" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Neo - recenze prodejního trháku | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 27. kvtna 2011
Pøed nìkolika mìsíci Sony Ericsson pøedstavil nástupce modelu Vivaz, tentokrát ale nevsadil na zastaralý Symbian, ale spolehl se na moderní Android. Telefon napìchoval funkcemi a¾ po okraj a v¹e navíc zabalil do krásného tìla. Tím vznikl Sony Ericsson XPERIA Neo, komunikátor s velikým prodejním potenciálem. Ten ale dostal citelnou ránu velikým zpo¾dìním, které nové modely nebraly. V dne¹ní recenzi se dozvíte v¹echny dùle¾ité vlastnosti, pro které mìl telefon ¹anci uspìt.
1~150.JPG 12~119.JPG 14~113.JPG 3~146.JPG


Sony Ericsson letos pøedstavil ji¾ ¹est mobilních telefonù, v¹echny mají ale jeden spoleèný jmenovatel - jedná se o výbornì vybavené komunikátory s operaèním systémem Google Android. Výjimkou není ani dnes recenzovaný model XPERIA Neo. Aèkoliv jsou si jednotlivé telefony velmi podobné, ka¾dý má jiné zamìøení a na trhu si tak navzájem na¹tìstí nebudou konkurovat. Právì od modelu Neo se oèekávalo výrazné zvý¹ení prodejù a jak si uká¾eme v dne¹ní recenzi, a¾ na pár drobností se výrobci podaøilo uvést vyvá¾ený telefon v atraktivním obalu. Ve¹kerou radost ale kazí pomalé dodávky na evropský trh, u nás se napøíklad XPERIA Neo oficiálnì zakoupit nedá. K èemu je pak výrobci výborný telefon, kdy¾ není schopen jej dostat na trh a prodávat zákazníkùm. Ostatní konkurenti od jiných výrobcù jsou ji¾ prodeji a jeliko¾ se v dne¹ní dobì jen tì¾ko hledá telefon, který by byl podstatnì lep¹í ne¾ konkurenti, právì nedostupnost na trhu mù¾e být dùvodem, proè spousta potenciálních zájemcù o Sony Ericsson XPERIA Neo radìji pøejde ke konkurenci. Takto dlouhé èekání by nebavilo ani mì a zemìtøesení v Japonsku na tom nic nemìní.

10~133.JPG 11~126.JPG 1~150.JPG 13~115.JPG
1~151.JPG 14~113.JPG 2~144.JPG 12~119.JPG

Hlavní výhody
- atraktivní vzhled
- nejnovìj¹í verze Androidu
- kvalitní displej
- rychlý a spolehlivý bìh
- dostateèný výkon
- baterie s kapacitou 1500 mAh
- komplexní funkèní výbava
- precizní konstrukce
- HDMI konektor
- multimediální funkce
- výraznì vylep¹ený defaultní launcher

Hlavní nedostatky
- stále není oficiálnì v prodeji
- fotoaparát zatím nedosahuje na své maximum
- výdr¾ by mohla být lep¹í
- cena by mohla být ni¾¹í

2~145.JPG 3~147.JPG 4~146.JPG 5~144.JPG
6~135.JPG 7~136.JPG 8~135.JPG 9~131.JPG

Je¹tì ne¾ se pustím do rozboru rozmìrù a hmotnosti telefonu, dovolím si malou odboèku, která ale bude k tématu. Sony Ericsson XPERIA Neo je prostì a jednodu¹e velmi krásný a atraktivní telefon. Vzhled se výrobci povedl po v¹ech stránkách a pøístroj se líbí ka¾dému, komu jsem mìl mo¾nost jej ukázat. Kromì tmavé varianty se navíc bude tento model prodávat také v barvì èervené, na své si tak pøijdou také sleèny èi dámy. U¾ od pøedstavení telefonu se ze v¹ech stran na jeho vzhledu line chvála a já nemám na výbìr, ne¾ se k tomu pøipojit. Po stránce vzhledu se telefon jednoznaènì povedl, tady ale na chvíli s chválou pøestanu. Nelíbí se mi toti¾ úplnì zpracování telefonu. Ne ¾e by bylo vylo¾enì nekvalitní, plastové tìlo je udìláno na celkem vysoké úrovni. Pøi pøímém srovnání s komunikátory od HTC je to ale vylo¾enì slabé. Aktuálnì mám k dispozici HTC Desire S a kovové tìlo je zkrátka luxusní, stejnì jako konstrukce. V tomto smìru udìlal Sony Ericsson malý krok kupøedu, na konkurenci ale bohu¾el je¹tì stále ztrácí. Osobnì nechápu, co výrobce má proti pou¾ití kovu na svých telefonech, sám bych po takovém pøístroji s chutí sáhl a rozhodnì bych nebyl jediný. Témìø celou pøední stranu telefonu zabírá dotykový kapacitní displej, který má úhlopøíèku 3,7 palce a rozmìrovì mi pøijde naprosto ideální. Aè jsem schopný zvládnout i rovné 4 palce, osobnì pova¾uji právì hodnotu u modelu Neo za optimální kombinaci mezi maximálními rozmìry displeje a pohodlným ovládáním. Displej má samozøejmì opìt rozli¹ení 854 x 480 pixelù, podporuje multitouch a je schopný zobrazit a¾ 16 milionù barev. Navíc podporuje technologii Mobile Bravia, která by mìla zajistit kvalitnìj¹í obraz i fotografie. Praktický pøínos technologie nedoká¾u posoudit, displej se mi ale líbí i pøi porovnání s rùznými AMOLED displeji, tohle je ale dle mého spí¹e na vkusu a na tom, jaké podání barev vám vyhovuje. Pod displejem se nachází hned trojice hardwarových tlaèítek, ¹ipka se pøesunula na levou stranu a naopak tlaèítko s vyvoláním kontextové nabídky se pøesunulo na stranu pravou. Tlaèítka chválím za zpracování, jsou velmi výrazná a dobøe se s nimi pracuje.Rozmìry telefonu jako takového jsou 116 x 57 x 13 milimetrù, tento údaj je ale trochu zkreslený v tom smìru, ¾e telefon je prakticky ve v¹ech smìrech výraznì zakulacený. Aèkoliv tedy z pohledu èísel se jedná o veliký telefon, realita je zcela jiná a telefon se právì díky oblým hranám velmi dobøe dr¾í. Souèasnì ale právì díky nim nedr¾í tøeba moc dobøe polo¾ený na stole a má tendenci se otáèet. Osobnì tak ale telefon nepou¾ívám vùbec, tak¾e mi toto nevadí. Velmi pøíjemná je i hmotnost 126 gramù. O konstrukci jsem ji¾ mluvil, tak¾e jen zopakuji, ¾e sice je kvalitní, rozhodnì ale není úplnì precizní. Na horní stranì se nachází jak HDMI konektor, tak také dvojice standardních konektorù pro pøipojení sluchátek a datového kabelu. A¾ na audio konektor jack, který se nachází uprostøed horní hrany (optimální umístì, tady výrobce chválím) jsou zbylé dva konektory chránìny krytkou, se kterou se mi ale nijak slavnì nepracovalo a rozhodnì bych si dovedl pøedstavit i øe¹ení pohodlnìj¹í. Navíc krytky jako takové není tì¾ké omylem vytáhnout úplnì a tím pádem také ztratit. LEvý bok je designovì naprosto èistý, to zajímavé se nachází na boku pravém. Zde najdete zapínací (respektive zamykací) tlaèítko, ovládání hlasitosti a také pohodlnou spou¹» fotoaparátu. V¹echna tlaèítka jsou velmi pohodlná a práce s nimi je dostateènì pøíjemná. P5edev¹ím spou¹» fotoaparátu mi vylo¾enì sedla a s telefonem fotím velmi rád. Zadní strana telefonu je velmi výraznì tvarovaná, co¾ vypadá pìknì. Telefon se i pøes výrazné tvary v ruce dr¾í skuteènì dobøe. Nechybí zde jak èoèka digitálního fotoaparátu tak také pøisvìtlovací dioda. Chválím i umístìní fotoaparátu, u Sony Ericssonu XPERIA Neo se mi nikdy nestalo, ¾e bych si èoèku omylem sám zaclonil (jako se mi to èasto stávalo u modelù Arc a Play).Základem telefonu je operaèní systém Android 2.3.2, právì v tìchto dnech se ale na svìt zaèíná dostávat aktualizace na verzi 2.3.3. To se ale zatím týká pouze modelù Arc a Play, u modelu Neo tomu ale bude brzy stejnì. Jeliko¾ ale telefon zatím není v prodeji, je toto téma tak trochu zbyteèné.  Operaèní systém Android ve verzi 2.3.2 je ji¾ velmi dospìlý a odladìný operaèní systém, díky silnému procesoru s taktem 1 GHz a dostatku operaèní pamìti je celý chod telefonu velmi svi¾ný a v podstatì na nic nemusíte èekat. Je tady ale jedna výjimka a tou je start telefonu. Zatím jsem nena¹el pøíèinu, ale nové Sony Ericssony startují velmi pomalu a ani model XPERIA Neo v tomto smìru není výjimkou, ba spí¹e naopak. Telefon se zapíná velmi dlouho a to u¾ je na mì moc, aè nejsem z komunikátorù BlackBerry na rychlé starty moc zvyklí. Konkurenèní HTC Desire S v podstatì se stejným hardwarem se zapne doslova za pár vteøin. Sice telefon v souèasnosti moc èasto nezapínám respektive nevypínám (není k tomu dùvod), obèas je lep¹í jej restartovat a já nevidím dùvod, proè by to mìlo trvat tak dlouho.Velmi zásadního vylep¹ení se doèkal defaultní launcher. Ten je velmi rychlý a pøehledný, nabídne pìtici obrazovek s dostatkem mo¾ností nastavení. Je¹tì více ale chválím samotné menu telefonu, které se dá libovolnì pøeskládat. Tato mo¾nost mi u pøedchozích modelù chybìla a aèkoliv se samozøejmì ji¾ døíve dal doinstalovat nový launcher, který chybìjící funkce pøidal, je lep¹í mít toto v základu. Sony Ericsson XPERIA Neo (a v¹echny ostatní nové telefony) ji¾ mají natolik kvalitní launcher, ¾e nevidím nezbytnì nutnou jeho okam¾itou výmìnu. Ka¾dému ale vyhovuje nìco jiného, tak¾e proè ne. Základní nabídka bonusových programù k tìm standardním Androidovým je pomìrnì chudá, v tomto smìru je tøeba HTC nesrovnatelnì vepøedu.Na úvod bych zaèal telefonním seznamem, tady ale budu od poèátku docela kritický. Co pochválím je prakticky neomezená kapacita, mo¾nost ulo¾it ke ka¾dému z kontaktù spoustu detailù, provázanost se sociálními slu¾bami i s va¹ím kalendáøem. Jinak je ale provedení telefonního seznamu a také dialeru pomìrnì slabé. Pøehlednost mi pøijde chabá a hledání v telefonním seznamu je neskuteènì pomalé. Pokud uvá¾ím, ¾e Sony Ericsson u¾ pøed mnoha lety mìl na telefonech bez otevøeného operaèního systému odladìné vyhledávání v telefonním seznamu pomocí T9 pøímo z úvodní obrazovky, pak nedoká¾u pochopit, ¾e toto ani nové modely v dostateèné kvalitì neumí. Na¹tìstí je na Marketu spousta freeware programù, které toto umí o¹etøit. Výrobce by si ale mìl uvìdomit, ¾e prodává mobilní telefon a ne¾ se vrhne do vylep¹ování slo¾itých funkcí, mìly by naprosto preciznì být zvládnuté ty základní a dùle¾ité. Jasnì, nainstalovat alternativu z Marketu zabere pár vteøin. Ale proè bych to jako zákazník, který za telefon zaplatil nemálo penìz, mìl dìlat? Nechci být pouze negativní, ale v tomto smìru jsem èekal více. V podstatì zde máme základní øe¹ení operaèního systému Android, výrobce k tomu ale nepøidal vùbec nic navíc. Úplnì stejnì v tomto smìru hodnotím v¹echny novinky a pøijde mi to docela ¹koda. Výrobce zbyteènì ztrácí v oblastech, kde by náprava souèasné situace vùbec nemusela být moc problematická, spí¹e naopak. Spolehnout se kompletnì na Google sice nebude ¹patný krok, ostatní výrobci ale makají více.Dùle¾itou souèástí telefonu jsou samozøejmì zprávy v¹eho druhu, tady se toho ale moc nového neudálo. Softwarová klávesnice je dostateènì kvalitní, pokud by vám náhodou nevyhovovala, dá se stáhnout pøípadnì koupit jiná. Docela jsem s ní ale spokojený a pøeklepù na ní moc nedìlám, tak¾e jsem zatím nemìl moc dùvodù mìnit. Skvìle zpracovaný je klient pro Gmail, na vá¹ úèet se následnì navá¾e také Market nebo tøeba Kalendáø. Úèet u Googlu není pro telefon s Androidem nezbytnou podmínkou, pokud se mu bráníte, mù¾ete si vytvoøit jen nìjak fiktivní úèet pouze pro práci s telefonem. Pokud ale naopak slu¾eb Googlu vyu¾íváte, pak vám budou servírovány ve velmi pìkné a funkèní podobì. skvìle funguje synchronizace, výbornì zpracované jsou také SMS zprávy a vyu¾ít mù¾ete i podporu mnoha dal¹ích kecálkù. Operaèní systém Android nabízí v tomto smìru prakticky neomezené mo¾nosti. U¾ nyní je pak v telefonu integrovaná aplikace Facebook, od pøí¹tí verze operaèního systému bychom se ale mìli doèkat je¹tì podstatnì vìt¹ího provázaní této sociální sítì do telefonu. Pøesnì vzato u¾ bych pak nemluvil o provázanosti, ale o pøímé integraci do jednotlivých nabídek. Pro odpùrce sociálních sítí snad jen dodám, ¾e toto (na¹tìstí) pùjde vypnout. U modelù Arc je ji¾ aktualizace dostupná, vypnutí ale zatím ne, tak¾e jsem docela zvìdav, jestli se Sony Ericssonu podaøí v¹e je¹tì dotáhnout do konce i pro nemilovníky sociálních sítí.Pochvalu si zaslou¾í organizaèní funkce, ty jsou ale výbornì zpracované témìø na ka¾dém Android telefonu a tak chválím spí¹e platformu, ne¾ samotného výrobce. Pokud nemáte nìjaké extra nároky, vystaèíte si s aplikacemi pøímo v telefonu. Mo¾ná jen doplníte nìjaké widgety na úvodní obrazovku, které vás budou informovat tøeba o zme¹kaných nebo nadcházejících událostech. Kalendáø je graficky pìknì zpracovaný a je dobøe zpracovaný do systému. Tohle v¹echno u¾ má zkrátka Android velmi dobøe odladìné. Nechybí ani opakovaný budík, jinak se ale v telefonu moc aplikací nenahromadilo a výrobce evidentnì poèítá s tím, ¾e si do telefonu dodáte to, co budete potøebovat. Zrovna v tomto smìru ale podle mého ¹etøil na nepravém místì a kvalitnìj¹í organizaèní funkce v základu by asi nikomu nevadily. Potì¹í alespoò kalkulaèka, prohlí¾eè YouTube videí nebo tøeba aplikace TrackID.Co se týká dal¹ích funkcí telefonu, nepova¾uji za dùle¾ité jej nìjak dále rozebírat podrobnìji. Telefon nabízí kompletní podporu rychlých dat, v sítích tøetí generace ale energie z baterie ubývá pomìrnì rychle. Nechybí sí»ová karta Wi-Fi, která mi pøijde o nìco citlivìj¹í, ne¾ u pøedchozích modelù. Stále to ale není úplnì optimální. Alespoò si bez problémù poradí se ¹ifrováním. Vzhledem k aktuálnímu operaènímu systému asi nikoho nepøekvapí podpora tetheringu, tady budu výrobce hodnì chválit, proto¾e bì¾í velmi spolehlivì a stabilnì i pøi del¹í práci s telefonem. Na krat¹í vzdálenost vyu¾ijete napøíklad Bluetooth, k poèítaèi se mù¾ete pøipojit pøes USB kabel. Jestli jsem pøed chvílí chválil, teï ale budu hodnì kritizovat. Správce pøipojení k poèítaèi je asi nejvìt¹í nesmysl, jaký jsem kdy vidìl. Spousta rùzných slo¾itì pøepínajících se re¾imù, zbyteèné zdvojování a ztrojování toho samého. Tady dávám výrobci palec dolù, nechápu proè nepou¾il standardní øe¹ení. Opìt se to dá vylep¹it pomocí externích aplikací, ale pøijde mi to zbyteèné, staèilo do toho nezasahovat. Potì¹í naopak integrovaný GPS modul, který je opìt o nìco lep¹í, ne¾ u pøedchozích telefonù. V tomto smìru je nyní Sony Ericsson podle mého i pøed konkurencí, pøíjem signálu je skuteènì kvalitní. Samozøejmostí je kvalitní internetový prohlí¾eè, nepøekvapí ani podpora technologie Flash. Pokud by se vám náhodou nelíbil, na Marketu najdete tøeba kvalitní Operu.Je¹tì ne¾ se podíváme na hraní her, dovolím si malou odboèku k rootu a vìcem, které s ním souvisí. Sony Ericsson ji¾ pøed èasem oficiálnì oznámil, ¾e u nových telefonù nabídne mo¾nost odemknout bootloader a velmi snadno tak instalovat vlastní upravené ROM. Zatím sice ¾ádné k dispozici nejsou, v¹e by ale mìlo být pouze otázkou èasu. Také root je pro Sony Ericsson XPERIA Neo ji¾ nìjakou dobu dostupný a úpravy telefonù se tím dostávají do jiné dimenze. V¹e má ale jeden podstatný háèek - Sony Ericsson spustil pøi aktualizaci softwaru pøes SEUS (a také pøi opravì telefonu v servise pomocí nástroje Emma) kontrolu tìchto modifikací a pokud je vá¹ telefon pozitivnì oznaèený, pøicházíte o záruku a také o mo¾nost oficiálnì si nahrát do telefonu nový software. Na jednu stranu výrobce v tomto smìru chápu, ani tak mi to ale nepøijde úplnì ¹»astnì øe¹ení. Aèkoliv jsou v¹echny nové telefony velmi kvalitní, root dává zku¹eným u¾ivatelùm ¹iroké mo¾nosti dal¹ího pøizpùsobení. S tím je ale nyní konec, minimálnì pokud nechcete pøijít o záruku. V posledních dnech se spekuluje o tom, ¾e Sony Ericsson není pøes SEUS schopen poznat, zdali v telefonu máte nebo nemáte neoficiální ROM. Aktualizace tedy nejde nikomu, kdo má odemknutý bootloader. Tohle se komunitì líbit nebude, konkrétnì v tomto smìru ale Sony Ericsson není o nic hor¹í ne¾ ostatní výrobci. HTC úpravy svých telefonù omezuje stále více a samotný Google je docela výraznì proti rootu. Pokud by se dal systémový balast odstranit, nikdy bych root nepotøeboval. Takto ale telefony s Androidem nevydr¾í nabité zrovna dlouhou dobu a odstranìním zbyteèných aplikací se s tím dá ledacos udìlat.Telefon samozøejmì nabídne spoustu dal¹ích mo¾ností, jak zkrátit volnou chvíli. Potì¹í kvalitní hudební pøehrávaè, ostudu ale neudìlá ani pøehrávání videa. Velmi potì¹í pøítomnost HDMI konektoru, ten by u moderního multimediálního telefonu skuteènì v souèasnosti ji¾ chybìt nemìl. Co ale chybí je právì HDMI kabel v základním balení, bude tedy potøeba jej dokoupit. Hned po pøipojení telefonu skrze HDMI se automaticky spustí galerie a mù¾ete va¹ím známým zaèít pøedvádìt va¹e fotografie nebo videa. Zajímavým doplòkem je aplikace LiveWare, která se stará o pøipojení va¹eho telefonu s originálním pøíslu¹enstvím Sony Ericsson. U¾ tak nemusíte slo¾itì vyhledávat jednotlivá zaøízení a pøipojovat se k nim, o v¹e se psotará právì tato aplikace. Funguje spolehlivì a rychle. Podobných doplòkù bych urèitì ocenil více. Líbí se mi také kvalitní galerie se spoustou zajímavých efektù, prohlí¾ení va¹ich fotografií je velmi rychlé.

Fotoaparát vzbuzuje veliká oèekávání, zatím je ale nedokázal úplnì naplnit. PRvní verze firmwaru, kterou mám v modelu Neo, se vyznaèuje sice velmi dobrým podáním barev, opìt ale dochází k docela výrazné kompresi fotografií i pøi volbì nejvy¹¹í kvality a rozli¹ení. Rozli¹ení 8 megapixelù je samo o sobì výborné, fotografiím pøi prohlí¾ení v plné velikosti ale docela citelnì chybí ostrost. U¾ nìkolik let se u Sony Ericssonu opakuje situace, za které telefon po vstupu na trh nenabízí nejlep¹í fotografické výsledky, postupem èasu se ale výraznì zlep¹ují. Doufám, ¾e tentokrát tomu nebude jinak, nejvíce bych ale ocenil, pokud by fotoaparát fotil poøádnì hned od zaèátku. Kvalita videa pak naprosto kopíruje kvalitu fotografií,opìt je zde podle papírových parametrù telefon naprostou ¹pièkou, reálné výsledky ale tak dobré zdaleka tak dobré nejsou a nepomù¾e ani velmi ¹iroká mo¾nost nastavení fotoaparátu a videokamery. chválím alespoò je¹tì jednou velmi pohodlnou spou¹».

10~38.jpg 11~34.jpg 12~33.jpg 14~26.jpg 15~21.jpg
16~22.jpg 18~18.jpg 1~72.jpg 20~12.jpg 21~15.jpg
22~12.jpg 23~13.jpg 24~13.jpg 25~10.jpg 26~9.jpg
27~11.jpg 2~71.jpg 3~70.jpg 4~65.jpg 7~50.jpgSony Ericsson XPERIA Neo mìl rozhodnì potenciál stát se nejlépe prodávaným telefonem z leto¹ních novinek na¹eho oblíbeného výrobce. Zemìtøesení v Japonsku (dle vyjádøení výrobce, kterému ale u¾ nyní úplnì nevìøím) ale docela zpo¾ïuje dodávky telefonù na ná¹ trh a ani v dobì psaní tohoto èlánku se u nás XPERIA Neo oficiálnì neprodává. Pøitom finální a plnì funkèní telefon mám doma ji¾ snad dva mìsíce a bìhem del¹ího testování jsem na nìm neshledal podstatnìj¹í závady. Nìkteré vìci sice úplnì je¹tì nejsou dokonalé, nevidím ale dùvod, proè telefon nepustit na trh. Máme ale témìø èerven a telefon se zde stále oficiálnì nenabízí. K èemu jsou pak propracované funkce a atraktivní design podpoøený novou verzí operaèního systému Android, kdy¾ si potenciální zákazník tento telefon zkrátka nemù¾e koupit. Konkurence se stále více prosazuje s dvoujádrovými procesory a jedinou ¹ancí modelu Neo je tak zaútoèit ni¾¹í cenou. Pokud se ale nebude pohybovat na (respektive samozøejmì klidnì pod) hranici osmi tisíc korun, jen tì¾ko bude mít telefon ¹anci uspìt. Hlavní konkurenti, kteøí byly pøedstaveni pozdìji, u¾ u nás na trhu jsou. HTC trh doslova zaplavuje spoustou telefonù s Androidem, LG a Samsung pak nabízí solidní vlajkové lodì, jejich papírové parametry jsou nìkde jinde, ne¾ u souèasných nejlep¹ích telefonù Sony Ericsson. Recenzi si dovolím zaslou¾it trochu netradiènì - ono je v podstatì úplnì jedno, jak kvalitním telefonem je Sony Ericsson XPERIA Neo. Na ná¹ trh se opìt dostane se zpo¾dìním a navíc cena nebude odpovídat souèasné situaci na trhu. Tak¾e o jeho úspìchu je rozhodnuto pøedem. A je to veliká ¹koda, jedná se o pìkný a dobøe vybavený telefon. Ale pokud nutnì nelpíte na znaèce Sony Ericsson, nemáte moc dùvodù na nìj èekat.

Sony Ericsson XPERIA Neo v èervené barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson XPERIA Neo v modré barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: papierka2 Datum: 2011-06-02 11:24:30
fiha...u¾ si ani neviem vybra» ¾e ktorý telefon si mám kúpi»..Sony Ericsson v¾dy vymyslý nieèo nové na trh!:)
Autor: Skrblík Datum: 2011-05-28 15:07:13
v podstatì nerozumím, proè je v logu spoleènosti je¹tì ericsson, nebo» dle mì má ji¾ v¹e pod palcem pouze sony. 
ano, jedná se o fajn mobil, ale jako vìt¹ina SEèek je pøedra¾ený. SE se asi ve svých oèích vidí jako kdovíjaký urèovatel novinek a král trhu, ale tìmi jsou Samsung a Apple. Navíc, z okolí vidím, ¾e Sony u lidí neustále klesá oblíbenost a to nejenom pøí¹erným pøístupem k zákazníkùm, ale i blokací snad úplnì v¹eho (proè je PSP a PS3 pøí¹ernì omezená ¾e neumí ani avi?) a v poslední dobì je Sony terèem výsmìchu a zloby spojenými s útokem na PSN. Tomu kralují pøemr¹tìné ceny jejich výrobkù (nevím kdo je ochotný dát za PSP v mobilu 14 tisíc..) atd. Sony Ericsson se veze se svojí mateøskou spoleèností a jako¾e to bude je¹tì solidní jízda, tak si dr¾te klobouky, asi to je¹tì bude hezky házet ..

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >