" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Play druhým pohledem (u¾ivatelské zku¹enosti) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Ganimed   
Steda, 29. ervna 2011
Sony Ericsson XPERIA Play je nejdra¾¹ím souèasným telefonem Sony Ericsson na trhu, za tuto cenu má ale co nabídnout. Ve své kategorii toti¾ telefon v podstatì nemá konkurenci a tento stav bude pravdìpodobnì je¹tì nìjakou dobu trvat. Celkem obsáhlou recenzi jste si u¾ mohli pøeèíst døíve, dnes si mù¾ete pøeèíst u¾ivatelské zku¹enosti u¾ivatele Ganimed z na¹eho fóra.
13~118.JPG 14~116.JPG 15~115.JPG 1~153.JPG


Na chvíli se mi dostal do rukou tento hezký telefon, zapùjèenou jsem mìl bílou variantu. Play se øadí do kategorie herních mobilù. Play je pøístroj, nebo spí¹e kombinace telefonu s operaèním systémem android 2.3 a herní konzole PlayStation od Sony. Telefon je osazen procesorem o taktu 1GHz, fotoaparátem 5Mpix s pøisvìtlovací diodou, na poslech hudby lze pak vyu¾ít 3,5 mm jack, vìt¹ina funkcí je standard Wi-Fi, GPS, stereo reproduktory.Materiál krytu je z lesklého plastu, na slunci se pøední strana docela dost leskne, kryt dr¾í pevnì a nikde nic nevr¾e. Po vysunutí se objeví plnohodnotný ovladaè známý z PlayStation, vìt¹inu lidí, kterým jsem telefon ukázal a pøedem ho neznali, vzhled telefonu moc nenadchnul, reakce nastala a¾ po vysunutí spodní ovládací èásti, to u¾ byl zájem i o hry. Výsuvný mechanismus je kvalitní a pevný.

Jsem vlastníkem PS3 a k nìmu mám známý ovladaè Sixaxis Dualshock 3 tomuto se Play nevyrovná ale i pøes to jsou ovládací prvky na výsuvné èásti pøesné a s jejich stiskem jsem problémy nemìl, jinou vìcí jsou ony napodobeniny ‘‘analogù‘‘ (dotekové ovládací prvky), kterým jsem na chu» nepøi¹el hry se mi s nimi ¹patnì ovládaly, dále je telefon vybaven dvìma klávesami L a R které jsou na boku pøístroje a pøí vysunutí padnou na prsty jak u ovladaèe, jsou plnì funkèní ale i zde jsem zaznamenal problém, klávesy nevyènívají nad boèní hranu pøístroje a také jsou hodnì hladké, èasto mi z nich sklouzávaly prsty a to v¾dy kdy¾ jsem pøi hraní potøeboval provést nìjaký uskok do boku. Na pøístroji mi taky chybí klávesa fotoaparátu, nepotøebuji ji pøímo na focení, staèila by mi jen na aktivaci fotoaparátu. Pøekvapila mne hmotnost telefonu 175g je dost. Pár dnù jsem nosil Play v kapse a rozhodnì jsem si na ni nezvyknul, nenosím ¾ádné volné obleèení a nemám velké kapsy, tudí¾ pro mne play na no¹ení do kapsy urèitì není. Vìt¹í hmotnosti si v¹imlo více lidí.Play je vybaven 5Mpix fotoaparátem, jeliko¾ telefon postrádá spou¹», øe¹í se focení dotekem na displej, mo¾nosti nastavení nejsou tak chabé jako u pøedchozích modelù, pøesto se mi vyprodukované výsledky nelíbí, fotky jsou nekvalitní, fotil jsem jak na automat, tak i s nastavením vyvá¾ení bílé podle prostøedí. Problémy jsou i u natáèeného videa, to trpí trháním obrazu jak pøi natáèení tak pøi jeho pøehrávání. Pøitom Play bez problému zvládl pøehrávat HD video ve formátu AVI (pøes doinstalovanou aplikaci). Lep¹í fotky vyprodukuje i stará K800i. Systém bì¾í na Androidu 2,3 námitky mám ke grafické nádstavbì kterou pou¾ívá SonyEericsson ve svých Androidech, vadí mi hlavnì mírné trhání pøi pøesouvání mezi kartami na hlavní obrazovce, telefon je celkem svi¾ný, ale vìøím, ¾e by byl o dost rychlej¹í kdyby ten paskvil nepou¾íval, a u herního telefonu je rychlost zvlá¹» dùle¾itá. V systému zùstaly bugy jako nemo¾nost vypnutí senzoru podsvícení displeje, který reguluje podsvícení, i kdy¾ ho máte nastaveno pomocí nìjakého widgetu na 100 procent, rovnì¾ zùstala chybná hlá¹ka pøi zapínání Bluetooth kde se objeví nápis ‘‘zapínání Wi-Fi‘‘. Tyto bugy jsem pozoroval i u star¹í X10 mini pro. V telefonu mne zaujala doteková klávesnice hodnì dobøe se mi na ní psalo a odezva displeje na dotek je kvalitní a pøesná. Na dotekovou klávesnici nejsem vùbec zvyklý, ale ta na Play mne pøekvapila. Vìøím, ¾e na ostatních leto¹ních modelech bude úplnì stejnì kvalitní.

Play má bezkonkurenèní ovládání pro hraní her, po vysunutí Play pøepne zobrazení do rozhraní od SE na le¾ato. Výsuvný ovladaè je rozhodnì lep¹í ne¾ jakékoliv bezcílné tápání a patlání po displejích, pou¾ívání virtuálních ovládacích tlaèítek a clonìní vlastními prsty na jiných telefonech, samozøejmì nikomu nebráni si takovou displej »apavou hru doinstalovat i na Play. Herní konzoli PSP se hry z Play asi nevyrovnají, pøipomínají mi hry z mého starého PS one. Výhodou oproti PSP je výraznì ni¾¹í cena her a také nezávislost na nìjakém PlayStation store, hry toti¾ pro Play nevyrábí jen Sony, ale i takový Gameloft a dal¹í. Mne osobnì zaujala vestavìná hra Star Battalion. U her jsem nezaznamenal ¾ádné sekání. Hraní je dost návykové hlavnì cestování v dopravních prostøedcích ubíhá hodnì rychle. Výdr¾ baterie na hraní je slu¹ná. Play si urèitì svou skupinu u¾ivatelù najde, kdo nechce hrát, mù¾e Play pou¾ívat jako klasický dotekový Android telefon, pøeká¾kou snad mù¾e být jen cena pohybující se okolo 14000Kè, co¾ se mi zdá moc, na to ¾e tøeba telefon nemá moc kvalitní fotoaparát, nemá ani HDMI konektor jako ostatní leto¹ní modely. Telefon je to celkovì hodnì hezký, ale asi není pro mne.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >