" />
Sony Ericsson Vivaz Pro vs. Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro - ka¾dý z jiné planety | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 24. ervna 2010
Dva nové komunikátory Sony Ericsson se v tìchto týdnech prodírají na ná¹ trh a tak je na èase se na nì podívat trochu podrobnìji. Oba disponují kvalitní QWERTY klávesnicí a témìø kompletní výbavou, stejnì je ale mezi nimi spousta rozdílù. Ka¾dý je toti¾ urèený pro nìkoho jiného a proto je velmi pravdìpodobné, ¾e si navzájem vùbec nebudou konkurovat. Je toti¾ jen tì¾ko pøedstavitelné, ¾e by nìkdo váhal mezi tìmito telefony, znamenalo by to, ¾e neví, co od telefonu oèekává.
33~48.JPG 106~2.JPG 46~31.JPG 116~2.JPG


V názvu èlánku zmínìné komunikátory se u nás nepotkávají poprvé, ji¾ jednou jsme se pokusili je srovnat, tenkrát jsme se ale zamìøili pøedev¹ím na papírové vlastnosti a chybìli nám osobní zku¹enosti s obìma telefony. To se nyní zmìnilo a tak pøiná¹íme nové srovnání. Telefony jsou tak moc podobné a pøitom je ka¾dý jiný. Dne¹ní krátký èlánek se vám to ostatnì pokusí ukázat také. U¾ letmým pohledem odhalíte, ¾e ka¾dý z pøístrojù vypadá jinak. Model X10 Mini Pro je velmi malý a vypadá dost atraktivnì, naopak Vivaz Pro budí velmi seriózní dojem. Také fyzické rozmìry obou telefonù dávají tu¹it, ¾e ka¾dý smìøuje nìkam trochu jinam. Vìt¹í Vivaz Pro se pøeci jen ovládá lépe ve vìt¹inì rukou, díky vy¹¹ím rozmìrùm se v nich toti¾ neztrácí tak dobøe, jako X10 Mini Pro. Po nìkolika týdnech pou¾ívání obou telefonù je výsledek takový, ¾e s X10 Mini Pro se mi pracuje výraznì rychleji, je to ale pøedev¹ím proto, ¾e nemám problémy s malými rozmìry telefonu a relativnì nahu¹tìnou klávesnicí. Obì vìci naopak pro sebe vnímám jako plus. Veliký rozdíl je také v displeji, tady to ale není tak jednoduché, jak se na první pohled mù¾e zdát. Vivaz Pro samozøejmì nabízí vìt¹í displej s výraznì vy¹¹ím rozli¹ením, konkrétnì to rozli¹ení mi ale pøi pøímém srovnání nepøi¹lo nijak výrazné, aèkoliv èísla hovoøí zcela jinak. Mì ale èísla zas tolik nezajímají, hlavní je pro mì osobní dojem a v tomto smìru není mezi obìma telefony tak propastný rozdíl, jak by se na první pohled mo¾ná mohlo zdát. Dùle¾itým faktorem je ovladatelnost displeje a jeho reakce, tady to díky kapacitní technologii vyhrává X10 Mini Pro na celé èáøe. Displej Vivazu Pro není vùbec ¹patný, ale pou¾itá technologie má kromì výhod i své nevýhody.

Pøi nìkterých specifických situacích, kdy je tøeba se trefit na konkrétní místo, je displej Symbianového komunikátoru mnohem výhodnìj¹í, do podobné situace se ale vìt¹inou dostanete málokdy. Celkem zvìdav jsem byl na kvalitu konstrukce, v té jsou ale oba telefony na stejné úrovni. Vysouvací mechanizmus je naprosto precizní a nedisponuje ¾ádnou vùlí, co¾ je jedinì dobøe. Pøíjemnìj¹í mi pøijde ten v X10 Mini Pro, ten u Vivazu Pro je zase o nìco tu¾¹í, tak¾e se nestane, ¾e byste telefon zaèali otevírat tøeba omylem (co¾ se mi sice nestává ani u X10 Mini Pro, ta k tomu ale má mnohem vìt¹í sklony). Co se mi na X10 Mini Pro líbí více je také vyøe¹ení zadního krytu, u Vivazu Pro se témìø poka¾dé bojím, ¾e jej necitlivým sundáváním zlomím, co¾ bych samozøejmì nerad. Pravdìpodobnì nejvìt¹ím rozdílem mezi telefony je ale pou¾itý operaèní systém. Zatímco Symbian se tváøí velmi jednodu¹e a serióznì, Android vypadá mnohem atraktivnìji a ve vìt¹inì smìrù nabízí mnohem více volnosti. Srovnání by pravdìpodobnì vydalo i na samostatný èlánek, ka¾dý z pou¾itých operaèních systémù ale má nìco do sebe a nelze jednoznaènì jeden prohlásit za lep¹í. Jeliko¾ se je¹tì necítím úplnì starý a rád objevuji nové vìci, patøí mé sympatie jednoznaènì X10 Mini Pro. Pokud jste u¾ døíve mìli nìjaký telefon se Symbianem, nebudete si u Vivazu Pro muset zvykat na nové ovládání. Pùvodnì jsem chtìl telefony rozdìlit podle toho, který je více na práci a který je více na zábavu. Po mìsíci testování si myslím, ¾e oba se dají pou¾ít na obojí, ale ka¾dý trochu jinak. Pokud ale pracujete pøeci jen hodnì, je lep¹í variantou spí¹e Vivaz Pro a to i díky vy¹¹í kapacitì baterie. Pokud práci tolik nehrotíte a rádi se spí¹e s telefonem pobavíte, volte X10 Mini Pro.Oba dnes pøedstavené telefony patøí jednoznaènì k tomu nejlep¹ímu na trhu, pøesto poslání ka¾dého z nich vidím nìkde jinde a právì to pravdìpodobnì také bylo zámìrem výrobce. Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro si poøídí mnohem více zákazníkù, telefon je malý a atraktivní, navíc nabízí stále populárnìj¹í operaèní systém Android od spoleènosti Google. Troufám si tvrdit, ¾e X10 Mini Pro vìt¹inì u¾ivatelù splní v¹echny nároky, nìkteøí si jej ale poøídí jako stylový komunikátor coby druhý telefon. Také u¾ivatelé, kteøí si chtìjí hrát a objevovat nové vìci nepochybnì sáhnou spí¹e po X10 Mini Pro. Na druhé stranì tady máme Sony Ericsson Vivaz Pro - povedený komunikátor, kterého ale docela srá¾í pou¾itý operaèní systém Symbian, který zkrátka není tak propracovaný ani se nevylep¹uje tak rychle, jako napøíklad konkurenèní Android. Svìt ale není èernobílý a Symbian není ve v¹em ¹patný. Co je toti¾ velmi dùle¾ité, Symbian je díky Nokii zatím stále velmi oblíbený (aèkoliv to sám moc nechápu...) a pokud Sony Ericsson nabídne kvalitní komunikátor, existuje dostatek potenciálních zákazníkù, kteøí po nìm mohou sáhnout a to právì z toho dùvodu, ¾e nabízí jim známý operaèní systém, na který u¾ si døíve zvykli. Oba telefony tak mají na trhu své jasnì dané místo a je docela dobøe, ¾e si nebudou vzájemnì konkurovat. Ka¾dý z nich míøí na jiné u¾ivatele a troufám si tvrdit, ¾e jen velmi malá hrstka zákazníkù bude vybírat právì mezi tìmito dvìma telefony. Silnou stránkou Vivazu Pro je pøedev¹ím velikost a rozli¹ení displeje (a také kapacita baterie), X10 Mini Pro je (trochu zjednodu¹enì øeèeno) minimálnì stejnì dobrá nebo lep¹í ve v¹em ostatním. Je tak tedy jen na vás, èemu dáte pøednost, za sebe dávám hlas Sony Ericssonu X10 Mini Pro, tento pøístroj mì zkrátka uchvátil.

Sony Ericsson Vivaz Pro mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson XPERIA X10 Mini Pro mù¾ete zakoupit na oficiálním e.shopu Sony Ericsson


Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: mareku Datum: 2010-10-13 22:07:45
ahoj, 
nesúhlasím s názorom, ¾e ten kto uva¾uje medzi týmito dvoma telefónmi " ...znamenalo by to, ¾e neví, co od telefonu oèekává...", ja mám túto dilemu, neviem sa rozhodnú» z dvoch dôvodov, ktoré sú pre mòa dôle¾ité. 
Ako prvá je jednoduchos» ovládania OS, so Symbianom mám zlé skúsenosti, ale Android ani nepoznám, pomohli ste mi rozlú¹ti» tento problém, ale e¹te dôle¾itej¹ie (pre moju prácu) je porovnanie kvality fotiek v zlých svetelných podmienkach. Ak máte nejaké to reálne porovnanie, tak sem s ním. 
Dík

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >