" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA Pro - hardwarová klávesnice rozhoduje | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
tvrtek, 17. nora 2011
Výbìr komunikátorù s operaèním systémem Android a hardwarovou klávesnicí zatím pøíli¹ ¹iroký není a také Sony Ericsson dosud nabízel pouze jediné zaøízení s tìmito parametry. XPERIA X10 Mini Pro je sice parádním, ale pro spoustu u¾ivatelù dosti malým komunikátorem a tak se logicky nemohla zalíbit v¹em. Tuto mezeru ve vlastním portfoliu se spoleènost Sony Ericsson rozhodla vyplnit modelem s jednoduchým názvem XPERIA Pro. Kromì komplexní výbavy a nejnovìj¹ího Androidu nabídne také dostaeènì dimenzovanou hardwarovou QWERTY klávesnici. Na tento model si ale bohu¾el poèkáme déle...
Xperia_pro_1.jpgXperia_pro_2.jpgXperia_pro_3.jpg


Poslední z trojice nedìlních novinek se celým jménem nazývá Sony Ericsson XPERIA Pro a na závìr jsem si ji nechal právì z toho dùvodu, ¾e si na její uvedení na na¹em trhu budeme muset poèkat nejdel¹í dobu. Hned na úvod musím øíct, ¾e dostupnost na konci druhého ètvrtletí mi nepøijde optimální a trochu doufám, ¾e se výrobci s datem je¹tì nìco podaøí udìlat. Vyjma nìkolika drobností a hardwarové QWERTY klávesnice se toti¾ jedná o prakticky stejný model, jako XPERIA Neo, o které jsme psali vèera. Z tohoto dùvodu nechápu, proè bychom mìli na uvedení tohoto telefonu èekat déle. Tím spí¹e, ¾e souèasná konkurence na poli komunikátorù s Androidem a s kvalitní QWERTY klávesnicí zatím není pøíli¹ veliká a telefon by mìl vìt¹í ¹ance uspìt. Výrobce snad ale ví, co dìlá... Pojïme se na bratøíèka modelu Neo podívat podrobnìji. Je¹tì pøed tím ale trochu odboèím a vrátím se k názvùm jednotlivých telefonù, tìm jsem se toti¾ zatím v ¾ádném èlánku nevìnoval. Sony Ericsson si s názvy pøíli¹ hlavu nelámal a pou¾il navíc velmi krátké názvy. Konkrétnì u modelù Play a Pro mi to ale pøijde a¾ ¹koda. Podle mého výrobce vyplýtval zajímavými názvy a navíc trochu udìlal nepoøádek v modelových øadách. Uvidíme, jak si u¾ivatelé na nové pojmenování zvyknou. Osobnì je mi to témìø jedno, krat¹í název se rychleji napí¹e, tak¾e mám z tohoto pohledu dokonce radost. Jinak se mi ale z názvù líbí jen Neo, ostatní dva mi pøijdou nepøíli¹ zajímavé ani nápadité. Nyní u¾ ale k samotnému Sony Ericssonu XPERIA Pro.Po stránce vzhledu i funkcí je Sony Ericsson XPERIA Pro velmi podobná modelu Neo. Rozmìry pøístroje jsou 120 x 57 x 13,5 milimetrù, ve srovnání s modelem Neo tak telefon na tlou¹»ce pøibral pouze pùl milimetru, co¾ je výborná hodnota. Pøijatelná je také hmotnost, která je rovných 140 gramù, tak¾e telefon v kapse ucítíte, ale zároveò vám ji urèitì neutrhne. Nejsem pøíznivcem super lehkých telefonù a tak se mi v¹echny nové telefony líbí. Displej je úplnì stejný, jako v pøípadì modelu XPERIA Neo, o kterém jsme psali vèera. Pokud se vám nechce hledat vèerej¹í èlánek, zopakuji jeho nejdùle¾itìj¹í funkce. Úhlopøíèka je 3,7 palce, rozli¹ení je pak (pro Sony Ericsson standardních) 854 x 480 pixelù. Displej vyu¾ívá nové technologie mateøské spoleènosti Sony, co¾ by mìlo zaruèit skuteènì ¹pièkovou kvalitu obrazu, kterou podporuje schopnost zobrazit a¾ 16 milionù barev. Technoidy více potì¹í plná podpora multitouch, prakticky zalo¾ené u¾ivatele pak tøeba odolnost proti po¹krábání. Pod displejem se nachází trojice hardwarových tlaèítek, také tady platí, ¾e Sony Ericsson mírnì proházel jednotlivé funkce.

Rozhodující ale pro mì je, ¾e si telefon zachoval skuteènì perfektní vzhled. Po vysunutí se objeví ètyøøádková QWERTY klávesnice. Na první pohled vypadá dostateènì kvalitnì a pohodlnì, na konkrétní dojmy si ale je¹tì pár mìsícù budeme muset poèkat. Jednotlivá tlaèítka jsou dostateènì rozmìrná, nechybí ani veliký mezerník a smìrové ¹ipky, tak¾e by se na telefonu skuteènì mìlo dát psát velmi pohodlnì. Velikou neznámou je kvalita konstrukce, poslední roky s tím ale Sony Ericsson ¾ádný problém nemá a já doufám, ¾e model XPERIA Pro bude dal¹ím dùkazem. Telefon opìt bì¾í na operaèním systému Android 2.3, tady se ¾ádného pøekvapení nedoèkáme. Také funkèní výbava naprosto kopíruje dva pøedchozí modely, nedoèkáme se ¾ádného zásadnìj¹ího pøekvapení. Také Sony Ericsson XPERIA Pro je komplexním komunikátorem, kterému nechybí ¾ádná podstatná funkce, a» ji¾ pracovní nebo volnoèasová. Co nepotì¹í je dostupnost, o které jsem ji¾ jednou mluvil. Telefonu se na na¹em trhu doèkáme pravdìpodobnì a¾ v èervnu. Potì¹í naopak trojice barevných variant - èerná, èervená a støíbrná.


Jak jsem ji¾ zmínil na zaèátku èlánku, na Sony Ericsson XPERIA Pro si budeme muset poèkat nejdéle a je to docela ¹koda. V souèasnosti by toti¾ mìl velmi malou konkurenci, zatímco za pùl roku tomu mù¾e být úplnì jinak. Pøedev¹ím èerná varianta telefonu vypadá skuteènì skvostnì a tento pøístroj by se mohl stát oblíbeným pracovním nástrojem u nároèných a pracovnì vytí¾ených u¾ivatelù. Aè se jedná o spí¹e pracovní telefon, nabízí také spoustu mo¾ností zábavy a v¹e podtrhuje pøítomnost HDMI konektoru. Vzhled je dostateènì atraktivní a pøitom natolik decentní, ¾e telefon neudìlá ostudu ani na poradì. Právì èerná varianta je tou, na kterou se tì¹ím nejvíce a které u sebe osobnì dávám nejvìt¹í ¹ance. Dosud kvùli klávesnici pou¾ívám komunikátor od BlackBerry, pokud by ale Sony Ericsson nabídnul dostateènì kvalitní klávesnici ve svém komunikátoru, pravdìpodobnì bych moc dlouho neváhal. Sony Ericsson XPERIA Pro toti¾ nabízí skuteènì maximum dostupných funkcí, podobnì jako ostatní novì pøedstavené telefony. Díky vysoké vzájemné podobnosti je navíc pravdìpodobné, ¾e kolem telefonù vznikne aktivní komunita, která jejich mo¾nosti posune je¹tì mnohem dál. Potenciál má XPERIA Pro obrovský. Tak¾e rychle na trh...Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: MischeLL Datum: 2011-02-17 21:29:57
Já si nemù¾u pomoct, ale po designové stránce mì Xperie Neo/Pro nenadchly. Ale podle reakcí v rùzných fórech na to má vìt¹ina lidí opaèný názor, tak¾e se SE nejspí¹ trefil do èerného. ©koda, ¾e zatím nepøedstavili nástupce mojí X10 mini pro. Na uniklých fotografiích vypadala skvìle, tak snad ji nakonec nezru¹í.
Autor: Pupuzor Datum: 2011-02-17 13:06:06
Joza: Jestli toho budes mit moc, rad Ti s recenzi neceho pomuzu :D
Autor: Pupuzor Datum: 2011-02-17 13:01:09
Jestli to zpozdeni neni taky tim, ze SE do toho jeste vyviji (a jak jej zname, SW mu moc nejde) aplikaci, ktera zatim neni a ktera bude vypadat asi tak nejak jako to na druhem obrazku. Ma to fungovat tak, ze po otevreni klavesnice se vam automaticky spusti aplikace, do niz muzete psat a ktera bude umet s timto textem pracovat, tzv. poslat ho do google hledani, prohledat kontakty, odeslat text jako sms, mail a zrejme i dalsi veci. Inspiraci bych videl u webOS featury zvane Just Type, avsak urcite to SE nebude mit az tak promakane jako Palm, tedy pardon ted uz HP.
Autor: Joza Datum: 2011-02-17 12:55:48
Na to si bohu¾el chvíli poèkáme. Na stranu druhou si sám rád poèkám, kdy¾ budu vìdìt, ¾e sE vytvoøil kvalitní telefon. U¾ nyní se na recenzování nemohu doèkat a platí to o v¹ech novinkách
Autor: mizzou Datum: 2011-02-17 11:27:53
pri prvom Vivaze som mal dilemu ci len dotykac alebo Pro s klavesnicou, vyriesil to Symbian, zostal som pri dotykaci s tym ze si pockam na androida, aj tak mi ho coskoro zabavila zena, no tento model mi reze ako designovo, funkcionalitou tak aj rozmerovo, konecne dostojny nastupca X1 a X2, dobra praca od SE, teraz som uz len zvedavy na "live" recenziu a samozrejme finalnu cenu
. Autor: cartmanko Datum: 2011-02-17 11:14:39
pro tých ktorý sú sms maniaky, jak já, je to super fónik. Biela verzia telefónu vyzerá fakt husto. Kedy to budú prodáva» v Èesku? Cena kolik bude?

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >