" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Mini - nový, men¹í, vìt¹í... (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 28. srpna 2011
Poslední recenzí tohoto týdne je ta, ve které se budeme vìnovat Sony Ericssonu XPERIA Mini. Tento krásný a povedený komunikátor si díky velmi výhodné cenì urèitì najde své místo na trhu a pokud se mu dostane vhodné marketingové podpory, mohl by se z nìj snadno stát nejprodávanìj¹í Sony Ericsson tohoto roku. Rozdílù proti modelu XPERIA Mini Pro není mnoho, to ale vùbec nevadí. Podobnì jako Mini Pro i model bez klávesnice patøí k tomu naprosto nejlep¹ímu na souèasném trhu a pøímou konkurenci ve stejné cenové relaci v podstatì v souèasnosti nemá.
DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG DSC_0030.JPG DSC_0033.JPG


Hned na úvod si neodpustím krátkou vsuvku a zároveò i malou omluvu. V souèasnosti v redakci najdete jak dnes recenzovaný model XPERIA Mini, tak také pøed pár dny recenzovaný model XPERIA Mini Pro, jeho¾ recenzi si mù¾ete pøeèíst zde. Jeliko¾ rozdílù mezi obìma telefony je skuteènì minimum (konkrétnì jsme je popsali v samostatném èlánku zde), dovolím si v dne¹ní recenzi pou¾ít nìkteré pasá¾e stejné, jako v pøípadì vý¹e zmínìného modelu Mini Pro. A¾ na detaily popsané ve vý¹e uvedeném èlánku jsou toti¾ oba telefony z pohledu hardwaru i softwaru naprosto stejné, tak¾e bych jen zbyteènì jinými slovy pøepisoval nìco, co u¾ jsem nìjakým zpùsobem jednou popsal. Zmìny v recenzi se tak týkají pøedev¹ím úvodu, ve kterém popisuji konstrukci telefonu a také v naprostém závìru, kde si pøeètete hodnocení dnes recenzovaného komunikátoru. Zbytek recenze je pøevzatý z modelu XPERIA Mini Pro. Hned na úvod mohu prozradit, ¾e moje nad¹ení ze Sony Ericssonu XPERIA Mini není o nic men¹í, ne¾ u modelu s klávesnicí. Ale pojïme u¾ na samotnou recenzi.Klíèové pøednosti Sony Ericssonu XPERIA Mini
+ kompaktní rozmìry a velmi nízká hmotnost
+ obrovský výkon
+ velmi svi¾ný bìh systému
+ Android ve verzi 2.3.3
+ kvalitní a dostateènì rozmìrný displej
+ technologie Bravia
+ kompletní podpora rychlých dat
+ ú¾asná cena
+ dvojice barevných variant
+ mo¾nost odemknutí bootloaderu
+ kvalitní fotoaparát, mo¾nost nahrávat video v HD rozli¹ení
+ pøisvìtlovací dioda
+ technologie xLOUD
+ podpora schémat
+ náhradní kryt v balení
+ kvalitní fólie v balení
+ na Android velmi solidní výdr¾
+ velmi pevná konstrukce

Hlavní nedostatky Sony Ericssonu XPERIA Mini
- senzorová tlaèítka pod displejem (ale toto je spí¹e subjektivní)
- nízko posazení tlaèítko Home (pro jeho stisk je tøeba dr¾et telefon nízko nebo ohýbat prst, ani jedno není pohodlné)
- baterie klidnì mohla mít 1500 mAh
- uvítal bych vìt¹í propracování nìkterých defaultních aplikací (napøíklad dialeru, který nevyhledává pomocí T9)Hned po prvním vybalení telefonu jsem se trochu lekl jeho rozmìrù. U modelu XPERIA Mini Pro mi velmi vyhovovalo, ¾e telefon proti svému pøedchùdci pøeci jen trochu povyrostl a zajistil si tím podstatnì lep¹í ovladatelnost a také o nìco vìt¹í displej. Tady jsem v první chvíli mìl pocit, ¾e tìch pár milimetrù, o které je XPERIA Mini proti svému bratøíèkovi s klávesnici men¹í, je právì tìch pár rozhodujících milimetrù, o které se bude telefon hùøe ovládat. U¾ po nìkolika minutách mì ale telefon z toho omylu vyvedl a mohu øíci, ¾e skuteènì pøíjemné rozmìry, které jsou v øeèi èísel vyjádøené hodnotami 88 x 52 x 16 milimetrù, nejsou ¾ádnou pøeká¾kou pro pohodlné ovládání telefonu. Ten se díky nim naopak bez problémù vejde do ka¾dé kapsy a díky hmotnosti 94 gramù vám ji rozhodnì neutrhne. Displej je naprosto toto¾ný s tím, které najdete v modelu XPERIA Mini Pro. Disponuje tedy rozli¹ením 320 x 480 pixelù, jeho úhlopøíèka je pak rovné tøi palce. Samozøejmì podporuje multitouch a je schopný zobrazit a¾ 16 milionù barev. Kvalita obrazu je skuteènì velmi kvalitní a díky tomu se s telefonem velmi dobøe pracuje.

Pod displejem se nachází jedno klasické hardwarové tlaèítko a dvojice tlaèítek senzorových a právì sem budu smìøovat asi nejvìt¹í výhradu vùèi celému telefonu. Zaènu senzorovými tlaèítky - aè je tento styl ovládání velmi moderní a toto provedení se hodí do designu telefonu, z pohledu u¾ivatelského komfortu a jistoty ovládání se jedná o krok zpìt neb nikdy nezískáte tak dobrou odezvu, jako u klasického tlaèítka. Ani klasické prostøední tlaèítko ale není zárukou naprostého pohodlí. Co¾ o to, veliké je dost a maèká se velmi dobøe. Problémem je ale jeho umístìní. Tlaèítko je toti¾ umístìné hroznì nízko a díky tomu se s ním nepracuje dobøe. Jednou variantou je dr¾et telefon úplnì za okraj, pak palcem relativnì dobøe na tlaèítko dosáhnete. Druhou variantou je pøi práci s klávesou prst ohýbat. Ideální a pohodlné není ani jedno øe¹ení, ale zvyknout se to dá. Pøesto mì trochu mrzí, ¾e musel u¾ivatelský komfort ustoupit atraktivnímu provedení. Po pøibli¾nì dvou týdnech pou¾ívání u¾ ale tento problém neregistruje, kdy¾ èlovìk nemá na výbìr, tak si zkrátka zvykne.Konstrukce jako taková je velmi pevná, telefon pùsobí velmi odolným dojmem. Co se týká dal¹ích ovládacích prvkù, témìø bez výjimky jsem z nich mìl o nìco lep¹í pocit, ne¾ u modelu XPERIA Mini Pro. Tøeba zapínací tlaèítko na horní stranì telefonu je velmi pìkné a kulaté, není mìkké jako u Mini Pro a práce s ním je velmi jistá. Také krytka microUSB konektoru, který se spolu s audiokonektorem nachází na spodní stranì telefonu, je vyøe¹ená podstatnì lépe. Je dostateènì tuhá a pøitom se oddìlává velmi pohodlnì. Provedení tlaèítek slou¾ící pro práci s hlasitostí je také velmi ¹ikovné, o nìco ménì se mi ale líbila spou¹» fotoaparátu, která je na mùj vkus pøíli¹ mìkká. Dohromady se mi ale konstrukce u Sony Ericssonu XPERIA Mini líbí o nìco více ne¾ u varianty s klávesnicí a to právì díky nìkterým pøíjemným drobnostem, jako je provedení nebo obecnì rozmístìní ovládacích prvkù a také konektorù. Výhrada smìøující na senzorová tlaèítka ale zùstává. Zadní strana je velmi jednoduchá a decentní, hlavní roli zde hraje èoèka digitálního fotoaparátu a pøisvìtlovací dioda. Pod dobøe dr¾ícím zadním krytem se nachází baterie s kapacitou 1200 mAh, která telefonu zajistí energii po dobu dvou dní pøi bì¾ném pou¾ívání.Konstrukci telefonu tedy máme úspì¹nì za sebou, pojïme se podívat na programové vybavení telefonu. Jednou z hlavních nevýhod star¹ích modelù X10 Mini (Pro) je nemo¾nost jejich oficiální aktualizace na novìj¹í operaèní systém. Na XDA (a také na na¹em webu) sice najdete nìkolik zajímavých ROM s vy¹¹ím Androidem, stále jsou ale postaveny na jádøe ze star¹ího Androidu a tudí¾ nìkteré vìci budou v¾dy absentovat. Novinka u¾ takové problémy nemá a pravdìpodobnì ani nikdy mít nebude, u¾ z výroby má toti¾ Android ve verzi 2.3.3 a s jistotou mù¾eme oèekávat také dal¹í aktualizace na vy¹¹í verze operaèního systému (konkrétnì verzi 2.3.4 mù¾eme oèekávat ji¾ za dva mìsíce). Operaèní systém Android je velmi otevøenou platformou, co vám tedy v telefonu chybí, to se témìø s jistotou dá doinstalovat pomocí aplikace z Marketu, proto èást vìnovanou programovému vybavení berte trochu s rezervou. Pokud v telefonu provedete root, mù¾ete témìø v¹echny systémové aplikace nahradit za vlastní alternativy a v podstatì tak pøetvoøit celý telefon. My se ale budeme samozøejmì vìnovat recenzi telefonu ve stavu, v jakém jej bì¾nì koupíte v obchodì. V recenzovaném telefonu mám v souèasnosti firmware 4.0.A.2.368, tedy naprosto stejný firmware, jaký je u¾ v souèasnosti uvolnìný také pro modely Arc, Mini Pro, Neo a Play. Ve¹keré informace v recenzi se tedy vztahují k telefonu s touto verzí firmwaru, po plánovaných aktualizacích se mohou nìkteré vìci mírnì zmìnit, témìø s jistotou to ale bude k lep¹ímu. Je¹tì ne¾ se zaètete do textu, doporuèuji shlédnout jednotlivá videa v èlánku. Pøeci jen jsou ¾ivé obrázky a bezprostøední dojmy v ledasèem lep¹í, ne¾ èistì psaný text a o telefonu si tedy podle mého udìláte lep¹í pøedstavu.

Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Hned po spu¹tìní telefonu si urèitì v¹imnete nového launcheru, který ale i tak patøí k tìm aplikacím, které si mù¾ete snadno a rychle nahradit nìjakou vlastní oblíbenou alternativou. Já to nakonec udìlal také, ale a¾ po nìkolika dnech pou¾ívání a za tu dobu musím øíci, ¾e defaultní øe¹ení patøí rozhodnì k tomu nejlep¹ímu, co jsem zatím v mobilních telefonech vidìl. Zatímco døíve byly mo¾nosti základního launcheru u Sony Ericssonu docela omezené, novinka u¾ jej má velmi propracovaný. Najdeme zde pìtici obrazovek s mo¾ností pøidávat na ka¾dou stránku vlastní widgety a koneènì padlo omezení, kdy na ka¾dé stránce mohl být jen jeden. Ovládání pomocí ikon v rozích displeje zùstalo, novì se ale do ka¾dého rohu vejdou a¾ 4 ikony. Na jednu obrazovku si tedy mù¾ete umístit spoustu odkazù a mít tak po ruce v¹echny oblíbené aplikace. Sám jsem nakonec od defaultního øe¹ení ustoupil jen z toho dùvodu, ¾e se nedá navolit ménì ne¾ právì tìch 5 obrazovek, zatímco mì pohodlnì staèí jediná.

Základem ka¾dého komunikátoru je kvalitní telefonní seznam a tady tentokrát výrobce nepochválím. Stále platí, ¾e napøíklad pou¾itý dialer patøí k tìm nejjednodu¹¹ím vùbec a docela mì mrzí, ¾e na tom výrobce nezapracoval. Náhradu na Marketu sice najdete za pár vteøin (a bude to zadarmo), tím spí¹e ale výrobce mohl pou¾ít nìjaké kvalitnìj¹í øe¹ení s vyhledáváním kontaktù pomocí T9 tak, jako u¾ to spoustu let má u svých telefonù bez otevøeného operaèního systému. V tomto smìru tedy ¾ádné zlep¹ení, pøitom by staèilo docela málo. Kdy¾ u¾ jsme u toho, co mi chybí pøímo v telefonu a musí se do nìj dodávat, pøidám dal¹í vìc - po stisknutí vypínacího tlaèítka bych ocenil volbu restart. Ta se dá do telefonu s rootem sice dohrát, ale takto u¾iteènou polo¾ku bych rád v telefonu vidìl standardnì. Prozatím jsem si ji dohrával do ka¾dé XPERIE s Androidem a jak je vidìt, je¹tì nìjakou dobu si ji dohrávat budu muset. Telefony od jiných výrobcù pøitom tuto polo¾ku standardnì ve vypínacím menu mají a obèasný plánovaný restart telefonu není na ¹kodu.

Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázkuKliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Za telefonní seznam tedy dávám palec dolù, pojïme ale je¹tì zpátky k defaultnímu launcheru. Ikony v menu se vám øadí do møí¾ky 4 x 4, pøièem¾ si samozøejmì poøadí ikon mù¾ete libovolnì pøeskupovat pøípadnì vyu¾ít nìkteré z øazení, které nabízí pøímo telefon (napøíklad dle abecedy nebo podle poètu spu¹tìní). Osobnì jsem pou¾íval tu druhou variantu, tak¾e jsem si menu nijak nenastavoval a èasto pou¾ívané aplikace se mi rychle posunuly hned na první stránku. Hodnì velikou podporu si telefon zaslou¾í za podporu schémat (co¾ je ale obecná vlastnost pou¾ité verze firmwaru, nabízí je toti¾ také modely Arc, Mini Pro, Neo a Play). Snadno a rychle si tak pøímo v telefonu mù¾ete mìnit pozadí systémových aplikací a nejste u¾ striktnì odkázáni na standardní modrou barvu, která dlouhé roky telefonùm Sony Ericsson dominovala a kterou jsem v¾dycky rychle nahrazoval nìèím jiným, jeliko¾ jsem na ni pomalu zaèal bývat alergický. Sám jsem u Mini zakotvil trochu pøekvapivì u èerveného provedení, telefon ale takto vypadá skuteènì skvìle a rozhodnì bych nemìnil, se stylem u¾ivatelského rozhraní jsem takto naprosto spokojený. Chvíli jsem sice zkou¹el i èernou nebo oran¾ovou variantu, èervená se ale nakonec ukázala být tou pravou pro mùj telefon. Rozhodující je ale fakt, ¾e máte na výbìr a ¾e pro tuto zmìnu nemusíte do telefonu nic nahrávat.

Pravdìpodobnì nejvíce se o funkcích telefonu (pota¾mo Androidu 2.3.3) dozvíme v polo¾ce nastavení, zde toti¾ najdeme témìø kompletní výèet dùle¾itých funkcí. Telefonu nechybí kompletní podpora rychlých dat a samozøejmostí je také pøítomnost Wi-Fi, která si bez problémù poradí také se ¹ifrováním. Pochválit musím stabilitu pøipojení, ani veliké objemy dat nejsou pro tento telefon ¾ádným problémem. Pro plné vyu¾ití pøístroje je ale fajn mít v telefonu internet od va¹eho operátora, rozhodnì to ale není podmínkou, hodnì zále¾í na stylu vyu¾ití. Sám napøíklad neomezená data mám, pou¾ívám je ale výhradnì na emaily. Aplikace se dají instalovat pøímo na pamì»ovou kartu a tím ¹etøit místo v telefonu, právì toto døíve hodnì chybìlo a star¹ím telefonùm se celkem rychle plnila interní pamì». Kdy¾ u¾ jsme nakousli tu pamì» - telefon nabízí 320 MB vnitøní pamìti, pøièem¾ si ale poradí i s pamì»ovými kartami microSD a to a¾ do velikosti 32 GB. Sám pou¾ívám kartu s polovièní velikostí a naprosto bez problémù, na bìh telefonu nemá ¾ádný negativní vliv. Zvuk z telefonu je velmi dobrý a zásluhu na tom má také technologie xLOUD, která vylep¹uje hlasitost reproduktoru. Kvalitu fotografií (ke kterým se je¹tì dostaneme) pak naopak vylep¹uje technologie Bravia. Nechybí samozøejmì ani integrovaný GPS modul, po nìkolika dnech testování mohu smìle prohlásit, ¾e je dostateènì pøesný pro bì¾né pou¾ití a potì¹í také integrovaný kompas. S telefonem se rozhodnì jen tak neztratíte.

k~10.jpg l~7.jpg m~7.jpg n~5.jpg o~5.jpg p~5.jpg q~2.jpg
r~3.jpg s~2.jpg t~2.jpg u~2.jpg v~2.jpg w~2.jpg x~3.jpg

Editor zpráv je trochu jednodu¹¹í, v¹e se øadí do pøehledných konverzací. Tady výrobce neexperimentoval a udìlal dobøe. U¾ základní øe¹ení je dostateènì pohodlné a komu by nevyhovovalo, mù¾e si vybrat vlastní. Do telefonu je kompletnì integrována podpora sociální sítì Facebook, pokud tedy na ní trváte dostatek èasu a chcete být v neustálém kontaktu s va¹imi pøáteli, telefon vám velmi výraznì vyjde vstøíc. Osobnì mì ale trochu mrzí, ¾e standardní cestou nejdou tyto aplikace odinstalovat. Pøeci jen ne ka¾dý z nás je na sociálních sítích aktivní. Pokud jste tedy na tom stejnì jako já a nechcete mít v telefonu zbyteèné ikony, budete muset provést root a tyto aplikace smazat. Organizaèní funkce asi nikoho nepøekvapí, najdete zde plnì synchronizovaný a velmi pøehledný kalendáø, nechybí ani opakovaný budík. Osobnì bych ale èekal také aplikaci na psaní poznámek nebo tøeba èasovaè a stopky, ¾ádná z tìchto vìcí se ale v telefonu nenachází a budete tedy opìt nuceni pohledat na Marketu. Tady výrobce úplnì nepochválím za výbìr funkcí, které do telefonu dát pøímo a které ne. Zrovna poznámky a stopky by urèitì ¹kodu neudìlaly.Potì¹í ale dobrá práce s multimédii v¹eho druhu, telefonu nechybí kvalitní hudební pøehrávaè a povedená je také galerie obrázkù. V¹e funguje velmi rychle a jednodu¹e. Neøíkám, ¾e se jedná o nejkvalitnìj¹í mo¾né øe¹ení, ale prozatím jsem v tomto smìru nemìl ¾ádný problém. Pokud by vás omrzela hudba ulo¾ená pøímo v telefonu, mù¾ete pohledat na internetu nebo vyu¾ít klasické FM rádio. Co dal¹ího nám výrobce do telefonu nachystal? Opìt nechybí napøíklad Timescape, tedy aplikace na kompletní sledování va¹í komunikace s pøáteli. Pøímo v základu zde najdete podporu pro Twitter a Facebook, dal¹í roz¹íøení se dají zdarma stáhnout. Dle ohlasù na internetu tato aplikace ani døíve nepatøila pøíli¹ k oblíbeným a aèkoliv je nyní její bìh podstatnì rychlej¹í, stejnì ji asi moc zákazníkù vyu¾ívat nebude. Graficky je sice velmi pìknì zpracovaná a urèitì má co nabídnout, sám jsem ji ale témìø nepou¾il. Pokud nemáte úèet na vý¹e zmínìných sociálních sítích, nevidím dùvod pro její pou¾ití. V opaèném pøípadì ale její pou¾ívání mohu doporuèit, budete tak neustále online.

Chybìt nemù¾e ani povedený internetový prohlí¾eè, na Marketu ale najdeme napøíklad Operu nebo Firefox. U¾ defaultní øe¹ení ale pracuje velmi dobøe a aè sám web pøíli¹ na telefonu neprohlí¾ím, cokoliv jsem potøeboval, to jsem pøes telefon rychle na¹el. Kdy¾ u¾ jsme u rychlých dat a internetu - chybìt nemù¾e samozøejmì ani aplikace YouTube, její¾ význam asi nemá smysl jakkoliv dále objasòovat. Samozøejmostí je pøítomnost obou emailových klientù, pøièem¾ jeden z nich je u¹itý na míru Gmailu, ten druhý pak mù¾ete pou¾ít pro ostatní poskytovatele. Pro bì¾nou práci jsou tyto aplikace více ne¾ dostateèné, oceòuji velmi jednoduché nastavení a také svi¾ný chod. Úèet u Googlu je potøeba také pro stahování aplikací z Marketu, bez nìj pøijdete o jednu hlavních výhod operaèního systému Android. Na Marketu se nachází skuteènì obrovské mno¾ství aplikací, pøièem¾ vìt¹ina je k dispozici zdarma nebo za velmi nízkou èástku. Dal¹í u¾iteèné doplòky od výrobce:

- prùvodce nastavením -  v nìkolika krocích nastavíte hlavní parametry svého telefonu v pìkném prùvodci
- TrackID - pomocí internetu umí identifikovat témìø jakoukoliv skladbu (staèí kousek nahrát a odeslat)
- pøipojená zaøízení - jeliko¾ XPERIA Mini podporuje standard DLNA, najdeme zde pøehledného správce
- Update center - kontroluje dostupné aktualizace telefonu, zajistí v¾dy aktuální firmware
- Správce Liveware - slou¾í pro správu pøipojeného pøíslu¹enství (napøíklad handsfree)Aèkoliv to mo¾ná nepatøí do standardní souèásti recenze, neodpustím si ani malou odboèku smìrem k neoficiálním úpravám telefonu. Díky oficiální mo¾nosti odemknout bootloader u nových telefonù Sony Ericsson se mo¾nosti úprav výraznì roz¹íøily a zároveò zjednodu¹ily. Jak jsem ji¾ naznaèil v úvodu èlánku, sna¾ím se telefony v¾dy maximálnì upravit a XPERIA Mini není ¾ádnou výjimkou. V telefonu tedy najdete upravený indikátor baterie a také povedené fonty z Motoroly. Nechybí ani výrazné promazání nepotøebných systémových aplikací nebo tøeba odstranìná bootovací obrazovka. Asi nejvìt¹ích zmìn doznalo samotné jádro systému, které je výraznì pøetaktované a podle potøeby mù¾e fungovat a¾ na frekvenci 1,9 GHz. Osobnì ale radìji pou¾ívám jako strop hodnotu 1,6 GHz, vy¹¹í u¾ dlouhodobì nejsou pro kondici procesoru zrovna vhodné. V dobì neèinnosti se procesor naopak sám podtaktuje a bì¾í na frekvenci 122 MHz, co¾ výrazným zpùsobem ovlivòuje výdr¾ baterie. Nìkteré z úprav jsem natoèil na video, to najdete v recenzi modelu XPERIA Mini Pro. Asi ne ka¾dému se chce si s telefonem tolik hrát, na stranu druhou získáte naprostý originál vyladìný k va¹im vlastním pøedstavám a to za to podle mého stojí.

Pokud si v¹e udìláte podle svého gusta, budete s telefonem nepochybnì je¹tì více spokojeni, ne¾ byste jinak byli. Ale jak u¾ jsem v tomto èlánku nìkolikrát zmiòoval, v pøípadì modelu XPERIA Mini to není podmínka, spí¹e jen moje doporuèení. Plný výkon telefonu po pøetaktování prakticky není mo¾né pøi rozli¹ení displeje vyu¾ít, napøíklad pøi nìkterých hrách nebo pøi navigaci ale dostatek výkonu rozhodnì není na ¹kodu. Kdykoliv navíc mù¾ete bootloader znovu zamknout a získat tím zpátky záruku, rozhodnì se tedy není èeho bát. V souèasné dobì se ji¾ testuje výraznì upravené jádro pro Sony Ericsson XPERIA Mini, které nabídne dal¹í zásadní vylep¹ení a v nejbli¾¹í dobì tak snad i plnì funkèní Recovery menu. Tady zatím nará¾íme na problém s chybìjícím hardwarovým tlaèítkem zpìt (na telefonu je pouze senzorové tlaèítko zpìt, to se ale aktivuje a¾ po startu telefonu). Samozøejmì chápu, ¾e ne ka¾dému se chce s telefonem hrát, právì to je ale výhoda modelu Mini a dal¹ích nových telefonù Sony Ericsson. Telefony jsou plnì funkèní a dostateènì odladìné ji¾ po vybalení z krabice, pokud ale chcete telefon na míru, je vám umo¾nìn i tento vy¹¹í stupeò úprav.Na závìr jsem si nechal digitální fotoaparát, který najdete spolu s pøisvìtlovací diodou na zadní stranì telefonu. Poslední dobou jsem si u telefonù Sony Ericsson zvykl na trochu slab¹í výsledky, ani u dra¾¹ích telefonù nebyly poøízené snímky v¾dy bez chyb. Podání barev je dlouhodobì na velmi dobré úrovni, snímky ale po¹kozuje velmi necitlivá komprese a ztráta ostrosti. U modelu XPERIA Mini tomu bohu¾el není jinak a také tady se setkáváme sice se snímaèem o rozli¹ení 5 megapixelù, pøesto ale kvalita fotografií není výborná. Výrobce by se mìl trochu zamyslet nad tím, ¾e fotografie z modelu TXT Pro jsou datovì èasto vìt¹í ne¾ ty z dnes recenzovaného telefonu, který ale pøitom nabízí podstatnì vy¹¹í rozli¹ení a tomu by mìla odpovídat také kvalita fotografií. Potì¹í alespoò pøisvìtlovací dioda a také mo¾nost nahrávat kvalitní videozáznamy. Tak trochu tradiènì mù¾eme v dal¹ích verzích firmwaru postupnì poèítat s vylep¹ováním fotoaparátu, toto by mìl ale výrobce odladit v¾dy ji¾ pøed startem prodeje.Pokud si ale snímky nebudete prohlí¾et v plném rozli¹ení, ale tøeba jen na monitoru poèítaèe, kvalita bude dostateèná. Nechybí nìkolik rùzných re¾imù a velmi podrobné nastavení videa. Co ale je¹tì jednou pochválím je podání barev, které je velmi reálné. V tomto smìru odvádí fotoaparát velmi dobrou práci.

10~40.jpg 11~36.jpg 12~34.jpg 13~27.jpg 14~28.jpg
15~23.jpg 16~24.jpg 17~18.jpg 18~19.jpg 19~19.jpg
1~75.jpg 20~14.jpg 21~17.jpg 22~14.jpg 23~14.jpg
24~14.jpg 25~11.jpg 26~10.jpg 27~12.jpg 28~10.jpg
29~12.jpg 2~74.jpg 30~11.jpg 31~11.jpg 32~11.jpg
33~8.jpg 34~9.jpg 35~10.jpg 36~8.jpg 3~73.jpg
4~68.jpg 5~66.jpg 6~58.jpg 8~48.jpg 9~45.jpgTeoreticky bych na závìr této recenze mohl zkopírovat ten, co jsem pou¾il ve støedu u modelu XPERIA Mini Pro, pokusím se ale na to takto neodkazovat a napsat jej znovu a pøímo na míru dnes recenzovanému telefonu. Pøiznávám se, ¾e první dojem z telefonu byl po zku¹enosti s modelem s klávesnicí trochu rozpaèitý, chvíli jsem zkrátka mìl pocit, ¾e navý¹ení rozmìrù proti pùvodnímu modelu X10 Mini není tak výrazné a tìch pár milimetrù, které schází k modelu Mini Pro budou právì ty rozhodující, díky kterým tøeba telefon nebude tak dobøe ovladatelný. Tyto moje obavy se ale rychle ukázaly jako pøedèasné a naprosto zbyteèné. Nyní u¾ se opakovat urèitì budu, ale Sony Ericsson XPERIA Mini je krásným a povedeným telefonem, který se od zaèátku prodává za skuteènì velmi atraktivní cenu. Dvì barevné varianty, velmi výkonný hardware a ¾ádné zásadnìj¹í nedostatky, to jsou asi klíèové vlastnosti této novinky.

O jejím prodejním úspìchu minimálnì v na¹í zemi ale rozhodne je¹tì jeden faktor - telefon by skuteènì moc prospìlo, pokud by jej do své nabídky zaøadili operátoøi. Telefon je dostateènì levný i sám o sobì, pøi podpisu smlouvy by se navíc jeho cena dala sní¾it je¹tì více a pokud uvá¾íme, ¾e pøi souèasném poøízení internetu do telefonu lze cenu pøístroje je¹tì více poní¾it, asi by nebylo moc co øe¹it. Navíc by na tom samozøejmì vydìlali také operátoøi a ve výsledku by byly spokojeni naprosto v¹ichni, tedy kromì konkurentù Sony Ericssonu. Ale nemá smysl cokoliv zastírat - výrobce vyrobil dvojici velmi kvalitních telefonù a pokud vám na první generaci malých komunikátorù Sony Ericsson nìco chybìlo, v této druhé generaci je to ji¾ témìø jsitì odstranìno. ®ádný telefon samozøejmì není dokonalý, na modelu Mini jsem ale nena¹el nic, co by mi bránilo pohodlnì a s radostí pou¾ívat tento telefon. Pokud bych u¾ nebyl majitelem modelu XPERIA Mini Pro, rozhodnì bych poøízení zva¾oval a vzhledem k cenì telefonu by témìø jistì nezùstalo jen u zva¾ování...

Sony Ericsson XPERIA Mini v bílé barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson XPERIA Mini v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: alexosmol Datum: 2011-09-26 14:14:06
èaute! front kamera by mi tie¾ nechýbala, ani veµkos» telefónu mi nerobí problémy, skôr naopak: hrozne sa mi páèia malièké telefóny :D na¹»astie mám dobrý zrak, tak¾e malý displej mi vyhovuje. neviete náhodou, koµko stojí xperia mini? :?
. Autor: kazmria Datum: 2011-09-26 10:18:04
Taky se mi nový model xperia mini moc líbí. Mnì osobnì tam front camera vùbec nechybí. U¾ jsem mìla dva telefony s front camerou, a nepou¾ila jsem jí ani jednou. Telefon stále pou¾ívám spí¹e na telefonování. Kdybych chtìla videotelefonovat, mám doma notebook, nebo PC. Na ulici bych videotelefonování stejnì nepou¾ívala, tak kdy se to dá vùbec vyu¾ít? 
Jinak HD kamera je v tak malinkém (a celkem levném) telefonu lahùdkou. Mohla bych vás po¾ádat, aby jste nahráli nìco s kamerou, a ukázali to? Fotky jsou hezké, ale nejvíc by mnì zajímala to video.
. Autor: Li¹ák Datum: 2011-09-23 12:54:50
normálnì neuvìøitelný ¾e tyhle fotky udìlal tak malý telefon. Já nerozumím proè poøád vyrábìjí èím dále tím vìt¹í telfony. v¾dyï i na men¹ím displeji se dá poøádnì pøiblí¾it pøi surfování na internetu a kromì toho se v¹ude zmìstí. a taky hD kamera. no prostì super. ale myslím si, ¾e ho vùbec není tøeba chválit, v¹ichni vidíme, ¾e je bezvadný :grin
. Autor: jarom26 Datum: 2011-09-23 09:47:20
Zaprvé bych vám chtìl gratulovat k vynikající recenzi. U¾ dlouho jsem po internetì marnì hledal takto obsáhlý èlánek o tomto telefonu. Pamatuju si, kdy¾ tenkrát vy¹la X10 mini, tak jsem o ní pøemý¹lel, ale displey byl pro mì a¾ moc malý. Jsem rád, ¾e se teï o trochu zvìt¹il. 3" není tak málo. Na tom u¾ se dá pracovat. No a jinak ostatní specifikace telefonu jsou také výborné. Do tak malého telefonu nacpat 1GHz procesor je nádherná vìc. Na¹tìstí ani tìch negativních vìcí není tolik, jak i vy pí¹ete. No jasnì, ¾e baterie by mohla mít 1500mAh, ale i bez toho je na tom lépe, ne¾ vìt¹ina smartfónù, které se musí nabíjet ka¾dý den. Zatím jsem si jí je¹tì nekoupil, ale u¾ k tomu nejsem daleko. Hlavnì teï, kdy¾ u¾ jsem si pøeèetl i va¹í recenzi.
Autor: bayon Datum: 2011-08-30 07:49:07
:roll .... ¹koda, ¾e tam nedali front camera. Nechapu.. pro verze ji ma a osobnì to pova¾uji za velky zapor noveho modelu :?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >