" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Mini Pro - kdy¾ rozmìry neznamenají kompromis (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 24. srpna 2011
Tento týden nás èekají recenze hned trojice nových telefonù Sony Ericsson a hned na úvod tady máme mého favorita - zbrusu nový komunikátor XPERIA Mini Pro. ®e u¾ jste telefon s podobným názvem nìkdy vidìli nebo o nìm alespoò sly¹eli? Máte pravdu, z názvu pùvodního modelu toti¾ pouze vypadla tøi písmenka - X10. To ale na¹tìstí není zdaleka jediná zmìna, kterou novinka nabízí. Nový Android, velmi výkonný procesor, vìt¹í displej s dvojnásobným rozli¹ením nebo tøeba mo¾nost odemknutí bootloaderu a úprav, o kterých se vám døíve ani nezdálo. Toto v¹e novinka nabízí za rozumnou cenu.
10~138.JPG 11~131.JPG 12~125.JPG 1~159.JPG


Sony Ericsson se v leto¹ním roce zamìøuje pøedev¹ím na komunikátory s Androidem a po pøedstavení kvarteta telefonù na zaèátku tohoto roku jsme se pøed letními prázdninami doèkali uvedení dal¹ích telefonù s tímto populárním operaèním systémem. Výrobce vysly¹el volání u¾ivatelù po pøedstavení nástupce modelu XPERIA X10 Mini Pro a dokázal v krátkém èase uvést na trh skuteènì ultimativní zaøízení. Je témìø jedno, co se vám na první generaci tohoto malého komunikátoru nelíbilo, proto¾e na 99 procent u¾ to je v souèasném modelu XPERIA Mini Pro opraveno. Telefon nabízí komplexní nabídku funkcí podpoøenou výkonným hardwarem, povedeným designem a rozumnou cenou. Má telefon vùbec nìjakou nevýhodu? Drobné mu¹ky se najdou, ale i tak se nebojím Sony Ericsson XPERIA Mini Pro prohlásit za nejlep¹í telefon výrobce pro leto¹ní rok.

Toto zaøízení v souèasné dobì na trhu nemá ¾ádnou pøímou konkurenci a nyní je jen na výrobci, nakolik z tohoto faktu doká¾e vytì¾it. Telefon jako takový má ve¹keré pøedpoklady pro poøádný úspìch. Pøedem se omlouvám za velmi pozitivní ladìní recenze, telefon si ale vysoké hodnocení skuteènì zaslou¾í. Také se pøedem omlouvám za pou¾ití stejných screenù displeje a fotografií z telefonu jak v této recenzi, tak i v nedìlní recenzi modelu XPERIA Mini. A¾ na rozmìry, drobné konstrukèní odli¹nosti a pøítomnost hardwarové QWERTY klávesnice jsou toti¾ oba telefony naprosto toto¾né a více rozdílù mezi nimi nenajdete. Také z tohoto dùvodu u¾ mohu prozradit, ¾e také XPERIA Mini je ú¾asným telefonem, o tom ale více a¾ v nedìli. Dnes toti¾ ve¹kerá pozornost právem patøí Sony Ericssonu Mini Pro. Pojïme si poøádnì projít ve¹keré jeho funkce a vlastnosti a na úplný zaèátek pro vás mám struèný výèet tìch nejdùle¾itìj¹ích (a» ji¾ pozitivních nebo negativních) vlastnosti tohoto komunikátoru.Klíèové pøednosti Sony Ericssonu XPERIA Mini Pro
+ kompaktní rozmìry
+ obrovský výkon
+ velmi svi¾ný bìh systému
+ Android ve verzi 2.3.3
+ kvalitní a dostateènì rozmìrný displej
+ technologie Bravia
+ kompletní podpora rychlých dat
+ rozumná cena
+ dvojice barevných variant
+ pohodlná QWERTY klávesnice
+ mo¾nost odemknutí bootloaderu
+ kvalitní fotoaparát, mo¾nost nahrávat video v HD rozli¹ení
+ pøisvìtlovací dioda
+ technologie xLOUD
+ podpora schémat
+ náhradní kryt v balení
+ kvalitní fólie v balení
+ na Android velmi solidní výdr¾

Hlavní nedostatky Sony Ericssonu XPERIA Mini Pro
- senzorová tlaèítka pod displejem (ale toto je spí¹e subjektivní)
- nízko posazení tlaèítko Home (pro jeho stisk je tøeba dr¾et telefon nízko nebo ohýbat prst, ani jedno není pohodlné)
- baterie klidnì mohla mít 1500 mAh
- konstrukce není 100 procentnì precizní
- uvítal bych vìt¹í propracování nìkterých defaultních aplikací (napøíklad dialeru, který nevyhledává pomocí T9)Pojïme si nejprve telefon pøedstavit po stránce hardwaru. Rozmìry tohoto malého komunikátoru jsou 92 x 53 x 18 milimetrù a pøedev¹ím podobná tlou¹»ka se u¾ dnes moc nenosí a to ani pokud pøihlédnu k faktu, ¾e se jedná o telefon s plnohodnotnou vysouvací klávesnicí. Stále ale platí, ¾e tenèí telefony se zkrátka více líbí a výrobce by se toho pøí¹tì mìl více dr¾et. Hmotnost je pak podobnì rozumných 136 gramù a to vèetnì baterie s kapacitou 1200 mAh, která se nachází pod zadním krytem a zaruèuje telefonu více ne¾ dobrou výdr¾. Základním ovládacím prvkem je opìt dotykový displej, který je ale po v¹ech stránkách lep¹í, ne¾ který jsme vidìli u pùvodního modelu X10 Mini Pro. Úhlopøíèka je celé tøi palce a to u¾ je na pohodlné ovládání telefonu dostateèná hodnota, výraznì se vylep¹ily také ostatní parametry. Displej tak novì zobrazí a¾ 16 milionù barev a nabízí rozli¹ení 320 x 480 pixelù. Právì ni¾¹í rozli¹ení displeje proti vy¹¹ím modelùm je zárukou velmi rychlého chodu telefonu, o tom ale a¾ v dal¹ích kapitolách.Døíve Sony Ericsson pøímo z výroby lepil na displej velmi kvalitní fólii, která témìø nebyla vidìt a byla skuteènì velmi kvalitní. U modelu XPERIA Mini Pro najdete kvalitní fólii také v základním balení, tentokrát si ji ale na telefon musíte sami nalepit, výrobce ji toti¾ dodává zvlá¹». Rozhodnì ale potì¹í, ¾e si ji nemusíte nikde zvlá¹» kupovat a máte ji pøímo na konkrétní telefon. Kdy¾ u¾ jsem naèal obsah balení, kromì standardních vìcí zde najdete také 2 GB pamì»ovou kartu (co¾ není mnoho, ale na základní pou¾ití staèí) nebo tøeba náhradní výmìnný kryt. Pøedev¹ím tmavì modrý zadní kryt vypadá skuteènì skvìle, v mém balení ale bohu¾el nebyl (telefon mám ze zahranièí). Pod displejem se nachází jedno klasické hardwarové tlaèítko a dvojice tlaèítek senzorových a právì sem budu smìøovat asi nejvìt¹í výhradu vùèi celému telefonu. Zaènu senzorovými tlaèítky - aè je tento styl ovládání velmi moderní a toto provedení se hodí do designu telefonu, z pohledu u¾ivatelského komfortu a jistoty ovládání se jedná o krok zpìt neb nikdy nezískáte tak dobrou odezvu, jako u klasického tlaèítka.

10~138.JPG 11~131.JPG 12~125.JPG 1~159.JPG
2~153.JPG 3~156.JPG 4~156.JPG 6~142.JPG

Ani klasické prostøední tlaèítko ale není zárukou naprostého pohodlí. Co¾ o to, veliké je dost a maèká se velmi dobøe. Problémem je ale jeho umístìní. Tlaèítko je toti¾ umístìné hroznì nízko a díky tomu se s ním nepracuje dobøe. Jednou variantou je dr¾et telefon úplnì za okraj, pak palcem relativnì dobøe na tlaèítko dosáhnete. Druhou variantou je pøi práci s klávesou prst ohýbat. Ideální a pohodlné není ani jedno øe¹ení, ale zvyknout se to dá. Pøesto mì trochu mrzí, ¾e musel u¾ivatelský komfort ustoupit atraktivnímu provedení. Po pøibli¾nì dvou týdnech pou¾ívání u¾ ale tento problém neregistruje, kdy¾ èlovìk nemá na výbìr, tak si zkrátka zvykne (a upøímnì - na Mini Pro si budete zvykat velmi rádi). Ve spodní èásti telefonu se nachází pouze ou¹ko pro na ¹òùrku, na levém boku pak nenajdeme vùbec nic zajímavého, v¹e dùle¾ité je toti¾ na stranì prav. Zde najdete jak tlaèítko pro ovládání hlasitosti (je dostateènì rozmìrné a dobøe se s ním pracuje), tak také dvoupolohovou spou¹» digitálního fotoaparátu. Také chod této klávesy je velmi pøíjemný a pomáhá pohodlnému fotografování. Celý bok telefon obíhá decentní støíbrný prou¾ek, který hodnì o¾ivuje jinak nepøíli¹ atraktivní èerné provedení. Osobnì mám sice èernou barvu velmi ráda celoèerný telefon by mi vùbec nevadil, v tomto smìru jsem ale spí¹e výjimka a tak se výrobci nedivím, ¾e zvolil právì toto øe¹ení.

Na horní stranì se audiokonektor jack a také micro USB konektor chránìný krytkou. Provedení rkytky se mi ale vùbec nelíbí, ta na Sony Ericssonu XPERIA Mini je nesrovnatelnì pohodlnìj¹í a praktiètìj¹í. Najdeme zde také malé vypínací tlaèítko - podle mého mohlo být klidnì podstatnì vìt¹í. Stejnì jako u tlaèítek pod displejem ale i tady zkrátka platí, ¾e výrobce v tìchto detailech dbal spí¹e na atraktivní provedení ne¾ na maximální funkènost. A také tady platí, ¾e po pár týdnech si na drobné tlaèítko pro spu¹tìní telefonu zvyknete. Na zadní stranì se nachází èoèka digitálního fotoaparátu a hned nad ní pøisvìtlovací dioda. Pod zadním krytem se nachází ji¾ jednou zmínìná baterie s kapacitou 1200 mAh, která pøi bì¾ném pou¾ití vystaèí na dva dny provozu. Pokud si s telefonem trochu pohrajete a upravíte si pár vìcí, mù¾ete výdr¾ je¹tì znatelnì prodlou¾it, ale o tom a¾ pozdìji. Po vysunutí spodního dílu se objeví velmi kvalitní a pohodlná QWERTY klávesnice, kterou mohu jen a pouze chválit. Tlaèítka mají jistý stisk a pí¹e se na nich skuteènì výbornì. Rychlé práci pomáhá dostateènì veliký mezerník (má velikost tøí standardních kláves) a také kvarteto ¹ipek, tak¾e se mù¾ete snadno a rychle posouvat do v¹ech smìrù. Toto pøedchozí model nemìl a pøi práci s textem to moc pohodlné nebylo, novinka u¾ ale podruhé tuto chybu nezopakovala. Rychlost zadávání textu je po pár dnech velmi solidní. Za v¹echno ostatnì hovoøí fakt, ¾e ani pøi pøímém srovnání s klávesnicí na mém BlackBerry nebyla XPERIA Mini Pro nijak v pozadí, klávesnice je skuteènì velikou devizou tohoto pøístroje. Trochu strach mám ale z vysouvacího mechanizmu, ten mi nepøijde stoprocentní.Konstrukci telefonu tedy máme úspì¹nì za sebou, pojïme se podívat na programové vybavení telefonu. Jednou z hlavních nevýhod star¹ích modelù X10 Mini (Pro) je nemo¾nost jejich oficiální aktualizace na novìj¹í operaèní systém. Na XDA (a také na na¹em webu) sice najdete nìkolik zajímavých ROM s vy¹¹ím Androidem, stále jsou ale postaveny na jádøe ze star¹ího Androidu a tudí¾ nìkteré vìci budou v¾dy absentovat. Novinka u¾ takové problémy nemá a pravdìpodobnì ani nikdy mít nebude, u¾ z výroby má toti¾ Android ve verzi 2.3.3 a s jistotou mù¾eme oèekávat také dal¹í aktualizace na vy¹¹í verze operaèního systému. Operaèní systém Android je velmi otevøenou platformou, co vám tedy v telefonu chybí, to se témìø s jistotou dá doinstalovat pomocí aplikace z Marketu, proto èást vìnovanou programovému vybavení berte trochu s rezervou. Pokud v telefonu provedete root, mù¾ete témìø v¹echny systémové aplikace nahradit za vlastní alternativy a v podstatì tak pøetvoøit celý telefon. My se ale budeme samozøejmì vìnovat recenzi telefonu ve stavu, v jakém jej bì¾nì koupíte v obchodì. Ve svém telefonu mám v souèasnosti firmware 4.0.A.2.368, tedy naprosto stejný firmware, jaký je u¾ v souèasnosti uvolnìný také pro modely Arc, Neo a Play. Ve¹keré informace v recenzi se tedy vztahují k telefonu s touto verzí firmwaru, po plánovaných aktualizacích se mohou nìkteré vìci mírnì zmìnit, témìø s jistotou to ale bude k lep¹ímu. Je¹tì ne¾ se zaètete do textu, doporuèuji shlédnout jednotlivá videa v èlánku. Pøeci jen jsou ¾ivé obrázky a bezprostøední dojmy v ledasèem lep¹í, ne¾ èistì psaný text a o telefonu si tedy podle mého udìláte lep¹í pøedstavu.

Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Hned po spu¹tìní telefonu si urèitì v¹imnete nového launcheru, který ale i tak patøí k tìm aplikacím, které si mù¾ete snadno a rychle nahradit nìjakou vlastní oblíbenou alternativou. Já to nakonec udìlal také, ale a¾ po nìkolika dnech pou¾ívání a za tu dobu musím øíci, ¾e defaultní øe¹ení patøí rozhodnì k tomu nejlep¹ímu, co jsem zatím v mobilních telefonech vidìl. Zatímco døíve byly mo¾nosti defaultního launcheru u Sony Ericssonu docela omezené, novinka u¾ jej má velmi propracovaný. Najdeme zde pìtici obrazovek s mo¾ností pøidávat na ka¾dou stránku vlastní widgety a koneènì padlo omezení, kdy na ka¾dé stránce mohl být jen jeden. Ovládání pomocí ikon v rozích displeje zùstalo, novì se ale do ka¾dého rohu vejdou a¾ 4 ikony. Na jednu obrazovku si tedy mù¾ete umístit spoustu odkazù a mít tak po ruce v¹echny oblíbené aplikace. Sám jsem nakonec od defaultního øe¹ení ustoupil jen z toho dùvodu, ¾e se nedá navolit ménì ne¾ právì tìch 5 obrazovek, zatímco mì pohodlnì staèí jediná.

Základem ka¾dého komunikátoru je kvalitní telefonní seznam a tady tentokrát výrobce nepochválím. Stále platí, ¾e napøíklad pou¾itý dialer patøí k tìm nejjednodu¹¹ím vùbec a docela mì mrzí, ¾e na tom výrobce nezapracoval. Náhradu na Marketu sice najdete za pár vteøin (a bude to zadarmo), tím spí¹e ale výrobce mohl pou¾ít nìjaké kvalitnìj¹í øe¹ení s vyhledáváním kontaktù pomocí T9 tak, jako u¾ to spoustu let má u svých telefonù bez otevøeného operaèního systému. V tomto smìru tedy ¾ádné zlep¹ení, pøitom by staèilo docela málo. Kdy¾ u¾ jsme u toho, co mi chybí pøímo v telefonu a musí se do nìj dodávat, pøidám dal¹í vìc - po stisknutí vypínacího tlaèítka bych ocenil volbu restart. Ta se dá do telefonu s rootem sice dohrát, ale takto u¾iteènou polo¾ku bych rád v telefonu vidìl standardnì. Prozatím jsem si ji dohrával do ka¾dé XPERIE s Androidem a jak je vidìt, je¹tì nìjakou dobu si ji dohrávat budu muset. Telefony od jiných výrobcù pøitom tuto polo¾ku standardnì ve vypínacím menu mají a obèasný plánovaný restart telefonu není na ¹kodu.

Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázkuKliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku Kliknìte pro zobrazení pùvodního obrázku

Za telefonní seznam tedy dávám palec dolù, pojïme ale je¹tì zpátky k defaultnímu launcheru. Ikony v menu se vám øadí do møí¾ky 4 x 4, pøièem¾ si samozøejmì poøadí ikon mù¾ete libovolnì pøeskupovat pøípadnì vyu¾ít nìkteré z øazení, které nabízí pøímo telefon (napøíklad dle abecedy nebo podle poètu spu¹tìní). Osobnì jsem pou¾íval tu druhou variantu, tak¾e jsem si menu nijak nenastavoval a èasto pou¾ívané aplikace se mi rychle posunuly hned na první stránku. Hodnì velikou podporu si telefon zaslou¾í za podporu schémat (co¾ je ale obecná vlastnost pou¾ité verze firmwaru, nabízí je toti¾ také modely Arc, Neo a Play). Snadno a rychle si tak pøímo v telefonu mù¾ete mìnit pozadí systémových aplikací a nejste u¾ striktnì odkázáni na standardní modrou barvu, která dlouhé roky telefonùm Sony Ericsson dominovala a kterou jsem v¾dycky rychle nahrazoval nìèím jiným, jeliko¾ jsem na ni pomalu zaèal bývat alergický. Sám jsem u svého telefonu zakotvil trochu pøekvapivì u èerveného provedení, telefon ale takto vypadá skuteènì skvìle a rozhodnì bych nemìnil, se stylem u¾ivatelského rozhraní jsem takto naprosto spokojený. Chvíli jsem sice zkou¹el i èernou nebo oran¾ovou variantu, èervená se ale nakonec ukázala být tou pravou pro mùj telefon. Rozhodující je ale fakt, ¾e máte na výbìr a ¾e pro tuto zmìnu nemusíte do telefonu nic nahrávat.

Pravdìpodobnì nejvíce se o funkcích telefonu (pota¾mo Androidu 2.3.3) dozvíme v polo¾ce nastavení, zde toti¾ najdeme témìø kompletní výèet dùle¾itých funkcí. Telefonu nechybí kompletní podpora rychlých dat a samozøejmostí je také pøítomnost Wi-Fi, která si bez problémù poradí také se ¹ifrováním. Pochválit musím stabilitu pøipojení, ani veliké objemy dat nejsou pro tento telefon ¾ádným problémem. Pro plné vyu¾ití pøístroje je ale fajn mít v telefonu internet od va¹eho operátora, rozhodnì to ale není podmínkou, hodnì zále¾í na stylu vyu¾ití. Sám napøíklad neomezená data mám, pou¾ívám je ale výhradnì na emaily. Aplikace se dají instalovat pøímo na pamì»ovou kartu a tím ¹etøit místo v telefonu, právì toto døíve hodnì chybìlo a star¹ím telefonùm se celkem rychle plnila interní pamì». Kdy¾ u¾ jsme nakousli tu pamì» - telefon nabízí 320 MB vnitøní pamìti, pøièem¾ si ale poradí i s pamì»ovými kartami microSD a to a¾ do velikosti 32 GB. Sám pou¾ívám kartu s polovièní velikostí a naprosto bez problémù, na bìh telefonu nemá ¾ádný negativní vliv. Zvuk z telefonu je velmi dobrý a zásluhu na tom má také technologie xLOUD, která vylep¹uje hlasitost reproduktoru. Kvalitu fotografií (ke kterým se je¹tì dostaneme) pak naopak vylep¹uje technologie Bravia. Nechybí samozøejmì ani integrovaný GPS modul, po nìkolika dnech testování mohu smìle prohlásit, ¾e je dostateènì pøesný pro bì¾né pou¾ití a potì¹í také integrovaný kompas. S telefonem se rozhodnì jen tak neztratíte.

k~10.jpg l~7.jpg m~7.jpg n~5.jpg o~5.jpg p~5.jpg q~2.jpg
r~3.jpg s~2.jpg t~2.jpg u~2.jpg v~2.jpg w~2.jpg x~3.jpg

Editor zpráv je trochu jednodu¹¹í, v¹e se øadí do pøehledných konverzací. Tady výrobce neexperimentoval a udìlal dobøe. U¾ základní øe¹ení je dostateènì pohodlné a komu by nevyhovovalo, mù¾e si vybrat vlastní. Do telefonu je kompletnì integrována podpora sociální sítì Facebook, pokud tedy na ní trváte dostatek èasu a chcete být v neustálém kontaktu s va¹imi pøáteli, telefon vám velmi výraznì vyjde vstøíc. Osobnì mì ale trochu mrzí, ¾e standardní cestou nejdou tyto aplikace odinstalovat. Pøeci jen ne ka¾dý z nás je na sociálních sítích aktivní. Pokud jste tedy na tom stejnì jako já a nechcete mít v telefonu zbyteèné ikony, budete muset provést root a tyto aplikace smazat. Organizaèní funkce asi nikoho nepøekvapí, najdete zde plnì synchronizovaný a velmi pøehledný kalendáø, nechybí ani opakovaný budík. Osobnì bych ale èekal také aplikaci na psaní poznámek nebo tøeba èasovaè a stopky, ¾ádná z tìchto vìcí se ale v telefonu nenachází a budete tedy opìt nuceni pohledat na Marketu. Tady výrobce úplnì nepochválím za výbìr funkcí, které do telefonu dát pøímo a které ne. Zrovna poznámky jsou u telefonu s kompletní QWERTY klávesnicí podle mého na místì a ani stopky nejsou neu¾iteènou funkcí, navíc tyto aplikace nezaberou témìø ¾ádné místo v pamìti telefonu.

Potì¹í ale dobrá práce s multimédii v¹eho druhu, telefonu nechybí kvalitní hudební pøehrávaè a povedená je také galerie obrázkù. V¹e funguje velmi rychle a jednodu¹e. Neøíkám, ¾e se jedná o nejkvalitnìj¹í mo¾né øe¹ení, ale prozatím jsem v tomto smìru nemìl ¾ádný problém. Pokud by vás omrzela hudba ulo¾ená pøímo v telefonu, mù¾ete pohledat na internetu nebo vyu¾ít klasické FM rádio. Co dal¹ího nám výrobce do telefonu nachystal? Opìt nechybí napøíklad Timescape, tedy aplikace na kompletní sledování va¹í komunikace s pøáteli. Pøímo v základu zde najdete podporu pro Twitter a Facebook, dal¹í roz¹íøení se dají zdarma stáhnout. Dle ohlasù na internetu tato aplikace ani døíve nepatøila pøíli¹ k oblíbeným a aèkoliv je nyní její bìh podstatnì rychlej¹í, stejnì ji asi moc zákazníkù vyu¾ívat nebude. Graficky je sice velmi pìknì zpracovaná a urèitì má co nabídnout, sám jsem ji ale témìø nepou¾il. Pokud nemáte úèet na vý¹e zmínìných sociálních sítích, nevidím dùvod pro její pou¾ití. V opaèném pøípadì ale její pou¾ívání mohu doporuèit, budete tak neustále online.

Chybìt nemù¾e ani povedený internetový prohlí¾eè, na Marketu ale najdeme napøíklad Operu nebo Firefox. U¾ defaultní øe¹ení ale pracuje velmi dobøe a aè sám web pøíli¹ na telefonu neprohlí¾ím, cokoliv jsem potøeboval, to jsem pøes telefon rychle na¹el. Kdy¾ u¾ jsme u rychlých dat a internetu - chybìt nemù¾e samozøejmì ani aplikace YouTube, její¾ význam asi nemá smysl jakkoliv dále objasòovat. Samozøejmostí je pøítomnost obou emailových klientù, pøièem¾ jeden z nich je u¹itý na míru Gmailu, ten druhý pak mù¾ete pou¾ít pro ostatní poskytovatele. Pro bì¾nou práci jsou tyto aplikace více ne¾ dostateèné, oceòuji velmi jednoduché nastavení a také svi¾ný chod. Úèet u Googlu je potøeba také pro stahování aplikací z Marketu, bez nìj pøijdete o jednu hlavních výhod operaèního systému Android. Na Marketu se nachází skuteènì obrovské mno¾ství aplikací, pøièem¾ vìt¹ina je k dispozici zdarma nebo za velmi nízkou èástku. Dal¹í u¾iteèné doplòky od výrobce:

- prùvodce nastavením -  v nìkolika krocích nastavíte hlavní parametry svého telefonu v pìkném prùvodci
- TrackID - pomocí internetu umí identifikovat témìø jakoukoliv skladbu (staèí kousek nahrát a odeslat)
- pøipojená zaøízení - jeliko¾ XPERIA Mini Pro podporuje standard DLNA, najdeme zde pøehledného správce
- Update center - kontroluje dostupné aktualizace telefonu, zajistí v¾dy aktuální firmware
- Správce Liveware - slou¾í pro správu pøipojeného pøíslu¹enství (napøíklad handsfree)Aèkoliv to mo¾ná nepatøí do standardní souèásti recenze, neodpustím si ani malou odboèku smìrem k neoficiálním úpravám telefonu. Díky oficiální mo¾nosti odemknout bootloader u nových telefonù Sony Ericsson se mo¾nosti úprav výraznì roz¹íøily a zároveò zjednodu¹ily. Jak jsem ji¾ naznaèil v úvodu èlánku, sna¾ím se telefony v¾dy maximálnì upravit pro své vlastní potøeby a jeliko¾ Mini Pro je mým vlastním telefonem, dal jsem si na tom skuteènì zále¾et. V telefonu tedy najdete upravený indikátor baterie a také povedené fonty z Motoroly. Nechybí ani výrazné promazání nepotøebných systémových aplikací nebo tøeba odstranìná bootovací obrazovka. Asi nejvìt¹ích zmìn doznalo samotné jádro systému, které je výraznì pøetaktované a podle potøeby mù¾e fungovat a¾ na frekvenci 1,9 GHz. Osobnì ale radìji pou¾ívám jako strop hodnotu 1,6 GHz, vy¹¹í u¾ dlouhodobì nejsou pro kondici procesoru zrovna vhodné. V dobì neèinnosti se procesor naopak sám podtaktuje a bì¾í na frekvenci 122 MHz, co¾ výrazným zpùsobem ovlivòuje výdr¾ baterie. Nìkteré z úprav jsem natoèil na video a vy si jej tak ní¾e mù¾ete prohlédnout. Asi ne ka¾dému se chce si s telefonem tolik hrát, na stranu druhou získáte naprostý originál vyladìný k va¹im vlastním pøedstavám a to za to podle mého stojí. Pokud si v¹e udìláte podle svého gusta, budete s telefonem nepochybnì je¹tì více spokojeni, ne¾ byste jinak byli. Ale jak u¾ jsem v tomto èlánku nìkolikrát zmiòoval, v pøípadì modelu XPERIA Mini Pro to není podmínka, spí¹e jen moje doporuèení.Plný výkon telefonu po pøetaktování prakticky není mo¾né pøi rozli¹ení displeje vyu¾ít, napøíklad pøi nìkterých hrách nebo pøi navigaci ale dostatek výkonu rozhodnì není na ¹kodu. Kdykoliv navíc mù¾ete bootloader znovu zamknout a získat tím zpátky záruku, rozhodnì se tedy není èeho bát. V souèasné dobì se ji¾ testuje výraznì upravené jádro pro Sony Ericsson XPERIA Mini Pro, které nabídne dal¹í zásadní vylep¹ení a v nejbli¾¹í dobì tak snad i plnì funkèní Recovery menu. Tady zatím nará¾íme na problém s chybìjícím hardwarovým tlaèítkem zpìt (na telefonu je pouze senzorové tlaèítko zpìt, to se ale aktivuje a¾ po startu telefonu). Samozøejmì chápu, ¾e ne ka¾dému se chce s telefonem hrát, právì to je ale výhoda modelu Mini Pro a dal¹ích nových telefonù Sony Ericsson. Telefony jsou plnì funkèní a dostateènì odladìné ji¾ po vybalení z krabice, pokud ale chcete telefon na míru, je vám umo¾nìn i tento vy¹¹í stupeò úprav.Na závìr jsem si nechal digitální fotoaparát, který najdete spolu s pøisvìtlovací diodou na zadní stranì telefonu. Poslední dobou jsem si u telefonù Sony Ericsson zvykl na trochu slab¹í výsledky, ani u dra¾¹ích telefonù nebyly poøízené snímky v¾dy bez chyb. Podání barev je dlouhodobì na velmi dobré úrovni, snímky ale po¹kozuje velmi necitlivá komprese a ztráta ostrosti. U modelu Mini Pro tomu bohu¾el není jinak a také tady se setkáváme sice se snímaèem o rozli¹ení 5 megapixelù, pøesto ale kvalita fotografií není výborná. Výrobce by se mìl trochu zamyslet nad tím, ¾e fotografie z modelu TXT Pro jsou datovì èasto vìt¹í ne¾ ty z dnes recenzovaného telefonu, který ale pøitom nabízí podstatnì vy¹¹í rozli¹ení a tomu by mìla odpovídat také kvalita fotografií. Potì¹í alespoò pøisvìtlovací dioda a také mo¾nost nahrávat kvalitní videozáznamy. Tak trochu tradiènì mù¾eme v dal¹ích verzích firmwaru postupnì poèítat s vylep¹ováním fotoaparátu, toto by mìl ale výrobce odladit v¾dy ji¾ pøed startem prodeje.Pokud si ale snímky nebudete prohlí¾et v plném rozli¹ení, ale tøeba jen na monitoru poèítaèe, kvalita bude dostateèná. Nechybí nìkolik rùzných re¾imù a velmi podrobné nastavení videa. Co ale je¹tì jednou pochválím je podání barev, které je velmi reálné. V tomto smìru odvádí fotoaparát velmi dobrou práci.

10~40.jpg 11~36.jpg 12~34.jpg 13~27.jpg 14~28.jpg
15~23.jpg 16~24.jpg 17~18.jpg 18~19.jpg 19~19.jpg
1~75.jpg 20~14.jpg 21~17.jpg 22~14.jpg 23~14.jpg
24~14.jpg 25~11.jpg 26~10.jpg 27~12.jpg 28~10.jpg
29~12.jpg 2~74.jpg 30~11.jpg 31~11.jpg 32~11.jpg
33~8.jpg 34~9.jpg 35~10.jpg 36~8.jpg 3~73.jpg
4~68.jpg 5~66.jpg 6~58.jpg 8~48.jpg 9~45.jpg

Hodnocení sice tentokrát nebude úplnì krátké, ale bude se nést ryze v pozitivním duchu. Sony Ericsson pøed pøibli¾nì dvìma mìsíci pøedstavil velmi kvalitní a vzhledovì povedený telefon, který dokázal rychle a za rozumnou cenu dostat na trh. A co více - ani po docela intenzivním testování jsem na telefonu nena¹el ¾ádné zásadnìj¹í problémy, které by mì jakkoliv omezovaly v pou¾ívání telefonu. Hardwarová klávesnice je natolik kvalitní, ¾e jsem snad poprvé zaèal zva¾ovat, jestli má smysl je¹tì jako primární telefon pou¾ívat komunikátor BlackBerry, co¾ je nepsaný etalon mezi telefony s kvalitní plnohodnotnou klávesnicí. Nabídka funkcí je komplexní, telefon nabízí obrovský pøebytek výkonu a také velmi ¹iroké mo¾nosti úprav. Telefon u¾ po vybalení z krabice je plnì pøipravený na pou¾ívání, pokud si ale rádi hrajete a chcete pøístroj posunout je¹tì dál, mù¾ete provést odemknutí bootloaderu a zaèít instalovat úpravy. Sám jsem se v tomto smìru stal jedním z testerù na XDA a mohl jsem tak být nápomocen pøi ladìní a vydání rootu pro tento telefon a také pro paralelní model XPERIA Mini. Telefonu nechybí ani moderní technologie z dílny Sony, jako napøíklad Bravia pro vylep¹ení kvality fotografií. Potì¹í na Android velmi solidní výdr¾, také displej je kvalitní a rozmìry pøitom zùstávají v rozumné normì. A» se na telefon dívám z jakéhokoliv pohledu, stále nevidím ¾ádné slabé stránky.

Hned od zaèátku prodeje je navíc XPERIA Mini Pro dostupná hned ve dvojici barevných variant, také toto beru jako pøíjemné plus. Pokud bych pøeci jen telefonu mìl nìco vytknout, bylo by to asi senzorové provedení tlaèítek pod displejem. Preferuji toti¾ klasická tlaèítka (mo¾ná jsem nemoderní, ale nabízejí vìt¹í jistotu pøi ovládání). Pokud jsem byl s pøedchozími telefony (Arc, Neo, Play) spokojený, z modelu XPERIA Mini Pro jsem vylo¾enì nad¹ený. A aèkoliv mì tøeba nìkdo obviní ze zaujatosti, kvality tohoto telefonu mi nikdo nevymluví. Dùkazem pro toto tvrzení budi¾ také fakt, ¾e jeden z mých pøedchùdcù ve vedení webu u¾ si telefon poøídil (tímto zdravím Martine, telefon ti rád nìkdy upravím :)) a druhý u¾ na nìj ¹etøí peníze. Oba pøitom patøí k velmi nároèným u¾ivatelùm, kteøí rozhodnì nesáhnou po nìèem nekvalitním. Mo¾ná se tedy vrací sláva Sony Ericssonu, který je schopný nabídnout dostateènì kvalitní komunikátory i pro nejnároènìj¹í u¾ivatele. Navíc v souèasnosti nemá XPERIA Mini Pro na trhu pøímého konkurenta, který by její prodeje mohl ohrozit...

Sony Ericsson XPERIA Mini Pro v bílé barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson XPERIA Mini Pro v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: RedRose Datum: 2011-09-23 18:13:55
2MILHAUS: ono jde spis o to ze SonyEricsson NIKDY zadnou aktualizaci na Froyo 2.2 NESLIBIL!! Neexistuje jedine oficialni (ani neoficialni) prohlaseni SE ve kterem by to slibil... Bylo to jen prani vsech majitelu a nic jineho...
. Autor: MILHAUS Datum: 2011-09-19 19:53:33
Zasmál jsem se u vìty: "s jistotou mù¾eme oèekávat také dal¹í aktualizace na vy¹¹í verze operaèního systému". 
Mám v souèasnosti X10 mini Pro a rád bych pøipomìl, ¾e i pro mùj telefon výrobce sliboval a v¹e zkonèilo studenou sprchou a zklamáním v podobì tìchto pár vìt:  
"Sony Ericsson dlouho sliboval, pøesto nakonec slib nedodr¾í. V¹echny dosavadní modely Xperia, tedy X8, X10, X10 Mini a X10 Mini Pro se u¾ aktualizace na Android 2.2 Froyo nedoèkají. Dùvod? Výrobce vsází na budoucnost a dosavadní u¾ivatele hází za hlavu. Není to pøitom poprvé!" [leden 2011] 
 
I já vsázím na budoucnost a je dost mo¾né, ¾e ji¾ nebude spojena s komunikátorem znaèky SE. 
Autor: pje Datum: 2011-09-18 14:48:09
Rád bych vìdìl, jestli dlouhodobì známý problém s nezvládnutím foto SW je øe¹itelný rootovsky. Podle mne je hw fo»áku schopen mnohem lep¹ího výstupu...
Autor: pje Datum: 2011-09-18 14:47:13
Rád bych vìdìl, jestli dlouhodobì známý problém s nezvládnutím foto SW je øe¹itelný rootovsky. Podle mne je hw fo»áku schopen mnohem lep¹ího výstupu...
Autor: pje Datum: 2011-09-18 14:43:55
Mnì vyhovuje qwerty, psát na tomhle deseti je trochu sci-fi...
Autor: pje Datum: 2011-09-18 14:41:44
Osobnì pova¾uji za tragédi, ¾e androidí Eriky nemají fo»ák, který zachycuje realitu pøedev¹ím ostøe, barevná vìrnost nikdy nemá u fotomobilù podstatný smysl (fajn¹mekøi fotí opravdu nìèím jiným). Tohle opravdu není fo»ák, lep¹í je spousta fixfokusù. Jinak s mo¾ností superu¾ivatelskoé konfigurace jde o první záva¾ný dùvod k tomu, abych si Androida od SE nìkdy poøídil. Èím více je mobil poèítaèem, tím více jej chci plnì kontrolovat.
Autor: C510 Datum: 2011-09-02 00:00:39
a tie fotky....vyzeraju otrasne....moja stara C510 robila ostrejsie a Elm krajsie celkovo...nieco otrasne...prepalene, neostre.... :cry
Autor: C510 Datum: 2011-09-01 23:59:39
tak takto chlapci....xperky mini pro maju nejake problemy so sumom pri natacani videa - vyrobca pracuje na jeho odstraneni. http://talk.sonyericsson.com/thread/22121?tstart=0
. Autor: Fenyamg Datum: 2011-09-01 22:51:06
Chtìl bych se zeptat, zda-li jste nezkou¹eli se pøipojit v poèítaèi k internetu pøes mobilní telefon (propojit USB) a jak je spojení stabilní?
Autor: Joza Datum: 2011-08-28 07:24:14
Co se týká klávesnice, nìkdo má QWERTY nìkdo (já mìl ¹tìstí) má QWERTZ. Zprovoznìní auto regulace bude dle mého otázka FW
Autor: HanysR Datum: 2011-08-26 19:18:30
Takze mohu souhlasit celkem s recenzi. Telefonek je rychly, prijemny, klavesnice ja paradni az na to ze je qwerty a ne qwertz. To je obrovske minus a nevim proc. Displej je trosku nazloutly mi prijde a jde to videt jen na bilem pozadi a s porovnanim jineho stroje. Nerozumim jedne veci - Mini Pro nema senzor okolniho osvetleni a automatickou regulaci podsviceni? Senzor ma, protoze zapina podsviceni tlacitek ale neumi to regulovat? V tomto pocasi jsem tedy nucen mit podsviceni neustale na 100% a to mi prijde celkem zbytecne. Diky za odpoved jak to skutecne je.
Autor: EifelCZ Datum: 2011-08-25 01:06:54
Parádní recenze, autor mi mluví z du¹e, ve v¹em souhlasím. Jen by mì zajímalo, zda se u nás dají dokoupit výmìnné zadní kryty, protoze jsem k mému telefonù nedostal zmínìný tmavé modrý, ale takový svìtle modrý a rád bych si chtìl nìjaké dkoupit. Díky moc.
Autor: Sherpa Datum: 2011-08-24 12:18:33
no vyzera naozaj dobre. mam ho v plane vymenit za velku x10 uz par mesiacov akurat ma dost neprijemne prekvapila kvalita fotiek. ta kompresia bije do oci a navyse maju tie fotky vyse 1MB! pri takom stupni kompresie by mohli mat 200kb
Autor: fifo171 Datum: 2011-08-24 11:09:46
mam o tento telefon zaujem, ale mam jednu otazku :) 
mohol by mi niekto potvrdit, ci ma Xperia Mini Pro tento problem pri nahravani videa ??? 
 
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1225448
. Autor: oldrich.mladek Datum: 2011-08-24 09:54:50
Xperka mini pro se opravdu povedla, mì okouzlila na první pohled.  
Co se týèe senzorových tlaèítek, tak fungují naprosto spolehlivì a je to jen o zvyku, já u¾ bych nechtìl klasická tlaèítka, ale je fajn, ¾e Home tlaèítko je klasické HW, usnadòuje to odemykání telefonu, jen je na mì dost tuhé, umístìní mi nevadí. 
 
Co se týèe konstrukce, tak mìl jsem v rukou dva kousky a oba byli naprosto precizní, ¾ádná vùle vysouvacího mechanizmu, prostì paráda.  
 
1500 mAh baterka by byla fajn, ale aspoò 1200, je to lep¹í, ne¾ u telefonù s 1500 mAh a 4" displejem :-). 
 
©koda, ¾e qwertz varianta se neprodává i u nás, kdy¾ u¾ ji vyrábí a prodávají v sousedním Nìmecku. Ale èlovìk to pøekousne. Pro záruku cokoliv.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >