim ze nebudem sam co by takto volil
Autor: biketn Datum: 2011-06-18 16:11:46
stale nezaujimave pre mna, preco robia vsetky fony po novom potrebne ovladat dvoma rukami? je sice pekne ze ma "plnohodnotnu" klavesnicu, ale nech sa paci pisat na nej jednoou rukou ci jednym prstom ... uplne dokonaly fon by bol styl "Aino" dole vysuvaci s klasickou klavesnicou aka ma byt na fone plus android plnodotykovy displej, kvalitny fotak a v dnesnej dobe by nebol odveci ani dvbt prijimac aj na ukor mozno o milimeter sirsieho fonu - neviem preco zatial u nas nejak neponukane :-/ 
mam Arc a hodil by som ho najradsej o zem a rozdupal, zlata moja C905, cokolvek som na tom fone urobil behom sekundy bez toho ze by som sa na ten fon pozrel, tuna nieje mozne robit nic bez toho aby som mu venoval aspon nejaku pozornost ... ah "uzasna" moderna doba

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >