" />
Sony Ericsson XPERIA X2 - nepovedený vulkán po èase (video) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Sobota, 4. prosince 2010
Sony Ericsson XPERIA X2 s kódovým oznaèením Vulcan mìl pøi svém pøedstavení v rukou v¹echny trumfy, které potøeboval k úspìchu na tehdej¹ím trhu. ©pièkový hardware, kvalitní konstrukce, zamìøení kromì práce i na multimédia a také nový operaèní systém Windows Mobile 6.5, toto v¹e mìlo patøit ke zbraním na pohled krásného komunikátoru. Telefon nakonec pøinesl v¹e, s výjimkou poslední polo¾ky. Nedoladìný operaèní systém se postaral o neúspìch X2 a také operaèního systému Windows Mobile v podání Sony Ericssonu. Napraví povìst Windows Phone 7?
12~87.JPG 23~64.JPG 2~102.JPG 8~96.JPG

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
Autor: vitkin Datum: 2010-12-06 18:04:41
Já jsem neodolal a koupil si ho nedávno za solidní cenu tady http://tely.cz/Sony-Ericsson-Xperia-X2 a jeliko¾ jsem mi pøesnì toto vyhovuje jsem spokojený.
. Autor: mike-biker Datum: 2010-12-05 15:09:02
Také si pamatuji, jak jsem se na X2 tì¹il, kdy¾ jsem poprvé vidìl, jak bude vypadat. Nekoupil jsem! Na loòském srazu jsem poprvé uvidìl X10 prototyp a byl jsem natì¹ený - nekoupil jsem!  
Bohudík pro mì a bohu¾el pro Sony Ericsson!  
V¹ichni víme, kde je problém, ale asi jen v lokálním mìøítku. Sony Ericsson má globálnìj¹í údaje, hromadu managerù, vývojáøù a dal¹ích...jen výsledky nemá! 
Stále omílám dokola - perfektní design, výteèné fo»áky, zmr¹ený software! To je od dob Xperie patrné. Malý pøíklad: HTC prezentovalo Desire HD v záøí - v øíjnu jsem ho mìl v ruce. SE prezentuje nìco lep¹ího, hezèího a dr¾ím to v ruce také v øíjnu, ale holt jiný rok. :sigh  
A vo vo vo tom to je.... 
Co je platné, ¾e výrobce pøedstaví novinku, která zastará døíve, ne¾ se dostane na trh? Spousta natì¹encù si mezitím koupí nìco jiného - napøíklad jako já. ;)  
Howg.
Autor: VaRo Datum: 2010-12-05 10:45:47
JayTee-souhlas se v¹ím do puntíku. Nìco podobného jsem pøednesl zástupcùm PR firmy SE na na¹em srazu SE v Brnì a bylo mi odpovìzeno, je to ¹patné, ale poèkej si na pøí¹tí rok, to se to v¹e zmìní, tak nevím, nevím...
Autor: JayTee Datum: 2010-12-04 20:57:48
PROMIÒTE PØEDEM. 
Kladnì hodnotím tento èlánek, aè mne pøivádí na jiné obsáhlej¹í my¹lenky. Je pravdou , ¾e mne kdysi zaujala mnohem více Xperia X1. Odolal jsem, èekal dlouho na X2 a nedoèkal se oèekávaného. Nakonec jsem podlehl svodùm Satia, který svým zpùsobem také pohøbil systém a pozdní uvedení na trh (jak typické...)Satio mi ze srdeèních dùvodù (stejnì jako T610, K750, K850)zùstalo a proè jsem kdysi prodal T10, T20, T39, T68 dodnes pøemý¹lím... K tomu jsem si poøídil X10 pro její krásu, nový systém plný oèekávání atd. Nakonec i X10 Mini pro pøítelkyni a je to. Fantastické telefony by to byly/jsou. ©koda jen té letargie, apatie èi snad lenosti v SE, která jednotlivé telefony, èi spí¹e celou znaèku znaènì po¹kozuje. Pozdní uvádìní na trh, pozdní aktualizace softwaru, pozdní... Snad v¹e. SE pøedstaví skvìlý telefon a ne¾ ho uvede na trh, prodávají se takové podobné 3 a¾ 4 za ni¾¹í cenu. Proè to v¹e jinde jde, proè ne u na¹í milované znaèky? Vypadalo to s X10 a spol na probuzení znaèky, resp. managementu a dal¹ích v SE, ale chyba lávky. Mrtvo. Vlajková loï je tu rok, doèkala se nového systému, který je ale opìt ne krok, nýbr¾ dva za konkurencí... Kde jsou nové telefony v dobì pøed Vánoci, kdy jsou nejvìt¹í prodeje? Kde je reklama, kde je "k sakru" Sony Ericsson? 
Proslýchá se sice o X12, leè se systémem Android 2.1, mo¾ná (!!!) 2.2, Playstation Phone sice zní jak zaklínadlo, ale kde je? O Windows Phone 7 nemluvì...  
Aè ateistou jsem, poslední vìty bych okomentoval - AMEN.... 
Jsou toti¾ pro mne jako velkého pøíznivce znaèky velmi výsti¾né. 
Autor: Datt Datum: 2010-12-04 19:08:51
Subjektivnì - opravdu velmi krásný pøístroj - kdysi jsem také uva¾oval o jeho koupi... 
 
.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
Dal >