" />
Sony Ericsson W205 - drobek se nezd (recenze) | Tisk |  Email
Sdlen:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 11. jen 2009
Snad dn telefon m bhem testovn nepekvapoval tolik, jako prv model W205. Divte se pro, kdy se jedn o nejlevnj model ady Walkman a logicky by se dalo oekvat, e teba W995 m pekvap vce? Vte mi, e vm, o em mluvm. Nejprve jsem byl z W205 zklaman, pot udiven a nakonec relativn naden. Zle jen na vs, jak se k telefonu postavte vy.
10~50.JPG 12~47.JPG 24~31.JPG 46~15.JPG 47~12.JPG


Celkem dobe si vzpomnm na dobu, kdy byl Sony Ericsson W205 pedstaven a tak na pocity, kter jsem v tu chvli zaval. Ani bych vdl cokoliv o vbav telefonu, u z oznaen mi bylo jasn, e ambicemi pstroje nen toit na nron uivatele. Pedem jsem pedpokldal platformu Sagem a velmi oezan funkce. Jednodue eeno pstroj, kter s klasickmi telefony Sony Ericsson m minimum spolenho. Kdy se k tomu pak pidala informace o displeji s rozlienm 128 x 160 pixel, moje oekvn bylo kompletn pry. Pot, co mi telefon dorazil na recenzi, jsem se k nmu nkolik dn vbec neml a recenzi jsem se chystal relativn odbt. A po nkolika dnech jsem telefon vzal podn do ruky a od t chvle m telefon u jen pekvapoval. Nedvejte na prvn dojem, telefon v, co je jeho clem a na jak zkaznky to.Ne jsem telefon poprv spustil a zjistil, e nabz mnohem vce funkc, ne jsem pedpokldal, byl jsem jet relativn zklamn konstrukc. Ale pkn popodku. Vythl jsem telefon z krabice, dal do nj SIM kartu a baterii, potom vrtil zadn kryt na sv msto. Navyknut na vysouvac konstrukce z vych telefon od Sony Ericssonu jsem trochu zatlail na horn dl a ekal jsem, e se pomoc pruin automaticky vysune. Ale nestalo se nic. Tak jsem zkusil zatlait na horn dl vce a posunul ho o vce ne centimetr a ekal, e se sm u dooteve. Opt se ale nestalo nic. Jak bylo moje zklamn, kdy jsem zjistil, e pi otevrn telefonu vm nepome dn pruina, ale horn dl muste do krajn polohy jednodue dotlait. Samozejm u m pak nepekvapilo, kdy se podobn situace opakovala tak pi zavrn telefonu. Ani pitom vm nepome dn pruina, muste prost run telefon opt uzavt do krajn polohy.Sm si u ani nepamatuji, kdy jsem naposledy vidl vysouvac telefon, ktermu by chybly pruiny usnadujc jeho oteven a uzaven. Nerad bych dlal z komra velblouda, ale tentokrt se prost etilo na velmi patnm mst. Nutnost run zavrat a otevrat telefon a na doraz krajnch poloh je velmi nepjemn a brzy z n budete otrveni. Trochu vs ale uklidnm tm, e tato nepjemnost je jedinou, na kterou jsem bhem pouvn W205 narazil. Ve vem ostatnm u m telefon pekvapoval pjemn, pojme se tedy mrknout na jeho konstrukci, tentokrt ji ale bez odboky k chybjcm pruinm.

41~20.JPG 40~23.JPG 3~55.JPG 39~21.JPG 38~22.JPG
37~21.JPG 36~22.JPG 35~26.JPG 34~20.JPG 33~26.JPG

Rozmry pstroje jsou 92 x 47 x 16 milimetr, hmotnost se zastavila na hranici 96 gram. Z pro m neznmho dvodu mi hmotnost telefonu v ruce pijde vrazn ni, bohuel m bhem testovn nenapadlo pstroj pevit. Ani po del dob mi ale nejde do hlavy, pro mi pstroj v ruce pijde takto lehk, tch 96 gram jsem skuten nectil, spe bych to tipoval tak na 80. Vyhovuje mi tak tlouka - telefon nen dn cvalk, na druhou stranu to ale nen vyloen placka.

32~26.JPG
31~28.JPG 30~23.JPG 2~54.JPG 28~30.JPG
46~15.JPG 45~14.JPG 44~17.JPG 43~13.JPG 42~17.JPG

Menu telefonu je tvo�eno matic� dev�ti ikon, dal�� podnab�dky jsou ji� jen textov� a je mo�n� se v nich pohybovat pomoc� ��seln�ch zkratek, co� v�m ovl�d�n� telefonu p��jemn� urychl�, p�edev��m pokud si n�kter� zkratky p��mo zapamatujete. Telefon jako celek je velmi rychl�, je pot�eba si ale uv�domit, �e nenab�z� tolik funkc�, jako jeho vysp�lej�� kolegov� a nav�c m� p�ibli�n� �ty�ikr�t men�� rozli�en� displeje. Je proto logick�, �e telefon p�sob� velmi rychl�m dojmem. Telefonn� seznam nep�ekvap� svou kapacitou, p�esto v n�m najdete celkem zaj�mavou novinku, kterou ale pravd�podobn� nevyu�ije zdaleka ka�d�. Novinkou je pou�it� celkem p�ti na sob� nez�visl�ch telefonn�ch seznam�. P�i zad�n� nov�ho kontaktu si tak m��ete sami zvolit, ve kter�ch seznamech se nach�zet bude a ve kter�ch ne. Praktick�ho vyu�it� se tato funkce do�k� p�edev��m u u�ivatel�, kte�� �asto m�n� v�ce karet SIM. Kapacita telefonn�ho seznamu je omezena na 1000 kontakt�, ke ka�d�mu lze ulo�it mno�stv� polo�ek. Telefonn� seznam se d� jedin�m kliknut�m z�lohovat na pam�ovou kartu, a co beru jako nejv�t��  plus, nov� se po vzoru telefon� na platform� A200 d� vyhled�vat v telefonn�m seznamu p��mo z �vodn� obrazovky pomoc� technologie T9.

10~58.JPG 11~55.JPG 12~54.JPG 13~53.JPG 14~51.JPG 15~53.JPG 16~49.JPG

Samoz�ejmost� je podpora SMS a MMS zpr�v, stejn� tak nechyb� ani emailov� klient. Vzhledem k cen� telefonu je p�ekvapiv� dob�e pou�iteln� a pro ob�asnou kontrolu va�� schr�nky bohat� sta��. Editory zpr�v jsou velmi jednoduch� a intuitivn�, dob�e se s nimi pracuje a rychle se v nich nau��te orientovat. Organiza�n� funkce nijak neosln�, ale tak� zde nechyb� nic d�le�it�ho. Najdeme zde p�ehledn� kalend��, bud�k, kalkula�ku, pozn�mky, stopky a �asova�. V�e je zpracov�no velmi jednodu�e, o to je v�e ale funk�n�j��.

Tady si dovol�m trochu v�razn�ji odbo�it. P�vodn� telefony na platform� Sagem m�ly velmi omezen� n�kter� funkce, se standardn�mi telefony Sony Ericsson se prakticky nedaly srovnat. Novinka se ale v tomto sm�ru od klasick�ch telefon� Sony Ericsson mnoh� p�iu�ila. Mimo jin� tak do telefonu nyn� m��ete nahr�vat vlastn� sch�m�tka vytvo�en� pomoc� standardn�ho a voln� dostupn�ho programu Themes Creator. V p��pad� jak�chkoliv pot��� s telefonem pak nemus�te hned ut�kat do servisu, ale m��ete vyu��t aktualiza�n� slu�bu SEUS II. Tak� v n� se model W205 objevil a je tak mo�n� vyu��vat naplno v�ech v�hod, kter� aktualizace firmwaru nab�z�. Podobn�ch v�t��ch �i men��ch drobnost�, na kter�ch se zapracovalo je skute�n� mnoho. Pokud m�te v sou�asn� dob� p��stroj na platform� A200, pravd�podobn� v�m v�t�ina v�c� p�ijde samoz�ejm�ch, u lowend� se ale jedn� o novinku.

17~44.JPG 19~40.JPG 1~62.JPG 20~45.JPG 21~40.JPG 22~37.JPG 23~39.JPG

A�koliv ozna�en� telefonu je jasn�m d�kazem o tom, na jak� skupiny z�kazn�k� p��stroj �to��, jednou telefon pat�� do �ady Walkman a tak jsem o�ek�val odpov�daj�c� hudebn� funkce. Tentokr�t jsem s nimi v�ak spokojen� nebyl, Sony Ericsson si toti� dle m�ho dovolil n�co, co by se u specializovan�ch p��stroj�, jako jsou ty z �ad Walkman nebo nap��klad Cybershot st�vat nem�lo. O �em je �e�? A� dosud platilo, �e pokud jste si koupily p��stroj �ady Walkman, tak jste do n�j hned po koupi mohli nal�dovat svou hudbu (bez nutnosti dokupov�n� jak�hokoliv dal��ho p��slu�enstv�) a mohli si za��t u��vat kvalitn� poslech hudby. V p��pad� modelu W205 tomu tak ale nen�, v z�kladn�m balen� toti� chyb� pam�ov� karta. Vzhledem ke vnit�n� pam�ti p��stroje, kter� se zastavila na hodnot� 5 MB tak telefon jako hudebn� p�ehr�va� hned po koupi rozhodn� pou��vat nem��ete. Tento fakt vid�m jako velik� p�e�in proti samotn� my�lence telefon� Walkman, cena 512 MB karty je v sou�asn� dob� zanedbateln� a jej� um�st�n� do standardn�ho balen� by cenu telefonu nijak nezv��ilo. V�robce se ale rozhodl prod�vat tento p��stroj bez karty a m� samotn�ho by zaj�malo, co jej k tomu vedlo. Abych ale jen nekritizoval, hudebn� p�ehr�va� je velmi p��jemn� a dostate�n� rychl�, telefon vydr�� p�ehr�vat hudbu spousty hodin a celou nab�dku hudebn�ch funkc� uzav�r� kvalitn� FM r�dio s RDS, kter� ale funguje pouze pokud p�ipoj�te standardn� dod�van� sluch�tka. Trochu mi v z�kladn�m balen� chyb�l datov� kabel, ale jeho absence je rozhodn� omluviteln�j��, ne� absence pam�ov� karty.

24~36.JPG 25~35.JPG 26~31.JPG 27~36.JPG 28~33.JPG 29~26.JPG 2~61.JPG

Fotoapar�t je v tomto p��stroji tak trochu do po�tu, to ale neznamen�, �e je k ni�emu. Sony Ericsson W205 je schopn� po�izovat sn�mky v rozli�en� a� 1,3 megapixelu a a�koliv jejich kvalita je nesrovnateln� nap��klad s t�mi, kter� produkuj� p��stroje �ady Cybershot, na zachycen� nenad�l� situace, jako nap��klad autonehody, bohat� posta��. Krom� nejvy���ho rozli�en� lze pou��t tak� n�kolik ni���ch �rovn�, osobn� ale do nastaven� nedoporu�uji p��li� zasahovat, v�slednou kvalitu sn�mku t�m stejn� p��li� neovlivn�te. Vyzkou�et naopak m��ete r�zn� efekty, jako nap��klad �ernob�l� fotografie. P�edpokl�d�m ale, �e se v�m velmi rychle omrz�.

DSC-0010.jpg DSC-0014.jpg DSC-0019.jpg DSC-0020.jpg DSC-0023.jpg
DSC-0026.jpg DSC-0027.jpg DSC-0028.jpg DSC-0029.jpg DSC-0030.jpg
DSC-0031.jpg DSC-0032.jpg DSC-0033.jpg DSC-0034.jpg DSC-0035.jpg

Hlavn� v�hody:
Mal� rozm�ry a hmotnost
N�zk� cena
Rychl� vyhled�v�n� v telefonn�m seznamu
Hudebn� p�ehr�va� Walkman, r�dio s RDS, podpora M2 karet
Dostate�n� obs�hl� telefonn� seznam, kter�ch nav�c m��ete m�t a� 5 nez�visl�ch
Na lowend pot�uj�c� podpora sch�mat a aktualiza�n� slu�by SEUS II
Mo�nost nastaven� vlastn�ch zkratekHlavn� nedostatky:
Telefon nem� v z�kladn�m balen� pam�ovou kartu
Vysouvac�mu mechanizmu chyb� pru�iny
Pro u�ivatele navykl� na SE netypick� ovl�d�n�
Pouze 9 ikon v menuA�koliv jsem p�vodn� byl z modelu W205 relativn� zklaman�, postupem �asu jsem zjistil, �e telefon na tom zdaleka nen� tak �patn�. Je to prost� jin� Sony Ericsson, ne� na jak� jsem zvykl�. To, �e je jin�, ale samoz�ejm� automaticky neznamen�, �e je �patn�. B�hem testov�n� jsem si k modelu W205 nakonec na�el cestu a a�koliv jsem se p�vodn� chystal, �e v recenzi d�m telefonu co proto, nakonec jsem to neud�lal. Telefon m� toti� p��jemn� p�ekvapoval r�zn�mi drobnostmi a m� nezb�v� ne� uznat, �e za cenu, za kterou se prod�v�, se jedn� o poveden� mobiln� telefon. Jedinou skute�nou v�tku m�m k absenci pam�ov� karty v z�kladn�m balen�. Telefon, kter� pat�� do �ady hudebn�ch p��stroj� Walkman, by m�l b�t schopen slou�it jako hudebn� p�ehr�va� hned po zakoupen� a nem�l by budouc�ho majitele nutit si hned n�co dokupovat. nav�c p�i sou�asn�ch cen�ch M2 karet by se cena telefonu zvedla minim�ln� (sp��e v�bec), pokud by nap��klad v�robce do z�kladn�ho balen� p�idal kartu o kapacit� 512 MB. To ale neud�lal, a tak m� za to ode m� na z�v�r recenze palec dol� (�e�eno �argonem jedn� na�� nejmenovan� televize).

Sony Ericsson W205 m��ete zakoupit na ofici�ln�m e-shopu Sony Ericsson

9~49.JPG 5~56.JPG 59~7.JPG 58~10.JPG 57~9.JPG
56~9.JPG 55~10.JPG 54~11.JPG 53~9.JPG 52~11.JPG
51~11.JPG 4~53.JPG 49~15.JPG 48~11.JPG 47~12.JPG
8~52.JPG 7~50.JPG 6~51.JPG 60~9.JPG 50~14.JPG

Koment��e
P��sp�vky vyjad�uj� n�zory u�ivatel� a nejsou nijak redigov�ny.
Vyhrazujeme si v�ak pr�vo p��sp�vky odstra�ovat.
. Autor: xxsawer Datum: 2010-04-25 22:17:51
Tahle recenze m� donutila k registraci na tomhle serveru. Pro�? 
Dostal se mi do rukou mobil, o kter�m je �e� ve va�� recenzi... S mobilem sem si chv�li hr�l a jedna z prvn�ch v�c� co m� napadla bylo vyzkou�et fo��k. Ok, ud�lal jsem fotku a chci si j� prohl�dnout, kde asi najdu spr�vce soubor�? 
V nab�dce Organiz�tor. Tak to bych teda v�n� ne�ekal. Hloup�j�� m�sto u� snad nikdo vymyslet nemoh... Ok, jdu do nab�dky Spr�vce souboru, Fotoalbum a co se nestane? Slo�ka je pr�zdn� :? Jak je to mo�n� kdy� jsem p�ed minutou vyfotil fotku??? Po n�jakym testov�n� jsem zjistil, �e se ani fotka ani video prost� neukl�d�. Asi chyba telefonu, tak�e kdybych se zastavil tady tak by mobil �lapal na reklamaci. Na tomhle se ale p�st nechci, poruchu m��e m�t jakejkoli mobil. 
Jdeme zkusit bluetooth. V mobilu nejsou ��dn� fotky ani ��dn� po��dn� melodie tak pro� si je tam neposlat p�es BT z jin�ho mobilu? Pos�l�m soubor...soubor je okam�it� odm�tnut :upset Jak je to mo�n�??? Zkusim pro jistotu sp�rovat, ale v�sledek je stejn�. V tuhle chv�li se mi u� va�ila krev. Zobraz�m si seznam podporovan�ch slu�em a co nevid�m? Podporovan� slu�by jsou pouze Object push a hlasov� br�na. V tuhle chv�li se mi otev�ela kudla v kapse :upset Tomuhle ��k�m reklamn� trik. Pro jistotu zkou��m poslat soubory z r�zn�ch telefon�, z po��ta�e a nic. Zkou��m na W205 vyfotit fotku, kter� se jako bonus neulo��, ale alespo� je v menu mo�nost j� odeslat p�es BT. V�sledek? Operace se nezda�ila, jak jinak taky. 
Je�t�, �e u n�s m�me mo�nost vr�cen� do 14ti dn�. 
 
Cht�l sem si b�t ale nejd��v opravdu jistej, �e sem neud�lal n�co �patn� a tak sem hledal recenzi tohoto mobilu a narazil na tenhle server... P�e�tu �l�nek a nem��u v��it sv�m o��m. �l�nek je prakticky okomentov�n� n�kolika nejz�kladn�j��ch parametr�, kter� si m��u naj�t klidn� na ofici�ln�ch str�nk�ch SonyEricssonu. S�lodlouh� rozv�d�n�, �e nem� pam�ovku, �e se s�m nevysouv� a dal�� �e�i o ni�em. Kdo p��e takov�hle recenze a pro� :?  
Informace o BT samoz�ejm� ��dn�? To nejste ani schopn� otestovat funkce telefonu, kter� jich m� p�t a p�l? Napo��tal jsem celkem 45 fotek samotn�ho telefonu (to nepo��t�m ty velk� fotky), lol. To tam m�te abyste zaplnili m�sto a �l�nek vypadal del�� nebo aby m�l �ten�� p�edstavu jak mobil vypad� v�dycky kdy� s n�m pooto��m o 10�??? 
Kdyby byla sout� o nejzbyte�n�j�� �l�nek, vsad�m se, �e tenhle by se dral na prvn� m�sta. 
 
Na z�v�r jsem si v�imnul jedn� skv�l� funkce tady p�i psan� tohoto komentu. V�dycky kdy� kliknu na smajl�ka tak se mi text odscrolluje nahoru. Dobr� funkce. ;)
. Autor: jendach Datum: 2009-10-13 07:12:06
Cht�l bych se zeptat, zda tento MT m� funkci AoC - po��t�n� hovorov�ch jednotek?
Autor: Joza Datum: 2009-10-12 22:09:12
Martine, mysl�m �e je �pln� jedno, na �em W205 b��, jestli tomu budeme ��kat Sagem s funkcemi SE, nebo SE s designem Sagemu, ka�dop�dn� pokrok je zde citeln� zn�t a za to telefon chv�l�. Vyd�laj� na tom u�ivatel�...
Autor: MartinVagner Datum: 2009-10-12 20:02:07
M�lo by j�t o tyto modely: S302, F305, W302, W395 
 
V�ce o t�to platform� jsem napsal zde: http://sony-ericsson-cz.com/2124-low-endova-platforma-od-sagemu-jaka-vlastne-je.html
Autor: nokos Datum: 2009-10-12 18:35:17
Dik za info. Jak jste se vubec dozvedel o tom, ze jde o Sagem? A nejaky osobyni seznam nemate?
Autor: Sasakr Datum: 2009-10-12 16:32:54
Ne! Je dob�e, �e se kone�n� p�estaly k telefon�m d�vat karty! Stejn� kapacita, kter� tam bude, nikomu sta�it nebude, n�kdo bude cht�t 2, n�kdo 4 nebo 8 a pro� se mu pak m� v�let doma 512? S�m jsem doma nena�el dov�vanou 64 k K750 a musel jsem ji sh�n�t p�es k�mo�e kv�li reklamaci, proto�e svoj� 2GB jsem jim pochopiteln� d�t necht�l.
Autor: MartinVagner Datum: 2009-10-12 14:42:22
Sorry Jo�ko, ale mysl�m si, �e W205-ka prost� nen� Sagem, tedy ne softwarov�, je to klasik� SE. Tak jsem to alespo� pochopil z tv� recenze;-)
Autor: Joza Datum: 2009-10-12 05:39:15
Seznam jako takov� se nikde nenach�z�, dobr�m rozpozn�vac�m znamen�m m��e b�t nap��klad to, �e takov� telefon nenajdeme v aktualiza�n� slu�b� SEUS II ani v seznamu podporovan�ch telefon� v programu Themes Creator
Autor: nokos Datum: 2009-10-11 23:06:09
Jak lze bezpecne poznat telefon na sagemovske pratforme? Je nekde jejich seznam 
? Diky
Autor: Joza Datum: 2009-10-11 20:43:07
U m� p�i podobn�m pou��v�n� b�n� 4 dny :) P�i z�t�i to kles� na t�i
Autor: mr��ek020 Datum: 2009-10-11 20:22:19
Dobr� den, m�m tento telefon p�r dn� a jsem velmi spokojen�, jen jedna v�c mn� trochu znepokojuje a to je �ast� nab�jen�. Mo�n� mi to jen tak p�ipad� p�i p�echodu z jin�ho telefonu, ale p�i 2-3 krat��ch hovorech, p�r sms, 2x pou�it� bud�ku je baterie vybit� do 48 hodin. M��ete mi pros�m sd�lit Va�i zku�enost? D�kuji

Pouze registrovan� u�ivatel� mohou p�idat koment��.
Pros�m p�ihla�te se nebo se zaregistrujte.

 
< P�edch.   Dal�� >