" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson TXT Pro v rù¾ovém - pro psavé sleèny (fotogalerie) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 7. srpna 2011
Pokraèujeme v zapoèaté sérii èlánkù na téma modelu TXT Pro a dnes si mù¾ete prohlédnout fotogalerii rù¾ové barevné varianty. Pánové tentokrát mají smùlu, zato mlad¹ím sleènám by se telefon skuteènì mohl líbit. Rù¾ová je skuteènì rù¾ová a pokud napøíklad va¹e dcera pí¹e dost zpráv, mohl by se jí telefon líbit. Kombinace nízké ceny, dotykového displeje a pìkného vzhledu zkrátka zaujme a integrovaná Wi-Fi je pøíjemným bonusem.
43~36.JPG 39~48.JPG 46~35.JPG 38~48.JPG


Docela se mi líbí, ¾e výrobce pro tento telefon zvolil právì tyto barvy. Èerná barva je pøita¾livá témìø pro ka¾dého, bílá je pak dostateènì dobrá pro ty, kteøí nechtìjí vylo¾enì nudný telefon, ale zároveò nechtìjí ani nic køiklavého. Nejvýraznìj¹í je ale jednoznaènì právì rù¾ová varianta, barva je velmi veselá a osobnì si myslím, ¾e se skuteènì bude líbit. Trochu problémem ale u modelu TXT Pro bude potenciální okruh zákazníkù, který podle mého není zas tak ¹iroký. Celkovì vzato si nejsem jistý, jestli má tento model nìjaký význam z pohledu hospodáøských výsledkù celé spoleènosti. Mo¾ná by nebylo od vìci skuteènì prodávat ménì telefonù (jak to Sony Ericsson ostatnì aplikuje), ale souèasnì s tím prodávat více telefony dra¾¹í. Sám jsem zvìdav, jak se Sony Ericsson TXT Pro uchytí na na¹em trhu. Rù¾ová varianta zaujme, ostatnì to u¾ nyní mù¾ete posoudit sami z pøilo¾ených fotografií.

Sony Ericsson TXT Pro v rù¾ové barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >