" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Arc díl druhý - fotoaparát a videokamera | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
ter, 22. bezna 2011
Je to u¾ obehraná písnièka, s ¾eleznou pravidelností se ale stejná scéna opakuje u ka¾dého nového telefonu Sony Ericsson s kvalitním fotoaparátem. První verze firmwaru prakticky nikdy nedoká¾e potenciál nového telefonu vyu¾ít naplno a nìjakou dobu je v¾dy potøeba poèkat, ne¾ výrobce fotoaparát a kameru doladí témìø k dokonalosti. Ani Sony Ericsson XPERIA Arc není v tomto smìru výjimkou, jak si ostatnì uká¾eme v obsáhlé galerii v tomto èlánku. Zatím toti¾ telefon zdaleka v oblasti fotoaparátu nepodává uspokojivé výsledky. Opìt tedy budeme èekat na nový firmware, dá se ale pøedpokládat, ¾e poté pùjde kvalita fotografií i videa prudce nahoru. Nesmíme zapomínat na to, ¾e telefon se oficiálnì stále je¹tì neprodává. Dnes to bude prakticky jen o fotografiích a videu, tì¹ím se na va¹e komentáøe pod èlánkem.
DSC_0001~1.jpg DSC_0002.jpg DSC_0003~3.jpg DSC_0004~0.jpg DSC_0005~0.jpg
DSC_0006~0.jpg DSC_0007~1.jpg DSC_0008~0.jpg DSC_0009~0.jpg DSC_0010~0.jpg
DSC_0011~1.jpg DSC_0012~0.jpg DSC_0013~1.jpg DSC_0014.jpg DSC_0015~2.jpg
DSC_0016~0.jpg DSC_0017~1.jpg DSC_0018~0.jpg DSC_0019~0.jpg DSC_0021~0.jpg
DSC_0022~1.jpg DSC_0023.jpg DSC_0024.jpg DSC_0025.jpg DSC_0026~0.jpg
DSC_0027.jpg DSC_0028~0.jpg DSC_0029~0.jpg DSC_0030~0.jpg DSC_0031~0.jpg
DSC_0032~1.jpg DSC_0033~1.jpg DSC_0034~0.jpg DSC_0035~0.jpg DSC_0037.jpg
DSC_0038.jpg DSC_0039.jpg DSC_0040.jpg DSC_0043.jpg DSC_0044.jpg

DSC_0045~0.jpg DSC_0046~0.jpg DSC_0050~0.jpg DSC_0051.jpg DSC_0053~0.jpg
DSC_0054.jpg DSC_0055~0.jpg DSC_0057.jpg DSC_0058.jpg DSC_0063~0.jpg
DSC_0066.jpg DSC_0071.jpg DSC_0072.jpg DSC_0075.jpg DSC_0077.jpg
DSC_0079~0.jpg DSC_0081.jpg DSC_0082.jpg DSC_0084~0.jpg DSC_0085~0.jpg
DSC_0086.jpg DSC_0088~0.jpg DSC_0089.jpg DSC_0093.jpg DSC_0094.jpg
DSC_0096.jpg DSC_0099.jpg DSC_0101.jpg DSC_0104.jpg DSC_0106.jpg
DSC_0107.jpg DSC_0109.jpg DSC_0110.jpg DSC_0112.jpg DSC_0114.jpg
DSC_0115.jpg DSC_0116.jpg DSC_0117.jpg DSC_0120.jpg DSC_0122.jpg

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: kopydlno Datum: 2011-03-26 14:47:00
No nevím , já vidìl 4 recenze s fotkami a v¹echny byly srovnánány s ajfonem, samsungem a tak, a vy¹el z nich arc vítìznì, v tomto má pravdu, ¾e tenhle kus ponìkud ¹umí jak nìjaká nokie nebo HTC....Podle mne to je logické, ¾e by mìl fotit nejlépe má nejvìt¹í èoèku, nejlep¹í technologii a navazuje na pøedlouhou tradici od 750 pøes 800, 810, 950! satio,vivaz, které byly nejlep¹ími fo»áky své doby a to jsem urèitì nìco vynechal !
Autor: kultus Datum: 2011-03-25 22:13:45
jak to vis, kolik jsi jich mel v ruce??? co jsem videl na netu tak tvoje fotky odpovidaji jinym z arcu...proste zadna slava na to ze je telefon zameren na foceni...
Autor: Joza Datum: 2011-03-25 17:08:21
V¹e se chystá, ale v¹e je prostì o èase... Já více nestíhám :) Navíc mùj Arc má asi nìjakou chybku, fotí hùøe ne¾ jiné...
Autor: kultus Datum: 2011-03-25 15:14:01
PS: k tomu co jsem napsal by mozna vic lidi uvitalo srovnani Arc vs. X10 stacilo by par normalnich fotek za pekneho pocasi, makro indoor...zkuste popremyslet Diky
Autor: kultus Datum: 2011-03-25 15:10:49
tak fotky jsem cekal lepsi je to trosku pokrok oproti X10 ale ne zase tak veliky fotky maji dost barevneho sumu a jestli SE pritvrdi pri odstranovani sumu fotky muzou skoncit jako u SE X10 kde je spousta detailu kvuly agresivnim odsumovacim algoritmum v prd*ly :) videl jsem fotky ze Samsungu Galaxy S II a libili se mne vic...na druhou stranu LG Optimus X2 melo fotky priserne...
. Autor: viperman_ Datum: 2011-03-24 08:11:38
mne ten jack nevadi, napr moje sluchadla maju ukoncene koniec kablu do L-ka..cize ja budem mat samotny kabel rovno...aj napr kossy porta pro maju tiez do L-ka s tych lepsich sluchadiel..ak to clovek chce pouzivat pravidelne ako mp3 prehravac. :)
Autor: Joza Datum: 2011-03-22 20:50:18
mám tu druhou - novìj¹í variantu. Schválnì zkusím pøipojit na Emmu, jestli není nìco nového, ale tì¾ko
. Autor: Dulkan Datum: 2011-03-22 09:22:20
No, mo¾no do vydania e¹te jeden firmware vyjde. Zaujímalo by ma, ktorý pou¾íva¹ teraz, keï¾e na stránke http://www.ptcrb.com/ctiastaff/complete/view_complete_request.cfm?modelid=18648 
sú písané dva.  
3.0.A.2.91 Variant Mar 15, 2011 

3.0.A.2.118 ECO Mar 17, 2011 
Ináè aj kvôli tým zlé umiestneným konektorom a fo»áku na kraji mam predobjednaný Neo. O kamere vpredu ani nehovorím ( príle¾itostné Skype hovory )U nás na SK Arc klesol v predobjednávke z 519.99 Eur na 469.99 Eura, celých 50 Eur. Neo je zatiaµ za 379.99 ale myslím, ¾e nakoniec sa zmestí do 350 Eur. 

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >