" />

Vá¾ení ètenáøi SEMania.cz, web byl po osmi letech provozu zakonzervován a ji¾ nebudou pøidávány nové èlánky. Nicménì web bude nadále funkèní a mù¾ete tak stále èerpat z obsáhle databáze informací o produktech Sony Ericsson.

Jak jistì víte, nové telefony jsou novì na trh uvádìny pouze pod znaèkou Sony, proto do¹lo k rozhodnutí na tomto webu dále nepokraèovat.

Dìkujeme v¹em ètenáøùm, kteøí nás èetli a také v¹em autorùm, kteøí pro vás psali.

Èást redaktorù pokraèuje ve své tvorbì a s jejich èlánky se mù¾ete setkávat na webech Xperia.cz, SonyMania.cz, SmartMania.cz, MobilMania.cz a dal¹ích.

 Va¹e SEMania.cz

 

Bleskovky (tip na bleskovku)
Na úplný závìr roku zde máme jednu pøíjemnou zprávu - do nabídky na¹ich operátorù se od ledna dostane dal¹í komunikátor øady XPERIA. Konkrétnì se jedná o model XPERIA Ray, který od zaèátku pøí¹tího roku najdete v nabídce operátora O2. Doufám, ¾e postupný návrat telefonù Sony Ericsson (a do budoucna ji¾ jen Sony) bude pokraèovat i pøí¹tí rok. Kvalitou na to tyto pøístroje rozhodnì mají.
Podle oèekávání je¹tì do konce roku uvolnil FXP (FreeXperiaTeam) nový Android ICS pro Sony Ericsson XPERIA Arc. Nová ROM prozatím je¹tì není ve finálním stavu a nehodí se pro bì¾né pou¾ití, brzy by ale mìla být plnì funkèní a schopná nasazení. Jindy bychom mo¾ná po této zprávì jásali a slavili. Tentokrát je ale uvolnìní testovací verze velmi tiché - Sony Ericsson vzal FXP vítr z plachet, sám oficiálnì uvolnil testovací ROM pro trojici komunikátorù XPERIA a po nìkolika dnech usilovné práci komunity jsou ji¾ tyto ROM vhodné na bì¾né pou¾ití.
Vèera byl po trochu del¹í odmlce certifikován dal¹í necustomizovaný firmware pro komunikátory Sony Ericsson leto¹ního roku. Jsem rád, ¾e Sony Ericsson pouze nevyèkává na pøíchod ICS a i do té doby se sna¾í svým zákazníkùm poskytnout maximální mo¾nou podporu. Sám jsem zvìdav, jestli se bude jednat o dal¹í vylep¹ení stávajícího Androidu 2.3.4 (oznaèení by tomu napovídalo) nebo výrobce posune své telefony je¹tì o stupínek vý¹e na Android 2.3.5, co¾ ale nepova¾uji za moc reálné.
Galerie
Sony Ericssony roku 2011 mají k dispozici root - úpravy telefonù zaèínají (video) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Ptek, 13. kvtna 2011
Prakticky hned poté, co Sony Ericsson oznámil, ¾e u nových telefonù odemkne bootloader se zaèalo spekulovat o tom, jak rychle bude pro tyto telefony dostupný root. Ten na sebe skuteènì nenechal dlouho èekat a u¾ je nìjakou dobu dostupný ve formì malé a jednoduché aplikace, kterou staèí nainstalovat a spustit. Root sám o sobì ale úpravy pouze umo¾ní, proto je poté na komunitì, aby vymyslela úpravy, které root naplno vyu¾ijí. Dnes se podíváme, co zatím na nových telefonech funguje a také se podíváme, na jaké úpravy si zatím musíme nechat zajít chu». V¹e je prezentováno na modelu XPERIA Neo.
26~66.JPG 1~148.JPG 26~65.JPG 35~51.JPG


Aèkoliv jsou úpravy prezentované právì na Sony Ericssonu XPERIA Neo, úplnì stejnì se dají pou¾ít i na v¹ech ostatních novinkách. Samozøejmì je tøeba pøi zmìnì systémové grafiky v¾dy upravovat korektní soubory pro jednotlivé telefony, jinak ale jsou v¹echny úpravy navzájem kompatibilní. Odemknutí bootloaderu a funkèní root jsou samozøejmì pouze zaèátkem, nyní u¾ je to pouze o úsilí zatím nepøíli¹ aktivní komunity. S nìkterými vìcmi ale není tøeba na komunitu èekat, spoustu úprav si mù¾ete udìlat doma u¾ nyní. Tady jsou ty nejzajímavìj¹í.

- samotný root je velmi jednoduchý, zprostøedkuje vám jej jediná aplikace GingerBreak
- start telefonu mù¾ete trochu zrychlit smazáním bootovací animace ve slo¾ce system/media
- vnitøní pamì» proèistíte napøíklad smazáním nepotøebných fontù ( u¹etøíte pøibli¾nì 4 MB)
- samotné fonty si samozøejmì mù¾ete zmìnit za svoje vlastní, pìknì vypadá napøíklad Sony Ericsson font nebo kurzíva
- smazat mù¾ete také nepotøebné aplikace, u¹etøíte tím místo a také prodlou¾íte výdr¾ telefonu
- zmìnit mù¾ete pozadí systémových aplikací, klidnì navíc mù¾ete pou¾ít jako pozadí jakýkoliv vlastní obrázek
- k dispozici je ji¾ také modifikace baterie, tak¾e stále pøímo v procentech vidíte, jak na tom s baterií jste

Komente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >