" />
SPB Mobile Shell - nové prostøedí pro telefony se Symbianem je ú¾asné (recenze) | Tisk |  Email
Sdílení:
Linkuj.cz!
Jaggni to!
poli na vybrali.sme.sk
Facebook
Jozef Cmar   
Nedle, 27. ervna 2010
Sony Ericsson v souèasnosti uvádí na trh více komunikátorù a chytrých telefonù, ne¾ kdykoliv pøedtím. Trochu zvlá¹tní pozici (alespoò u mì) v tomto smìru ale zajímají telefony s operaèním systémem Symbian, tedy pøedev¹ím modely Vivaz a Vivaz Pro. Ty jsou velmi krásné, plné funkcí, výkonné a skvìle odladìné. Pøesto je nehodnotím na maximum, jeliko¾ pou¾itý operaèní systém není dokonalý a v nìkterých smìrech nenabízí tolik mo¾ností, jako tøeba Google Android. Leda byste sáhli po aplikaci, která kompletnì zmìní u¾ivatelské rozhraní a pøidá funkce a pohodlí, se kterým jste u Symbianu nikdy nepoèítali. Taková aplikace je, jmenuje se SPB Mobile Shell a dnes vám pøiná¹íme její recenzi.
Scr000001~0.jpg Scr000002~0.jpg Scr000003~0.jpg Scr000004~0.jpg Scr000005~1.jpg Scr000006~0.jpg Scr000007~0.jpg  Scr000009~1.jpg Scr000011~0.jpg Scr000012.jpg


Pùvodnì jsem se chystal udìlat celkem dlouhou a obsáhlou recenzi s pomocí screenshotù a spousty textu, celkem brzy jsem ale zjistil, ¾e by to bylo velmi pracné a ani pomocí velikého mno¾ství slov a obrázkù bych nebyl schopen naplno a pøesnì popsat, jak SPB Mobile Shell na telefonech Sony Ericsson s operaèním systémem Symbian funguje. Proto jsem po udìlání nìkolika obrázkù vzal do ruky svùj Vivaz a také svùj fotoaparát a rozhodl jsem se pro vás natoèit videoukázku prostøedí, které s sebou ji¾ zmínìná aplikace pøiná¹í. Myslím, ¾e je to tak mnohem lep¹í pøedev¹ím pro vás ètenáøe, vidìt na¾ivo co aplikace zvládne je toti¾ asi nejpøesvìdèivìj¹í. Abych ale aspoò nìco napsal - aplikace je zkrátka ú¾asná. Prostøedí se dá maximálnì pøizpùsobit k obrazu svému, sám jsem si ale zatím bohu¾el nena¹el dostatek èasu, abych si pomocí SPB vymazlil svùj Sony Ericsson Vivaz k dokonalosti. Ale jsem si jistý, ¾e to pùjde, je to jen otázkou èasu. Pùvodní menu u¾ prakticky nepou¾ívám, mnou pou¾ívané aplikace jsem si toti¾ dal do jednotlivých obrazovek SPB a ty co nepou¾ívám zkrátka v SPB nepotøebuji. Ale konec slov, pojïme se podívat na praktickou ukázku toho, jak aplikace funguje. Pøedem se omlouvám za to, ¾e jsem neukázal naprosto v¹e, co aplikace umí, to bychom tady ale byli velmi dlouho. Faktem zùstává, ¾e s SPB Mobile Shell se dá ze Symbianových telefonù vymáèknout skuteèné maximum, se kterým byste normálnì u Symbianu jistì nepoèítali a nepoèítal jsem s tím ani já.Co dodat na závìr, bìhem celého testování mì program pøíjemnì pøekvapoval a po cca dvou týdnech pou¾ívání mohu smìle prohlásit, ¾e necelých tøicet dolarù není za SPB Mobile Shell pøehnaná cena, ba naopak, vzhledem k u¾itku, který aplikace nabízí, je to pakatel. Pravdou je, ¾e mezi aplikacemi pro mobilní telefony (s výjimkou tøeba navigací) patøí tato k tìm nejdra¾¹ím, ale také toho spoustu nabízí. Prostøedí Symbianu S60 doká¾e promìnit k nepoznání a zatímco døíve jsem se svým Vivazem obèas docela bojoval (má tì¾kou pozici, kdy¾ má vedle sebe X10), nyní je to celé mnohem vyrovnanìj¹í a v mnoha ohledech je ovládání Vivazu pomocí aplikace SPB Mobile Shell skuteèným potì¹ením. Mo¾nosti nastavení a pøizpùsobení telefonu jsou skuteènì obrovské, ovládání tak získává zcela nový rozmìr. Jeliko¾ navíc výrobce na svém webu nabízí plnì funkèní zku¹ební verzi, jednoznaènì doporuèuji její sta¾ení a vyzkou¹ení, nemáte co ztratit. Nìkteøí majitelé slab¹ích telefonù si trochu stì¾ují na vy¹¹í nároky, je tøeba si ale uvìdomit, ¾e se jedná o prakticky kompletní u¾ivatelské rozhraní se spoustou funkcí a to zkrátka nemù¾e být malé. Co je ale asi nejdùle¾itìj¹í, jeliko¾ nové Sony Ericssony, jako je napøíklad Vivaz nebo Vivaz Pro, nabízí odladìný operaèní systém a rychlý procesor s vysokým taktem, aplikace se v ¾ádném okam¾iku nezpomaluje a bìhá skuteènì jako víno. Jen málo která aplikace doká¾e tak dobøe vyu¾ít vysoký výkon, jako právì SPB Mobile Shell. Pøedev¹ím na obou variacích Vivazu (a» ji¾ s klávesnicí, nebo bez ní) je tento program skvìlým doplòkem, který v mnoha ohledech nahrazuje jinak ne zrovna dokonalý Symbian a také mo¾nosti jeho úvodní obrazovky. Dávám deset bodù z deseti, samozøejmì v¾dycky je co vylep¹it (a kdyby ani to ne, tak se dá bavit o cenì...), ale program v aktuální verzi je skuteènì luxusní. Pro majitele komunikátorù s Windows Mobile, kteøí jsou zvyklí na témìø libovolné úpravy, to asi pùsobí trochu divnì, ale pro telefony se Symbianem nemá tato aplikace konkurenci.

Plnì funkèní trial verzi si mù¾ete stáhnout z oficiálních stránek výrobceKomente
Pspvky vyjaduj nzory uivatel a nejsou nijak redigovny.
Vyhrazujeme si vak prvo pspvky odstraovat.
. Autor: rudolfs Datum: 2011-01-13 17:46:22
Dobrý den.Prosím vás mohl by mi nìkdo poradit?Stáhl jsem si SPB Mobile Shell,av¹ak jen trial verzi.Je to opravdu paráda.Mám SE Vivaz.Teï bych si chtìl tento program zaregistrovat a zaplatit.Na stránkách výrobce v¹ak jde platit jen kartou,Visa apd.Kartu sice mám,ale asi mi nebude fungovat na americkém serveru.20 dolarù je sice pøijatelná cena,ale nevím jak jí zaplatit.Má s tím nìkdo zku¹enost a poradí?Dìkuji.
Autor: animula Datum: 2010-07-23 14:12:04
dobrá aplikácia! aj ja mám telefón s symbianom: Nokiu 5800! mô¾em aj na môj telefón nain¹talova» túto aplikáciu?
. Autor: honzE Datum: 2010-07-05 08:28:20
Koupil a Nainstaloval jsem si plnou verzi SPB Shell a v¹e fungovalo supr, a¾ do té doby, kdy¾ mi nìkdo zaèal volat tak jsem sly¹el pouze melodii vyzvanìní, ale obrazovka Satia zustala èerna a ani neukazala pøíchozí hovor a kdy¾ jsem dostal sms, telefon se poka¾dé seknul a musel jsem ho restartovat ;-( Nevíte co s tím, pøehral jsem software ale furt to samé Diki za odpovìd pøedem Honza
Autor: Biges Datum: 2010-07-02 15:17:16
Zajímalo by mne, jestli autor zkou¹el SPB Shell pou¾ívat jako osobní organizér. 
Já jsem to dva týdny zkou¹el a bylo to utrpení, ten diáøový widget je na nic, ani graficky nezvýrazòuje události na dal¹í dny, zadávání událostí vy¾aduje pøíli¹ klikání (proti WM) atd. 
Jinak nepopírám, ¾e SPBS má své pøednosti a vypadá hodnì barevnì a pøita¾livì.
Autor: vladko111 Datum: 2010-07-02 12:22:35
Caute! Existuje takýto nejaký skin aj pre Android? Veµmi sa mi zapáèil, preto by som si chcel zohna» na Android...
. Autor: Profa. Datum: 2010-07-01 10:33:18
Nevíte, jak by se tato aplikace snesla s Handy Shellem, který jsem si koupil, který øe¹í podobné vìci, ale asi není tak vymakaný? Lze mít nainstalované obì a na pøechodnout dobu deaktivovat Handy Shell? Vím, ¾e ten se startuje se startem mobilu automaticky (mám zakoupený i Handy Lock, nebo jak se to jmenuje a ten je tak zaintegrovaný do systému, ¾e bez zadání heslo je mobil doèista nepou¾itelný).
Autor: En3mim Datum: 2010-06-28 15:38:28
já si byl z finanèních duvodù nucen koupit tu slab¹í znaèku nechvalnì proslulou nokii :-D, tak ted mi to bere moc ram ale jinak muzu fakt doporucit, jen tak naokraj ja to na¹el zadara plnou verzi...
. Autor: borixeus Datum: 2010-06-28 06:34:03
SPB Mobile Shell pou¾ívám na WM u¾ od dob, kdy SE pomalu zabíjel UIQ a byl jsem nucen pøejít na jinou platformu. Paradox je v tom, ¾e kdy¾ bych dnes pøecházel na jiný operaèní systém, tak jednou z hlavních podmínek je to, ¾e pro tento OS musí být dostupný SPB MS. Potì¹ilo mì, ¾e vy¹el i pro Symbian, v blízké dobì by mìl být dostupný i pro Android (jestli u¾ není).
Autor: Tomcat Datum: 2010-06-28 01:28:06
Líbil se mi smart U1i Satio, kdy¾ u¾ se prodával umøel mi P1i :cry . Pou¾ití symbianu S60 mì dost pøekvapilo a zároveò odradilo od poøízení Satia. Poèkal jsem na X10i
Autor: Joza Datum: 2010-06-27 21:58:43
Bude, je to Symbian jak vy¹itý:) Jak pí¹u na konci, tøicetidenní plnì funkèní zku¹ební verze je zdarma, není se èeho bát
Autor: Sonyk1 Datum: 2010-06-27 21:58:13
Na Satiu takté¾ jede naprosto bez problémù, navíc se dá aplikace koupti u¾ i na PlayNow.
Autor: honzE Datum: 2010-06-27 21:05:46
Bude tato aplikace plnì fungovat i na star¹ím modelu Satio U1 ??? ;-)
. Autor: Aiden Datum: 2010-06-27 17:23:13
Vypadá to fakt dobøe, koneènì dostal Symbian nádech moderního u¾ivatelského prostøedí, nìco co mu snad v¾dy chybìlo

Pouze registrovan uivatel mohou pidat koment.
Prosm pihlate se nebo se zaregistrujte.

 
< Pedch.   Dal >