" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Arc díl první - konstrukce a displej | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Pondl, 21. bezna 2011
Tento týden bude v na¹í redakci patøi Sony Ericssonu XPERIA Arc a jeliko¾ dnes máme pondìlí, zaèínáme právì teï. model XPERIA Arc je bez diskuze nejvybavenìj¹ím telefonem Sony Ericsson v¹ech dob, který má na trhu jediný konkrétní cíl - ukázat komunitì i bì¾ným zákazníkùm, ¾e výrobce se pouèil z pøedchozích chyb a stále má co nabídnout. Zároveò tento model odstartoval zmìnu souèasného portfolia, kdy první generaci komunikátorù Sony Ericsson s operaèním systémem Android v nejbli¾¹ích mìsících nahradí celkem kvarteto nových telefonù. Dnes se zamìøíme na displej a konstrukci.
12~115.JPG 26~64.JPG 8~131.JPG 10~129.JPG


Konstrukce patøí k velmi dùle¾itým vlastnostem celého telefonu. Aèkoliv to tak na první pohled mo¾ná nevypadá, Sony Ericsson si neodpustil v pøípadì modelu Arc hned nìkolik experimentù a osobnì mì to docela mrzí. V následujících øádcích a pak také na videu se pokusím vysvìtlit proè. Konstrukci se budu více vìnovat a¾ pozdìji, nyní se zamìøím na displej a první dojmy z nìj. Na úvod nelze jinak, ne¾ vyzdvihnout rozmìry - displej je zkrátka obrovský a velmi kvalitní. Pøíjemné barvy, skvìlé pozorovací úhly a také výborné reakce, není moc co dodávat. Trochu matoucí je pro mì jen polo¾ka v menu nastavení, kde lze technologii Mobile Bravie vypnout. Nevím, jestli má technologie tøeba negativní dopady na výdr¾, ka¾dopádnì mo¾nost jejího vypnutí na mì moc dùvìryhodnì nepùsobí a asi v tomto nebudu sám. Pøi vzetí telefonu do ruky vás nepøekvapí jen obrovský displej, ale také celkovì tenký profil pøístroje a hlavnì nízká hmotnost. Prohnutá záda nejsou jen marketingovým tahem, telefon se skuteènì dr¾í výraznì lépe. Poøád je to ale dostateènì pohodlné na to, abyste celý displej obsáhli jediný prstem. U¾ je to ale skoro na hranì, vìt¹í displej u¾ bych na telefonu skuteènì nechtìl a i tak mám pocit, ¾e u¾ je to moc. Na prohlí¾ení webu, navigaci a pou¹tìní filmù jsou ale fyzické rozmìry velmi pøíjemné. Konstrukce jako celekj je na maximální mo¾né úrovni, co se týká plastového provedení. Pokud poslední vìtu nechápete, pokusím se ji rozvést. Plasty pou¾ité u modelu Arc jsou velmi pøíjemné na dotek a jsou velmi pøesnì slícované. Kovové kryty ba ale u podobnì drahého telefonu urèitì nebyly na ¹kodu. Právì pou¾ití kovových prvkù je tou poslední tøe¹nickou na dortu, Sony Ericsson si ji ale pravdìpodobnì schovává pro svùj komunikátor s dvoujádrovým procesorem. Tak snad se doèkáme je¹tì bìhem leto¹ního roku.Pokud tedy mám hodnotit model XPERIA Arc z pohledu kvality konstrukce, nemám telefonu prakticky co vytknout. Samozøejmì by potì¹il kovový zadní kryt pøípadnì vìt¹í výbìr barevných variant, to jsou ale spí¹e drobnosti, kterých na ka¾dém telefonu najdeme nìkolik. Mnohem záva¾nìj¹í je to ale s kvalitou ovládacích prvkù jako takových, respektive s jejich umístìním na samotném telefonu. Zaèal bych hned spou¹tí fotoaparátu, která je sice designovì skuteènì povedená, s jejím pou¾íváním se ale asi moc nepoèítá. Na¹tìstí jsem si zvyknul na fotografování pøímo pomocí displeje, jinak bych spou¹» proklínal je¹tì nyní. Je velmi malá, tlaèítko je hodnì tuhé a navíc natolik umístìné do rohu telefonu, ¾e se zkrátka pohodlnì nedá zmáèknout. Pøi vyvinutí vìt¹í síly pak dojde k pohybu celého telefonu a výsledná fotografie je pak neostrá. Právì tomuto pøièítám zatím ne v¾dy uspokojivou kvalitu fotografií. Nepotì¹í ani prohození funkcí tlaèítek pod displejem. Po nìkolika dnech mám tlaèítka stále prohozená a asi je¹tì nìkolik týdnù potrvá, ne¾ si na nové øe¹ení zvyknu. Docela mì mrzí, ¾e tlaèítko zpìt není na nìjakém pohodlnìj¹ím místì, pøeci jen se pou¾ívá prakticky neustále, Líbilo by se mi na pravém boku, tam by ale zase utrpìl èistý vzhled telefonu jako celku. Ka¾dopádnì zvolené øe¹ení mi nepøijde úplnì optimální. Stejnì tak se mi nelíbí ani umístìní microUSB konektoru a ani audio konektoru jack. Hlavnì ten jack zamrzí, kabel pøipojených sluchátek se napøíklad v kapse zbyteènì láme. Opìt platí - je to sice vzhledovì moc pìkné, ale není to tak praktické. V podobném duchu by se dalo pokraèovat u nìkterých drobností dál. Ale nechci telefon kritizovat. Na stranu druhou se jedná o nejvybavenìj¹í Sony Ericsson v¹ech dob a la»ka je tak logicky nastavena vysoko.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: p.e.t.r.a.s. Datum: 2011-03-25 02:18:50
K èemu je mi funkènì na¹láplý telefon,kdy¾ ty celkem dùle¾ité vìci dostanou takhle krutì na zadek? Mì pøipadá,¾e SE se ani trochu nepouèil a dál pokraèuje s tím co u¾ tu bylo a po kritice se od toho upustilo a máme to tu zpìt jen v jiné verzi. Nevím SE mì stále nièím neoslovil. A ten design? Stále to samé nic co by tu u¾ nebylo v jiné verzi. Kde jsou ony památné designové klenoty? SE telefony øady Xperia budou stejné jako Iphone. Malinká zmìna jinak poøád to samé! Já chci zmìnu! Tohle mì vá¾nì neba!
Autor: Joza Datum: 2011-03-22 21:29:43
Jo, prakticky se v¹ím souhlasím. Celé kvarteto telefonù je velmi silné, ale jako naprostý top mù¾e být prostì jen jeden... A pro me je to z tìchto 4 telefonù nejvíce Arc. Za sebe - poèkám na Play a Pro
Autor: JHavrlant Datum: 2011-03-21 22:33:27
Jo¾ko, ono to umístìní konektorù a tlaèítek na boku je holt daò za design, podobné umístìní laezneme také u modelu PRO. Z tohoto pohledu nejlépe vyznívá model NEO, kde je 3,5 mm výstup nahoøe, spu¹´t fotoaparátu tam kde jsme zvyklí a èoèka fotoaparátu umístìná o mnoho více ke støedu. Kdy¾ uvá¾íme ¾e ètveøice leto¹ních modelù má defacto stejné HW parametry a stejný operaèní systém, mù¾eme za vlajkové lodi oznaèit v¹echny, vybíat mù¾eme jen podle designu, co¾ je v tomto ohledu velké plus. Ka¾dopádnì doufám, ¾e SE v létì pøedstaví nìjaký poøádný fotomobil, proto¾e v oblasti fotografování se z posledních modelù stávají obyèejné tuctovky, tak¾e snad se objeví také nìjaký nástupce Satia. Ale zpìt k tématu, jako stylový telefon se arc urèitì povedl ;)

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >