" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Play - recenze prvního herního telefonu se v¹ím v¹udy | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Steda, 25. kvtna 2011
Telefon, který se stal legendou je¹tì ne¾ vznikl. Existuje jen málo mobilních telefonù, které by se nìèím podobným mohly pochlubit, jeden z nich ale máme u¾ del¹í dobu v redakci a na dne¹ní den jsme si pro vás pøipravili jeho recenzi. Civilní obèanské jméno je Sony Ericsson XPERIA Play, na první pohled povedený komunikátor s Androidem s dostatkem funkcí za nemálo penìz. Více se ale bude pou¾ívat jeho slangové oznaèení, jedná se toti¾ o první PlayStation Phone na trhu. Urèitì se nejedná o dokonalý telefon, zá¾itek z hraní je ale bezkonkurenènì nejlep¹í mezi v¹emi souèasnými telefony.
17~102.JPG 16~110.JPG 25~71.JPG 26~66.JPG


Prakticky od chvíle, co se spojily spoleènosti Ericsson a Sony a vytvoøily spoleèný podnik Sony Ericsson se spekuluje o telefonu, který by nabídl mo¾nost hraní her na poøádné úrovni. Díky tomu, ¾e Sony stojí za platformou PlayStation se v¾dy nìjak pøedpokládalo, ¾e k tomu výrobce bude mít blízko. Dlouhé roky se ale nedìlo vùbec nic a pokusy s hraním her na mobilních telefonech se proslavila spí¹e Nokia se svou vlastní platformou. Spekulace ale opìt zaèaly nabírat na obrátkách poté, co se svìtu pøedstavila konzole PSP. Ta u¾ má k telefonu ne úplnì daleko pøedev¹ím rozmìry, výrobce navíc demonstroval, ¾e malé zaøízení mù¾e nabídnout obrovský výkon a skvìlý herní zá¾itek. Realizace si ale ¾ádala svùj èas a èekalo se také na dostateènì moderní operaèní systém, který by celý telefon pohánìl. Aèkoliv to trvalo docela dlouho, nakonec jsme se pøeci jen doèkali. Ji¾ na konci minulého roku se zaèaly objevovat první fotografie a pøedstavení nového modelu se výraznì pøiblí¾ilo. Nový telefon pak spatøil svìtlo svìta na leto¹ním kongresu MWC v Barcelonì a od té doby máme tu èet poznat Sony Ericsson XPERIA Play. Jedná se o první telefon, který nabízí certifikaci PlayStation a aèkoliv nechci zbyteènì pøedbíhat, v oblasti hraní her nemá v souèasnosti ¾ádnou konkurenci. Exkluzivita telefonu je znaèná a výrobce tomu pøizpùsobil i cenu, která není zrovna nízká. Pøístroj je v nabídce ve dvou barevných variantách, aè mám radìji barvu èernou, k modelu XPERIA Play mi mnohem více sedí barva bílá.

11~128.JPG 17~102.JPG 23~82.JPG 12~122.JPG
18~97.JPG 24~80.JPG 13~118.JPG 19~94.JPG

Hlavní výhody:
- bezkonkurenèní herní zá¾itek
- spousta hardwarových tlaèítek
- exkluzivní hry pouze pro tento model
- atraktivní design
- nejnovìj¹í verze Androidu
- kvalitní displej
- rychlý a spolehlivý bìh
- dostateèný výkon
- baterie s kapacitou 1500 mAh
- komplexní funkèní výbava
- precizní konstrukce
- multimediální funkce
- velmi kvalitní stereoreproduktory
- výraznì vylep¹ený defaultní launcher
- nabídka her

Hlavní nedostatky:
- cena
- hodil by se dvoujádrový procesor
- cena
- kvalita fotoaparátu
- cena
- citlivost analogových ovladaèù

25~71.JPG 14~116.JPG 20~98.JPG 26~66.JPG
15~115.JPG 21~93.JPG 16~110.JPG 22~85.JPG

Hned pøi pøedstavení telefonu mì velmi zaujala jeho hmotnost. Celých 175 gramù není na dne¹ní dobu rozhodnì málo a docela jsem z toho mìl obavy. Ty se ale na¹tìstí nepotvrdily, ba právì naopak. Vy¹¹í hmotnost je pro jisté dr¾ení a pohodlné hraní témìø nutností, dávám tedy za ni palec nahoru. V kapse telefon navíc je cítit, tak¾e vám z ní urèitì nevypadne, ani¾ byste si toho v¹imli. Ani rozmìry jako takové nejsou úplnì malé, v øeèi èísel se jedná o 119 x 62 x 16 milimetrù a pøedev¹ím vý¹ka a tlou¹»ka opìt nepatøí k nejmen¹ím. Sony Ericsson XPERIA Play si ale na nic nehraje, je to zkrátka poøádný kus telefonu. Pøesnìji øeèeno poøádný kus plastu... Osobnì bych uvítal trochu men¹í rozmìry telefonu, ale pou¾ití kovu pøi zachování stávající hmotnosti. Pøi pohledu na cenovku telefonu, která se pohybuje na hranici 14 tisíc korun, mám zkrátka pocit, ¾e by si u¾ivatelé kovové prvky rozhodnì zaslou¾ily. Výrobce se ale rozhodl spolehnout pouze na plast, ten je na¹tìstí v pøípadì modelu Play dostateènì kvalitní.

Vìt¹inu pøední strany zabírá kvalitní dotykový displej s rozli¹ením 854 x 480 pixelù, který je schopný zobrazit a¾ 16 milionù barev. Samozøejmì vyu¾ívá kapacitní technologii a plnì podporuje multitouch, který reaguje podstatnì lépe, ne¾ u pøedchozího modelu XPERIA X10. Tak akorát mi pøijde úhlopøíèka a s ní spojené fyzické rozmìry displeje, výrobce se rozhodl pou¾ít úhlopøíèku 4 palce, co¾ je podle mého strop pro pohodlné ovládání telefonu èistì dotykem. Aèkoliv je displej veliký a jemný, trochu zamrzí pou¾itá technologie. V dobì rùzných OLED displejù je klasické LCD trochu zklamáním a opìt si dovolím se odvolat na cenu, který rozhodnì není nejni¾¹í. Sony Ericsson XPERIA Play také trochu pøekvapivì nepodporuje technologii Bravia, kterou najdeme u v¹ech ostatních novinek a aèkoliv nyní trochu pøedbìhnu, zamrzí rozhodnì také absence HDMI konektoru. Opìt platí, ¾e ostatní novinky jsou jím vybaveny, u modelu Play se ale toto jaksi pozapomnìlo a vzhledem k pøípadné mo¾nosti hraní her na veliké obrazovce napøíklad na televizi to je urèitì ¹koda.Pod displejem se pak nachází hned ètveøice hardwarových tlaèítek, tady se jedná v podání Sony Ericssonu o malou revoluci. Dosud jsme toti¾ byli zvyklí, ¾e Sony Ericsson nenabízel samostatné tlaèítko pro hledání a spoléhal se pouze na tøi hardwarová tlaèítka, pøièem¾ hledání se spou¹tìlo dlouhým stiskem jednoho z nich. Jeliko¾ se nìjakou dobu o modelu Play uva¾ovalo jako o nové generaci komunikátoru Google Nexus, výrobce se rozhodl neriskovat a poprvé pou¾il kompletní kvarteto funkèních tlaèítek. Ta jsou velmi pìkná, ale ocenil bych trochu vìt¹í rozmìry. Jeliko¾ jsou dosti tenká, nemaèkají se zrovna nejpohodlnìji a ani po více ne¾ mìsíèním pou¾ívání mi toto úplnì nesedí. Stejnì tak musím trochu zkritizovat zapínací tlaèítko, to je na horní stranì také velmi dobøe schované a práce s ním se do kategorie pohodlných rozhodnì zaøadit nedá.

V zapínacím tlaèítku je také integrovaná malá LED dioda, která informuje napøíklad o vybitém telefonu a podobnì. Jeliko¾ se ale v podstatì nachází v pøechodu na zadní stranu telefonu, není pøi pohybu zepøedu témìø vidìt a tudí¾ svou funkci tak dobøe neplní. Horní i spodní hrana telefonu je zaoblená v obou smìrech, telefon tak díky tomu lépe padne napøíklad do kapsy a také se díky tomu dobøe dr¾í, jeliko¾ vám nikde nepøeká¾í ¾ádné hrany. Na levém boku najdete pouze microUSB konektor cca ve spodní tøetinì telefonu, v horní èásti levého boku se pak nachází standardní 3,5 mm audiokonektor. Pravá strana je u¾ zajímavìj¹í, najdeme zde v prostøední èásti tlaèítko pro regulaci hlasitosti, které je dostateènì dlouhé a dobøe se s ním pracuje. Hlavnì tady ale najdeme páèky La R, o kterých se podrobnìji zmíním v kapitole vìnované hraní her.

10~134.JPG 11~127.JPG 14~115.JPG 20~97.JPG
22~84.JPG 21~92.JPG 17~101.JPG 8~136.JPG

Tyto páèky na první pohled nepùsobí kvalitním dojmem, jejich stisk je celkem lehký a nìkdy jsem mìl pocit, ¾e zkrátka na telefonu moc nedr¾í. A¾ pøi hraní her jsem ale zjistil, ¾e tyto páèky jsou pøesnì tam, kde mají být a mají pøesnì takové odezvy, jaké bych od nich oèekával. Velmi rychle zmizela má nedùvìra a dávám za nì palec nahoru. Na zadní stranì nechybí ani èoèka digitálního fotoaparátu a kousek nad ním pøisvìtlovací dioda. To hlavní a zásadní se ale objeví a¾ po vysunutí spodní èásti telefonu smìrem doleva. Tentokrát se netì¹te na kvalitní QWERTY klávesnici, ale na precizní ovládací prvky pro hraní her. Právì tady se ukrývá hlavní zbraò modelu Play a právì tyto ovládací prvky zaji¹»ují, ¾e si hraní stejné hry urèitì u¾ijete na modelu Play podstatnì více, ne¾ na jakémkoliv jiném telefonu, kde byste hru museli ovládat pouze skrze dotykový displej. Vysunutím této spodní èásti se automaticky spustí správce va¹ich her a rovnou mù¾ete zaèít paøit pøípadnì stahovat dal¹í hry a podobnì. Samotná aplikace se celkem èasto aktualizuje a její vývoj rozhodnì nestojí na místì, o tom ale a¾ pozdìji. Pod zadním krytem, který dr¾í velmi pevnì, se nachází baterie s kapacitou 1500 mAh, která telefonu zvládne dodávat energii necelé dva dny, co¾ je v souèasnosti bì¾ný výsledek.Na levé stranì této ovládací plochy se nachází ètyøi oddìlená smìrová tlaèítka s výbornou odezvou a optimálními rozmìry. V¹e je velmi luxusnì dimenzované a zamìøené na celkový dojem z hraní. Pod tímto kvartetem kláves se nachází tlaèítko pro vstup do nabídky, to ale funguje jen v nìkterých hrách. Podrobnìji to opìt vysvìtlím v èásti vìnované hraní her. Uprostøed této vysunuté herní èásti telefonu se nachází dvojice touchpadù, pomocí kterých lze ovládat nìkteré hry. Je to jakási analogie známých páèek, kterými jsou vybaveny ovladaèe pro domácí konzole PlayStation. V nìkterých hrách se hodí, osobnì jsem je ale prakticky nepou¾íval, nemìl jsem k tomu ¾ádný dùvod. Jejich citlivost je tak akorát, chce to ale cvik. Jednoznaènì se tady projevuje, ¾e hardwarová tlaèítka vám zkrátka v¾dy dají lep¹í odezvu, ne¾ jakékoliv dotykové nebo senzorové øe¹ení. Ale chválím výrobce za to, ¾e tuto èást neopomnìl a tyto ovladaèe zde umístil.

Na pravé stranì se pak opìt nachází kvarteto ovládacích tlaèítek, tentokrát jsou na nich známé symboly, které urèují jejich funkce v jednotlivých hrách. Opìt platí, ¾e tlaèítka jsou velmi veliká a skuteènì pohodlná. Celková fyzická dispozice tohoto telefonu je naprosto optimální a pøi hraní her pøirozenì sáhnete na jednotlivé ovládací prvky, ukazováèky pak spoèinou na klapkách R a L (pøi vysunutém ovládacím prvku je logicky najdete jakoby zezadu telefonu, tím ¾e jsou umístìny na pravém boku). Navíc je zde dvojice funkèních tlaèítek, názvy Start a Select asi dostateènì informují o tom, k èemu slou¾í. Aèkoliv se tomu budu je¹tì vìnovat v èásti recenze vìnované hraní her, dovolím si ji¾ tady shrnout ve¹keré ovládací prvky a práci s nimi. A¾ na u¾¹í tlaèítka pod displejem a zapínací tlaèítko je práce s telefonem jedna radost, v¹e je luxusnì dimenzované a zamìøené na pohodlné ovládání. Ocenil bych ale dedikovanou spou¹» fotoaparátu.

1~153.JPG 10~135.JPG 6~137.JPG 7~137.JPG
8~137.JPG 9~134.JPG 4~150.JPG 5~147.JPG

Vnìj¹í prohlídku telefonu máme zdárnì za sebou, pojïme si tedy prohlédnout operaèní systém. Tady si dovolím malou odboèku. Bìhem tohoto týdne se na SEManii doèkáte recenzí v¹ech tøí novinek, které se ji¾ dostaly do redakce. Postupnì si tak budete moci pøeèíst recenze modelù Play, Neo a na závìr také Arc. Jeliko¾ jsou v¹echny tøi telefony po stránce operaèního systému témìø toto¾né, dovolím si v tìchto partiích pou¾ívat jednotné screeny a také komentáøe budou toto¾né. Není to z dùvodu, ¾e bych si chtìl u¹etøit práci, ale øíkat tøikrát to stejné a poka¾dé jinými slovy by trvalo velmi dlouho. Na rozdíly mezi jednotlivými telefony samozøejmì v¾dy upozorním, po stránce softwaru jsou ale v¹echny tøi novinky z 95 procent shodné a o tìch zbývajících pìt procent se stará právì model XPERIA Play a to se svojí ¹irokou podporou her. Výrobce proti pøedchozím modelùm trochu omezil svoje zásahy do systému, díky nim bychom se mìli doèkat èastìj¹ích aktualizací softwaru a telefon by mìl pravidelnì získat také aktualizace operaèního systému jako celku.

Základem telefonu je operaèní systém Android 2.3.2, právì v tìchto dnech se ale na svìt zaèíná dostávat aktualizace n verzi 2.3.3. Prozatím je ale u nás oficiálnì dostupná pouze pùvodní varianta, v¹echny informace v recenzi se budou tedy vztahovat právì k ní. Zmìnám v nové verzi operaèního systému se budeme vìnovat po jeho vydání v samostatném èlánku. Operaèní systém Android ve verzi 2.3.2 je ji¾ velmi dospìlý a odladìný operaèní systém, díky silnému procesoru s taktem 1 GHz a dostatku operaèní pamìti je celý chod telefonu velmi svi¾ný a v podstatì na nic nemusíte èekat. Je tady ale jedna výjimka a tou je start telefonu. Zatím jsem nena¹el pøíèinu, ale nové Sony Ericssony startují velmi pomalu a ani model Play v tomto smìru není výjimkou, ba spí¹e naopak. Telefon se zapíná klidnì 3 minuty a to u¾ je na mì moc, aè nejsem z komunikátorù BlackBerry na rychlé starty moc zvyklí. Konkurenèní HTC Desire S v podstatì se stejným hardwarem se zapne doslova za pár vteøin. Sice telefon v souèasnosti moc èasto nezapínám respektive nevypínám (není k tomu dùvod), obèas je lep¹í jej restartovat a já nevidím dùvod, proè by to mìlo trvat tak dlouho.Velmi zásadního vylep¹ení se doèkal defaultní launcher. Ten je velmi rychlý a pøehledný, nabídne pìtici obrazovek s dostatkem mo¾ností nastavení. Je¹tì více ale chválím samotné menu telefonu, které se dá libovolnì pøeskládat. Tato mo¾nost mi u pøedchozích modelù chybìla a aèkoliv se samozøejmì ji¾ døíve dal doinstalovat nový launcher, který chybìjící funkce pøidal, je lep¹í mít toto v základu. Sony Ericsson XPERIA Play (a v¹echny ostatní nové telefony) ji¾ mají natolik kvalitní launcher, ¾e nevidím nezbytnì nutnou jeho okam¾itou výmìnu. Ka¾dému ale vyhovuje nìco jiného, tak¾e proè ne. Základní nabídka bonusových programù k tìm standardním Androidovým je pomìrnì chudá, v tomto smìru je tøeba HTC nesrovnatelnì vepøedu. Konkrétnì u modelu Play je hlavním bonusem nabídka her, k té se ale je¹tì dostanu.Na úvod bych zaèal telefonním seznamem, tady ale budu od poèátku docela kritický. Co pochválím je prakticky neomezená kapacita, mo¾nost ulo¾it ke ka¾dému z kontaktù spoustu detailù, provázanost se sociálními slu¾bami i s va¹ím kalendáøem. Jinak je ale provedení telefonního seznamu a také dialeru pomìrnì slabé. Pøehlednost mi pøijde chabá a hledání v telefonním seznamu je neskuteènì pomalé. Pokud uvá¾ím, ¾e Sony Ericsson u¾ pøed mnoha lety mìl na telefonech bez otevøeného operaèního systému odladìné vyhledávání v telefonním seznamu pomocí T9 pøímo z úvodní obrazovky, pak nedoká¾u pochopit, ¾e toto ani nové modely v dostateèné kvalitì neumí. Na¹tìstí je na Marketu spousta freeware programù, které toto umí o¹etøit. Výrobce by si ale mìl uvìdomit, ¾e prodává mobilní telefon a ne¾ se vrhne do vylep¹ování slo¾itých funkcí, mìly by naprosto preciznì být zvládnuté ty základní a dùle¾ité. Jasnì, nainstalovat alternativu z Marketu zabere pár vteøin. Ale proè bych to jako zákazník, který za telefon zaplatil nemálo penìz, mìl dìlat? Nechci být pouze negativní, ale v tomto smìru jsem èekal více. V podstatì zde máme základní øe¹ení operaèního systému Android, výrobce k tomu ale nepøidal vùbec nic navíc.Dùle¾itou souèástí telefonu jsou samozøejmì zprávy v¹eho druhu, tady se toho ale moc nového neudálo. Softwarová klávesnice je dostateènì kvalitní, pokud by vám náhodou nevyhovovala, dá se stáhnout pøípadnì koupit jiná. Docela jsem s ní ale spokojený a pøeklepù na ní moc nedìlám, tak¾e jsem zatím nemìl moc dùvodù mìnit. Skvìle zpracovaný je klient pro Gmail, na vá¹ úèet se následnì navá¾e také Market nebo tøeba Kalendáø. Úèet u Googlu není pro telefon s Androidem nezbytnou podmínkou, pokud se mu bráníte, mù¾ete si vytvoøit jen nìjak fiktivní úèet pouze pro práci s telefonem. Pokud ale naopak slu¾eb Googlu vyu¾íváte, pak vám budou servírovány ve velmi pìkné a funkèní podobì. skvìle funguje synchronizace, výbornì zpracované jsou také SMS zprávy a vyu¾ít mù¾ete i podporu mnoha dal¹ích kecálkù. Operaèní systém Android nabízí v tomto smìru prakticky neomezené mo¾nosti. U¾ nyní je pak v telefonu integrovaná aplikace Facebook, od pøí¹tí verze operaèního systému bychom se ale mìli doèkat je¹tì podstatnì vìt¹ího provázaní této sociální sítì do telefonu. Pøesnì vzato u¾ bych pak nemluvil o provázanosti, ale o pøímé integraci do jednotlivých nabídek. Pro odpùrce sociálních sítí snad jen dodám, ¾e toto (na¹tìstí) pùjde vypnout.Pochvalu si zaslou¾í organizaèní funkce, ty jsou ale výbornì zpracované témìø na ka¾dém Android telefonu a tak chválím spí¹e platformu, ne¾ samotného výrobce. Pokud nemáte nìjaké extra nároky, vystaèíte si s aplikacemi pøímo v telefonu. Mo¾ná jen doplníte nìjaké widgety na úvodní obrazovku, které vás budou informovat tøeba o zme¹kaných nebo nadcházejících událostech. Kalendáø je graficky pìknì zpracovaný a je dobøe zpracovaný do systému. Tohle v¹echno u¾ má zkrátka Android velmi dobøe odladìné. Nechybí ani opakovaný budík, jinak se ale v telefonu moc aplikací nenahromadilo a výrobce evidentnì poèítá s tím, ¾e si do telefonu dodáte to, co budete potøebovat. Zrovna v tomto smìru ale podle mého ¹etøil na nepravém místì a kvalitnìj¹í organizaèní funkce v základu by asi nikomu nevadily. Potì¹í alespoò kalkulaèka, prohlí¾eè YouTube videí nebo tøeba aplikace TrackID.Co se týká dal¹ích funkcí telefonu, nepova¾uji za dùle¾ité jej nìjak dále rozebírat podrobnìji. Telefon nabízí kompletní podporu rychlých dat, v sítích tøetí generace ale energie z baterie ubývá pomìrnì rychle. Nechybí sí»ová karta Wi-Fi, která mi pøijde o nìco citlivìj¹í, ne¾ u pøedchozích modelù. Stále to ale není úplnì optimální. Alespoò si bez problémù poradí se ¹ifrováním. Vzhledem k aktuálnímu operaènímu systému asi nikoho nepøekvapí podpora tetheringu, tady budu výrobce hodnì chválit, proto¾e bì¾í velmi spolehlivì a stabilnì i pøi del¹í práci s telefonem. Na krat¹í vzdálenost vyu¾ijete napøíklad Bluetooth, k poèítaèi se mù¾ete pøipojit pøes USB kabel. Jestli jsem pøed chvílí chválil, teï ale budu hodnì kritizovat. Správce pøipojení k poèítaèi je asi nejvìt¹í nesmysl, jaký jsem kdy vidìl. Spousta rùzných slo¾itì pøepínajících se re¾imù, zbyteèné zdvojování a ztrojování toho samého. Tady dávám výrobci palec dolù, nechápu proè nepou¾il standardní øe¹ení. Opìt se to dá vylep¹it pomocí externích aplikací, ale pøijde mi to zbyteèné, staèilo do toho nezasahovat. Potì¹í naopak integrovaný GPS modul, který je opìt o nìco lep¹í, ne¾ u pøedchozích telefonù. V tomto smìru je nyní Sony Ericsson podle mého i pøed konkurencí, pøíjem signálu je skuteènì kvalitní. Samozøejmostí je kvalitní internetový prohlí¾eè, nepøekvapí ani podpora technologie Flash. Pokud by se vám náhodou nelíbil, na Marketu najdete tøeba kvalitní Operu.Je¹tì ne¾ se podíváme na hraní her, dovolím si malou odboèku k rootu a vìcem, které s ním souvisí. Sony Ericsson ji¾ pøed èasem oficiálnì oznámil, ¾e u nových telefonù nabídne mo¾nost odemknout bootloader a velmi snadno tak instalovat vlastní upravené ROM. Zatím sice ¾ádné k dispozici nejsou, v¹e by ale mìlo být pouze otázkou èasu. Také root je pro Sony Ericsson XPERIA Play ji¾ nìjakou dobu dostupný a úpravy telefonù se tím dostávají do jiné dimenze. V¹e má ale jeden podstatný háèek - Sony Ericsson spustil pøi aktualizaci softwaru pøes SEUS (a také pøi opravì telefonu v servise pomocí nástroje Emma) kontrolu tìchto modifikací a pokud je vá¹ telefon pozitivnì oznaèený, pøicházíte o záruku a také o mo¾nost oficiálnì si nahrát do telefonu nový software. Na jednu stranu výrobce v tomto smìru chápu, ani tak mi to ale nepøijde úplnì ¹»astnì øe¹ení. Aèkoliv jsou v¹echny nové telefony velmi kvalitní, root dává zku¹eným u¾ivatelùm ¹iroké mo¾nosti dal¹ího pøizpùsobení. S tím je ale nyní konec, minimálnì pokud nechcete pøijít o záruku.Koneènì pøicházíme na nejzajímavìj¹í èást telefonu pota¾mo dne¹ní recenze a tou je hraní her na Sony Ericssonu XPERIA Play a také v¹e, co je s hraním spojené. Hardware u¾ jsme si pøedstavili, tak¾e je¹tì jednou pøipomenu, ¾e tlaèítka jsou pro ovládání her zkrátka ú¾asná a s dotykovým displejem se naprosto nedají srovnat. O dvoujádrovém procesoru jsem ji¾ také mluvil, tak¾e to dál nebudu rozpitvávat. Z marketingového hlediska se jedná o zásadní chybu, z pohledu koncového zákazníka to není takový problém, pokud dá modelu Play ¹anci. A to u¾ pøi cenì telefonu problém být mù¾e. Her je pro model Play k dispozici hned nìkolik druhù. Máme zde originální emulátor her z PS1, skvìle ¹lape tøeba Crash Bandicoot, který najdeme pøímo v telefonu a kterému se za chvíli budu vìnovat. Máme zde také hry z Marketu, které jsou urèeny pro v¹echny telefony s Androidem. Kromì toho zde máme roz¹iøující se nabídku her, které jsou urèeny exkluzivnì pro model Play. A na závìr tady máme mnoho dal¹ích emulátorù, která vám herní mo¾nosti je¹tì více roz¹íøí. Rozhodnì by se tedy nemìlo stát, ¾e by vám do¹ly hry. Nejlépe samozøejmì fungují ty, které jsou pøímo pro model Play. Naopak u nìkterých emulovaných je problém s nastavením ovládacích prvkù, je to ale spí¹e výjimka. Trochu nelogicky nenajdete hry pod jednou polo¾kou, ale hned pod dvìma. Opìt zajímavé (a nelogické) øe¹ení. Nyní vám pøedstavím nìkolik her, které jsou v modelu Play pøímo z výroby respektive jsou k dispozici zdarma.


Nejprve se podíváme na Crash Bandicoot. Ten u¾ má za sebou spoustu let existence, z hratelnosti mu to ale nic neubírá. Trochu zamrzí, ¾e je hra jakoby na bocích oøíznutá, osobnì to ale pova¾uji za detail. Hlavní je hratelnost a ta je ú¾asná. Jednotlivé levely jsou ale velmi tì¾ké a v souèasnosti jsem se zastavil ve tøináctém z 32. Zatím nic nenasvìdèuje tomu, ¾e bych se dostal dál. Ovládání je ale skuteènì pohodlné, hra jede naprosto plynule. Moje hodnocení 9 z 10 a to jen proto, ¾e se mi nedaøí dostat se dá.


Dále zde máme Asphalt Urban 6. Ten je potøeba stáhnout, pro model Play je ale k dispozici zdarma. Hra je graifcky velmi povedená, ani pøi slo¾itìj¹ích kolizích nedochází ke zpomalení hry jako takové. V této høe skvìle oceníte zadní tlaèítko R, kterým se ovládá nitro. Hru jsem pro¹el bìhem nìkolika týdnù, stále mì ale baví. Co ale oceòuji je kvalitní multiplayer, èasto tak hrajeme s bratrem proti sobì a je to zábava. Spojení je stabilní, hra se nijak nekou¹e a má to dobré reakce. Osobnì dávám maximální hodnocení 10 z 10 mo¾ných.


Na závìr jsem si pak nechal hru Star Battalion. Jedná se o vesmírnou sttøíleèku opìt s velmi dobrou hratelností, zde u¾ se dá loï ovládat pomocí dotykových ploch, osobnì jsem si ale na to moc nezvykl. Potì¹í bohatý pøíbìh, ten si ale u¾ijete pouze pokud umíte dostateènì dobøe anglicky. Obèas se ale ve høe pøípadnì v mapách trochu ztrácím a je tøeba zji¹»ovat, co je vlastnì mým úkolem. Hodnì jsem se tì¹il na multiplayer, ten se mi ale nepovedlo zprovoznit. Oba telefony se sice spojí a na jednom hra jede, na druhém ale zùstane èerná obrazovka. Osobnì dávám 7 z 10.

Pokud vás omrzí hraní her, telefon samozøejmì nabídne spoustu dal¹ích mo¾ností, jak zkrátit volnou chvíli. Potì¹í kvalitní hudební pøehrávaè, ostudu ale neudìlá ani pøehrávání videa. Tady mi nezbývá ne¾ pøipomenout absenci HDMI konektoru, skuteènì nechápu, proè právì u herního telefonu chybí. Ale výrobce snad ví co dìlá (i kdy¾ nás o tom u¾ dlouho poøádnì nepøesvìdèil). Zajímavým doplòkem je aplikace LiveWare, která se stará o pøipojení va¹eho telefonu s originálním pøíslu¹enstvím Sony Ericsson. U¾ tak nemusíte slo¾itì vyhledávat jednotlivá zaøízení a pøipojovat se k nim, o v¹e se psotará právì tato aplikace. Funguje spolehlivì a rychle. Podobných doplòkù bych urèitì ocenil více. Líbí se mi také kvalitní galerie se spoustou zajímavých efektù, prohlí¾ení va¹ich fotografií je velmi rychlé.Fotoaparát patøí k souèasnému nadprùmìru, na naprostou ¹pièku ale bohuel nedosahuje. Výrobce se rozhodl pou¾ít rozli¹ení 5 megapixelù, opìt nechápu, proè právì u herního telefonu se sáhlo po ni¾¹ím rozli¹ení, ale nevadí. Pro bì¾né pou¾ití jsou fotografie dostateènì kvalitní, pøi prohlí¾ení originální velikosti fotografie ale narazíte na spoustu neostrostí témìø po celé plo¹e a hodnì se projevuje také vysoká úroveò komprimace. Uvidíme, co s kvalitou fotografií udìlá nový operaèní systém a také jestli se objeví nìjaké modifikace fotoaparátu podobnì, jako se objevily pro star¹í model XPERIA X10. Hodnì mi chybí samostatné tlaèítko se spou¹tí, fotografovat se tedy musí pøes dotykový displej a pøicházíte tím o mo¾nost namáèknutí, zaostøení a a¾ následného vyfocení. Docela ¹koda, to jedno tlaèítko by se urèitì je¹tì nìkam ve¹lo. Fotografování ale evidentnì není pro model Play priorita. Potì¹í alespoò ¹iroké mo¾nosti nastavení. Nahrávání videa pak kopíruje fotoaparát - kvalita je nad prùmìrem, na ¹pièku ale rozhodnì nemá a výrobce opìt pou¾il ni¾¹í rozli¹ení, ne¾ u jiných telefonù. Jen on sám pravdìpodobnì ví proè...

10~39.jpg 11~35.jpg 13~26.jpg 14~27.jpg 15~22.jpg
16~23.jpg 17~17.jpg 19~18.jpg 1~73.jpg 20~13.jpg
21~16.jpg 22~13.jpg 2~72.jpg 3~71.jpg 4~66.jpg
5~64.jpg 6~56.jpg 7~51.jpg 8~47.jpg 9~44.jpgSony Ericsson XPERIA Play se v souèasné dobì prodává ve dvou barevných variantách a v obou pøípadech se cena na oficiálním e-shopu Sony Ericsson pohybuje na hranici 14 tisíc korun. Je to málo nebo moc? Názory se v tomto smìru nìkdy rùzní, podle názoru vìt¹iny (ke které se pøipojuji) je sice XPERIA Play kvalitním a exkluzivním telefonem, pøesto je cena nasazená pomìrnì vysoko a telefon tak není dostupný pro ka¾dého. Telefonu by ni¾¹í cena urèitì prospìla, mezi lidi by se dostalo podstatnì více telefonù a zvý¹il by se také zájem vývojáøù. Sony sice se spoustou z nich uzavøelo exkluzivní smlouvy a o nedostatek her se rozhodnì nemusíme bát, je tøeba ale prodat dostatek tìchto telefonù, aby byl vývoj her pouze pro model Play (pota¾mo jeho nástupce) pro vývojáøe dostateènì lukrativní. Z marketingového pohledu telefon trochu doplácí na absenci dvoujádrového procesoru, ani pøi souèasném øe¹ení si ale nelze stì¾ovat na nedostatek výkonu.

Bìhem mìsíce pou¾ívání jsem nezaznamenal ¾ádný problém a to ani pøi spou¹tìní vìt¹ího mno¾ství aplikací, které jsem nikdy neukonèoval. Výkon telefonu rozhodnì nechybí a herní doje z nìj je skuteènì bezkonkurenèní. Sony Ericsson XPERIA Play dobøe uspìje i jako telefon, trochu ale zamrzí absence HDMI konektoru. Hraní her je ú¾asné, v¹echno krásnì funguje a hardwarové ovládací prvky jsou zkrátka geniální. Ale i tak pohled na cenovku telefonu vìt¹inu zájemcù odradí. Skalní fandové do nìj pùjdou i pøes vy¹¹í cenu, vìt¹ina zákazníkù ale spí¹e poèká na druhou generaci telefonu, od které èekám trochu men¹í rozmìry, mo¾ná ni¾¹í míru exkluzivity ale hlavnì podstatnì ni¾¹í cenu. Sám jsem zvìdav na hospodáøské výsledky výrobce za druhé ètvrtletí tohoto roku. Osobnì bych ale za model Play tìch 14 tisíc v dne¹ní dobì nedal, kombinace samotného PSP a k tomu kvalitního telefonu vám zaruèí del¹í výdr¾ a je¹tì lep¹í zá¾itek z hraní her, jen s sebou hold budeme muset tahat dvì zaøízení msto jednoho.

Sony Ericsson XPERIA Play v bílé barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony Ericsson

Sony Ericsson XPERIA Play v èerné barvì mù¾ete zakoupit na oficiálním e-shopu Sony EricssonKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: kosi123 Datum: 2011-05-28 13:06:42
paráda, já teï zrovna aktualizuji pøes SEUS.
Autor: Joza Datum: 2011-05-28 11:50:42
U¾ je dostupná aktualizace OS na verzi 2.3.3
. Autor: kosi123 Datum: 2011-05-26 23:06:53
mám novinku, nìkdo z xda optimalizoval aplikaci fotoaparátu, ve které lze fotit tlaèítkem "R", co¾ je naprosto dokonalé, lze stáhnout na marketu 
pod názvem: Camera Mod for Xperia PLAY 
https://market.android.com/details?id=seb.camera.mod&feature=search_result
Autor: Joza Datum: 2011-05-26 10:19:23
Mo¾ná jsem to s tou spou¹tí napsal nepøesnì, samozøejmì ¾e telefon i pøes displej tøeba zaostøí, ale na klasickou spou¹» to zdaleka nemá a vysouvat telefon na focení?
. Autor: kosi123 Datum: 2011-05-26 08:00:41
co se týèe focení, tak po vysunutí lze pou¾ít tlaèítko "X" jako spou¹» fotoaparátu, dokonce funguje i tzv. namáèknutí, které mimochodem funguje i pøi dlouhém pøidr¾ení spou¹tì na displayi
. Autor: obluda zelená Datum: 2011-05-25 17:20:44
Bohu¾el, i pøes to, ¾e je XPeria Play povedený telefon, tak zatím ètu jenom to, ¾e je to prodejní propadák.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >