" />
Sony Ericsson XPERIA Arc díl tøetí - Android a multitouch | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 23. bezna 2011
Pokud bych mìl vypíchnout jednu vìc, která se u pùvodního modelu XPERIA X10 nepovedla, pak by to byl jednoznaènì operaèní systém respektive progres, kterého jsme se od výrobce doèkali. Dlouhou dobu jsme byli nuceni pou¾ívat velmi starou verzi 1.6, po dlouho oèekávané aktualizaci pak Sony Ericsson oznámil, ¾e dal¹í pový¹ení operaèního systému se ji¾ nechystá. Zapomenout jsme tak mohli napøíklad na instalaci aplikací na pamì»ovou kartu nebo tøeba tethering. S tím v¹ím je ale konec, XPERIA Arc pøiná¹í nejnovìj¹í Android a také plnou podporu multitouch. Také defaultní u¾ivatelské prostøedí mi graficky pøijde mnohem povedenìj¹í, ne¾ u pùvodního modelu. Sony Ericsson se pouèil ze svých chyb (PS: koneènì).
p~2.jpg o~2.jpg n~2.jpg a~11.jpg b~10.jpg f~5.jpg g~5.jpg l~2.jpg m~3.jpg k~3.jpg

Troufám si øíci, ¾e právì pomalá aktualizace loòských telefonù byla hlavním dùvodem, proè nezaznamenaly tyto pøístroje mnohem vìt¹í úspìch. Jinak se toti¾ jedná o velmi kvalitní telefony, konstrukce je precizní a nabízí také provtøídní vzhled, kterým rozhodnì nezapadnou do ¹edého prùmìru jiných telefonù s operaèním systémem Android. Oznámením o zastavení dal¹ího vývoje pro tyto telefony si Sony Ericsson vylo¾enì znepøátelil komunitu a i kdy¾ budou mít novinky poøádný úspìch, nebude snadné získat ztracenou dùvìru zpátky. Fungující komunita je toti¾ velmi cenná a události posledních mìsícù dokázaly nabourat psychiku i u tìch nejvìrnìj¹ích fanou¹kù. Novinky ale v tomto smìru jsou výraznì dál. Nedávno prosákla informace, ¾e Google zva¾oval o tom, ¾e nástupce pùvodního modelu Nexus bude ze stáje Sony Ericsson a mìlo se jednat o model Play. Ten by byl vybavený èistou verzí operaèního systému Android. Aèkoliv toto nakonec neklaplo, Sony Ericsson má novì uzavøenou velmi dobrou smlouvu se spoleèností Google a dá se pøedpokládat, ¾e aktuální verzi Androidu bude mít v¾dy vìt¹ina nových telefonù a jistotou jsou také vèasné aktualizace systému. Právì prozatímní nepodpora dvoujádrových procesorù je hlavním dùvodem, proè u ¾ádné novinky zatím toto øe¹ení nenajdeme. Dá se ale najisto poèítat s tím, ¾e po nasazení této funkcionality do nové verze operaèního systému Android Sony Ericsson brzy vydá takto vybavený telefon, který se souèasnì témìø jistì stane vlajkovou lodí výrobce pro leto¹ní rok.Nyní u¾ ale pojïme k Sony Ericssonu XPERIA Arc. V tomto telefonu aktuálnì najdeme operaèní systém Android ve verzi 2.3.2 a u¾ po prvním seznámení s telefonem jsem mìl jasno v tom, ¾e pokrok je skuteènì obrovský a nejenom Google, ale také Sony Ericsson udìlal kus práce. Chod telefonu je naprosto svi¾ný, operaèní systém v defaultním stavu vypadá výraznì lépe, ne¾ u pøedchozí X10. Samozøejmì to mohou být subjektivní pocity, mì se ale Arc zkrátka líbí. Co ale asi potì¹í nejvíce - v¹echny funkce pracují jak mají. Skvìle funguje instalace aplikací na pamì»ovou kartu, výbornì zvládnutý je také tethering. Ten díky neomezenému datovému tarifu mohu hodnì testovat a i pøi del¹ím pou¾ití je zatím jeho pou¾ití naprosto stabilní a nedochází k výpadkùm. Obrovskou pochvalu má výrobce za plnou podporu multitouch. Chce se mi øíci - pozdì, ale pøece. Podobnì jako u jiných vlastností i tady to s pùvodní X10 moc slavné nebylo a aèkoliv v posedním firmwaru k nám nakonec podpora dualtouch doputovala, rozhodnì se nejednalo o bezchybné øe¹ení. Jak si mù¾ete prohlédnout na videu, u modelu Arc v¹e funguje mnohem lépe a výraznì spolehlivìji. Pøedev¹ím pøi ovládání map mám z telefonu mnohem pøíjemnìj¹í pocit, zmìna je ale patrná také u fotografií a obecnì práci s obrázky. Navíc se dá pøedpokládat, ¾e s dal¹í verzí firmwaru bude telefon je¹tì o kousek dál. Kdy¾ u¾ se bavíme o tom operaèním systému - zatím neexistuje mo¾nost, jak na modelu XPERIA Arc zprovoznit root. Je to docela ¹koda z toho dùvodu, ¾e zatím jsou tím zapovìzené rùzné grafické úpravy. U¾ nevidím tak aktuální nutnost ladit ROM a pøehazovat je jak na bì¾ícím páse, mo¾nost poladit si systémovou grafiku ale chybí. Spolu s ménì kvalitními fotografiemi to je ale zatím to jediné, co mohu telefonu vytknout. V obou pøípadech je navíc jen otázkou èasu, ne¾ se to zmìní k lep¹ímu.

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >