" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericsson XPERIA X8 s operaèním systémem Froyo (video+dojmy) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 17. ervence 2011
V práci jsem nedávno trochu neoèekávanì dostal Sony Ericsson XPERIA X8 a po del¹í dobì jsem si tak mohl zaèít hrát s tímto telefonem. U¾ døíve jsem pro tento telefon zkou¹el ladit nìjaké úpravy, nezaujal mì ale natolik, abych se tomu více vìnoval. Nedávno jsem si ale k obrazu svému upravil GingerBread ROM pro model X10 Mini a kdy¾ u¾ jsem byl nyní v tom, rozhodl jsem se stejným zpùsobem si upravit také Froyo ROM pro model XPERIA X8. Mé sna¾ení mù¾ete posoudit sami.
20~88.JPG 13~104.JPG 22~77.JPG 26~62.JPG


Hlavní vlastnosti této ROM
- základem je Android 2.2 Froyo, ale do systému jsou dodány i funkce z novìj¹í verze 2.3 (viz thread na XDA)
- plnì funkèní ROOT
- ¹iroké mo¾nosti nastavení a úprav
- plnì funkèní JIT (vy¹¹í výkon)
- integrované Recovery menu s mo¾ností restartu telefonu pøímo do nìj
- jako launcher pou¾itá nejnovìj¹í verze aplikace Zeam (doporuèuji, na X8 vypadá skvìle)
- integrován správce souborù Explorer
- indikátor baterie v procentech plus barevnì rozli¹ený dle stavu nabití
- integrována aplikace Typo Clock - ú¾asný widget s hodinami
- turistická navigace TrekBuddy
- dostateèná výdr¾
- malá velikost - vèetnì aplikací výraznì pod 70 MB
- novìj¹í Market, dodány nìkteré doplòkové aplikace
- kvalitní QWERTY klávesnice
- upravené animace v telefonuJak jsem se zmínil v úvodu èlánku, telefon nyní pou¾ívám docela aktivnì a díky tomu, ¾e jsem si jej upravil k obrazu svému, je pro mì jeho pou¾ívání mnohem pøíjemnìj¹í. ROM jsem samozøejmì netvoøil sám, ale ¹el jsem provìøenou cestou, kdy jsem si na XDA na¹el ROM, která se mému ideálu blí¾ila nejvíce a tu následnì dále upravoval. Nejvìt¹í dík na tomto místì tedy patøí právì u¾ivatelùm XDA, kteøí nad úpravami telefonù tráví nemálo èasu. Pùvodní ROM, ze které jsem vycházel, najdete na webu XDA tady. Návod na instalaci ROM a také odkaz na diskuzi na na¹em webu pak najdete zde. V souèasnosti postupuje vývoj ROM docela rychlým tempem, v nejbli¾¹ích dnech tedy budu ladit znovu novou verzi, která bude vycházet z aktuální verze FroyoBread ROM na XDA. Pøesto si myslím, ¾e u¾ nyní má ROM co nabídnout a pro Sony Ericsson XPERIA X8 ji rozhodnì doporuèuji. Zùstávat na standardním Androidu 2.1 u¾ se podle mého na tomto telefonu nevyplatí.Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: vit.petrik Datum: 2012-04-27 11:32:30
Prosil bych o reupload ROMky ;)
. Autor: Li¹ák Datum: 2011-07-28 14:00:57
pøekvapilo mnì, ¾e se tenhle model stal tak oblíbeným. já jsem si myslel, ¾e se a¾ tak kupovat nebude. ale mám i dva kamarády, který mají tenhle telefon. Zdá se, ¾e to byla moc dobrá investice od sony ericssonu. mnì vadí hlavnì ta men¹í obrazovka. ja som prostì na vìt¹í modely :D :)

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >